FAQ

TAX FREE - zwrot VAT podróżnym


Dokumenty TAX FREE, które posiadają status „Brak potwierdzenia wywozu”, nie mogą być podstawą do dokonania zwrotu podatku VAT podróżnemu, mimo że zawierają adnotację wskazującą datę wywozu towarów. Pojawienie się adnotacji z datą wywozu nie jest równoznaczne z otrzymaniem przez sprzedawcę elektronicznego potwierdzenia przez urząd celno-skarbowy wywozu towarów. Podstawą do wypłaty podatku podróżnemu są jedynie dokumenty TAX FREE, które posiadają status „Potwierdzony wywóz” lub „Potwierdzony częściowy wywóz”.

ID: 649516759

System TAX FREE przewiduje możliwość poprawy błędnie wystawionego dokumentu TAX FREE poprzez jego anulowanie i wystawienie nowego dokumentu TAX FREE. Opcja „Anuluj dokument” jest dostępna tylko dla dokumentów TAX FREE, które posiadają status „Wprowadzony”.  W przypadku gdy błędnie wystawiony dokument TAX FREE zostanie potwierdzony przez funkcjonariusza na granicy, nie ma już możliwości jego poprawy. Dokument taki nie może stanowić podstawy do zwrotu podatku VAT podróżnemu.

ID: 649516743

Od 1 stycznia 2022 roku zwrot podatku nie może być dokonany osobie innej niż podróżny, który dokonał nabycia towarów (art. 128 ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług).

ID: 649516775

System TAX FREE nie przewiduje możliwości wystawienia dokumentu TAX FREE do sprzedaży udokumentowanej kilkoma paragonami fiskalnymi. Zasadą jest, że dokument TAX FREE odzwierciedla sprzedaż udokumentowaną jednym paragonem fiskalnym.
Zgodnie z § 4 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów i Polityki Regionalnej z 16.07.2021 r. w sprawie wzoru znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE oraz jego wydruku (Dz. U. z 2021 r., poz. 1347) dokument elektroniczny TAX FREE zawiera numer kasy rejestrującej, na której zaewidencjonowano sprzedaż, numer paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie tej sprzedaży, datę tej sprzedaży.

ID: 649519407

Numer unikatowy urządzenia fiskalnego nie może zawierać spacji.
Składnia numeru unikatowego musi być zgodna ze wzorcem: ^[A-Z]{3}[0-9]{10}$
Kasa online jest rejestrowana w procesie fiskalizacji bezpośrednio w systemie Ministerstwa Finansów, a nie w Urzędzie Skarbowym.

ID: 649488181

Numery unikatowe kas rejestrujących są automatycznie pobierane z rejestrów (systemów), do których zostały wcześniej zgłoszone. Do skonfigurowania konta na PUESC wymagane jest tylko przyporządkowanie numerów unikatowych kas rejestrujących do miejsc sprzedaży, w których prowadzona jest sprzedaż w procedurze TAX FREE.

ID: 649488165

Sprzedawca podczas wystawiania dokumentu TAX FREE będzie każdorazowo wskazywał, czy dany dokument ma być rozliczony przez podmiot pośredniczący. Podmiot pośredniczący będzie miał zatem dostęp tylko do wskazanych (oznaczonych) przez sprzedawcę dokumentów TAX FREE.

ID: 649488133

Przepisy ustawy o VAT nie nakładają na podróżnego obowiązku zwrotu sprzedawcy paragonu potwierdzającego dokonanie sprzedaży.

ID: 649516709

System TAX FREE skierowany jest do podróżnych, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej i przybywają do Polski w celach turystycznych. Podróżni mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium Polski, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez tych podróżnych poza terytorium UE w bagażu osobistym podróżnego (art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm., dalej „ustawa o VAT”).
Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest dokument elektroniczny TAX FREE wraz z elektronicznym potwierdzeniem przez urząd celno-skarbowy wywozu towarów ujętych w tym dokumencie (art. 128 ust. 2 ustawy o VAT).
Urząd celno-skarbowy potwierdza wywóz towarów w systemie TAX FREE po sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego, zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE, z danymi zawartymi w przedstawionym paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość. Na żądanie podróżnego urząd celno-skarbowy potwierdza wywóz towarów pieczęcią organu celnego również na wydruku dokumentu elektronicznego TAX FREE (art. 128 ust. 3 ustawy o VAT).
Biorąc pod uwagę powyższe, system TAX FREE nie może mieć zastosowania do sprzedaży za pomocą sklepów internetowych, gdzie towar po zakupie jest pakowany i wysyłany do klienta fizycznego zlokalizowanego za granicą (w kraju trzecim), który dokonał zakupu towaru komercyjnie na platformie sprzedażowej online.

ID: 649516791

Nie ma obowiązku drukowania za każdym razem elektronicznego dokumentu TAX FREE. Sprzedawca wydaje elektroniczny dokument TAX FREE za zgodą i w formie uzgodnionej z podróżnym. W zależności od żądania podróżnego sprzedawca drukuje elektroniczny dokument TAX FREE albo przesyła go na adres e-mail lub aplikację podróżnego.

ID: 649488117

Nie ma już takiego obowiązku.

ID: 649514977

W przypadku gdy zwrot podatku został dokonany w formie rozliczenia bezgotówkowego, nie ma potrzeby potwierdzania przez podróżnego własnoręcznym podpisem, że otrzymał od sprzedawcy kwotę podatku. Wystarczy, że sprzedawca posiada dokumenty potwierdzające dokonanie zwrotu kwoty podatku podróżnemu, w szczególności wygenerowane z bankowości elektronicznej potwierdzenie wykonania przelewu lub wyciąg z konta bankowego.

ID: 649514993

W przypadku, gdy podróżny opuszcza terytorium Unii Europejskiej z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju (Polski), podstawą do dokonania zwrotu podatku jest wydruk elektronicznego dokumentu TAX FREE potwierdzony przez właściwy organ celny kraju, przez który towary zostały wywiezione z terytorium Unii Europejskiej.

ID: 649488149

Moment dokonania zwrotu podatku VAT na rachunek bankowy podróżnego wyznacza otrzymanie przez sprzedawcę elektronicznego potwierdzenia przez urząd celno-skarbowy wywozu towarów.  Listę dokumentów TAX FREE, które posiadają status „Potwierdzony wywóz” lub „Potwierdzony częściowy wywóz”, można znaleźć w zakładce „Zwrot bezgotówkowy”.

ID: 649516725

Dokumenty TAX FREE mogą wystawiać tylko kasjerzy lub reprezentanci firmy z uprawnieniem do systemu TAX FREE.

ID: 649514961

Podatnicy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego przedkładają adresy miejsc prowadzenia działalności gospodarczej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego na formularzu Zgłoszenie identyfikacyjne w zakresie danych uzupełniających Krajowego Rejestru Sądowego (NIP-8).
Podatnicy będących osobami fizycznymi wykonującymi działalność gospodarczą adresy miejsc prowadzenia działalności gospodarczej wykazują we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

ID: 649514929

Podczas rejestracji firmy na portalu PUESC w obszarze działania nie wybrałeś systemu TAX FREE. Powinieneś to zmienić na formularzu WRP0002 ­ Aktualizacja danych firmy [SZPROT].
Uzupełniony formularz zatwierdź i wyślij. Po akceptacji złożonego wniosku będziesz mógł dokończyć rejestrację firmy. 

ID: 649488197

Wywóz towarów przez podróżnego przez przejścia graniczne UE inne niż polskie nie zostanie odnotowany w systemie TAX FREE. Są tam ewidencjonowane jedynie potwierdzenia polskich funkcjonariuszy KAS. Zwrot podatku podróżnemu opiera się wtedy na wydruku dokumentu TAX FREE opatrzonym stosownym potwierdzeniem właściwego organu celnego innego niż polski. Zwrot podatku dokonany w takiej sytuacji powinien być zaewidencjonowany przez sprzedawcę w systemie TAX FREE z wykorzystaniem opcji „ZWROT PODATKU, WYWÓZ PRZEZ INNY KRAJ NIŻ PL”.

ID: 649519423

Podczas rejestracji reprezentanta podmiotu nie zaznaczyłeś uprawnienia do systemu TAX FREE. Powinieneś to zmienić na formularzu WPE0001 ­ Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT]. W sekcji „Uprawnienia do systemów” wybierz TAX FREE i rodzaj pełnomocnictwa. Następnie zatwierdź i wyślij formularz. Po akceptacji złożonego wniosku będziesz mógł dodać pracowników.

ID: 649514913

W systemie TAX FREE został opracowany komunikat TF.12, który z założenia ma służyć sprzedawcom oraz podmiotom pośredniczącym w zwrocie podatku VAT, gdy z przyczyn technicznych nie otrzymali oni komunikatu TF.2 lub TF.10.

ID: 649514945

Kontakt z Help Desk SISC • portal Centralny Service Desk
  przejdź do portalu CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)
 • e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl:
  • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości opisz, co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC),
 • telefon całodobowo (z wyjątkiem przerwy technicznej w godzinach 21.00-22.00) - wyłącznie w zakresie zakładania konta na portalu PUESCrejestracji firmy oraz powiązania osoby z firmą:
  • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)
ID: 652137647