FAQ

05. Objęcie gazu LPG (CN 2711) systemem SENT


W zgłoszeniach przewozu gazu zalecane jest wskazywanie ilości w litrach.

ID: 650310279

Tak. Procedura awaryjna stosowana w przypadku niedostępności systemu informatycznego (tu: EMCS) jest tylko sposobem postępowania w takich sytuacjach – towar nadal podlega regułom przemieszczania w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy.

ID: 650310295

Tak. Działanie to jest prawidłowe.

ID: 650331711

Jeżeli z różnicy pomiędzy ilością załadowanego gazu na cysternę a ilością wydanego z niej gazu wynika, że w cysternie pozostała jakaś ilość tego towaru, to na taką ilość gazu należy wysłać zgłoszenie SENT.

ID: 650331727

Na czas przewozu tego towaru mogą obowiązywać 2 zgłoszenia - z poprzedniego i bieżącego przewozu. Ich suma powinna odpowiadać ilości faktycznie przewożonej w cysternie. Albo też, jeżeli zgłoszenie z poprzedniego dnia zostało zamknięte, to może zostać wystawione nowe zgłoszenie na całość towaru (z poprzedniego dnia + dolane).

ID: 650331791

Jeśli ten „stan martwy" wchodzi w skład tary przewożonego towaru (masy pojazdu przed załadunkiem), to nie jest uwzględniony w masie towaru, wskazywanej na liście przewozowym, tym samym nie podlega wskazaniu w zgłoszeniu.

ID: 650331754

Takie postępowanie jest prawidłowe, przy czym należy na bieżąco aktualizować dane, które ulegają zmianie.

ID: 650331775

Nie. W rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów jest wskazany „numer fabryczny".

ID: 650335850

Przykład: Podmiot A sprowadza towar z kraju trzeciego i dokonuje importu towaru (zgłoszenie dopuszczenia do obrotu) na przejściu granicznym, zgłoszenie towaru dokonywane jest w procedurze importu (z zapłaconą akcyzą). Następnie, bezpośrednio po dokonaniu importu, podmiot A dowozi towar do miejsca docelowego i tam sprzedaje go kontrahentowi B na warunkach DAP miejsce w kraju. Sprzedaż dokonywana jest w miejscu/na placu kontrahenta B.
W powyższym przypadku zgłoszenia SENT_100 (art. 5 ustawy) dokonuje podmiot A (podmiot wysyłający). Podmiot B jest podmiotem odbierającym.

ID: 650335868

Przykład: Podmiot A sprowadza towar z kraju trzeciego i dokonuje importu towaru (zgłoszenie dopuszczenia do obrotu) na przejściu granicznym, zgłoszenie towaru dokonywane jest w procedurze importu (z zapłaconą akcyzą). Następnie, bezpośrednio po dokonaniu importu, podmiot A sprzedaje towar (bezpośrednio na granicy/w miejscu dokonania zgłoszenia celnego) kontrahentowi B (na warunkach FCA miejsce, w którym dokonywany jest import towaru). Sprzedaż jest dokonywana bezpośrednio po dokonaniu importu, w związku z tym, nie dochodzi do przemieszczenia fizycznego towaru. Towar przemieszczany jest dopiero po dokonaniu importu i po dokonaniu sprzedaży towaru na rzecz podmiotu B.
W powyższym przypadku zgłoszenia SENT_100 (art. 5 ustawy) dokonuje podmiot A (podmiot wysyłający). Podmiot B jest podmiotem odbierającym.

ID: 650335884

Przykład: Podmiot A sprowadza towar z kraju trzeciego i dokonuje importu towaru (zgłoszenie dopuszczenia do obrotu) na przejściu granicznym, zgłoszenie towaru dokonywane jest w procedurze importu (z zapłaconą akcyzą). Następnie, bezpośrednio po dokonaniu importu, podmiot A sprzedaje towar (bezpośrednio na granicy/w miejscu dokonania zgłoszenia celnego) kontrahentowi B (na warunkach FCA miejsce, w którym dokonywany jest import towaru). Po sprzedaży przez podmiot A kontrahentowi B, przed rozpoczęciem przemieszczenia, kontrahent B sprzedaje towar podmiotowi C i to ten podmiot (podmiot C) dostarcza towar na swoje stacje paliw.
W powyższym przypadku zgłoszenia SENT_100 (art. 5 ustawy) dokonuje podmiot B (podmiot wysyłający). Podmiot C jest podmiotem odbierającym.

ID: 650335900

Przykład: Podmiot A sprowadza gaz LPG z kraju trzeciego i dokonuje importu towaru (zgłoszenie dopuszczenia do obrotu) na przejściu granicznym, zgłoszenie towaru dokonywane jest w procedurze importu (z zapłaconą akcyzą). Następnie podmiot A po dokonaniu importu przewozi gaz LPG do magazynu, z którym ma podpisaną umowę.
Po dopuszczeniu towaru (gazu LPG) do obrotu (nadaniu temu towarowi statusu celnego towaru krajowego/wspólnotowego), przewóz ten rozpoczyna się na terytorium kraju i zgodnie z art. 5 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towaru oraz obrotu paliwami opałowymi, podmiot A powinien wysłać zgłoszenie SENT_100 do rejestru SENT.

ID: 650372316

Przykład: Podmiot A sprowadza towar z kraju trzeciego i dokonuje importu towaru (zgłoszenie dopuszczenia do obrotu) na przejściu granicznym, zgłoszenie towaru dokonywane jest w procedurze importu (z zapłaconą akcyzą). Następnie, bezpośrednio po dokonaniu importu, podmiot A dokonuje rozładunku w magazynie, na terenie, na którym dokonał importu. Nie dochodzi do przemieszczenia towaru po dokonaniu importu. Import jest dokonywany na terenie terminala przeładunkowego/magazynu.
W powyższym przypadku zgłoszenie SENT nie jest wymagane - towar nie jest przemieszczany po drodze publicznej albo krajowej sieci kolejowej.

ID: 650372332

Przykład: Podmiot A sprowadza gaz LPG z kraju trzeciego i dokonuje importu towaru (zgłoszenie dopuszczenia do obrotu) na przejściu granicznym, zgłoszenie towaru dokonywane jest w procedurze importu (z zapłaconą akcyzą). Gaz LPG znajduje się w wagonach. Import dokonywany jest na torach ogólnodostępnych, ale niestety, wagony muszą być podstawione na terminal, który znajduje się kilka kilometrów od stacji granicznej (podstawienie wagonów na bocznicę). Podmiot A, po dokonaniu importu, dokonuje rozładunku w magazynie, na terenie terminala, który jest oddalony kilka kilometrów od miejsca dokonania importu. Dochodzi do przemieszczenia towaru po dokonaniu importu, ale przemieszczenie to, to podstawienie wagonów na bocznicę terminala.
Po dopuszczeniu towaru (gazu LPG) do obrotu (nadaniu temu towarowi statusu celnego towaru krajowego/wspólnotowego), przewóz ten rozpoczyna się na terytorium kraju i zgodnie z art. 5 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towaru oraz obrotu paliwami opałowymi, podmiot A powinien wysłać zgłoszenie SENT_100 do rejestru SENT.

ID: 650372348

Dla przewozu towarów w tzw. handlu obwoźnym (wielu odbiorców, wiele miejsc dostaw) dedykowane jest zgłoszenie zbiorcze (SENT_120).

ID: 650372367

Nie.

ID: 650372389

Przykład: „Całkowita pojemność..." wynosi 20 000 litrów a suma wynikająca z deklarowanych dostaw wynosi 15 000 litrów.
Taka sytuacja jest możliwa.

ID: 650401639

Tak, w opisanej sytuacji możliwe jest dodanie nowego podmiotu odbierającego.

ID: 666869072

Podmiot odbierający, który korzysta z własnego klucza, zamykając zgłoszenie widzi tylko informacje o przewozie towaru do niego. Nie widzi danych o pozostałych przewozach.

ID: 650401678

10% w zgłoszeniu zbiorczym SENT dotyczy rozbieżności stwierdzonej podczas kontroli.

ID: 650401696

10% różnicy związane jest z zachodzącymi np. w paliwie procesami fizykochemicznymi, powstałymi rozbieżnościami w przeliczaniu jednostek miar, itp. Nie stanowi ona dodatkowej ilości towaru do rozdysponowania. Co do zasady klient nie powinien odebrać więcej towaru niż jest w zgłoszeniu. W przeciwnym razie ta dodatkowa ilość podlega zgłoszeniu (nowe zgłoszenie SENT).

ID: 650245486

Ponieważ nie można zmienić ilości towaru w już realizowanym zgłoszeniu, w opisanej sytuacji możliwe jest dodanie tego samego podmiotu odbierającego na tę dodatkową ilość towaru.

ID: 650522102

Przykład: Zgłoszenie zbiorcze obejmuje 20 tys. litrów i wskazanych jest 3 odbiorców.
PO1 => 5 - 4 = 1 tys. litrów
PO2 => 5 tys. litrów
PO3 => 5 + 4 = 9 tys. litrów
pozostaje nieprzypisanych => 5 tys. litrów
Po rozpoczęciu przewozu nie można anulować zgłoszenia. Nie można też zmienić w zgłoszeniu ilości towaru (art. 8 ust. 2 i 3 ustawy). W takim przypadku należy wysłać dodatkowe zgłoszenie SENT na PO3 na 4 tys. litrów gazu.

ID: 650522118

Przykład: Zgłoszenie zbiorcze obejmuje 20 tys. litrów i wskazanych jest 3 odbiorców.
PO1 => 5 - 4 = 1 tys. litrów
PO2 => 5 tys. litrów
PO3 => 5 + 4 = 9 tys. litrów
pozostaje nieprzypisanych => 5 tys. litrów
W takim przypadku należy wysłać dodatkowe zgłoszenie SENT na PO3 na 4 tys. litrów gazu.
Jednakże w sytuacji gdy PO1 bezpośrednio po dostawie towaru zamknie zgłoszenie SENT (potwierdzając dokładną ilość odebranego gazu), wówczas dopuszczalne jest niewysyłanie dodatkowego zgłoszenia na PO3. Taki sposób postępowania dotyczy tylko przewozu CN 2711.
W tym przypadku nie ma zastosowania art. 5a ustawy (art. 5a dotyczy tylko rezygnacji z całej dostawy towaru).

ID: 650522134

Przykład: Zgłoszenie zbiorcze obejmuje 20 tys. litrów i wskazanych jest 3 odbiorców.
PO1 => 5 - 5 = 0 litrów
PO2 => 5 tys. litrów
PO3 => 5 + 5 = 10 tys. litrów
pozostaje nieprzypisanych => 5 tys. litrów
W takim przypadku ma zastosowanie art. 5a ustawy. Jeżeli PO1 zamknął zgłoszenie SENT, wskazując w dostawie "0" litrów i podał przyczyny odmowy przyjęcia dostawy, to podmiot wysyłający powinien wysłać nowe zgłoszenie SENT na 5 tys. litrów gazu. Jeżeli PO1 nie zamknął zgłoszenia SENT, wystarczy zaktualizować zgłoszenie poprzez zmianę danych podmiotu obierającego oraz miejsca dostawy.

ID: 650522150

Jeżeli podmiot odbierający pierwotnie wskazany w zgłoszeniu SENT zamknął to zgłoszenie wskazując w dostawie "0" litrów i podał przyczyny odmowy przyjęcia dostawy, to podmiot wysyłający powinien wysłać nowe zgłoszenie SENT. W przeciwnym wypadku należy zaktualizować zgłoszenie poprzez zmianę danych podmiotu obierającego oraz miejsca dostawy.

ID: 650522166

Przykład: Na zgłoszeniu zbiorczym wskazano odbiorcę A oraz B i zaplanowano do obu dostawę po 10 000 litrów. Jednak dostawa do odbiorcy A nie mogła być zrealizowana, natomiast odbiorca B zadeklarował, że może odebrać całość (czyli 20 000 litrów).
Jeżeli podmiot A zamknął zgłoszenie SENT wskazując w dostawie "0" litrów i podał przyczyny odmowy przyjęcia dostawy, to podmiot wysyłający powinien wysłać nowe zgłoszenie SENT. W przeciwnym wypadku należy zaktualizować zgłoszenie poprzez wskazanie danych podmiotu B oraz nowego miejsca dostawy.

ID: 650574427

Po rozpoczęciu przewozu nie można anulować zgłoszenia SENT. Jeżeli podmiot odbierający pierwotnie wskazany w zgłoszeniu SENT zamknął to zgłoszenie wskazując w dostawie "0" litrów i podał przyczyny odmowy przyjęcia dostawy, to podmiot wysyłający powinien wysłać nowe zgłoszenie SENT. W przeciwnym wypadku należy zaktualizować zgłoszenie poprzez zmianę danych podmiotu obierającego oraz miejsca dostawy.

ID: 650574443

Jeżeli podmiot odbierający zamknął zgłoszenie SENT, wskazując w dostawie "0" litrów i podając przyczyny odmowy przyjęcia dostawy, to podmiot wysyłający powinien wysłać nowe zgłoszenie SENT na siebie. Miejscem załadunku jest miejsce, z którego rozpocznie się przewóz w związku z nowym zgłoszeniem. Jeżeli podmiot odbierający nie zamknął zgłoszenia SENT, wystarczy zaktualizować zgłoszenie poprzez zmianę danych podmiotu obierającego oraz miejsca dostawy.
Nie ma możliwości zastosowania dokumentu MM.

ID: 650574461

Gaz ziemny nie jest objęty systemem monitorowania przewozu i obrotu.

ID: 650574477

Systemowi monitorowania przewozu i obrotu nie podlega gaz LPG (towary objęte pozycją CN ex 2711 – propan, butan, albo mieszaniny propanu-butanu) przemieszczany na podstawie dokumentu dostawy zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Wynika to z treści rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

ID: 650574493

Podmiot gospodarczy prowadzący stację paliw ciekłych, w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, winien udokumentować wszystkie tego typu czynności związane z pracami serwisowymi, w celu uprawdopodobnienia tego zdarzenia (w celach dowodowych) w przypadku ewentualnej kontroli lub prowadzenia postępowania administracyjnego.

ID: 650646309

W przypadku dostarczenia gazu LPG na stację paliw ciekłych, w trakcie potwierdzania odbioru gazu LPG („zamykania zgłoszeń" SENT), podmiot odbierający winien podać stany liczników sumarycznych ze wszystkich dystrybutorów, z których wydawane są te towary – odczytane bezpośrednio przed załadunkiem towaru do zbiornika wraz ze wskazaniem numeru fabrycznego danego dystrybutora oraz objętości towaru, który został dostarczony do stacji paliw, wyrażoną w litrach.

ID: 650646325

Zawarte w art. 3 ust. 7 pkt 4 i 5 ustawy dane miejsca magazynowania towaru, tj. miejsca wysyłki i przyjęcia, świadczą, że przy przesunięciu międzymagazynowym musi istnieć magazyn dla towaru wysyłki i magazyn dla towaru przyjęcia. Muszą to być miejsca z konkretnymi danymi adresowymi. Wymogu miejsca magazynowania nie spełnia cysterna drogowa, kolejowa lub kontenerowa, jeżeli zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne jest środkiem transportu paliw ciekłych przystosowanym do załadunku, transportu i rozładunku paliw ciekłych, wykorzystywanym do sprzedaży paliw ciekłych bezpośrednio odbiorcom końcowym na podstawie koncesji lub do przywozu paliw ciekłych na podstawie wpisu do rejestru podmiotów przywożących.
Przesunięcie międzymagazynowe to przemieszczanie towarów lub materiałów pomiędzy poszczególnymi magazynami należącymi do jednego przedsiębiorstwa posiadającego tytuł prawny do tych magazynów (prawo własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo dokumentu potwierdzającego stosunek zobowiązaniowy). Przesunięcie międzymagazynowe stanowi przychód i rozchód wewnętrzny - towar jest nadal własnością dokonującego przemieszczenia. Towar cały czas znajduje się w zasobach firmy, zmienia się tylko miejsce jego składowania.
Reasumując, przewóz paliwa bez zgłoszenia do rejestru SENT może być dokonywany w ramach przesunięcia międzymagazynowego z jednego do innego miejsca, gdzie dany podmiot posiada instalacje magazynowe, jeżeli przewożonym towarom towarzyszy dokument potwierdzający to przesunięcie.

ID: 650646341

Kontakt z Help Desk SISCW sprawach związanych z aplikacją e-TOLL PL, w szczególności w zakresie:

 • instalacji aplikacji,
 • konfiguracji aplikacji,
 • rejestracji aplikacji,
 • aktualizacji aplikacji,
 • ustawień aplikacji,
 • przejazdów po drogach płatnych,

zapewniamy całodobowe wsparcie konsultantów:

Więcej informacji dotyczących aplikacji e-TOLL PL znajdziesz w serwisie e-TOLL PL (strona otworzy się w nowym oknie).

Uwaga! Jeśli masz problemy z przekazywaniem danych geolokalizacyjnych pojazdu do rejestru SENT z wykorzystaniem aplikacji mobilnej e-TOLL PL, skontaktuj się z Help Desk SISC:

 • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
 • w treści wiadomości napisz, co działa nieprawidłowo lub czego chcesz się dowiedzieć,
 • wyślij wiadomość z adresu e-mail, którego użyłeś do założenia konta na PUESC (login PUESC),
 • telefonicznie całodobowo (z wyjątkiem przerwy technicznej w godzinach 21.00-22.00) pod numerem:
 • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
 • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
 • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)
ID: 652175989
 • portal Centralny Service Desk
  przejdź do portalu CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)
 • e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl:
  • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości opisz, co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC);
 • telefon - wsparcie całodobowe (z wyjątkiem przerwy technicznej w godzinach 21.00-22.00):
  • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)

Uwaga! Wsparcie dla tej grupy usług jest świadczone wyłącznie w zakresie obsługi zgłoszeń dotyczących technicznych błędów i nieprawidłowości w działaniu usług. Help Desk SISC nie świadczy wsparcia w zakresie interpretacji przepisów prawa, na podstawie których funkcjonują poszczególne usługi, a także w zakresie stawek celnych i podatkowych, klasyfikacji towarowej, ograniczeń taryfowych, obowiązków i rozliczeń podatkowych, mandatów i kar administracyjnych.

ID: 652175965