FAQ

Strefa klienta KAS


Gmina, której po 31 lipca 2023 roku pozostał węgiel zakupiony w oparciu o ustawę o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (strona otwiera się w nowym oknie) i która chce dokonywać jego sprzedaży, musi zarejestrować się w CRPA jako pośredniczący podmiot węglowy.

Proces rejestracji w CRPA jest kilkuetapowy i wymaga wykonania czynności polegających na:

 • założeniu konta na PUESC przez osobę fizyczną (wójta, burmistrza lub upoważnionego pracownika JST),
 • rejestracji reprezentacji na PUESC, aby uzyskać możliwość aktualizacji danych podmiotu,
 • dokonaniu zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA.

Schemat działania:

 1. Na PUESC osoba fizyczna (wójt, burmistrz lub upoważniony pracownik JST) w prawym górnym rogu ekranu wybiera przycisk „Załóż konto” oraz opcję  ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ, aby móc korzystać w pełni z uprawnień dostępnych na PUESC.
  Szczegółowe informacje znajdują się w opisie usługi Załóż konto i sprawdź swoje dane.
 2. Wniosek należy podpisać:
 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
 • podpisem zaufanym składanym za pomocą profilu zaufanego.
 1. Po podpisaniu oraz wysłaniu wniosku należy potwierdzić założenie konta poprzez podanie kodu weryfikacyjnego otrzymanego na adres e-mail podany przy rejestracji. Konto zostanie aktywowane.
 2. Po zarejestrowaniu osoby fizycznej należy przystąpić do rejestracji podmiotu/gminy do CRPA.
 3. Gmina jeszcze niezarejestrowana na PUESC (możesz to sprawdzić w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana) wybiera w zakładce FORMULARZE wniosek WRP0001 Rejestracja danych firmy [SZPROT].  We wniosku po uzupełnieniu danych podmiotu należy w obszarach działania wybrać obszar „akcyza” i uzupełnić wszystkie wymagane dane akcyzowe, m.in.:
 • w pozycji „Zgłoszenie podmiotu” - wybrać „Prowadzący działalność gospodarczą”,
 • w pozycji „Status podmiotu akcyzowego” – wybrać „Pośredniczący podmiot węglowy”,
 • w pozycji „Nazwa rodzaju prowadzonej działalności” – wybrać „Sprzedaż”.

We wniosku WRP001 istnieje możliwość powiązania podmiotu z osobą fizyczną w jednym kroku. W tym celu w sekcji REPREZENTANT (OSOBA FIZYCZNA) należy wpisać dane osoby (wójta, burmistrza lub upoważnionego pracownika JST), która będzie reprezentantem podmiotu na PUESC.

 1. Gmina już zarejestrowana na PUESC w obszarze działania innym niż „akcyza” powinna zaktualizować swoje dane. W tym celu reprezentant podmiotu wybiera formularz WRP0002 Aktualizacja danych firmy [SZPROT]. Jako cel aktualizacji wybiera „Chcę zmodyfikować obszary działalności lub dane akcyzowe podmiotu” i do pozostałych obszarów działania dodaje obszar „akcyza”.
  Formularz WRP002 jest dostępny wyłącznie dla reprezentanta podmiotu posiadającego uprawnienie rozszerzone „Aktualizacja danych podmiotu”. Aby takie uprawnienia nadać, należy złożyć wniosek WPE0001 Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT]. Więcej na ten temat dowiesz się z opisu usługi Powiąż reprezentanta z firmą.
 2. Gmina już zarejestrowana w CRPA jako prowadzący działalność gospodarczą powinna zaktualizować swoje dane wpisane do CRPA. W tym celu reprezentant podmiotu wybiera formularz WRP0002 Aktualizacja danych firmy [SZPROT]. Jako cel aktualizacji wybiera „Chcę zmodyfikować obszary działalności lub dane akcyzowe podmiotu”, a następnie „Chcę wprowadzić zmianę w danych akcyzowych podmiotu”.
  Formularz WRP002 jest dostępny wyłącznie dla reprezentanta podmiotu posiadającego uprawnienie rozszerzone „Aktualizacja danych podmiotu”. Aby takie uprawnienia nadać, należy złożyć wniosek WPE0001 Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT]. Więcej na ten temat dowiesz się z opisu usługi Powiąż reprezentanta z firmą.
 3. Gmina już zarejestrowana w CRPA jako nieprowadzący działalności gospodarczej musi w pierwszej kolejności wysłać wiadomość na adres e-mail centralna.rejestracja@mf.gov.pl o treści:
  „W związku z rozpoczęciem działalności akcyzowej jako Pośredniczący Podmiot Węglowy, dla gminy (nazwa), proszę o zmianę typu zgłoszenia na „Prowadzący działalność gospodarczą”.
 • NIP: …
 • data rozpoczęcia działalności w zakresie akcyzy: …”

Po otrzymaniu zwrotnej informacji e-mail o zmianie typu zgłoszenia podmiotu będzie możliwa aktualizacja danych w CRPA. W tym celu reprezentant podmiotu wybiera formularz WRP0002 Aktualizacja danych firmy [SZPROT]. Jako cel aktualizacji wybiera „Chcę zmodyfikować obszary działalności lub dane akcyzowe podmiotu”, a następnie „Chcę wprowadzić zmianę w danych akcyzowych podmiotu”.
Formularz WRP002 jest dostępny wyłącznie dla reprezentanta podmiotu posiadającego uprawnienie rozszerzone „Aktualizacja danych podmiotu”. Aby takie uprawnienia nadać, należy złożyć wniosek WPE0001 Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT]. Więcej na ten temat dowiesz się z opisu usługi Powiąż reprezentanta z firmą.

Informacje dotyczące procesu rejestracji podmiotu w CRPA są dostępne na PUESC w opisie usługi CRPA - uzyskaj wpis do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych.

ID: 673889636

Sprawdź, czy nie otrzymałeś komunikatu o błędzie we wniosku. Komunikat powinien pojawić się w ciągu 5 minut od momentu wysłania wniosku.

Jeśli otrzymałeś komunikat o błędzie, ponownie wypełnij wniosek, poprawiając błędy i wyślij go.

W przeciwnym przypadku skontaktuj się z Help Desk.

ID: 650797473

Pamiętaj, aby upoważnienie zawierało dane mocodawcy (nazwa i NIP lub IDSISC lub EORI lub numer TC firmy) oraz dane reprezentanta (Osoba fizyczna: imię, nazwisko, numer PESEL lub inny numer identyfikacyjny; Firma: Nazwa, NIP lub EORI lub IDSISC). Uprawnienia rozszerzone i uprawnienia do systemów możesz otrzymać tylko wtedy, gdy wynikają one wprost z treści pełnomocnictwa. Sprawdź wyjątki w Co powinieneś wiedzieć.

ID: 667006861

Pieczęć elektroniczna stanowi elektroniczny odpowiednik pieczęci na dokumencie papierowym. Pieczęć elektroniczna identyfikuje podmiot – w przypadku PUESC są to w szczególności organy celne i podatkowe.

W przypadku gdy wynik weryfikacji jest inny niż WAŻNY/PRAWIDŁOWY, może być wyświetlony dodatkowy komunikat uzupełniający informacje o powodach nadania statusu. Najczęściej występujące przypadki to:

Szczegółowy opis komunikatów

Komunikat

Opis

Wynik podstawowej walidacji nie pozwala na kontynuację procesu weryfikacji

Już na pierwszym etapie weryfikacji wykryty został problem skutkujący nieważnością podpisu, wobec czego pozostałe sprawdzenia nie zostały wykonane.

Przynajmniej jeden skrót w podpisie nie zgadza się ze skrótem dokumentu

Na podstawie tzw. skrótów weryfikowana jest zgodność podpisu z oryginałem. Co najmniej jeden z nich jest niezgodny, co wskazuje na modyfikację dokumentu po podpisaniu lub wadliwe wykonanie podpisu.

Dane unieważnienia nie są poprawne

Dane z list unieważnień certyfikatów (CRL - Certificate Revocation List) lub z OCSP (Online Certificate Status Protocol) nie są poprawne dla jednego z komponentów podpisu.

Przynajmniej jeden z certyfikatów na ścieżce jest niepoprawny lub nie może zostać uznany za zaufany

Komunikat wskazujący na użycie do podpisania nieprawidłowego certyfikatu. Może być rozszerzony o dodatkowe informacje wskazujące przyczynę odrzucenia.

Rozmiar klucza publicznego jest zbyt mały

Algorytm szyfrowania nie jest już bezpieczny

Funkcja liczenia skrótu nie jest już bezpieczna

Funkcja liczenia skrótu nie jest już bezpieczna

Algorytm szyfrowania nie jest już bezpieczny

Nieznany rozmiar klucza publicznego

Jeden z komunikatów, jakie mogą wystąpić w sytuacji, gdy w podpisie użyte zostałyby elementy kryptograficzne o zbyt niskim poziomie bezpieczeństwa.

Nie znaleziono aktualnych (występujących po czasie best-signature-time) danych unieważnienia

Best-signature-time jest to optymalny znaleziony czas weryfikacji podpisu, którym zależnie od sytuacji jest albo czas (moment) weryfikacji albo czas wskazany przez jeden ze znaczników czasu, jeśli elektroniczny znacznik czasu był dodany do podpisu. Do ważności podpisu wymagane jest, aby został znaleziony CRL/OCSP późniejszy od best-signature-time.

Nie znaleziono ważnych i aktualnych danych unieważnienia

Dane do sprawdzania unieważnień (CRL) są okresowo odświeżane. Do weryfikacji używane są najświeższe dane. Komunikat wskazuje, że czas weryfikacji (lub best-signature-time) wykracza poza czas, w którym powinny być opublikowane nowe dane o unieważnieniach.

Podpis nie jest poprawny w czasie weryfikacji

W czasie weryfikacji nieważny jest jeden z certyfikatów na tzw. ścieżce certyfikacji lub użyty algorytm skrótu/podpisu nie jest już uznawany za bezpieczny.

Nie znaleziono dowodu poprawności podpisu w czasie wystawienia lub wskazywanym przez znacznik czasu

Ważność podpisu określana jest na moment weryfikacji lub na czas wskazany przez znacznik czasu. W przypadku podpisu opatrzonego znacznikiem czasu komunikat taki wystąpi, gdy użyty znacznik czasu nie będzie mógł potwierdzić poprawności podpisu.

Lista zaufania nie jest poprawna

Nie udało się pobrać lub zweryfikować europejskiej listy TSL (Trusted Services List).

Nie udało się zbudować poprawnej listy TSL

Lista TSL została pobrana ale jest nieprawidłowa.

ID: 650857270

Dokumenty możesz także opłacić zwykłym przelewem bankowym. Taki standardowy przelew jest księgowany zwykle w ciągu 1-2 dni roboczych. Gdy będziesz korzystać z tej formy płatności, musisz sam prawidłowo uzupełnić dane w polach formatki przelewu bankowego.

ID: 651822854

Na gruncie prawa celnego członkowie grupy VAT zachowują swoją odrębność, dlatego korzystają ze swoich własnych numerów EORI.
Grupa VAT nie otrzymuje odrębnego – dedykowanego grupie – numeru EORI.
Grupa VAT jako szczególny rodzaj podatnika istnieje tylko do celów podatku od towarów i usług i posługuje się numerem NIP dla grupy VAT.

ID: 667006813

Tak, możesz. Żeby usunąć konto na PUESC, postępuj według poleceń z opisu Usuń konto na PUESC.

ID: 500091953

Podmioty prowadzące działalność jako finalni nabywcy węglowi, podobnie jak finalni nabywcy gazowi oraz nabywcy końcowi energii elektrycznej, podlegają obowiązkowi rejestracji w CRPA. Podmioty te powinny zarejestrować się, wybierając na formularzu status podmiotu akcyzowego – „podmiot zużywający”.

ID: 650780765

Nie, podmioty odbierające do celów opałowych gaz płynny w butlach gazowych nie muszą spełniać warunku dokonania zgłoszenia rejestracyjnego. Warunek ten jest wyłączony na mocy § 5 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego.

ID: 650784310

Jeżeli PPW będzie dokonywał również czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą powinien zarejestrować się także jako podatnik podatku akcyzowego. 

ID: 650780705

Warunkiem uprawniającym do nabywania ze zwolnieniem od akcyzy pozostałych węglowodorów gazowych od kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00 jest m.in. dokonanie przez podmiot odbierający podlegający obowiązkowi rejestracji zgłoszenia rejestracyjnego na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. Właściwa rejestracja jest więc warunkiem korzystania ze zwolnienia od akcyzy. Błędy w rejestracji podlegają korekcie na wniosek zarejestrowanego podmiotu.

ID: 650784325

Właściwość miejscowa naczelnika urzędu skarbowego  dla podmiotu prowadzącego miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych powinna być ustalana zgodnie z zasadami ogólnymi wynikającymi z art. 14 ust. 3 i 4 ustawy o podatku akcyzowym.

ID: 650780735

Obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego został wyłączony wobec podmiotów zużywających pozostałe węglowodory gazowe od kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00 ze zbiornika zasilającego zbiorczą instalację licznikową rozumianą jako instalacja licznikowa, do której podłączone są urządzenia grzewcze więcej niż jednego podmiotu zużywającego wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

ID: 650784340

Przycisk „Zapłać” nie jest widoczny, ponieważ:

 • dokument, za który chcesz zapłacić, nie został poprawnie złożony - upewnij się, czy dla danego dokumentu zostało zwrócone potwierdzenie jego złożenia np. UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru),
 • dokument został już opłacony lub częściowo rozliczony.

Możesz sprawdzić, czy dokument prezentowany na liście dokumentów może być opłacony online:

 • w kolumnie „Status e-Płatności” będzie wyświetlony status „Do zapłaty”,
 • po wybraniu dokumentu będzie aktywny przycisk „Zapłać”.
ID: 651808242

Szczegóły transakcji będziesz mógł zobaczyć tylko wtedy, gdy transakcja zostanie zakończona i otrzymasz informację o jej pozytywnym zakończeniu. Opłacony dokument otrzyma status "Transakcja zrealizowana". Jeśli przerwałeś transakcję w trakcie procesu płatności online, to szczegóły takiej transakcji nie będą dostępne.

ID: 651822838

W opisanej sytuacji należy prawidłowo rozróżnić pojęcia kwalifikowanego podpisu (lub pieczęci) oraz kwalifikowanego certyfikatu.

Według definicji z rozporządzenia UE nr 910/2014 (eIDAS):

„kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego” oznacza certyfikat podpisu elektronicznego, który jest wydawany przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania i spełnia wymogi określone w załączniku I;

zaś

„kwalifikowany podpis elektroniczny” oznacza zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego.

Analogiczne pojęcia odnoszą się do pieczęci elektronicznej.

Podpis zaufany bazuje na pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, weryfikowanej w tym przypadku przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu, i tę właśnie informację prezentuje raport z weryfikacji. Informuje on o użyciu kwalifikowanego certyfikatu, a nie o kwalifikowanym statusie podpisu, czy w przypadku PZ - pieczęci elektronicznej.

Podpis (lub pieczęć) jest kwalifikowany, jeśli "opiera się na kwalifikowanym certyfikacie" oraz "jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu" (lub pieczęci). Ten drugi warunek nie jest spełniony, co jest uwidocznione w raporcie w sekcji "Szczegóły weryfikacji" (Podpis elektroniczny nie został złożony za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu).

W przypadku PZ, wczytując się w ścieżkę certyfikacji, można znaleźć następujące informacje:

Certyfikat podpisującego

Wystawiony dla: CN=Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego, O=Ministerstwo Cyfryzacji, C=PL

Wystawiony przez: CN=Centrum Kwalifikowane EuroCert, O=EuroCert Sp. z o.o., C=PL

Certyfikat został wydany przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania, nie ma natomiast wzmianki o tym, że pieczęć ma status kwalifikowany.

Ponieważ usługa „Zweryfikuj podpis elektroniczny” operuje na wielu różnych metodach podpisu, taki sposób prezentacji jest kompromisem pozwalającym tę różnorodność obsłużyć, zapewniając jednocześnie komplet informacji do właściwej oceny.

ID: 696124959

Zaloguj się i przejdź do zakładki „Mój pulpit”, a następnie „Moje dane” i wybierz odnośnik „Certyfikaty celne”.

Na liście twoich certyfikatów celnych znajdziesz ich numery seryjne i daty ważności. Możesz również pobrać certyfikat (część publiczną zawierającą klucz publiczny). Dodatkowo dla każdego certyfikatu możesz wykonać operację: Zawieś, Odwieś lub Unieważnij.

 

ID: 500092154

Mój pulpit | Moje Sprawy i dokumenty | Dokumenty

Wybierz dokument a następnie przycisk „Szczegóły płatności ".

Jeżeli płatność zrealizowano w serwisie Single Window, szczegóły transakcji możesz zobaczyć w tym serwisie po wybraniu sprawy w zakładce „Płatność”. 

ID: 651808290

Krajowa Administracja Skarbowa nie pobiera opłat za skorzystanie z płatności online. Płatność online zostanie powiększona o prowizję naliczoną przez operatora płatności Paybynet.

Wysokość prowizji możesz sprawdzić na stronie KIR (strona otwiera się w nowym oknie).

ID: 651822806

Opłata skarbowa wynosi 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa. W przypadku gdy upoważniasz dwie osoby, musisz uiścić opłatę w wysokości 34 zł. 

Jak dostarczyć upoważnienie

Jeśli otrzymałeś upoważnienie do reprezentowania firmy na PUESC, to dostarcz je do Wydziału Centralna Rejestracja w Izbie Administracji Skarbowej Poznaniu.

Z treści upoważnienia musi wynikać zakres twoich uprawnień.

Nie zapomnij o uiszczeniu opłaty skarbowej od złożonego upoważnienia.

Jeżeli jesteś pełnomocnikiem, musisz uiścić opłatę skarbową od złożonego upoważnienia w kwocie 17 zł płatne na konto:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy
PKO BP S.A. nr 94102040270000160212620763

PAMIĘTAJ! Dostarcz upoważnienie wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej tylko jednym ze sposobów:

 • przekaż upoważnienie elektronicznie - to znaczy podpisane elektronicznie przez mocodawcę lub uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza lub przez osobę uprawnioną przez przedsiębiorcę posiadającego pozwolenie na AEO lub uproszczenia celne:
  • jako załącznik (na karcie ZAŁĄCZNIKI) bezpośrednio w składanym wniosku,
   albo
  • korzystając z usługi Zarządzaj e-Dokumentami

albo

 • złóż dokumenty w oddziale celnym, urzędzie celno-skarbowym lub delegaturze urzędu celno-skarbowego,

albo

 • wyślij dokumenty pocztą tradycyjną na adres:
  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
  Wydział Centralna Rejestracja
  ul. Smoluchowskiego 1
  60-179 Poznań

Jeśli już wcześniej złożyłeś upoważnienie, to napisz o tym na karcie INFORMACJE DODATKOWE.

ID: 667006893

Numer akcyzowy będzie nadawany niezwłocznie po złożeniu wniosku, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. W szczególnych przypadkach możesz otrzymać Wezwanie do uzupełnienia.

ID: 667094553

Numer akcyzowy będzie nadawany niezwłocznie po złożeniu wniosku, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. W szczególnych przypadkach możesz otrzymać Wezwanie do uzupełnienia.

ID: 667094580
 • O właściwości naczelnika urzędu skarbowego  w pierwszej kolejności decyduje miejsce wykonywania czynności związanych z wyrobami akcyzowymi lub wystąpienie stanu faktycznego podlegającego opodatkowaniu akcyzą. Jeżeli czynności te wykonujesz w jednej lokalizacji lub stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości jednego naczelnika urzędu skarbowego -  właściwym wyborem będzie wskazanie art.  14 ust. 3 ustawy.

 • Adres siedziby lub miejsca zamieszkania – art. 14 ust. 4 ustawy wybierz wyłącznie w przypadku, gdy czynności akcyzowe wykonujesz w różnych lokalizacjach albo stany faktyczne podlegające opodatkowaniu występują, we właściwości różnych naczelników urzędów skarbowych. W takim przypadku masz też prawo złożenia oświadczenia o wyborze właściwego dla siebie organu zgodnie z art. 14 ust. 4a ustawy. 

ID: 650717759

Aby usunąć reprezentację, należy:

 1. Wybrać wniosek WPE0001 Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT].
 2. W sekcji "Podmiot reprezentowany" wpisać numer IDSISC firmy, dla której chcemy zaktualizować powiązanie, i zatwierdzić dane.
 3. Zaznaczyć checbox, którą reprezentację zmieniamy:
 • chcę dodać reprezentantów będących osobą fizyczną,
 • chcę dodać reprezentantów będących podmiotem.
 1. W sekcji "Reprezentant" wpisać:
 • numer IDSISC, imię i nazwisko osoby reprezentującej

lub/i

 • numer IDSISC podmiotu reprezentującego

i wyjść enterem lub tabulatorem z pola.

 1. Do wniosku zostaną pobrane dane reprezentacji, które można dowolnie modyfikować.
 1. Aby zakończyć reprezentację, należy uzupełnić sekcję dotyczącą danych ogólnych pełnomocnictwa:
 • odznaczyć pole "Pełnomocnictwo udzielone bezterminowo",
 • wypełnić datę końca obowiązywania pełnomocnictwa.
 1. Po uzupełnieniu danych dotyczących końca obowiązywania pełnomocnictwa wniosek należy wygenerować, podpisać i wysłać.
ID: 650857253

Zrobisz to najszybciej w następujący sposób:

Wniosek zostanie rozpatrzony bez konieczności złożenia oryginału upoważnienia w jednostce celnej.

ID: 650857205

Aby zmienić kontekst firmy, kliknij w prawym górnym narożniku ekranu na Wybierz powiązanie pierwsze (obok imienia i nazwiska), a następnie wybierz z listy szukaną firmę.

ID: 667107454

Aby zaktualizować/zmienić dane reprezentacji należy:

 1. Wybrać wniosek WPE0001 Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT].

 2. W sekcji "Podmiot reprezentowany" wpisać numer IDSISC firmy, dla której chcemy zaktualizować powiązanie i zatwierdzić dane.

 3. Zaznaczyć checbox, którą reprezentację zmieniamy:

 • chcę dodać reprezentantów będących osobą fizyczną,

 • chcę dodać reprezentantów będących podmiotem.

 1. W sekcji "Reprezentant" wpisać:

 • numer IDSISC, imię i nazwisko osoby reprezentującej

lub/i

 • numer IDSISC podmiotu reprezentującego

i wyjść enterem lub tabulatorem z pola.

 1. Do wniosku zostaną pobrane dane reprezentacji, które można dowolnie modyfikować.

 2. Po zmianie danych wniosek należy wygenerować, podpisać i wysłać.

ID: 650857237

Podmiot, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych powinien w zgłoszeniu rejestracyjnym wskazać faktyczną (przeszłą) datę rozpoczęcia działalności w zakresie niszczenia wyrobów akcyzowych. 

ID: 650780720

W Wielkiej Brytanii odpowiednikiem naszego nr NIP jest nr UTR (Unique Taxpayer Reference – jest to numer TC), który jest wydawany przez urząd HMRC (Her Majesty Revenue & Customs).

ID: 652066078

Dokumenty mogą posiadać statusy:

 • „Do zapłaty” – status dla dokumentów, które spełniają reguły dla płatności online na PUESC,
 • „Transakcja zrealizowana” – status po dokonaniu płatności online na PUESC za cały dokument. Przycisk „Zapłać” będzie niedostępny i uaktywniony zostanie przycisk „Szczegóły płatności”.
 • „Niedostępna” – ten status oznacza każdy przypadek, gdy dokument nie może być opłacony. Dla dokumentów, które są w trakcie przetwarzania, oraz dla dokumentów, które nie podlegających płatnościom, kolumna ta będzie zawsze pusta. Rozliczenie należności w całości lub w części w inny sposób niż z wykorzystaniem tej usługi zmieni status na "Niedostępna".
ID: 651808258
 • Podmiot zużywający to podmiot, który posiada miejsce zamieszkania, siedzibę  lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia, np. gaz LPG na cele opałowe, paliwa lotnicze, paliwa  żeglugowe, napoje alkoholowe wykorzystywane do produkcji artykułów spożywczych albo leków, wyroby energetyczne zużywane w procesie produkcji energii elektrycznej – szczegóły w art. 32 ustawy o podatku akcyzowym.

 • Zużywający podmiot gospodarczy to podmiot mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium kraju lub podmiot zagraniczny posiadający oddział z siedzibą na terytorium kraju, który zużywa na terytorium kraju w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, do celów uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy, np. wyroby energetyczne przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych  (wyroby energetyczne inne, niż paliwa wykorzystywane w przemyśle chemicznym do produkcji rozpuszczalników, rozcieńczalników, zmywaczy do farb – szczegóły w art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym).  

ID: 650717744

Dane firmy na PUESC może zmienić tylko osoba, która jest z nią powiązana i posiada uprawnienie rozszerzone Aktualizacja danych podmiotu.

Aktualizacja danych podmiotu jest uprawnieniem rozszerzonym, które musi wynikać wprost z treści upoważnienia udzielonego reprezentantowi.

Aktualizacji może dokonać pracownik agencji celnej. Warunkiem jest, że pracownik ten posiada uprawnienie rozszerzone Aktualizacja danych podmiotu względem swojej agencji celnej. Agencja musi też posiadać uprawnienie rozszerzone Aktualizacja danych podmiotu względem firmy, której dane chce zmienić.

ID: 650797490

Rolnicy ryczałtowi, nieposiadający NIP i zużywający wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, w celu rejestracji w CRPA muszą skorzystać z formularzy rejestracji osoby fizycznej.
Osoby nieposiadające jeszcze konta na PUESC powinny wypełnić dane dotyczące zużywania wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy przy zakładaniu konta. Na formularzu rejestracyjnym należy wybrać rozszerzony zakres uprawnień, a jako cel rejestracji wskazać podanie miejsca zużywania wyrobów zwolnionych od akcyzy.
Osoby posiadające już konto, powinny wybrać formularz – WRR002 Aktualizacja danych osoby [SZPROT], w celu uzupełnienia danych w sekcji „Akcyza”.
Rolnicy ryczałtowi nieposiadający NIP na formularzach rejestracyjnych powinni zaznaczyć właściwe oświadczenie.

ID: 650797430

Formę pracownik wybierasz tylko wtedy, gdy wynika ona wprost z treści posiadanego pełnomocnictwa.

ID: 667010209

Obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA jako podmiot zużywający obejmuje podmiot będący podatnikiem VAT, który jest zamawiającym i nabywcą wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz, którego dane identyfikacyjne, w tym numer NIP znajdują się na fakturze sprzedaży.

W przypadku jednostek organizacyjnych Kościoła rejestracji w CRPA powinny dokonać osoby prawne Kościoła wymieniona w ustawie z dnia 17 maja 1998 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz te jednostki organizacyjne, które osobowość prawną uzyskały na podstawie rozporządzenia Ministra-Kierownika Urzędu do spraw Wyznań. W przypadku gdy określona jednostka organizacyjna Kościoła stanowi odrębny podmiot (posiadający osobowość prawno-podatkową) i funkcjonuje samodzielnie w ramach struktury Kościoła, to taka jednostka powinna złożyć zgłoszenie rejestracyjne w podatku akcyzowym, jeżeli jest podmiotem dokonującym zamówienia i nabycia wyrobów akcyzowych. Za kryterium bowiem przyjąć należy czyje dane (w tym numer NIP) jako podmiotu zamawiającego i nabywającego wyroby akcyzowe znajdują się na fakturze sprzedaży.

ID: 650784385

Płatności online dla PUESC obsługują te banki, które współpracują z operatorem płatności Paybynet.

Na stronie operatora usługi znajduje się aktualna lista banków współpracujących z Paybynet (strona otwiera się w nowym oknie).

Uwaga! Usługa Paybynet nie realizuje obsługi płatności dla niektórych rachunków bankowych, gdzie wymagana jest podwójna lub potrójna akceptacja płatności po stronie banku.

ID: 651808209

Skontaktuj się z urzędem skarbowym właściwym w sprawach akcyzy, powinien pomóc ci w ustaleniu daty podanej w AKC-R lub powiadomieniu o rozpoczęciu działalności jako pośredniczący podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy. 

ID: 650717775

Podanie numeru koncesji i numeru w rejestrze podmiotów przywożących jest wymagane wyłącznie dla podmiotów zobowiązanych do ich posiadania przepisami ustawy – Prawo energetyczne. Jeśli nie podlegasz takim obowiązkom możesz pominąć te pola na formularzu.

ID: 650717790

Usługa działa na przeglądarkach Edge, Mozilla Firefox, Chrome. Usługa działa również na urządzeniach mobilnych, jeżeli urządzenia te posiadają dostęp do Internetu (konieczne jest korzystanie z przeglądarki internetowej).

ID: 651808274

Ze względu na centralizacje rozliczeń VAT obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego spoczywa na jednostce samorządu terytorialnego, która jest zamawiającym i nabywcą wyrobu akcyzowego zwolnionego od akcyzy ze względu na przeznaczenie, a nie na jej jednostkach organizacyjnych. To dane identyfikacyjne gminy jako podatnika VAT, w tym numer identyfikacji podatkowej NIP, będą znajdować się na fakturze sprzedaży. W zgłoszeniu rejestracyjnym należy wtedy wskazać miejsca (adresy) zużywania gazu LPG, które są lub mogą być jednocześnie adresami jednostki organizacyjnej tej gminy (np. szkoły) oraz określić przewidywaną ilość zużycia w roku kalendarzowym.

ID: 650784370

Wprowadź początkowe cyfry kodu PKD z pominięciem kropek i wybierz właściwy kod z rozwijalnej listy.

ID: 652085310

Wniosek możesz wypełnić tylko w kontekście firmy. Aby wypełnić wniosek w kontekście firmy, musisz też posiadać minimum jedno z uprawnień rozszerzonych:

 • składanie wniosków w zakresie akcyzy lub
 • aktualizacja danych podmiotu.
ID: 667094537

Jeśli nie potwierdziłeś założenia swojego konta w ciągu 24 godzin, zostanie ono usunięte i musisz założyć je jeszcze raz.

ID: 652085342

Twój błąd powinien zostać zweryfikowany i sprawdzony przez osobę osobę rejestrującą. Zawsze możesz skorzystać z opcji złożenia korekty do wniosku.

ID: 667571817

Podmioty pośredniczące powinny wybrać na formularzu status „Podatnik podatku akcyzowego” i w polu „Rodzaj działalności akcyzowej podmiotu” wskazać – „Czynności podlegające zwolnieniu od akcyzy, w zakresie wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie”.

ID: 650797415
ID: 667107422

Aby uzyskać numer EORI, należy wybrać obszar działania CŁO. Pamiętaj, że numer EORI w Polsce może uzyskać tylko firma krajowa lub firma spoza Unii Europejskiej. Firmy posiadające siedzibę na obszarze Unii Europejskiej o numer EORI muszą wystąpić w kraju siedziby.

ID: 652066094

Zużywanie gazu zwolnionego od akcyzy ze względu na przeznaczenie przez osoby prowadzące działalność rolniczą podlega obowiązkowi rejestracji w CRPA. Na formularzu rejestracyjnym należy wybrać „zgłoszenie podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą” i statusu podmiotu akcyzowego „podmiot zużywający”. Na potrzeby obowiązku rejestracyjnego stosowana jest definicja działalności gospodarczej z art. 3 pkt 9 Ordynacji podatkowej, która obejmuje każdą działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej.

ID: 650780750

W polu "forma prawna" należy wybrać:

 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,

a w polu "szczegóły formy prawnej":

 • spółka cywilna.
ID: 650780795

Definicje pojęć związanych z działalnością akcyzową znajdują się w ustawie z dnia 6 grudnia 2008  o podatku akcyzowym. Większość definicji (np. pośredniczący podmiot węglowy, pośredniczący podmiot gazowy, podmiot zużywający, zużywający podmiot gospodarczy) określona jest w art. 2 ust. 1 ustawy. 

ID: 650717729

Zużywanie gazu ziemnego przez podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej nie podlega rejestracji w CRPA. Obowiązkiem rejestracyjnym objęte są natomiast podmioty zużywające nieprowadzące działalności gospodarczej, które nie są osobami fizycznymi, zużywające na cele opałowe gaz LPG , lecz również w przypadku zużywania gazu LPG z obowiązku wyłączone są podmioty zużywające ten wyrób ze zbiornika zasilającego zbiorcze instalacje licznikowe (art. 16 ust. 7a pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym).

ID: 650780780

Sposób reklamacji opisany jest szczegółowo na stronie operatora płatności w części dotyczącej zgłaszania reklamacji (strona otwiera się w nowym oknie).

Do zgłoszenia reklamacyjnego wykorzystaj ID płatności lub Identyfikator płatności – jak go znaleźć dla poszczególnych rodzajów płatności przeczytasz w sekcji Co załatwisz w serwisie e-Płatności. 

ID: 651822822

Gaz płynny LPG (propan – butan) nie jest wyrobem gazowym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Definicja wyrobów gazowych (art. 2 ust. 1 pkt 1b) obejmuje wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00. Ponieważ kody gazu LPG (np. 2711 12 11, 2711 12 94, 2711 12 97, 2711 19 00) nie mieszczą się w definicji wyrobów gazowych, dla gazu propan – butan należy wybrać grupę wyrobów „paliwa opałowe (w tym gaz)”.

ID: 650784400

Jeżeli nie masz jeszcze numeru IDSISC (można to sprawdzić w zakładce Mój pulpit | Moje dane > numer IDSISC, który znajduje się w tabelce z danymi osoby, przy numerze IDSISC będzie napis: BRAK), możesz złożyć korektę wniosku.

Aby zmienić rodzaj wnioskowanego konta - z rozszerzonego na podstawowy zakres uprawnień, i otrzymać IDSISC w kilka sekund, złóż korektę wniosku:

 1. Wybierz formularz WRR0001 Rejestracja danych osoby [SEAP]
 2. W otwartym wniosku jest informacja, że twój wniosek jest korektą. Korekta jest możliwa tylko do momentu, dopóki twój wniosek znajduje się w trakcie obsługi.
 3. Wybierz przycisk Wybierz podstawowy zakres uprawnień.
 4. Sprawdź, czy wszystkie podane przez ciebie dane są prawidłowe. Jeśli chcesz, możesz je zmienić. Przejdź do kolejnych kart przyciskiem Dalej.
 5. Na końcu, pod prezentacją treści wniosku, wybierz przycisk Wyślij.
 6. W zakładce Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki zaznacz i wyślij wniosek.
 7. W ciągu kilku sekund otrzymasz w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty informację o rejestracji i nadaniu identyfikatora osobie fizycznej.
ID: 652085375

Kontakt z Help Desk SISCID: 691175240
 • portal Centralny Service Desk:
  przejdź do portalu CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)
 • e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl:
  • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości opisz, co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC);
 • telefon - wsparcie całodobowe (z wyjątkiem przerwy technicznej w godzinach 21.00-22.00):
  • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)
ID: 652218903
 • portal Centralny Service Desk:
  przejdź do portalu CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)
 • e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl:
  • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości opisz, co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC);
 • telefon - wsparcie całodobowe (z wyjątkiem przerwy technicznej w godzinach 21.00-22.00):
  • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)
ID: 672808249
 • portal Centralny Service Desk:
  przejdź do portalu CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)
 • e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl:
  • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości opisz, co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC);
 • telefon - wsparcie całodobowe (z wyjątkiem przerwy technicznej w godzinach 21.00-22.00):
  • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)
ID: 672808206

Pomoc techniczna KAS w zakresie rejestracji na PUESC

 • przejdź do portalu Centralny Service Desk (CSD) – tylko dla zalogowanych użytkowników PUESC;
 • wyślij wiadomość na adres e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl – tylko dla użytkowników PUESC, którzy chociaż raz zalogowali się do CSD:
 • w polu "temat" wpisz „Dostęp do rejestru CBAM”,
 • w treści wiadomości opisz, co działa nieprawidłowo, bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć,
 • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC);
 • zadzwoń na infolinię Help Desk SISC (całodobowo, z wyjątkiem przerwy technicznej w godzinach 21.00-22.00):

+48 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)

+48 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)

+48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)

- wybierz numer wewnętrzny 3, następnie 1.

Uzyskasz pomoc wyłącznie w zakresie zagadnień dotyczących dostępu do rejestru CBAM związanych z rejestracją na portalu PUESC, czyli zakładania konta na PUESC, rejestracji firmy oraz powiązania osoby z firmą i uzyskania uprawnienia rozszerzonego „Dostęp do rejestru CBAM”.

Pomoc merytoryczna KOBIZE z zakresu zagadnień związanych z CBAM:

W celu uzyskania pomocy w wypełnianiu obowiązków związanych z CBAM oraz informacji na temat funkcjonowania unijnego rejestru przejściowego CBAM skontaktuj się z Krajowym Ośrodkiem Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE):

 • zadzwoń na infolinię KOBIZE – dostępna w dni robocze w godzinach 9.00-15.00 pod numerem telefonu (22) 569 6597;
 • wyślij wiadomość na adres e-mail: cbam@kobize.pl.
ID: 686593905
 • portal Centralny Service Desk - Help Desk SISC (strona otwiera się w nowym oknie) 
  Do zgłoszenia w portalu Centralny Service Desk wykorzystaj ID płatności lub identyfikator dokumentu, np. WPL lub nr systemowy dokumentu.
 • e-mail – helpdesk-eclo@mf.gov.pl
  • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości napisz, co działa nieprawidłowo lub czego chcesz się dowiedzieć,
  • w treści wiadomości koniecznie przekaż ID płatności lub identyfikator dokumentu np. WPL lub nr systemowy dokumentu,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, którego użyłeś do założenia konta na PUESC (login PUESC);
 • telefon całodobowo (z wyjątkiem przerwy technicznej w godzinach 21.00-22.00) - wyłącznie w zakresie rejestracji do usługi, czyli zakładania konta na portalu PUESCrejestracji firmy oraz powiązania osoby z firmą:
  • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)
ID: 652190587
 • portal Centralny Service Desk:
  przejdź do portalu CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)
 • e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl:
  • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości opisz, co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC);
 • telefon - wsparcie całodobowe (z wyjątkiem przerwy technicznej w godzinach 21.00-22.00):
  • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)
ID: 652210007
 • portal Centralny Service Desk:
  przejdź do portalu CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)
 • e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl:
  • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości opisz, co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC);
 • telefon - wsparcie całodobowe (z wyjątkiem przerwy technicznej w godzinach 21.00-22.00):
  • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)
ID: 652190567
 • portal Centralny Service Desk:
  przejdź do portalu CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)
 • e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl:
  • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości opisz, co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC);
 • telefon - wsparcie całodobowe (z wyjątkiem przerwy technicznej w godzinach 21.00-22.00):
  • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)
ID: 652210027

- złóż zgłoszenie w grupie Klient KAS – AEO uzyskaj status upoważnionego przedsiębiorcy.

 • e-mail – helpdesk-eclo@mf.gov.pl:
  • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości napisz, co działa nieprawidłowo lub czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, którego użyłeś do założenia konta na PUESC (login PUESC);
 • telefon - nie świadczymy wsparcia telefonicznego.
ID: 652218992
 • portal Centralny Service Desk
  przejdź do portalu CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)
 • e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl
  • w polu "temat" wpisz nazwę usługi
  • w treści wiadomości opisz co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC)
 • telefon - wsparcie całodobowe (z wyjątkiem przerwy technicznej w godzinach 21.00-22.00):
  • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)
ID: 652224909
ID: 668065463
ID: 652218969