FAQ

Uzyskiwanie dokumentów granicznych - rybołówstwo


Wystarczy, gdy agent będzie powiązany z agencją celną.

ID: 649841066

Dostarczanie oryginałów określonych dokumentów do wniosków klienta jest uzależnione od decyzji odpowiedniej inspekcji i nie leży w kompetencjach KAS. W przypadku gdy inspekcja zażąda dostarczenia oryginałów konkretnych dokumentów, będą one musiały zostać złożone.

Zasadniczą jednak formą przekazywania dokumentów wymaganych do wniosku jest forma plików, możliwych do wczytania w systemie Single Window w sekcji „Załączniki”.

ID: 649841050

Nie ma takiego obowiązku. Dla potrzeb skorzystania z serwisu Single Window można występować w imieniu niepowiązanej firmy (wystarczy powiązanie typu „agent do agencji”, wymagane jest też uprawnienie podmiotu/agencji do co najmniej jednego z systemów, np. AIS, AES, NCTS2).

ID: 649857061

Tak, planujemy włączenie do systemu Single Window Rejestru Produktów Leczniczych. Dzięki tej funkcjonalności możliwa będzie automatyczna walidacja, w procesie obsługi zgłoszenia celnego w systemie AIS/IMPORT, pozwoleń na dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu. O wdrożeniu tej funkcjonalności będziemy Państwa informować. Zachęcamy do śledzenia zakładki „Aktualności” na portalu PUESC, jak również lektury Newsletterów KAS.

Na chwilę obecną funkcjonalność taka została wdrożona dla „Rejestru środków ochrony roślin” oraz „Rejestru świadectw wyłączenia spod weryfikacji zgodności z normami handlowymi dotyczącymi bananów” (szczegóły w Newsletterze nr Z/04/2022 z 21.01.2022).

ID: 649850346

Zakres informacji przekazywanych w powiadomieniach wysyłanych przez system Single Window (np. o wydaniu rozstrzygnięcia) jest ograniczony do minimum, ale zawiera numer rozstrzygnięcia, niezbędny do wprowadzenia w polu 44 zgłoszenia celnego.

ID: 649850378

Udostępniane przez Krajową Administrację Skarbową na portalu PUESC usługi w ramach Single Window mają zelektronizować i ułatwiać pracę zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i po stronie administracji. Stosowanie systemu dla podmiotów nie jest obowiązkowe, ale większość inspekcji, do których zwróciliśmy się z propozycją współpracy w ramach Single Window, potwierdziła chęć stosowania systemu. Korzystanie z elektronicznej formy wniosków znacznie ułatwia i przyspiesza proces otrzymania rozstrzygnięcia.

Z usług w ramach Single Window mogą korzystać zarówno agencje celne, jak również bezpośredni importerzy/ eksporterzy towarów.   

Zachęcamy przedsiębiorców do włączenia się do systemu i obejmowania elektronizacją coraz więcej obszarów. Budując system, zwracaliśmy uwagę na łatwość jego obsługi i jak najwierniejsze odzwierciedlenie procesu, który dotychczas odbywał się w formie papierowej.

Reasumując, póki co system Single Window nie jest obowiązkowy, ale zachęcamy do korzystania z niego, bo korzyści czerpie nie tylko klient, ale również administracja.

ID: 649857077

Na razie nie, ale w związku z tym, że wpływają takie zgłoszenia – w toku prac nad rozwojem systemu rozważona zostanie taka możliwość.

ID: 649850397

W ramach projektu krajowego Single Window (PKWD-Single Window) planujemy wdrożenie integracji z równolegle rozwijanym przez Komisję Europejską unijnym Single Window (EU Customs Single Window-CERTEX). EU CSW-CERTEX jest systemem budowanym przez Dyrekcję Generalną DG TAXUD, którego rolą będzie pośredniczenie w wymianie informacji na temat świadectw wydawanych przez właściwe inspekcje graniczne w systemach UE. Dzięki podłączeniu do EU CSW CERTEX jako Krajowa Administracja Skarbowa, zyskamy możliwość szybkiego i nieinwazyjnego dla przedsiębiorców sprawdzania świadectwa wydanego w TRACES ze zgłoszeniem celnym. System obsługujący zgłoszenia celne automatycznie sprawdzi, czy deklarowany przez zgłaszającego w polu 44 dokument został zatwierdzony i czy jest ważny. Zgłaszający nie będzie musiał przedkładać papierowej formy świadectwa podczas dokonywania odprawy celnej. Przyspieszy to proces obsługi zgłoszenia celnego. W chwili obecnej realizowane są testy zgodności pomiędzy PKWD-Single Window z EU CSW CERTEX. Ich pozytywne przejście pozwoli na uruchomienie produkcyjne wspomnianych funkcjonalności w formule etapowej:

 1. podłączenie do 1. wersji EU CSW CERTEX pozwoli na sprawdzanie dokumentów: CHED-D, CHED-PP, ODS Import/Eksport (zezwolenie na przywóz/wywóz substancji zubażających warstwę ozonową) – planowane do końca I półrocza 2022 r.,
 2. podłączenie do 2. wersji EU CSW CERTEX pozwoli na sprawdzanie dokumentów: CHED-P, CHED-A, FLEGT, COI, FGAS – planowane w perspektywie roku 2023. W ramach dalszego rozwoju Komisja Europejska zakłada uruchamianie połączenia systemu EU CSW-CERTEX z innymi unijnymi bazami danych, zawierającymi dokumenty wydawane przez inne organy (np. świadectwa CITES, zezwolenia na obrót towarami strategicznymi/podwójnego zastosowania, dobrami kultury czy świadectwa połowowe).
ID: 649857045

Wysyłając wniosek do właściwej inspekcji w serwisie Single Window, nie trzeba być wpisanym na listę agentów celnych.

ID: 649841098

W przypadku jakichkolwiek problemów z PUESC będą obowiązywać procedury awaryjne. Na chwilę obecną będzie to forma papierowa. Docelowo procedury awaryjne będą jeszcze konsultowane z inspekcjami. Jednakże brak dostępności PUESC, jak również Single Window, nie może wstrzymywać procesu wydawania rozstrzygnięć.

ID: 649850362

Tak, w systemie Single Window będzie możliwość podglądu danych zawartych zarówno w złożonym przez klienta wniosku, jak również w wydanym przez inspekcję rozstrzygnięciu inspekcji (włącznie z danymi o stanie wykorzystania ilości towaru z rozstrzygnięcia – w sytuacji gdy dokument podlega saldowaniu przez organ celny).

ID: 649841034

W zgłoszeniach celnych w polu 44 wprowadzany powinien być odpowiedni dla dokumentu wymaganego akronim oraz numer rozstrzygnięcia. Wydane przez inspekcję w Single Window rozstrzygnięcie będzie mogło zostać wykorzystane w zgłoszeniu celnym. W polu 44 zgłoszenia należy wpisać jego akronim oraz numer. Numer można znaleźć w polu Numer własny w sekcji Nagłówek wydanego rozstrzygnięcia w serwisie Single Window. System obsługujący zgłoszenia celne automatycznie sprawdzi, czy dany dokument (certyfikat / pozwolenie) zostało zatwierdzone przez inspektora. Jeśli rozstrzygnięcie zostało wydane w systemie Single Window, to zgłaszający nie musi przynosić dokumentu do urzędu celno-skarbowego (ani w innej formie go przesyłać).

ID: 649841018

Nie będzie obowiązku przesyłania dokumentów CHED jako załączników do zgłoszenia celnego. Jeżeli rozstrzygnięcie będzie dostępne w krajowym systemie Single Window, to nie trzeba dostarczać ani papierowo ani e-załącznika. Przywołanie samego numeru dokumentu w zgłoszeniu celnym sprawi, że właściwy system obsługi zgłoszeń celnych (np. AIS/IMPORT czy NCTS2) sam znajdzie to rozstrzygniecie. Niezależnie od tego czy to będzie unijny dokument typu CHED, czy rozstrzygnięcie krajowe.

ID: 649841002

Zgłoszenia błędów/ problemów proszę wysyłać w systemie CSD. Aby skorzystać z możliwości składania wniosków na portalu PUESC w serwisie Single Window, należy upewnić się, że jest Pani/Pan zalogowany na portalu w kontekście firmy oraz że posiada Pani/Pan uprawnienie do co najmniej jednego z systemów, np. AIS, AES, NCTS2.

ID: 649841082

Dopuszczamy 3 metody podpisywania: elektroniczny podpis kwalifikowany, profil zaufany/ePUAP, certyfikat celny (możliwy do wygenerowania bezpłatnie na portalu PUESC).

ID: 649857013

Rozpoczęcie zgłaszania wniosków do Inspekcji Sanitarnej planowane jest od 30.04.2022 r. W kolejnym etapie będzie uruchamiany wniosek „Informacja o zamiarze przywozu środków ochrony roślin" kierowany do WIORiN. Uruchomienie w Single Window zgłaszania wniosków do IJHARS planowane jest w II-III kwartale 2022 r.

ID: 649857029

Automatyczna walidacja danych dla FLEGT ze zgłoszeniem celnym będzie możliwa do wdrożenia w momencie integracji krajowego Single Window z unijnym Single Window (system EU CSW CERTEX, w wydaniu 2). Integrację krajowego Single Window z wydaniem 2 CERTEX planujemy do końca II półrocza 2022 roku.

ID: 649850314

We wniosku składanym w serwisie Single Window jest sekcja zatytułowana „Propozycja kontroli”. Znajdują się w niej m.in. pola „Proponowane miejsce kontroli” oraz „Proponowana data i godzina kontroli”, które są wypełniane przez osobę składającą wniosek i stanowią jej propozycję. Miejsca kontroli są zesłownikowane (słownik operatorów, nabrzeży, miejsc uznanych i wyznaczonych, magazynów i powiązanych z nimi adresów e-mail). W przypadku braku na liście słownika właściwego miejsca kontroli, istnieje możliwość wyboru wartości „Inne miejsce kontroli”, a następnie wpisania w polu „Opis miejsca kontroli” magazynu czasowego składowania, miejsca uznane czy też składu celnego, w którym towar może zostać udostępniony do kontroli.

Ostateczną decyzję w zakresie miejsca i terminu, w którym odbędzie się kontrola towaru, podejmuje inspekcja obsługująca wniosek. Inspektor może w systemie Single Window zaakceptować propozycję wnioskującego bądź też wskazać inne miejsce, w którym zgłaszający jest obowiązany udostępnić towar do kontroli organu.

ID: 649850330

Kontakt z Help Desk SISC • portal Centralny Service Desk
  przejdź do portalu CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)
 • e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl:
  • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości opisz, co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC);
 • telefon - wsparcie całodobowe (z wyjątkiem przerwy technicznej w godzinach 21.00-22.00):
  • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)

UWAGA: Wsparcie telefoniczne jest świadczone wyłącznie w zakresie zakładania konta na portalu PUESC, rejestracji firmy oraz powiązania osoby z firmą na potrzeby korzystania z usługi.

ID: 652137663