FAQ

RPS rozliczanie procedur specjalnych


W polu o nazwie „Pozycja towarowa” formularza RPS100 podajemy:

 • dla identyfikatora MRN – numer pozycji zgłoszenia celnego,
 • dla identyfikatora Numer wpisu do rejestru zgłaszającego – pozycję dla danego wpisu do rejestru zgłaszającego,
 • dla identyfikatora Formularz TORO – numer pozycji z formularza TORO,
 • dla identyfikatora INNY – numer pozycji z tego dokumentu, która odwołuje się do przedmiotowego towaru. Dopuszczalne jest, dla dokumentu INNY, podanie w tym polu wartości „1” w przypadku, gdy cały dokument odwołuje się do rozliczanego towaru.
ID: 673334201

Korekty zgłoszeń celnych są przekazywane automatycznie z systemu operacyjnego AES do systemu RPS. Treść komunikatu AES po zmianie zastępuje dotychczasowy komunikat w systemie RPS. Kwit Rozliczenia powinien odwoływać się do ostatecznych danych zawartych w zgłoszeniach celnych.

ID: 673237137

Do jednego zgłoszenia o objęcie można składać wiele rozliczeń zamknięcia, ale każde rozliczenie musi dotyczyć wyłącznie zamkniętych pozycji towarowych. Należy pamiętać o tym, że akceptacja Kwitu Rozliczenia (komunikat RPS004) spowoduje „zablokowanie” rozliczonej pozycji towarowej i kolejny Kwit Rozliczenia złożony do tej samej pozycji objęcia nie zostanie przyjęty przez system RPS.

ID: 673237197

System RPS nie ma zbudowanej komunikacji z systemem ZEFIR. Obsługa jednorazowego zabezpieczenia realizowana jest na dotychczasowych zasadach. Rekomendowane jest stosowanie zabezpieczenia generalnego, które jest zwalniane automatycznie w systemie OSOZ2 po akceptacji Kwitu Rozliczenia.

ID: 673237111

System RPS nie jest zasilany danymi z systemu NCTS2. Informację na temat zakończenia procedury specjalnej procedurą tranzytu należy podać w Kwicie Rozliczenia/Spisie Inwentaryzacyjnym w okresach wskazanych w pozwoleniu lub na każde żądanie urzędu kontrolnego.

ID: 673237181

System RPS pozwoli posiadaczowi pozwolenia na procedurę uszlachetniania czynnego i końcowego przeznaczenia na złożenie elektronicznego rozliczenia zamknięcia (dokument o nazwie Kwit Rozliczenia). System będzie zapewniał także komunikację pomiędzy posiadaczem pozwolenia a organem celnym, do którego zostało złożone rozliczenie. Po dokonaniu oceny prawidłowości rozliczenia posiadacz pozwolenia otrzyma informację zwrotną, czy Kwit został zaakceptowany, a więc, czy rozliczenie jest prawidłowe czy nie. Cały proces obsługi Kwitu w Systemie będzie funkcjonalnością wewnętrzną KAS.

ID: 673076077

System RPS nie przelicza jednostek miary. Dane podawane w formularzu RPS100 muszą być zgodne z jednostkami miary wskazanymi w pozwoleniu. Należy pamiętać również, że jednostki miary deklarowane w zgłoszeniach celnych (pole 44, węzeł ilość/jednostka) również muszą być zgodne z pozwoleniem.

ID: 673229835

Aby dokonać rozliczenia zamknięcia z wykorzystaniem systemu RPS konieczne jest złożenie Kwitu Rozliczenia, a więc komunikatu RPS100.

W komunikacie RPS powinny być podawane numery rozliczanych zgłoszeń celnych o objęcie procedurą niezależnie od tego kiedy i w jakim systemie zgłoszenia te były realizowane. Kwit powinien odzwierciedlać rzeczywisty przebieg procedury, która jest rozliczana.

System RPS obsługuje dane zgłoszeń celnych, które zostały zarejestrowane w systemie CELINA. Aby Kwit Rozliczenia z takimi danymi został obsłużony w systemie RPS zgłoszenie celne OGL musi zostać zapisane w strukturze zgodnej ze strukturą MRN. Na przykład zgłoszenie celne z systemu CELINA o numerze OGL441010/00/001234/2018 w systemie RPS należy podać w formacie 18PL441010I0001234.

ID: 673229895

Kod towarowy we wniosku i w pozwoleniu powinien być wyrażony w jednostkach zwyczajowych dla danego towaru, ale takich, w jakich towar będzie obejmowany procedurą. W przypadku towaru, dla którego możliwe są różne jednostki zwyczajowe (np. nici w metrach lub szpulkach, etykiety papierowe w sztukach lub rolkach, itp.), można wprowadzić w pozwoleniu ten sam kod z różnymi jednostkami miary.

Należy pamiętać, że zgłoszenie celne o objęcie procedurą musi odzwierciedlać treść pozwolenia. Jeżeli ten sam towar występuje w pozwoleniu w różnych jednostkach miary, to w zgłoszeniu o objęcie, towar taki powinien być wpisany w oddzielnych pozycjach towarowych. W rozliczeniu zamknięcia (Kwicie Rozliczenia) towary takie muszą być także rozliczane odrębnie dla każdej pozycji zgłoszenia o objęcie.

Towar powinien być zgłaszany do objęcia w jednostkach zgodnych z pozwoleniem i jednocześnie zgodnych z tym, w jaki sposób towary zostaną następnie rozliczone. Jeśli do jednego towaru obejmowanego procedurą jest podanych w pozwoleniu kilka jednostek miar, to należy dokonać zgłoszenia w kilku pozycjach towarowych. Normy zużycia i współczynnik produktywności powinny uwzględniać ilość każdego z tych towarów wykorzystanego do przetwarzania według podanych w pozwoleniu i zgłoszeniach jednostek miar.

Posiadacz pozwolenia jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji celnej i ewidencji magazynowej, która pozwoli po opisach, indeksach towarowych, detalach i normach ustalić przebieg procesu i wykorzystanie towaru.

ID: 673229820

Kwit Rozliczenia sprawdza kontrolny urząd celny wskazany w pozwoleniu na stosowanie procedury uszlachetniania czynnego lub procedury końcowego przeznaczenia.

Jeśli Kwit Rozliczenia zostanie sporządzony prawidłowo i organ celny nie będzie miał dodatkowych pytań, weryfikacja odbywa się w ciągu kilku lub kilkunastu dni od daty złożenia Kwitu Rozliczenia.

ID: 649485066

Spis Inwentaryzacyjny sprawdza kontrolny urząd celny wskazany w pozwoleniu na prowadzenie składu celnego.

Jeśli Spis Inwentaryzacyjny zostanie sporządzony prawidłowo i organ celny nie będzie miał dodatkowych pytań, weryfikacja odbywa się w ciągu kilku lub kilkunastu dni od daty złożenia Spisu Inwentaryzacyjnego.

ID: 649485086

Przepisy UKC przewidują dwie formy przekazania praw i obowiązków wynikających z przyznanego pozwolenia. Pierwsza to tzw. TORO1, gdzie posiadacz pozwolenia na procedurę specjalną ma określone w tym pozwoleniu podmioty, na które będą przeniesione prawa i obowiązki wynikające z tego pozwolenia. W tym przypadku obowiązek złożenia Kwitu Rozliczenia ciąży na posiadaczu pozwolenia.

Drugą formą jest tzw. TORO2. W tym przypadku urząd kontrolny właściwy dla podmiotu przejmującego prawa i obowiązki wydaje odrębne pozwolenie, tzw. pozwolenie TORO. W numerze tego pozwolenia jest zawarty symbol „TORO”. Przykładowy numer takiego pozwolenia: PLEUSTOROXXXXXX210006. W tym przypadku obowiązek złożenia Kwitu Rozliczenia ciąży zarówno na osobie, której udzielono pierwszego pozwolenia na procedurę specjalną, jak też na osobie, która przejęła prawa i obowiązki.

Osoba, której udzielono pozwolenia na procedurę specjalną i która na tej podstawie objęła towar procedurą, dokonuje rozliczenia podając w Kwicie nr zgłoszenia celnego, czyli MRN.

Osoba, która przejęła prawa i obowiązki (pozwolenie TORO) i dokonała faktycznego przejęcia towaru na podstawie tzw. formularza TORO, dokonuje rozliczenia podając w Kwicie nr formularza TORO zamiast nr MRN. Sposób wypełnienia Kwitu (RPS100) w tym przypadku jest następujący:

 • w polu „Rodzaj dokumentu” wybieramy „Kwit Rozliczenia”;
 • w polu „Nr pozwolenia” należy podać numer pozwolenia TORO;
 • w polu „Rodzaj identyfikatora objęcia” należy wybrać „Formularz TORO”;
 • w polu „Nr identyfikatora objęcia” należy podać numer formularza TORO;
 • w polu „Pozycja towarowa” należy podać wartość „1”, gdy dla całości towaru objętego formularzem TORO dokonano jednego wpisu do ewidencji procedury specjalnej;
 • w polu „Towar – nr pozycji ewidencji” należy podać pozycję z ewidencji procedury specjalnej. Pozostałe pola wypełniane są na ogólnych zasadach;
 • w polu „Informacje dodatkowe” – należy tu wpisać informację, że kwit dotyczy formularza TORO.

ID: 673256685

Jeśli Kwit Rozliczenia zostanie zaakceptowany, to posiadacz pozwolenia lub jego reprezentant otrzyma komunikat RPS004. Jeśli Kontrolny Urząd Celny nie zaakceptuje Kwitu Rozliczenia to wygenerowany zostanie komunikat RPS005 z podaniem powodów braku akceptacji. W przypadku braku akceptacji Kwit Rozliczenia zostanie przekazany do dalszego postępowania. Należy przy tym pamiętać, że komunikat dotyczy całego Kwitu Rozliczenia i nie może być częściowo zaakceptowany.

ID: 673256653

System RPS wymaga udzielenia informacji o produkcie przetworzonym i powrotnie wywożonym w odniesieniu do pozycji zgłoszenia otwierającego procedurę specjalną.

Jeżeli dany produkt przetworzony został powrotnie wywieziony i miał lub będzie miał wystawiony dokument potwierdzający preferencyjne pochodzenie, do wyprodukowania którego użyto chociażby część towaru z rozliczanej pozycji, to odpowiedź będzie zawsze twierdząca. Przykład: jedną pozycją zgłoszenia celnego kończącego procedurę specjalną objęto cztery krzesła. Dwa krzesła mają wystawiony dokument preferencyjny, pozostałe dwa krzesła nie posiadają takiego dokumentu. Wtedy w formularzu RPS100 w sekcji 5 „Dodatkowe Informacje” należy precyzyjnie wskazać ilość towaru użytego do wytworzenia produktu przetworzonego, w odniesieniu do którego wystawiono dokument potwierdzający preferencyjne pochodzenie. Szczegółowe rozliczenie towaru importowanego może być również przekazane jako załącznik do formularza RPS100.

ID: 673229850

Termin upływa 30 dni po wygenerowaniu komunikatu IE599. Pomimo braku komunikatu IE599 można złożyć rozliczenie zamknięcia w systemie RPS. Akceptacja rozliczenia przez Kontrolny Urząd Celny i przesłanie komunikatu RPS004 nastąpi dopiero po wpłynięciu do systemu RPS komunikatu IE599.

ID: 673256636

W polu o nazwie "Wartość PLN z pola 46" w sekcji 4. LISTA ZGŁOSZEŃ O ZAMKNIĘCIE PROCEDURĄ w przypadku stosowania art. 324 RW należy podać wartość z pola 46 dokumentu otwierającego procedurę. Wartość ta odnosi się do wartości towarów, które zostały uznane za powrotnie wywiezione w dacie wskazanej w polu „Data zamknięcia procedury” w sekcji  4 formularza.

ID: 673256669

Osoba dokonująca rozliczenia procedury specjalnej w systemie RPS musi posiadać umocowanie do reprezentowania podmiotu (posiadacza pozwolenia) w zakresie rozliczania procedur specjalnych. Na PUESC to uprawnienie będzie dostępne w zakładce „Uprawnienia rozszerzone”.

Kwit Rozliczenia może złożyć tylko osoba fizyczna bezpośrednio powiązana z posiadaczem pozwolenia, tj. właściciel, pracownik bądź pełnomocnik firmy. Pracownik agencji celnej będzie mógł złożyć Kwit Rozliczenia tylko wtedy, kiedy powiąże się bezpośrednio z posiadaczem pozwolenia. Z treści upoważnienia musi jednoznacznie wynikać, że pełnomocnik/pracownik posiada uprawnienie rozszerzone „Dostęp do rozliczenia procedur specjalnych".

ID: 673237165

Kontakt z Help Desk SISCID: 652107140