FAQ

Single Window i kontrole inspekcji granicznych


Single Window nie zmienia wymagań związanych z graniczną kontrolą sanitarną. System nie wpływa na wymagania samej kontroli. Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej w zakresie towarowym zdeterminowany jest klasyfikacją towaru do taryfy celnej oraz producenta towaru. Jeden wniosek może obejmować tylko towary o tym samym kodzie taryfy celnej i od jednego producenta. W przypadku różnych kodów taryfy celnej i/lub różnych producentów niezbędne jest złożenie odrębnych wniosków. Jeżeli przedmiotem importu są różne towary od jednego producenta i objęte jednym kodem taryfy celnej (np. różne partie) wówczas można złożyć jeden wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej. W przypadku 70 różnych artykułów klasyfikowanych do 5 różnych kodów taryfy celnej można złożyć 5 wniosków, o ile towary objęte jednym wnioskiem są od jednego producenta, analogicznie jak jest to realizowane obecnie z wykorzystaniem formy papierowej. Zatem jeżeli towar podlegający granicznej kontroli sanitarnej (o jednym kodzie taryfy celnej oraz od jednego producenta) znajduje się na kilku środkach transportu (np. w kilku kontenerach) wówczas można złożyć jeden wniosek. Natomiast w przypadku gdy przywożony jest towar o tym samym kodzie taryfy celnej, ale od kilku producentów, wówczas należy złożyć różne wnioski.

ID: 649989371

W polu „Numer zgłoszenia" można wprowadzić numer wewnętrzny na potrzeby wnioskodawcy.

ID: 649989339

W sytuacji gdy Inspekcja wyda rozstrzygnięcie w systemie, jest ono wysyłane do wnioskodawcy, który zobligowany jest dokonać płatności za czynności urzędowe w terminie wynikającym z decyzji organu. Usługa e-Płatności nie jest obligatoryjna, można dokonywać przelewów w tradycyjny sposób lub płacić gotówką w kasie Inspekcji. E-Płatności w serwisie Single Window są jedną z możliwych opcji dokonania zapłaty za czynności kontrolne/wydanie rozstrzygnięć. Usługa e-Płatności w Single Window w żaden sposób nie narzuca ani też nie ogranicza terminu dokonania płatności. Ten termin ustala organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w wydanej decyzji.

ID: 649975382

System Single Window nie zmienia przepisów ani zasad dokonywania granicznej kontroli sanitarnej. Zmienia jedynie formę wymiany informacji i dokumentów z wersji papierowej na elektroniczną. Graniczne kontrole sanitarne są przeprowadzane przez Państwowych Granicznych Inspektorów Sanitarnych – na przejściach granicznych oraz przez Państwowych Powiatowych lub Państwowych Granicznych Inspektorów Sanitarnych właściwych ze względu na miejsce przeznaczenia towarów, siedzibę importera albo odbiorcy towarów. W przypadku przywozu do Polski towarów przez terytorium innych państw członkowskich UE kontrola taka jest przeprowadzana przez Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych właściwych ze względu na miejsce przeznaczenia towarów, siedzibę importera albo odbiorcy towarów. Dodatkowo towar może być przekazany przez organ graniczny po kontroli dokumentacji do organu powiatowego w celu przeprowadzenia kontroli bezpośredniej.

ID: 649992037

W zależności od rodzaju błędu są różne sposoby postępowania. Proponowane jest przed wysłaniem zgłoszenia celnego dokładne sprawdzenie danych zawartych we wniosku do IJHARS i na zgłoszeniu celnym (kod towarowy, masa, numer rozstrzygnięcia).

Na wniosku i rozstrzygnięciu wydanym do niego musi być podany dokładnie ten sam kod towarowy co w zgłoszeniu celnym oraz masa towaru nie większa niż na rozstrzygnięciu. Jeśli błąd nastąpił po stronie Inspekcji, istnieje możliwość zastąpienia przez Inspektora rozstrzygnięcia z poprawionymi danymi i tym samym numerem rozstrzygnięcia.

ID: 702604843

System PKWD-SINGLE WINDOW ma wbudowany moduł kompresji plików graficznych, tzn. zdjęcia o dużej rozdzielczości są automatycznie pakowane bez straty jakości.  Dokumenty w formacie PDF należy skompresować zewnętrznym programem do edycji plików pdf (dostępne są darmowe programy do komercyjnego użytku). Na środowisku produkcyjnym można dołączyć jednorazowo 100 plików.

ID: 702659673

Jeśli błąd zostanie stwierdzony przed odebraniem wniosku przez Inspektora, można go anulować i wysłać ponownie. Gdy Inspektor zauważy błąd po odebraniu wniosku, Inspektor nadaje status "niekompletny" i przekazuje wniosek celem korekty/uzupełnienia.

ID: 702604828

Usługa e-Płatność nie jest obligatoryjna, można dokonywać przelewów w tradycyjny sposób lub płacić gotówką w kasie Inspekcji. E-Płatności w serwisie Single Window są jedną z możliwych opcji dokonania zapłaty za czynności kontrolne/wydanie rozstrzygnięć. Można dokonywać płatności poza PUESC, natomiast te realizowane za pomocą e-Płatności będą od razu widoczne w systemie Single Window jako powiązane z konkretną sprawą. Dodatkowo możecie Państwo sobie ustawić w naszym serwisie powiadomienia, które będziecie otrzymywać na e-mail/SMS, po wskazaniu przez Inspekcję konieczności płatności za swoje czynności. Zachęcamy osoby z księgowości firm aby założyły sobie konto na PUESC do korzystania z tej formy zapłaty.

ID: 649975366

Single Window nie zmienia wymagań związanych z graniczną kontrolą sanitarną. System nie wpływa na wymagania samej kontroli. Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej w zakresie towarowym zdeterminowany jest klasyfikacją towaru do taryfy celnej oraz producenta towaru. Jeden wniosek może obejmować tylko towary o tym samym kodzie taryfy celnej i od jednego producenta. W przypadku różnych kodów taryfy celnej i/lub różnych producentów niezbędne jest złożenie odrębnych wniosków. Jeżeli przedmiotem importu są różne towary od jednego producenta i objęte jednym kodem taryfy celnej (np. różne partie) wówczas można złożyć jeden wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej. W przypadku 70 różnych artykułów klasyfikowanych do 5 różnych kodów taryfy celnej można złożyć 5 wniosków, o ile towary objęte jednym wnioskiem są od jednego producenta, analogicznie jak jest to realizowane obecnie z wykorzystaniem formy papierowej. Zatem jeżeli towar podlegający granicznej kontroli sanitarnej (o jednym kodzie taryfy celnej oraz od jednego producenta) znajduje się na kilku środkach transportu (np. w kilku kontenerach) wówczas można złożyć jeden wniosek. Natomiast w przypadku gdy przywożony jest towar o tym samym kodzie taryfy celnej, ale od kilku producentów, wówczas należy złożyć różne wnioski.

ID: 649989396

Pola „Data przydatności do spożycia” i „Data minimalnej trwałości” są polami fakultatywnymi, które należy wypełnić jedynie w przypadku towarów, które powinny mieć wskazane takie informacje.

ID: 649992021

Po 30 kwietnia 2022 r. Porty24 będą nadal funkcjonować na dotychczasowych zasadach, niezależnie od Single Window.

ID: 649951328

Tak, uruchomienie przez KAS nowej e-usługi dla przedsiębiorców wymaga współpracy i pełnego zaangażowania do pracy w nowym systemie Single Window zarówno pracowników właściwej Inspekcji (sanitarnej, fitosanitarnej, itp.), jak i przedsiębiorców/importerów, eksporterów czy też ich przedstawicieli.

ID: 649979530

Aby móc złożyć wniosek w Single Window, wystarczy mieć konto na PUESC oraz posiadać powiązanie z podmiotem (firmą, agencją celną) mającym uprawnienia do co najmniej jednego z systemów celnych (AIS-ICS, AIS-Import, AES, NCTS2). Może to być np. powiązanie typu: „agent do agencji", „pracownik/pełnomocnik do firmy" lub „agencja do podmiotu". Szczegółowe informacje dostępne są w sekcji Rejestracja do usług Single Window dla klientów.

ID: 649979594

Wystarczy, gdy agent będzie powiązany z agencją celną.

ID: 649841066

Dostarczanie oryginałów określonych dokumentów do wniosków klienta jest uzależnione od decyzji odpowiedniej inspekcji i nie leży w kompetencjach KAS. W przypadku gdy inspekcja zażąda dostarczenia oryginałów konkretnych dokumentów, będą one musiały zostać złożone.

Zasadniczą jednak formą przekazywania dokumentów wymaganych do wniosku jest forma plików, możliwych do wczytania w systemie Single Window w sekcji „Załączniki”.

ID: 649841050

Opis obrazujący krok po kroku obsługę wniosków w serwisie Single Window dostępny jest na portalu PUESC.

W opisach poszczególnych usług w sekcji „Usługa krok po kroku" znajdziecie Państwo użyteczne informacje nt. sposobu obsługi wniosków i innych funkcjonalności serwisu Single Window. Dodatkowo pod w sekcji Co załatwisz w serwisie Single Window zamieściliśmy aktualny podręcznik użytkownika systemu dla klienta. Jeśli wskazane informacje nie okażą się dla Państwa wystarczające, zachęcamy dodatkowo do kontaktu poprzez e-mail:

ID: 649983991

Nie ma takiego obowiązku. Dla potrzeb skorzystania z serwisu Single Window można występować w imieniu niepowiązanej firmy (wystarczy powiązanie typu „agent do agencji”, wymagane jest też uprawnienie podmiotu/agencji do co najmniej jednego z systemów, np. AIS, AES, NCTS2).

ID: 649857061

System Single Window nie zmienia zasad kontroli.
Wymagalność pełnomocnictw nie zmienia się i zachowuje dotychczasową formę. Agencja celna nie musi posiadać dodatkowego upoważnienia do składania wniosków do Inspekcji w systemie Single Window na portalu PUESC. Nowe e-usługi w ramach Single Window skierowane są do przedsiębiorców/importerów oraz do przedstawicieli importerów.
Aby z nich skorzystać, wystarczy mieć konto na PUESC oraz posiadać powiązanie z podmiotem (agencją celną, firmą) mającym uprawnienia do co najmniej jednego z systemów celnych (AIS-ICS, AIS-Import, AES, NCTS2). Proszę pamiętać, aby po zalogowaniu na PUESC, a przed wybraniem z głównego menu „Single Window”, przełączyć się w kontekst powiązanego podmiotu. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w sekcji Rejestracja do usług Single Window dla klientów.

ID: 650001621

Tak, planujemy włączenie do systemu Single Window Rejestru Produktów Leczniczych. Dzięki tej funkcjonalności możliwa będzie automatyczna walidacja, w procesie obsługi zgłoszenia celnego w systemie AIS/IMPORT, pozwoleń na dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu. O wdrożeniu tej funkcjonalności będziemy Państwa informować. Zachęcamy do śledzenia zakładki „Aktualności” na portalu PUESC, jak również lektury Newsletterów KAS.

Na chwilę obecną funkcjonalność taka została wdrożona dla „Rejestru środków ochrony roślin” oraz „Rejestru świadectw wyłączenia spod weryfikacji zgodności z normami handlowymi dotyczącymi bananów” (szczegóły w Newsletterze nr Z/04/2022 z 21.01.2022).

ID: 649850346

Agencja celna nie musi posiadać konkretnego upoważnienia do składania wniosków do Inspekcji w systemie Single Window na portalu PUESC. Nowe e-usługi w ramach Single Window skierowane są do przedsiębiorców/importerów oraz do przedstawicieli importerów.

Aby z nich skorzystać, wystarczy mieć konto na PUESC oraz posiadać powiązanie z podmiotem (agencją celną, firmą) mającym uprawnienia do co najmniej jednego z systemów celnych (AIS-ICS, AIS-Import, AES, NCTS2). Proszę pamiętać, aby po zalogowaniu na PUESC a przed wybraniem z głównego menu „Single Window”, przełączyć się w kontekst powiązanego podmiotu.

Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w sekcji Rejestracja do usług Single Window dla klientów.

ID: 649979578

System Single Window nie zmienia dotychczasowych zasad i momentu dokonywania płatności. Dostępna w nim funkcjonalność e-Płatności to jedynie dodatkowa opcja, do korzystania z której zachęcamy. Usługa e-Płatności w Single Window w żaden sposób nie narzuca ani też nie ogranicza terminu dokonania płatności. Ten termin ustala organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w wydanej decyzji.

ID: 649975302

Dostęp do wniosków mają wszyscy pracownicy firmy, nie ma ograniczenia do osób.

ID: 650003233

Nie wprowadzono ograniczeń uprawnień dla pracowników firm, każda osoba przypisana do danej firmy może modyfikować wnioski widoczne w systemie (z ograniczeniem, że dwóch użytkowników nie może modyfikować jednej i tej samej sprawy w tym samym momencie). W każdej sprawie dostępna jest historia operacji wskazująca kto, kiedy i jaką czynność w niej wykonał.

ID: 649998429

W systemie Single Window przygotowaliśmy funkcjonalność duplikowania wniosku, z której możecie Państwo korzystać w celu zduplikowania danych zawartych w już stworzonym wniosku (w dowolnym statusie, w tym w statusie „roboczy") i wykorzystania ich do szybkiego utworzenia kolejnego wniosku (do tej samej lub do innej inspekcji). Funkcjonalność ta pozwala na wielokrotne wykorzystanie raz wprowadzonych do systemu danych, bez konieczności każdorazowego ich wprowadzania na każdym nowym wniosku. Dokument w statusie „roboczy" jest widoczny i można na jego podstawie zrobić kolejne wnioski.

ID: 649989307

Od 30 kwietnia 2022 r. Single Window w obszarze granicznych kontroli sanitarnych działa produkcyjnie w jednostkach terenowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej na obszarze całego kraju. W związku z koniecznością zakończenia ostatnich prac nad konfiguracją poszczególnych jednostek Inspekcji w systemie oraz zweryfikowania prawidłowości uprawnień dla poszczególnych inspektorów, przedłużył się termin możliwości wysyłania wniosków SWW12 oraz SWW13 do niektórych jednostek Inspekcji.

ID: 649979514

Korzystając z usługi e-Płatności w serwisie Single Window, można scedować płatność na klienta. Jeśli jest zarejestrowany na PUESC, może zapłacić poprzez e-Płatności bezpośrednio wchodząc w daną sprawę w Single Window. Jeśli nie posiada konta na PUESC to dokonuje opłaty w dotychczasowej formie.

ID: 649956362

Konta testowe są zakładane po stronie PUESC, więcej informacji można znaleźć na środowisku testowym portalu PUESC (strona otwiera się w nowym oknie).

ID: 650000041

Na tym etapie funkcjonowania systemu nie przewidujemy przesyłania w powiadomieniach dokumentów.

ID: 649956378

Pracownik powiązany z firmą, który jest upoważniony do któregokolwiek z systemów celnych dostępnych na PUESC, może uruchomić Single Window. Nie ma dodatkowych odrębnych uprawnień.

ID: 650003813

W PKWD-Single Window istnieje możliwość duplikacji wniosków, na podstawie wypełnionego wniosku można utworzyć nowy wniosek (nowy rodzaj wniosku czy wniosek do innej Inspekcji). Dane znajdujące na wniosku automatycznie są przenoszone do odpowiednich pól w rozstrzygnięciu Inspekcji. Wypełnianie danych podmiotów realizowane jest automatycznie z danych zalogowanego na PUESC użytkownika oraz podczas wypełniania danych pozostałych podmiotów we wniosku można korzystać z danych referencyjnych bazy podmiotów SISC.

Aktualnie na poziomie KE trwają prace związane z przygotowaniem koncepcji rozwoju obszaru Business-to-Government (B2G) w ramach wdrażanego unijnego środowiska jednego okienka w dziedzinie ceł, ustanowionego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2399 z 23 listopada 2022 r. Środowisko to oparte jest o elektroniczny system EU CSW-CERTEX, służący do wymiany świadectw łączący krajowe środowiska jednego okienka w dziedzinie ceł (National Single Window, NSW) i unijne systemy pozacelne służące do zarządzania konkretnymi formalnościami niedotyczącymi ceł (np. system TracesNT). Środowisko to docelowo ma objąć zestaw w pełni zintegrowanych usług elektronicznych świadczonych na poziomie unijnym i krajowym, aby ułatwić dzielenie się informacjami i współpracę cyfrową między organami celnymi a właściwymi organami partnerskimi (obszar Government-to-Government, G2G) oraz usprawnić procesy odprawy towarów dla przedsiębiorców (obszar B2G, obowiązkowy do wdrożenia od 2031 roku na podstawie art. 13-15 ww. Rozporządzenia). W tym celu KE i PCz już rozpoczęły prace nad przygotowywaniem wspólnego zbioru danych (ang. Integrated Data Set, IDS), które należy ująć zarówno w zgłoszeniu celnym lub zgłoszeniu do powrotnego wywozu, jak i w dokumentach załączanych do zgłoszenia wymaganych na potrzeby unijnych formalności pozacelnych. Dyskutowano wady i zalety dwóch możliwych podejść: podejścia opartego na przekazywaniu wspólnego zbioru danych, dostarczanego do systemu NSW tylko raz w jednym komunikacie (ang. submitted together) oraz podejścia opartego na przekazywaniu tego zbioru w dwóch komunikatach, w różnych momentach procesu (ang. submitted at different points in time). Jako pierwszy obowiązek pozacelny dla podmiotów, dla którego KE zaplanowała działania pilotażowe w ramach obszaru B2G, jest przeciwdziałanie wylesianiu na świecie. W przypadku uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt z zespołem CK PKWD-SINGLE WINDOW.

ID: 702665609

E-Płatności w serwisie Single Window są jedną z możliwych opcji dokonania zapłaty za czynności kontrolne/wydanie rozstrzygnięć. Można dokonywać płatności poza PUESC, natomiast te realizowane za pomocą e-Płatności będą od razu widoczne w systemie Single Window jako powiązane z konkretną sprawą. Dodatkowo możecie Państwo sobie ustawić w serwisie powiadomienia, które będziecie otrzymywać na e-mail/SMS, po wskazaniu przez Inspekcję konieczności płatności za swoje czynności. Zachęcamy do korzystania z tej formy zapłaty.

ID: 649956324

Konta użytkowników na portalu PUESC są kontami osobistymi, każda osoba zakłada swoje odrębne konto, które następnie jest połączone z firmą. Loginem dla użytkownika jest wskazany podczas rejestracji adres e-mail.

ID: 650000073

Zakres informacji przekazywanych w powiadomieniach wysyłanych przez system Single Window (np. o wydaniu rozstrzygnięcia) jest ograniczony do minimum, ale zawiera numer rozstrzygnięcia, niezbędny do wprowadzenia w polu 44 zgłoszenia celnego.

ID: 649850378

Odbiór wersji papierowej nie jest zależny od systemu Single Window, ale od regulacji organizacyjnych jednostek inspekcji.

ID: 650003265

Nie ma obowiązku korzystania z systemu Single Window. Zachęcamy do przejścia na formę elektroniczną obsługi przesyłek wymagających granicznej kontroli środków ochrony roślin. Korzystanie z elektronicznej formy dokumentacji znacznie usprawnia proces obsług towarów, jednocześnie obniżając koszty i czas, który wynikał z konieczności przedstawiania dokumentacji w formie papierowej.

ID: 650003281

System Single Window nie zmienia zasad granicznej kontroli sanitarnej. Wymagalność pełnomocnictw nie zmienia się i zachowuje dotychczasową formę.

ID: 649956308

Single Window nie zmienia wymagań związanych z graniczną kontrolą sanitarną. System nie wpływa na wymagania samej kontroli. Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej w zakresie towarowym zdeterminowany jest klasyfikacją towaru do taryfy celnej oraz producenta towaru. Jeden wniosek może obejmować tylko towary o tym samym kodzie taryfy celnej i od jednego producenta. W przypadku różnych kodów taryfy celnej i/lub różnych producentów niezbędne jest złożenie odrębnych wniosków. Jeżeli przedmiotem importu są różne towary od jednego producenta i objęte jednym kodem taryfy celnej (np. różne partie) wówczas można złożyć jeden wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej. W przypadku 70 różnych artykułów klasyfikowanych do 5 różnych kodów taryfy celnej można złożyć 5 wniosków, o ile towary objęte jednym wnioskiem są od jednego producenta, analogicznie jak jest to realizowane obecnie z wykorzystaniem formy papierowej. Zatem jeżeli towar podlegający granicznej kontroli sanitarnej (o jednym kodzie taryfy celnej oraz od jednego producenta) znajduje się na kilku środkach transportu (np. w kilku kontenerach) wówczas można złożyć jeden wniosek. Natomiast w przypadku gdy przywożony jest towar o tym samym kodzie taryfy celnej, ale od kilku producentów, wówczas należy złożyć różne wnioski.

ID: 649989355

W systemie Single Window, dzięki funkcjonalności duplikowania wniosków, można w szybki i łatwy sposób zduplikować cały wniosek i zmieniać wszystkie lub wybrane dane w nim zawarte. Istnieje możliwość wczytywania wniosku z pliku xml.

ID: 649989323

Na tym etapie funkcjonowania systemu można podać tylko jeden adres e-mail, który przypisany jest do konta firmy na platformie PUESC (podczas rejestracji firmy na platformie PUESC). Proponujemy jako główny adres e-mailowy firmy wskazywać adres e-mailowy, do którego dostęp mają wszyscy pracownicy firmy, którzy powinni być powiadamiani o zmianach w sprawach w Single Window (może to być lista dystrybucyjna lub skrzynka współdzielona). Dostrzegając zgłaszane przez Państwa postulaty dotyczące otrzymywania powiadomień e-mail/SMS kierowanych bezpośrednio do osoby wnioskującej (np. konkretnego agenta celnego), przeanalizujemy i skierujemy niniejszą zmianę do realizacji. Jednakże jej wykonanie zależeć będzie od dostępnych środków na rozwój systemu.

ID: 650000057

W systemie nie ma funkcji korekty. Wniosek można anulować i wysłać jeszcze raz, poprawiony. W tym celu można skorzystać z funkcji "duplikuj".

ID: 650003201

W PKWD-SINGLE WINDOW istnieje możliwość duplikacji wniosków, na podstawie wypełnionego wniosku można utworzyć nowy wniosek (nowy rodzaj wniosku czy wniosek do innej Inspekcji).  

ID: 702665681

Numer rozstrzygnięcia i świadectwa to jest ten sam numer. Należy wpisać go w polu 44 zgłoszenia celnego.

ID: 649996417

Numer wniosku w Single Window jest kolejnym automatycznie nadawanym numerem w Single Window, powstającym ze złożenia: „symbol wniosku (SWW)/ numer EORI firmy/ kolejny numer wniosku/rok". Numer wniosku jest tożsamy z numerem sprawy, widoczny jest dla Klienta oraz pracownika Inspekcji. Wydane przez Inspektora rozstrzygnięcie (świadectwo) ma odrębny numer, nadawany zgodnie z przyjętymi w jednostkach Inspekcji regułami, wprowadzany do Single Window przez Inspektora manualnie. Numer własny rozstrzygnięcia to właściwy numer, który należy wprowadzać do pola 44 w zgłoszeniu celnym.

ID: 649996433

Od 30 kwietnia 2022 r. Single Window został wdrożony w obszarze granicznych kontroli sanitarnych i działa produkcyjnie.

ID: 649951312

Do skorzystania z usługi e-Płatności jest wymagane konto na PUESC. Jeśli osoba dokonująca płatności chce wykonać płatność korzystając z portalu PUESC, musi posiadać konto z podstawowym zakresem uprawnień. Zachęcamy osoby z księgowości firm aby założyły sobie konto na PUESC i do korzystania z tej formy zapłaty.

ID: 649992069

Udostępniane przez Krajową Administrację Skarbową na portalu PUESC usługi w ramach Single Window mają zelektronizować i ułatwiać pracę zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i po stronie administracji. Stosowanie systemu dla podmiotów nie jest obowiązkowe, ale większość inspekcji, do których zwróciliśmy się z propozycją współpracy w ramach Single Window, potwierdziła chęć stosowania systemu. Korzystanie z elektronicznej formy wniosków znacznie ułatwia i przyspiesza proces otrzymania rozstrzygnięcia.

Z usług w ramach Single Window mogą korzystać zarówno agencje celne, jak również bezpośredni importerzy/ eksporterzy towarów.   

Zachęcamy przedsiębiorców do włączenia się do systemu i obejmowania elektronizacją coraz więcej obszarów. Budując system, zwracaliśmy uwagę na łatwość jego obsługi i jak najwierniejsze odzwierciedlenie procesu, który dotychczas odbywał się w formie papierowej.

Reasumując, póki co system Single Window nie jest obowiązkowy, ale zachęcamy do korzystania z niego, bo korzyści czerpie nie tylko klient, ale również administracja.

ID: 649857077

Tak, płatność może być dokonana w dotychczasowej formie. E-Płatności w serwisie Single Window są jedną z możliwych opcji dokonania zapłaty za czynności kontrolne/wydanie rozstrzygnięć. Można dokonywać płatności poza PUESC, natomiast te realizowane za pomocą e-Płatności będą od razu widoczne w systemie Single Window jako powiązane z konkretną sprawą. Dodatkowo możecie Państwo sobie ustawić w serwisie powiadomienia, które będziecie otrzymywać na adres e-mail/SMS, po wskazaniu przez inspekcję konieczności płatności za swoje czynności. Zachęcamy osoby z księgowości firm aby założyły sobie konto na PUESC i do korzystania z tej formy zapłaty.

ID: 649992053

W przypadku, gdy wniosek do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, złożony w systemie Single Window, został podpisany podpisem elektronicznym i posiada w sekcji „Załączniki" dokumenty, opatrzone podpisem wnioskodawcy „Za zgodność z oryginałem", organy Inspekcji nie będą wymagać dostarczenia papierowej wersji (oryginału). W przypadku gdy organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej powezmą jakiekolwiek wątpliwości, mogą zażądać dostarczenia oryginałów konkretnych dokumentów do wglądu. Wówczas zgłaszający jest zobowiązany takie dokumenty dostarczyć w oryginale, poza systemem Single Window.

ID: 649951392

System Single Window nie zmienia zasad kontroli. Wymagalność pełnomocnictw nie zmienia się i zachowuje dotychczasową formę. Przykładowo z informacji otrzymanej z Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynika, że można załączyć skan pełnomocnictwa do wniosku. W przypadku środków ochrony roślin przyjmuje się, że podmiot składa informację o zamiarze wprowadzenia na terytorium RP środków ochron roślin przeznaczonych do stosowania w innych państwach we własnym imieniu, chyba że posiada upoważnienie stanowiące inaczej. W takim wypadku należy je załączyć do wniosku.

ID: 650003829

Powiadomienia mogą być wysyłane SMS-em lub e-mailem na numer telefonu i adres e-mailowy skojarzony z firmą na portalu PUESC (jeden dla firmy, nie ma możliwości wskazania różnych danych kontaktowych dla poszczególnych wniosków).

ID: 649998477

System Single Window w zakresie dokonywania elektronicznych płatności (e-Płatności), umożliwia dodanie płatności „w sprawie" przez obsługującego wniosek Inspektora. Wówczas przedsiębiorca może zapłacić z wykorzystaniem e-Płatności bezpośrednio w Single Window na PUESC. System Single Window nie posiada modułu do fakturowania, w związku z czym nie są w nim zasadniczo dostępne standardowe faktury. Mogą się one w nim ewentualnie pojawić, jeśli Inspektor wydający rozstrzygnięcie (świadectwo) doda skan faktury lub jej elektroniczną wersję jako załącznik do rozstrzygnięcia w sekcji „Załączniki" w systemie.

ID: 649975318

Na razie nie, ale w związku z tym, że wpływają takie zgłoszenia – w toku prac nad rozwojem systemu rozważona zostanie taka możliwość.

ID: 649850397

Tak, w przypadku świadectw sanitarnych, wydawanych na podstawie przepisów krajowych, możecie Państwo również składać „Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej środka spożywczego/materiału lub wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością” do wywozu. Wówczas w Nagłówku wniosku w polu „Rodzaj procedury” wybieracie wywóz.

ID: 650001637

Wdrożenie Single Window nie zmienia realizacji czynności w innych systemach, postępują Państwo według dotychczasowych zasad. Single Window zmienia jedynie formę wymiany informacji i danych z wersji papierowej na elektroniczną.

ID: 649998413

Tak, po otrzymaniu rozstrzygnięcia dostępna jest opcja wydruku, pobrania pliku w formacie pdf oraz xml.

ID: 649996465

Specyfikacja publiczna systemu xml jest udostępniona w sekcji Usługi sieciowe w części dotyczącej systemu PKWD-SINGLE WINDOW.

W systemie jest możliwość wczytywania wniosków z pliku xml.

ID: 649998493

Od 30 kwietnia 2022 r. Single Window w obszarze granicznych kontroli sanitarnych działa produkcyjnie w jednostkach terenowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej na obszarze całego kraju. W system włączone są wszystkie graniczne i powiatowe organy Inspekcji, do których można przesyłać wnioski.

ID: 649975398

System wysyła powiadomienia do zgłaszającego oraz Inspekcji na wskazany nr telefonu i/lub adres e-mail podany w danych konfiguracyjnych. Zarówno zgłaszający, jak i Inspekcja może sobie samodzielnie wcześniej skonfigurować jakiego typu powiadomienia chce otrzymywać. Następnie są one generowane automatycznie przez system Single Window. W chwili obecnej, w przypadku zgłaszających, powiadomienia są możliwe na adres e-mail i/lub nr telefonu podany w danych rejestracyjnych podczas rejestracji danych podmiotu na PUESC. Dostrzegając zgłaszane przez Państwa postulaty dotyczące otrzymywania powiadomień e-mail/SMS kierowanych bezpośrednio do osoby wnioskującej (np. konkretnego agenta celnego), przeanalizujemy i skierujemy niniejszą zmianę do realizacji. Jednakże jej wykonanie zależeć będzie od dostępnych środków na rozwój systemu.

ID: 649983910

Korzystanie z usługi Single Window dla podmiotów nie jest obowiązkowe, jednak zachęcamy do korzystania z tej usługi i składania zgłoszeń elektronicznie. Jako Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), w porozumieniu z Głównym Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zachęcamy przedsiębiorców do włączenia się do systemu i obejmowania elektronizacją kolejnych obszarów. Budując system, jako KAS zwracaliśmy uwagę na łatwość jego obsługi i jak najwierniejsze odzwierciedlenie procesu, który dotychczas odbywał się w formie papierowej. Nadal będzie możliwa dotychczasowa forma uzyskiwania świadectw. Mając jednak na uwadze, że udostępniamy więcej funkcjonalności niż tylko złożenie wniosku/zgłoszenia - zachęcamy do przejścia na formę elektroniczną obsługi przesyłek wymagających granicznej kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

ID: 702671805

W ramach projektu krajowego Single Window (PKWD-Single Window) planujemy wdrożenie integracji z równolegle rozwijanym przez Komisję Europejską unijnym Single Window (EU Customs Single Window-CERTEX). EU CSW-CERTEX jest systemem budowanym przez Dyrekcję Generalną DG TAXUD, którego rolą będzie pośredniczenie w wymianie informacji na temat świadectw wydawanych przez właściwe inspekcje graniczne w systemach UE. Dzięki podłączeniu do EU CSW CERTEX jako Krajowa Administracja Skarbowa, zyskamy możliwość szybkiego i nieinwazyjnego dla przedsiębiorców sprawdzania świadectwa wydanego w TRACES ze zgłoszeniem celnym. System obsługujący zgłoszenia celne automatycznie sprawdzi, czy deklarowany przez zgłaszającego w polu 44 dokument został zatwierdzony i czy jest ważny. Zgłaszający nie będzie musiał przedkładać papierowej formy świadectwa podczas dokonywania odprawy celnej. Przyspieszy to proces obsługi zgłoszenia celnego. W chwili obecnej realizowane są testy zgodności pomiędzy PKWD-Single Window z EU CSW CERTEX. Ich pozytywne przejście pozwoli na uruchomienie produkcyjne wspomnianych funkcjonalności w formule etapowej:

 1. podłączenie do 1. wersji EU CSW CERTEX pozwoli na sprawdzanie dokumentów: CHED-D, CHED-PP, ODS Import/Eksport (zezwolenie na przywóz/wywóz substancji zubażających warstwę ozonową) – planowane do końca I półrocza 2022 r.,
 2. podłączenie do 2. wersji EU CSW CERTEX pozwoli na sprawdzanie dokumentów: CHED-P, CHED-A, FLEGT, COI, FGAS – planowane w perspektywie roku 2023. W ramach dalszego rozwoju Komisja Europejska zakłada uruchamianie połączenia systemu EU CSW-CERTEX z innymi unijnymi bazami danych, zawierającymi dokumenty wydawane przez inne organy (np. świadectwa CITES, zezwolenia na obrót towarami strategicznymi/podwójnego zastosowania, dobrami kultury czy świadectwa połowowe).
ID: 649857045

Wdrożenie krajowego Single Window nie zmienia obowiązków w zakresie systemu TRACES.NT i obowiązków wynikających z przepisów Unii Europejskiej (UE). Oba systemy będą wykorzystywane niezależnie. TRACES.NT dotyczy dokumentów wydawanych w oparciu o przepisy UE, natomiast Single Window krajowych. Pracują Państwo zatem w jednym systemie: albo TRACES, albo Single Window, w zależności od tego, czy kontrola wynika z przepisów unijnych czy krajowych.

ID: 650001685

Świadectwa wydane przez Inspekcję w systemie Single Window będą dostępne w formie elektronicznej. Są możliwe do podglądu w formacie PDF, z możliwością zapisania na dysku komputera czy wydruku. Można je także podejrzeć i/lub pobrać jako plik xml, w którym dodatkowo znajdziecie Państwo informację o podpisie elektronicznym. Podpis cyfrowy jest podpisem możliwym do zweryfikowania cyfrowo np. przez stronę weryfikacjapodpisu.pl (strona otwiera się w nowym oknie).

ID: 649951344

Podstawienie kontenera do kontroli odbędzie się w dotychczasowy sposób z tą różnicą, że w przypadku wniosku złożonego przez Single Window, jeśli Inspektor podejmie i odnotuje w systemie decyzję o granicznej kontroli sanitarnej towarów, operator w porcie otrzyma z systemu automatyczne powiadomienie zawierające informację m.in. o miejscu i czasie, w którym ww. kontrola zostanie przeprowadzona. Operator może ją zaakceptować bądź zaproponować inną możliwą dla niego datę/godzinę wystawienia kontenera. Umożliwi mu to dostosowanie swoich działań do uzgodnionych w Single Window okoliczności.

ID: 649983975

W systemie Single Window w ramach nowej e-usługi dla przedsiębiorców „Uzyskaj graniczne dokumenty sanitarne”, możliwe jest składanie w formie elektronicznej wyłącznie wniosków wynikających z przepisów krajowych, tj.:

 1. Wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej środka spożywczego (tzw. SWW12)

 • żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz
 • materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 1. Wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej substancji pomagającej w przetworzeniu (tzw. SWW13).

Natomiast w przypadku towarów zgłaszanych w systemie TRACES-NT oraz wydawanych w tym systemie dokumentów (tu: CHED-D) obowiązuje dotychczasowa procedura. Wdrożenie krajowego Single Window nie zmienia żadnych dotychczasowych obowiązków przedsiębiorców w tym zakresie.

ID: 649951360

Tak, usługa e-Płatności daje możliwość zdefiniowania płatności dla konkretnej, danej sprawy. Kwestia wymagalności opłaty dla danego wniosku zależy od rozstrzygnięcia  dokonanego przez organ Inspekcji w wydanej decyzji.

ID: 649975350

Wysyłając wniosek do właściwej inspekcji w serwisie Single Window, nie trzeba być wpisanym na listę agentów celnych.

ID: 649841098

Nie trzeba. Od momentu uruchomienia danego typu wniosku można go wypełniać i składać przez system Single Window.

ID: 650003297

W przypadku jakichkolwiek problemów z PUESC będą obowiązywać procedury awaryjne. Na chwilę obecną będzie to forma papierowa. Docelowo procedury awaryjne będą jeszcze konsultowane z inspekcjami. Jednakże brak dostępności PUESC, jak również Single Window, nie może wstrzymywać procesu wydawania rozstrzygnięć.

ID: 649850362

Na tym etapie nie jest przewidziana taka funkcjonalność. Dziękujemy za zgłoszoną uwagę. Przeanalizujemy ją i ewentualnie skierujemy jako zmianę do realizacji. Jednakże jej wykonanie zależeć będzie od dostępnych środków na rozwój systemu.

ID: 650000009

Tak, w systemie Single Window będzie możliwość podglądu danych zawartych zarówno w złożonym przez klienta wniosku, jak również w wydanym przez inspekcję rozstrzygnięciu inspekcji (włącznie z danymi o stanie wykorzystania ilości towaru z rozstrzygnięcia – w sytuacji gdy dokument podlega saldowaniu przez organ celny).

ID: 649841034

Tak, w kolumnie „Obsługujący” na liście „Sprawy i dokumenty” będzie imię i nazwisko inspektora.

ID: 650000025

Wniosek można zapisać przed wysłaniem i dokładnie sprawdzić. Po wysłaniu klient może anulować wniosek. Jeżeli inspektor uzna wniosek za niekompletny, wniosek będzie można uzupełnić i wysłać ponownie.

ID: 650001653

W zgłoszeniach celnych w polu 44 wprowadzany powinien być odpowiedni dla dokumentu wymaganego akronim oraz numer rozstrzygnięcia. Wydane przez inspekcję w Single Window rozstrzygnięcie będzie mogło zostać wykorzystane w zgłoszeniu celnym. W polu 44 zgłoszenia należy wpisać jego akronim oraz numer. Numer można znaleźć w polu Numer własny w sekcji Nagłówek wydanego rozstrzygnięcia w serwisie Single Window. System obsługujący zgłoszenia celne automatycznie sprawdzi, czy dany dokument (certyfikat / pozwolenie) zostało zatwierdzone przez inspektora. Jeśli rozstrzygnięcie zostało wydane w systemie Single Window, to zgłaszający nie musi przynosić dokumentu do urzędu celno-skarbowego (ani w innej formie go przesyłać).

ID: 649841018

Nie będzie obowiązku przesyłania dokumentów CHED jako załączników do zgłoszenia celnego. Jeżeli rozstrzygnięcie będzie dostępne w krajowym systemie Single Window, to nie trzeba dostarczać ani papierowo ani e-załącznika. Przywołanie samego numeru dokumentu w zgłoszeniu celnym sprawi, że właściwy system obsługi zgłoszeń celnych (np. AIS/IMPORT czy NCTS2) sam znajdzie to rozstrzygniecie. Niezależnie od tego czy to będzie unijny dokument typu CHED, czy rozstrzygnięcie krajowe.

ID: 649841002

Wniosek należy podpisać podpisem elektronicznym - kwalifikowanym, profilem zaufanym lub certyfikatem celnym.

ID: 650001605

Posiadanie świadectwa upoważnionego przedsiębiorcy jest szeroko uznawane przez organy celne w całej UE (w tym przez Krajową Administrację Skarbową), jak również w wybranych krajach trzecich, posiadających podpisane z UE umowy o wzajemnym uznawaniu (np. USA czy Japonia). Natomiast wnioski składane w Single Window wydawane są przez inne niż KAS administracje, które nie są w chwili obecnej uczestnikami programu AEO. Stąd fakt posiadania świadectwa AEO nie będzie miał wpływu na szybkość obsługi w systemie Single Window wniosku przez właściwą Inspekcję.

ID: 649979562

Wnioski kierowane do WIJHARS są planowane do uruchomienia w kolejnych etapach wdrożenia systemu Single Window. O terminach, w których udostępnimy możliwość składania elektronicznych wniosków do WIJHARS będziemy informować na PUESC. Zachęcamy do lektury Newsletterów KAS, jak również śledzenia zakładki „Aktualności” na portalu PUESC.

Zgodnie z wcześniej przekazywanymi informacjami, w okresie poprzedzającym uruchomienie usługi „Uzyskaj graniczne dokumenty jakości handlowej” zorganizujemy dla przedsiębiorców/importerów dedykowane webinarium, na którym przedstawimy sposób korzystania z usługi na portalu PUESC oraz możliwe korzyści.

ID: 649951376

Sprawy w Single Window widoczne są dla wszystkich osób z danej firmy.

ID: 649998445

Osobą wypełniającą wniosek może być dowolna osoba posiadająca powiązanie z firmą na PUESC. Odbiorca towaru może złożyć wniosek, ale musi podać dane wprowadzającego towar.

ID: 650001669

Pola oznaczone w systemie gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia. Pozostałe pola mogą, ale nie muszą zostać wypełnione.

ID: 649996449

W PKWD-SINGLE WINDOW można zgłaszać wnioski z każdego miejsca w Polsce, natomiast we wniosku należy wskazać miejsce proponowanej kontroli, które jest powiązane z odpowiednim Oddziałem Celnym oraz odpowiednią jednostką WIJHARS.

ID: 702604870

Załącznikami mogą być pliki graficzne (jpg, bmp) oraz dokumenty (pdf).

ID: 649996401

Zasadniczo nie jest wymagane potwierdzanie dokumentów. Jedynym wyjątkiem jest przypadek, gdy wniosek do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, złożony w systemie Single Window, został podpisany podpisem elektronicznym i posiada w sekcji „Załączniki" dokumenty, opatrzone podpisem wnioskodawcy „Za zgodność z oryginałem". W takiej sytuacji organy inspekcji nie będą wymagać dostarczenia papierowej wersji (oryginału). W przypadku gdy organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej powezmą jakiekolwiek wątpliwości, mogą zażądać dostarczenia oryginałów konkretnych dokumentów do wglądu. Wówczas zgłaszający jest zobowiązany takie dokumenty dostarczyć w oryginale, poza systemem Single Window. W przypadku składania informacji o zamiarze wprowadzenia na terytorium RP środków ochron roślin przeznaczonych do stosowania w innych państwach mogą być dołączane kopie dokumentów potwierdzające dopuszczenie wprowadzanych środków ochrony roślin do obrotu lub stosowania w państwach przeznaczenia.

ID: 650003845

W przypadku towarów podlegających obowiązkowi zgłaszania w systemie TRACES-NT oraz wydawanych w tym systemie dokumentów (tu: świadectw weterynaryjnych CHED-P i CHED-A oraz świadectw fitosanitarnych CHED-PP) obowiązuje dotychczasowa procedura. Wdrożenie krajowego Single Window nie zmienia żadnych dotychczasowych obowiązków przedsiębiorców w tym zakresie.

ID: 649979546

System Single Window nie jest systemem obowiązkowym. Nadal będzie możliwa dotychczasowa forma uzyskiwania świadectw. Mając jednak na uwadze, że udostępniamy więcej funkcjonalności niż tylko złożenie wniosku - zachęcamy do przejścia na formę elektroniczną obsługi przesyłek wymagających granicznej kontroli sanitarnej. Taka forma, oprócz uzyskania rozstrzygnięcia tą samą, czyli elektroniczną drogą, dodatkowo pozwoli na:

 • oszczędność czasu (raz wprowadzone dane można użyć w kolejnych wnioskach wykorzystując funkcję „Duplikuj"),
 • szybszy dostęp do informacji (w jednym miejscu),
 • otrzymywanie bieżącej informacji o statusie obsługi złożonego wniosku oraz możliwość otrzymywania powiadomień (e-mail, SMS), np. o odebraniu wniosku przez Inspekcję, konieczności uzupełnienia wniosku, wyznaczonym terminie kontroli towaru czy wydaniu rozstrzygnięcia,
 • skoordynowanie procesu wspólnej kontroli fizycznej towaru przez wszystkie zainteresowane służby w jednym miejscu i czasie,
 • automatyczną walidację rozstrzygnięcia w systemach celnych KAS (AIS-Import, AES, NCTS2),
 • podgląd salda poszczególnych zgłoszeń i stopień ich wykorzystania,
 • generowanie statystyk i raportów.

Stosując elektroniczną formę dokumentacji, nasi klienci unikają konieczności przedkładania papierowej dokumentacji w siedzibie oddziału celnego. Tym samym uzyskują znaczną korzyść jaką jest obniżenie kosztów i oszczędność czasu potrzebnego na wypełnienie formalności związanych z obsługą towarów.

ID: 649992085

Zgłoszenia błędów/ problemów proszę wysyłać w systemie CSD. Aby skorzystać z możliwości składania wniosków na portalu PUESC w serwisie Single Window, należy upewnić się, że jest Pani/Pan zalogowany na portalu w kontekście firmy oraz że posiada Pani/Pan uprawnienie do co najmniej jednego z systemów, np. AIS, AES, NCTS2.

ID: 649841082

Jednostki Inspekcji wskazują godziny kontroli we własnym zakresie. Jeśli na wniosku zostanie zaproponowana godzina spoza wyznaczonego zakresu to przy wysyłce system powiadomi o tym fakcie. Będzie można skorygować zaproponowany termin.

ID: 649996481

Wdrożenie systemu Single Window nie zmienia dotychczasowego postępowania, zmienia tylko formę składania wniosku z wersji papierowej na elektroniczną. Graniczna kontrola sanitarna na podstawie przepisów krajowych może być przeprowadzona w miejscu docelowym w Polsce, natomiast w przypadku towarów odprawianych w systemie TRACES-NT kontrole (w szczególności dokumentacji) muszą być przeprowadzone na granicy w punkcie kontroli granicznej BCP. W przypadku kiedy towar wpływa do portu w Hamburgu, odprawa sanitarna towaru powinna odbyć się w BCP w Hamburgu.

ID: 649996497

Sugerowany termin złożenia wniosku o przeprowadzenie granicznej kontroli jakości handlowej to co najmniej 48 godzin przed planowanym przywozem towaru. Jeśli numer środka transportu należy poprawić można to zrobić poprzez: uznanie wniosku przez Inspektora za niekompletny, Alternatywnie na podstawie złożonego do Inspekcji oświadczenia o zmianie środka transportu podczas wydawania rozstrzygnięcia Inspektor może wprowadzić właściwy numer.

ID: 702665652

Dopuszczamy 3 metody podpisywania: elektroniczny podpis kwalifikowany, profil zaufany/ePUAP, certyfikat celny (możliwy do wygenerowania bezpłatnie na portalu PUESC).

ID: 649857013

Płatność na portalu PUESC w module e-Płatności jest ułatwieniem dla Klienta, po dokonaniu płatności jej status jest widoczny w sprawie. Można dokonać płatności poza systemem i odrębnie poinformować Inspekcję o potwierdzeniu wykonania przelewu.

ID: 702665696

Należy postępować tak jak do tej pory.

ID: 702672383

Moduł wniosków o opinię organów nadzoru rynku jest dostępny tylko dla KAS oraz organów nadzoru rynku. Nie ma możliwości podejrzenia wniosku w PKWD-SINGLE WINDOW przez podmiot. Klient jest informowany o wysłaniu wniosku o opinię w trybie normalnym, poza systemem PKWD-SINGLE WINDOW.

ID: 702670146

Wdrożenie Single Window nie zmienia realizacji czynności w innych systemach, więc postępują Państwo według dotychczasowych zasad. Single Window zmienia jedynie formę wymiany informacji i danych z wersji papierowej na elektroniczną. W dalszym ciągu należy korzystać z lokalnej aplikacji SKK Porty24. Po integracji z wszystkimi inspekcjami w Single Window podjęta zostanie decyzja o dalszym użytkowaniu innych systemów realizujących podobne funkcje.

ID: 650003217

O dokładnym terminie udostepnienia usługi wspólnie z IJHARS poinformujemy odrębnym komunikatem w Aktualnościach. Zachęcamy do ich śledzenia na portalu PUESC.

ID: 702670507

Korzystanie z usługi Single Window dla podmiotów nie jest obowiązkowe, ale większość Inspekcji, do których zwróciliśmy się jako Krajowa Administracja Skarbowa z propozycją współpracy w ramach Single Window, potwierdziła chęć stosowania systemu. Z usług w ramach Single Window mogą korzystać zarówno agencje celne, jak również bezpośredni importerzy/eksporterzy towarów. Jako Krajowa Administracja Skarbowa, w porozumieniu z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, zachęcamy przedsiębiorców do włączenia się do systemu i obejmowania elektronizacją coraz więcej obszarów. Budując system, jako KAS zwracaliśmy uwagę na łatwość jego obsługi i jak najwierniejsze odzwierciedlenie procesu, który dotychczas odbywał się w formie papierowej. Nadal będzie możliwa dotychczasowa forma uzyskiwania świadectw. Mając jednak na uwadze, że udostępniamy więcej funkcjonalności niż tylko złożenie wniosku - zachęcamy do przejścia na formę elektroniczną obsługi przesyłek wymagających granicznej kontroli sanitarnej. Korzystanie z elektronicznej formy dokumentacji znacznie usprawnia proces obsług towarów, jednocześnie obniżając koszty i czas, który wynikał z konieczności przedstawiania dokumentacji w formie papierowej w siedzibie oddziału celnego. Taka forma, oprócz uzyskania rozstrzygnięcia tą samą, czyli elektroniczną drogą, dodatkowo pozwoli na:

 • oszczędność czasu (raz wprowadzone dane można użyć w kolejnych wnioskach wykorzystując funkcję „Duplikuj”),
 • szybszy dostęp do informacji (w jednym miejscu),
 • otrzymywanie bieżącej informacji o statusie obsługi złożonego wniosku oraz możliwość otrzymywania powiadomień (e-mail, SMS), np. o odebraniu wniosku przez Inspekcję, konieczności uzupełnienia wniosku, wyznaczonym terminie kontroli towaru czy wydaniu rozstrzygnięcia,
 • skoordynowanie procesu wspólnej kontroli fizycznej towaru przez wszystkie zainteresowane służby w jednym miejscu i czasie,
 • automatyczną walidację rozstrzygnięcia w systemach celnych KAS (AIS-Import, AES, NCTS2),
 • podgląd salda poszczególnych zgłoszeń i stopień ich wykorzystania,
 • generowanie statystyk i raportów.
ID: 649903391

Rozpoczęcie zgłaszania wniosków do Inspekcji Sanitarnej planowane jest od 30.04.2022 r. W kolejnym etapie będzie uruchamiany wniosek „Informacja o zamiarze przywozu środków ochrony roślin" kierowany do WIORiN. Uruchomienie w Single Window zgłaszania wniosków do IJHARS planowane jest w II-III kwartale 2022 r.

ID: 649857029

Automatyczna walidacja danych dla FLEGT ze zgłoszeniem celnym będzie możliwa do wdrożenia w momencie integracji krajowego Single Window z unijnym Single Window (system EU CSW CERTEX, w wydaniu 2). Integrację krajowego Single Window z wydaniem 2 CERTEX planujemy do końca II półrocza 2022 roku.

ID: 649850314

System umożliwia wystawienie świadectwa od razu po zakończeniu czynności kontrolnych przez Inspektora. W każdej indywidualnej sprawie mogą jednak zaistnieć różne okoliczności, które mogą mieć wpływ na czas wydania takiego świadectwa.

ID: 650000089

W takiej sytuacji należy wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki (wyczyścić cookies), zwracając uwagę, żeby dane ze strony puesc.gov.pl zostały usunięte od początku przeglądania. Użytkownik po zalogowaniu na platformie PUESC powinien wybrać kontekst firmy.

ID: 649983927

Jest to rozmiar, który jest maksymalnym dopuszczalnym do przekazywania pomiędzy systemami (np. do podpisu przez e-PUAP). W systemie Single Window zastosowano kompresję online załączników, tzn. duże pliki graficzne będą kompresowane po załączeniu.

ID: 650003249

System Single Window posiada funkcjonalność wysyłania określonego typu powiadomień (SMS, e-mail) na wskazany nr telefonu i/lub adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym podmiotu. Użytkownik może sobie samodzielnie wcześniej skonfigurować w „Ustawieniach aplikacji"  jakiego typu powiadomienia chce otrzymywać w serwisie Single Window (np. wniosek odebrany przez Inspekcję, wniosek niekompletny, wniosek odrzucony, itd.) i jaką drogą (SMS i/lub e-mail). W przypadku zgłaszających, w ustawieniach na obecną chwilę jest wpisany jeden adres mailowy, podany w zgłoszeniu rejestracyjnym podmiotu (na ten moment często jest to główny adres firmy). Wiemy, że zgłoszeń dokonuje często wielu agentów celnych, każdy ze swoim adresem e-mail. Stąd w ramach wysyłki wiadomości na adres główny firmy, wykorzystując fakt, że każdy serwer poczty elektronicznej ma możliwość tworzenia list dystrybucyjnych lub skrzynek współdzielonych, można rozdysponować wpływające na ten adres powiadomienia z Single Window na więcej niż jednego odbiorcę.

ID: 649983959

We wniosku składanym w serwisie Single Window jest sekcja zatytułowana „Propozycja kontroli”. Znajdują się w niej m.in. pola „Proponowane miejsce kontroli” oraz „Proponowana data i godzina kontroli”, które są wypełniane przez osobę składającą wniosek i stanowią jej propozycję. Miejsca kontroli są zesłownikowane (słownik operatorów, nabrzeży, miejsc uznanych i wyznaczonych, magazynów i powiązanych z nimi adresów e-mail). W przypadku braku na liście słownika właściwego miejsca kontroli, istnieje możliwość wyboru wartości „Inne miejsce kontroli”, a następnie wpisania w polu „Opis miejsca kontroli” magazynu czasowego składowania, miejsca uznane czy też składu celnego, w którym towar może zostać udostępniony do kontroli.

Ostateczną decyzję w zakresie miejsca i terminu, w którym odbędzie się kontrola towaru, podejmuje inspekcja obsługująca wniosek. Inspektor może w systemie Single Window zaakceptować propozycję wnioskującego bądź też wskazać inne miejsce, w którym zgłaszający jest obowiązany udostępnić towar do kontroli organu.

ID: 649850330

System wysyła powiadomienia do Inspekcji na wskazany nr telefonu i/lub adres e-mail podany w danych konfiguracyjnych jednostki Inspekcji. Inspekcja może sobie może sobie samodzielnie skonfigurować jakiego typu powiadomienia chce otrzymywać (np. o tym, że otrzymała nowy wniosek). W zakresie zgłaszających, w ustawieniach na obecną chwilę jest wpisany jeden adres e-mailowy, podany w zgłoszeniu rejestracyjnym podmiotu (na ten moment często jest to główny adres e-mail firmy). Wiemy, że zgłoszeń dokonuje często wielu agentów celnych, każdy ze swoim adresem e-mailowym. Stąd w ramach wysyłki wiadomości na główny adres firmy, wykorzystując fakt, że każdy serwer poczty elektronicznej ma możliwość tworzenia list dystrybucyjnych lub skrzynek współdzielonych, można rozdysponować wpływające na ten adres powiadomienia z Single Window na więcej niż jednego odbiorcę.

ID: 649983943

Po wysłaniu wniosku w systemie Single Window do właściwej jednostki Inspekcji, nie ma możliwości modyfikacji zaproponowanej daty i godziny kontroli. Ewentualne zmiany należy zgłosić poza systemem (telefonicznie, e-mailem). Inspekcja może zaakceptować bądź zmienić zaproponowany przez wnioskodawcę termin kontroli.

ID: 649998461

Tak, dzięki opcji „powiadom o płatności" agent celny może wysłać na adres mailowy działu księgowości link do konkretnej transakcji w e-Płatnościach. Pracownik księgowości musi posiadać konto z podstawowym zakresem uprawnień na PUESC.

ID: 649975334

Kontakt z Help Desk SISC • portal Centralny Service Desk
  przejdź do portalu CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)
 • e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl:
  • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości opisz, co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC);
 • telefon - wsparcie całodobowe (z wyjątkiem przerwy technicznej w godzinach 21.00-22.00):
  • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)

UWAGA: Wsparcie telefoniczne jest świadczone wyłącznie w zakresie zakładania konta na portalu PUESC, rejestracji firmy oraz powiązania osoby z firmą na potrzeby korzystania z usługi.

ID: 652137663