FAQ

Cło, granica i statystyka


Single Window nie zmienia wymagań związanych z graniczną kontrolą sanitarną. System nie wpływa na wymagania samej kontroli. Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej w zakresie towarowym zdeterminowany jest klasyfikacją towaru do taryfy celnej oraz producenta towaru. Jeden wniosek może obejmować tylko towary o tym samym kodzie taryfy celnej i od jednego producenta. W przypadku różnych kodów taryfy celnej i/lub różnych producentów niezbędne jest złożenie odrębnych wniosków. Jeżeli przedmiotem importu są różne towary od jednego producenta i objęte jednym kodem taryfy celnej (np. różne partie) wówczas można złożyć jeden wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej. W przypadku 70 różnych artykułów klasyfikowanych do 5 różnych kodów taryfy celnej można złożyć 5 wniosków, o ile towary objęte jednym wnioskiem są od jednego producenta, analogicznie jak jest to realizowane obecnie z wykorzystaniem formy papierowej. Zatem jeżeli towar podlegający granicznej kontroli sanitarnej (o jednym kodzie taryfy celnej oraz od jednego producenta) znajduje się na kilku środkach transportu (np. w kilku kontenerach) wówczas można złożyć jeden wniosek. Natomiast w przypadku gdy przywożony jest towar o tym samym kodzie taryfy celnej, ale od kilku producentów, wówczas należy złożyć różne wnioski.

ID: 649989371

Dokumenty TAX FREE, które posiadają status „Brak potwierdzenia wywozu”, nie mogą być podstawą do dokonania zwrotu podatku VAT podróżnemu, mimo że zawierają adnotację wskazującą datę wywozu towarów. Pojawienie się adnotacji z datą wywozu nie jest równoznaczne z otrzymaniem przez sprzedawcę elektronicznego potwierdzenia przez urząd celno-skarbowy wywozu towarów. Podstawą do wypłaty podatku podróżnemu są jedynie dokumenty TAX FREE, które posiadają status „Potwierdzony wywóz” lub „Potwierdzony częściowy wywóz”.

ID: 649516759

System TAX FREE przewiduje możliwość poprawy błędnie wystawionego dokumentu TAX FREE poprzez jego anulowanie i wystawienie nowego dokumentu TAX FREE. Opcja „Anuluj dokument” jest dostępna tylko dla dokumentów TAX FREE, które posiadają status „Wprowadzony”.  W przypadku gdy błędnie wystawiony dokument TAX FREE zostanie potwierdzony przez funkcjonariusza na granicy, nie ma już możliwości jego poprawy. Dokument taki nie może stanowić podstawy do zwrotu podatku VAT podróżnemu.

ID: 649516743

W polu o nazwie „Pozycja towarowa” formularza RPS100 podajemy:

 • dla identyfikatora MRN – numer pozycji zgłoszenia celnego,
 • dla identyfikatora Numer wpisu do rejestru zgłaszającego – pozycję dla danego wpisu do rejestru zgłaszającego,
 • dla identyfikatora Formularz TORO – numer pozycji z formularza TORO,
 • dla identyfikatora INNY – numer pozycji z tego dokumentu, która odwołuje się do przedmiotowego towaru. Dopuszczalne jest, dla dokumentu INNY, podanie w tym polu wartości „1” w przypadku, gdy cały dokument odwołuje się do rozliczanego towaru.
ID: 673334201

Zgodnie z definicją podaną w przepisach regulujących ten obszar „Gotówka” – oznacza banknoty i monety, które znajdują się w obiegu jako środek wymiany lub znajdowały się w obiegu jako środek wymiany i można je wciąż wymienić w instytucjach finansowych lub bankach centralnych na banknoty i monety znajdujące się obecnie w obiegu jako środek wymiany.

ID: 649485016

Zgodnie z definicją podaną w przepisach regulujących ten obszar „Towary używane jako wysoce płynne środki przechowywania wartości” to:

 • monety o zawartości złota co najmniej 90%,
 • kruszec w postaci sztabek, samorodków lub grudek o zawartości złota co najmniej 99,5%.
ID: 649485048

Zgodnie z definicją podaną w przepisach regulujących ten obszar „Zbywalne papiery na okaziciela” – oznaczają instrumenty inne niż gotówka, które uprawniają ich posiadaczy do żądania pewnej kwoty pieniężnej po okazaniu tych instrumentów, bez konieczności potwierdzenia tożsamości lub prawa do tej kwoty. Te instrumenty to:

 • czeki podróżne,
 • czeki, weksle lub przekazy pieniężne na okaziciela albo podpisane, lecz bez podawania nazwiska odbiorcy płatności, indosowane bez ograniczeń, wystawione na fikcyjnego odbiorcę płatności lub występujące w innej formie, która powoduje przejście tytułu do nich przy ich przekazaniu.
ID: 649485032

Zgodnie z definicją podaną w przepisach regulujących ten obszar „Osoba przewożąca środki pieniężne” – oznacza każdą osobę fizyczną wjeżdżającą do UE lub wyjeżdżającą z UE i przewożącą środki pieniężne przy sobie, w swoim bagażu lub środku transportu.

ID: 649274700

W polu „Numer zgłoszenia" można wprowadzić numer wewnętrzny na potrzeby wnioskodawcy.

ID: 649989339

W sytuacji gdy Inspekcja wyda rozstrzygnięcie w systemie, jest ono wysyłane do wnioskodawcy, który zobligowany jest dokonać płatności za czynności urzędowe w terminie wynikającym z decyzji organu. Usługa e-Płatności nie jest obligatoryjna, można dokonywać przelewów w tradycyjny sposób lub płacić gotówką w kasie Inspekcji. E-Płatności w serwisie Single Window są jedną z możliwych opcji dokonania zapłaty za czynności kontrolne/wydanie rozstrzygnięć. Usługa e-Płatności w Single Window w żaden sposób nie narzuca ani też nie ogranicza terminu dokonania płatności. Ten termin ustala organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w wydanej decyzji.

ID: 649975382

System Single Window nie zmienia przepisów ani zasad dokonywania granicznej kontroli sanitarnej. Zmienia jedynie formę wymiany informacji i dokumentów z wersji papierowej na elektroniczną. Graniczne kontrole sanitarne są przeprowadzane przez Państwowych Granicznych Inspektorów Sanitarnych – na przejściach granicznych oraz przez Państwowych Powiatowych lub Państwowych Granicznych Inspektorów Sanitarnych właściwych ze względu na miejsce przeznaczenia towarów, siedzibę importera albo odbiorcy towarów. W przypadku przywozu do Polski towarów przez terytorium innych państw członkowskich UE kontrola taka jest przeprowadzana przez Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych właściwych ze względu na miejsce przeznaczenia towarów, siedzibę importera albo odbiorcy towarów. Dodatkowo towar może być przekazany przez organ graniczny po kontroli dokumentacji do organu powiatowego w celu przeprowadzenia kontroli bezpośredniej.

ID: 649992037

W zależności od rodzaju błędu są różne sposoby postępowania. Proponowane jest przed wysłaniem zgłoszenia celnego dokładne sprawdzenie danych zawartych we wniosku do IJHARS i na zgłoszeniu celnym (kod towarowy, masa, numer rozstrzygnięcia).

Na wniosku i rozstrzygnięciu wydanym do niego musi być podany dokładnie ten sam kod towarowy co w zgłoszeniu celnym oraz masa towaru nie większa niż na rozstrzygnięciu. Jeśli błąd nastąpił po stronie Inspekcji, istnieje możliwość zastąpienia przez Inspektora rozstrzygnięcia z poprawionymi danymi i tym samym numerem rozstrzygnięcia.

ID: 702604843

System PKWD-SINGLE WINDOW ma wbudowany moduł kompresji plików graficznych, tzn. zdjęcia o dużej rozdzielczości są automatycznie pakowane bez straty jakości.  Dokumenty w formacie PDF należy skompresować zewnętrznym programem do edycji plików pdf (dostępne są darmowe programy do komercyjnego użytku). Na środowisku produkcyjnym można dołączyć jednorazowo 100 plików.

ID: 702659673

Jeśli błąd zostanie stwierdzony przed odebraniem wniosku przez Inspektora, można go anulować i wysłać ponownie. Gdy Inspektor zauważy błąd po odebraniu wniosku, Inspektor nadaje status "niekompletny" i przekazuje wniosek celem korekty/uzupełnienia.

ID: 702604828

Usługa e-Płatność nie jest obligatoryjna, można dokonywać przelewów w tradycyjny sposób lub płacić gotówką w kasie Inspekcji. E-Płatności w serwisie Single Window są jedną z możliwych opcji dokonania zapłaty za czynności kontrolne/wydanie rozstrzygnięć. Można dokonywać płatności poza PUESC, natomiast te realizowane za pomocą e-Płatności będą od razu widoczne w systemie Single Window jako powiązane z konkretną sprawą. Dodatkowo możecie Państwo sobie ustawić w naszym serwisie powiadomienia, które będziecie otrzymywać na e-mail/SMS, po wskazaniu przez Inspekcję konieczności płatności za swoje czynności. Zachęcamy osoby z księgowości firm aby założyły sobie konto na PUESC do korzystania z tej formy zapłaty.

ID: 649975366

Single Window nie zmienia wymagań związanych z graniczną kontrolą sanitarną. System nie wpływa na wymagania samej kontroli. Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej w zakresie towarowym zdeterminowany jest klasyfikacją towaru do taryfy celnej oraz producenta towaru. Jeden wniosek może obejmować tylko towary o tym samym kodzie taryfy celnej i od jednego producenta. W przypadku różnych kodów taryfy celnej i/lub różnych producentów niezbędne jest złożenie odrębnych wniosków. Jeżeli przedmiotem importu są różne towary od jednego producenta i objęte jednym kodem taryfy celnej (np. różne partie) wówczas można złożyć jeden wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej. W przypadku 70 różnych artykułów klasyfikowanych do 5 różnych kodów taryfy celnej można złożyć 5 wniosków, o ile towary objęte jednym wnioskiem są od jednego producenta, analogicznie jak jest to realizowane obecnie z wykorzystaniem formy papierowej. Zatem jeżeli towar podlegający granicznej kontroli sanitarnej (o jednym kodzie taryfy celnej oraz od jednego producenta) znajduje się na kilku środkach transportu (np. w kilku kontenerach) wówczas można złożyć jeden wniosek. Natomiast w przypadku gdy przywożony jest towar o tym samym kodzie taryfy celnej, ale od kilku producentów, wówczas należy złożyć różne wnioski.

ID: 649989396

Pola „Data przydatności do spożycia” i „Data minimalnej trwałości” są polami fakultatywnymi, które należy wypełnić jedynie w przypadku towarów, które powinny mieć wskazane takie informacje.

ID: 649992021

Po 30 kwietnia 2022 r. Porty24 będą nadal funkcjonować na dotychczasowych zasadach, niezależnie od Single Window.

ID: 649951328

Jeśli wystąpiła awaria lub usługa nie działa, należy poczekać na usunięcie awarii.

ID: 650392591

Komunikaty przekazywane do systemu AES podlegają automatycznej walidacji systemowej.

Jeśli komunikat jest poprawny pod względem formalnym i strukturalnym, zostanie przyjęty przez system. Otrzymasz wówczas komunikat UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) z informacją o złożeniu komunikatu do systemu AES.

Jeśli komunikat jest niepoprawny, otrzymasz komunikat o odrzuceniu (tzw. nieUPO).

ID: 649423421

Komunikaty przekazywane do systemu AES/ECS2 podlegają automatycznej walidacji systemowej.

Jeśli komunikat jest poprawny pod względem formalnym i strukturalnym, zostanie przyjęty do obsługi przez system. Otrzymasz wówczas komunikat UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) z informacją o złożeniu komunikatu do systemu AES/ECS2.

Jeśli komunikat jest niepoprawny, otrzymasz komunikat informujący o odrzuceniu (tzw. nieUPO). Szczegółowy tryb postępowania zależy od etapu, na którym uchybienia zostaną stwierdzone i rodzaju tych nieprawidłowości. Zapoznaj się z treścią komunikatu i postępuj zgodnie z informacjami w nim wskazanymi, np. popraw dane i ponownie prześlij poprawiony komunikat.

Pamiętaj! Jeśli zgłoszenie celne zostało przyjęte przez organ celny (posiada nadany numer MRN) i nie zostało skierowane do kontroli, to możesz sprostować zawarte w nim dane. Możesz to zrobić do momentu zwolnienia towaru do procedury.

ID: 649324548

Komunikaty, które przesyłasz do systemu NCTS2, podlegają automatycznej walidacji systemowej.

Jeśli komunikat jest niepoprawny, otrzymasz komunikat o odrzuceniu (NPP). Jeśli chcesz poznać przyczyny odrzucenia, kliknij dwukrotnie w ten komunikat i naciśnij przycisk „Podgląd dokumentu”. Informacja o błędzie zawarta jest w załączniku XML. Zapoznaj się z treścią błędu.

Jeśli tranzytowe zgłoszenie celne zostało przyjęte (posiada nadany numer MRN) i towar nie został skierowany do kontroli oraz zwolniony do tranzytu, będziesz mógł sprostować zgłoszenie zgodnie z opisem w „Instrukcji dla przedsiębiorców dotyczącej realizacji procedury tranzytowej”. Dokument znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje w sekcji "System NCTS2".

ID: 649429435

Tak, uruchomienie przez KAS nowej e-usługi dla przedsiębiorców wymaga współpracy i pełnego zaangażowania do pracy w nowym systemie Single Window zarówno pracowników właściwej Inspekcji (sanitarnej, fitosanitarnej, itp.), jak i przedsiębiorców/importerów, eksporterów czy też ich przedstawicieli.

ID: 649979530

Aby móc złożyć wniosek w Single Window, wystarczy mieć konto na PUESC oraz posiadać powiązanie z podmiotem (firmą, agencją celną) mającym uprawnienia do co najmniej jednego z systemów celnych (AIS-ICS, AIS-Import, AES, NCTS2). Może to być np. powiązanie typu: „agent do agencji", „pracownik/pełnomocnik do firmy" lub „agencja do podmiotu". Szczegółowe informacje dostępne są w sekcji Rejestracja do usług Single Window dla klientów.

ID: 649979594

Wystarczy, gdy agent będzie powiązany z agencją celną.

ID: 649841066

Jeżeli jesteś podatnikiem VAT i realizujesz wymianę towarową z krajami Unii Europejskiej oraz wartość nabyć wewnątrzunijnych lub dostaw wewnątrzunijnych przekroczyła w danym roku (lub w roku poprzednim) ustalony i ogłoszony na dany rok sprawozdawczy tzw. statystyczny próg podstawowy (strona otwiera się w nowym oknie) - jesteś osobą zobowiązaną do składania zgłoszeń INTRASTAT.

ID: 649425585

Dostarczanie oryginałów określonych dokumentów do wniosków klienta jest uzależnione od decyzji odpowiedniej inspekcji i nie leży w kompetencjach KAS. W przypadku gdy inspekcja zażąda dostarczenia oryginałów konkretnych dokumentów, będą one musiały zostać złożone.

Zasadniczą jednak formą przekazywania dokumentów wymaganych do wniosku jest forma plików, możliwych do wczytania w systemie Single Window w sekcji „Załączniki”.

ID: 649841050

Opis obrazujący krok po kroku obsługę wniosków w serwisie Single Window dostępny jest na portalu PUESC.

W opisach poszczególnych usług w sekcji „Usługa krok po kroku" znajdziecie Państwo użyteczne informacje nt. sposobu obsługi wniosków i innych funkcjonalności serwisu Single Window. Dodatkowo pod w sekcji Co załatwisz w serwisie Single Window zamieściliśmy aktualny podręcznik użytkownika systemu dla klienta. Jeśli wskazane informacje nie okażą się dla Państwa wystarczające, zachęcamy dodatkowo do kontaktu poprzez e-mail:

ID: 649983991

Nie ma takiego obowiązku. Dla potrzeb skorzystania z serwisu Single Window można występować w imieniu niepowiązanej firmy (wystarczy powiązanie typu „agent do agencji”, wymagane jest też uprawnienie podmiotu/agencji do co najmniej jednego z systemów, np. AIS, AES, NCTS2).

ID: 649857061

System Single Window nie zmienia zasad kontroli.
Wymagalność pełnomocnictw nie zmienia się i zachowuje dotychczasową formę. Agencja celna nie musi posiadać dodatkowego upoważnienia do składania wniosków do Inspekcji w systemie Single Window na portalu PUESC. Nowe e-usługi w ramach Single Window skierowane są do przedsiębiorców/importerów oraz do przedstawicieli importerów.
Aby z nich skorzystać, wystarczy mieć konto na PUESC oraz posiadać powiązanie z podmiotem (agencją celną, firmą) mającym uprawnienia do co najmniej jednego z systemów celnych (AIS-ICS, AIS-Import, AES, NCTS2). Proszę pamiętać, aby po zalogowaniu na PUESC, a przed wybraniem z głównego menu „Single Window”, przełączyć się w kontekst powiązanego podmiotu. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w sekcji Rejestracja do usług Single Window dla klientów.

ID: 650001621

Tak, planujemy włączenie do systemu Single Window Rejestru Produktów Leczniczych. Dzięki tej funkcjonalności możliwa będzie automatyczna walidacja, w procesie obsługi zgłoszenia celnego w systemie AIS/IMPORT, pozwoleń na dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu. O wdrożeniu tej funkcjonalności będziemy Państwa informować. Zachęcamy do śledzenia zakładki „Aktualności” na portalu PUESC, jak również lektury Newsletterów KAS.

Na chwilę obecną funkcjonalność taka została wdrożona dla „Rejestru środków ochrony roślin” oraz „Rejestru świadectw wyłączenia spod weryfikacji zgodności z normami handlowymi dotyczącymi bananów” (szczegóły w Newsletterze nr Z/04/2022 z 21.01.2022).

ID: 649850346

Agencja celna nie musi posiadać konkretnego upoważnienia do składania wniosków do Inspekcji w systemie Single Window na portalu PUESC. Nowe e-usługi w ramach Single Window skierowane są do przedsiębiorców/importerów oraz do przedstawicieli importerów.

Aby z nich skorzystać, wystarczy mieć konto na PUESC oraz posiadać powiązanie z podmiotem (agencją celną, firmą) mającym uprawnienia do co najmniej jednego z systemów celnych (AIS-ICS, AIS-Import, AES, NCTS2). Proszę pamiętać, aby po zalogowaniu na PUESC a przed wybraniem z głównego menu „Single Window”, przełączyć się w kontekst powiązanego podmiotu.

Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w sekcji Rejestracja do usług Single Window dla klientów.

ID: 649979578

System Single Window nie zmienia dotychczasowych zasad i momentu dokonywania płatności. Dostępna w nim funkcjonalność e-Płatności to jedynie dodatkowa opcja, do korzystania z której zachęcamy. Usługa e-Płatności w Single Window w żaden sposób nie narzuca ani też nie ogranicza terminu dokonania płatności. Ten termin ustala organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w wydanej decyzji.

ID: 649975302

Od 1 stycznia 2022 roku zwrot podatku nie może być dokonany osobie innej niż podróżny, który dokonał nabycia towarów (art. 128 ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług).

ID: 649516775

Dostęp do wniosków mają wszyscy pracownicy firmy, nie ma ograniczenia do osób.

ID: 650003233

Nie wprowadzono ograniczeń uprawnień dla pracowników firm, każda osoba przypisana do danej firmy może modyfikować wnioski widoczne w systemie (z ograniczeniem, że dwóch użytkowników nie może modyfikować jednej i tej samej sprawy w tym samym momencie). W każdej sprawie dostępna jest historia operacji wskazująca kto, kiedy i jaką czynność w niej wykonał.

ID: 649998429

W systemie Single Window przygotowaliśmy funkcjonalność duplikowania wniosku, z której możecie Państwo korzystać w celu zduplikowania danych zawartych w już stworzonym wniosku (w dowolnym statusie, w tym w statusie „roboczy") i wykorzystania ich do szybkiego utworzenia kolejnego wniosku (do tej samej lub do innej inspekcji). Funkcjonalność ta pozwala na wielokrotne wykorzystanie raz wprowadzonych do systemu danych, bez konieczności każdorazowego ich wprowadzania na każdym nowym wniosku. Dokument w statusie „roboczy" jest widoczny i można na jego podstawie zrobić kolejne wnioski.

ID: 649989307

Od 30 kwietnia 2022 r. Single Window w obszarze granicznych kontroli sanitarnych działa produkcyjnie w jednostkach terenowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej na obszarze całego kraju. W związku z koniecznością zakończenia ostatnich prac nad konfiguracją poszczególnych jednostek Inspekcji w systemie oraz zweryfikowania prawidłowości uprawnień dla poszczególnych inspektorów, przedłużył się termin możliwości wysyłania wniosków SWW12 oraz SWW13 do niektórych jednostek Inspekcji.

ID: 649979514

Korzystając z usługi e-Płatności w serwisie Single Window, można scedować płatność na klienta. Jeśli jest zarejestrowany na PUESC, może zapłacić poprzez e-Płatności bezpośrednio wchodząc w daną sprawę w Single Window. Jeśli nie posiada konta na PUESC to dokonuje opłaty w dotychczasowej formie.

ID: 649956362

Konta testowe są zakładane po stronie PUESC, więcej informacji można znaleźć na środowisku testowym portalu PUESC (strona otwiera się w nowym oknie).

ID: 650000041

System TAX FREE nie przewiduje możliwości wystawienia dokumentu TAX FREE do sprzedaży udokumentowanej kilkoma paragonami fiskalnymi. Zasadą jest, że dokument TAX FREE odzwierciedla sprzedaż udokumentowaną jednym paragonem fiskalnym.
Zgodnie z § 4 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów i Polityki Regionalnej z 16.07.2021 r. w sprawie wzoru znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE oraz jego wydruku (Dz. U. z 2021 r., poz. 1347) dokument elektroniczny TAX FREE zawiera numer kasy rejestrującej, na której zaewidencjonowano sprzedaż, numer paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie tej sprzedaży, datę tej sprzedaży.

ID: 649519407

Zgłoszenie INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy (miesiąc kalendarzowy) składasz nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po tym okresie, np. za styczeń do 10 lutego.

Zgłoszenia INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy możesz również dokonać przez złożenie częściowych zgłoszeń INTRASTAT obejmujących informacje o części dokonanych przywozów lub wywozów towarów. Ostatniego częściowego zgłoszenia INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy dokonujesz w ww. terminie.

ID: 649423482

Na tym etapie funkcjonowania systemu nie przewidujemy przesyłania w powiadomieniach dokumentów.

ID: 649956378

Pracownik powiązany z firmą, który jest upoważniony do któregokolwiek z systemów celnych dostępnych na PUESC, może uruchomić Single Window. Nie ma dodatkowych odrębnych uprawnień.

ID: 650003813

W PKWD-Single Window istnieje możliwość duplikacji wniosków, na podstawie wypełnionego wniosku można utworzyć nowy wniosek (nowy rodzaj wniosku czy wniosek do innej Inspekcji). Dane znajdujące na wniosku automatycznie są przenoszone do odpowiednich pól w rozstrzygnięciu Inspekcji. Wypełnianie danych podmiotów realizowane jest automatycznie z danych zalogowanego na PUESC użytkownika oraz podczas wypełniania danych pozostałych podmiotów we wniosku można korzystać z danych referencyjnych bazy podmiotów SISC.

Aktualnie na poziomie KE trwają prace związane z przygotowaniem koncepcji rozwoju obszaru Business-to-Government (B2G) w ramach wdrażanego unijnego środowiska jednego okienka w dziedzinie ceł, ustanowionego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2399 z 23 listopada 2022 r. Środowisko to oparte jest o elektroniczny system EU CSW-CERTEX, służący do wymiany świadectw łączący krajowe środowiska jednego okienka w dziedzinie ceł (National Single Window, NSW) i unijne systemy pozacelne służące do zarządzania konkretnymi formalnościami niedotyczącymi ceł (np. system TracesNT). Środowisko to docelowo ma objąć zestaw w pełni zintegrowanych usług elektronicznych świadczonych na poziomie unijnym i krajowym, aby ułatwić dzielenie się informacjami i współpracę cyfrową między organami celnymi a właściwymi organami partnerskimi (obszar Government-to-Government, G2G) oraz usprawnić procesy odprawy towarów dla przedsiębiorców (obszar B2G, obowiązkowy do wdrożenia od 2031 roku na podstawie art. 13-15 ww. Rozporządzenia). W tym celu KE i PCz już rozpoczęły prace nad przygotowywaniem wspólnego zbioru danych (ang. Integrated Data Set, IDS), które należy ująć zarówno w zgłoszeniu celnym lub zgłoszeniu do powrotnego wywozu, jak i w dokumentach załączanych do zgłoszenia wymaganych na potrzeby unijnych formalności pozacelnych. Dyskutowano wady i zalety dwóch możliwych podejść: podejścia opartego na przekazywaniu wspólnego zbioru danych, dostarczanego do systemu NSW tylko raz w jednym komunikacie (ang. submitted together) oraz podejścia opartego na przekazywaniu tego zbioru w dwóch komunikatach, w różnych momentach procesu (ang. submitted at different points in time). Jako pierwszy obowiązek pozacelny dla podmiotów, dla którego KE zaplanowała działania pilotażowe w ramach obszaru B2G, jest przeciwdziałanie wylesianiu na świecie. W przypadku uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt z zespołem CK PKWD-SINGLE WINDOW.

ID: 702665609

Tak. Osoba zobowiązana do składania zgłoszeń INTRASTAT, nawet gdy korzysta
z usług przedstawiciela, jest odpowiedzialna za prawidłowe dokonywanie zgłoszeń.

ID: 649425569

Jeżeli jesteś podatnikiem VAT w Polsce i realizujesz wymianę towarową z krajami Unii Europejskiej (UE) oraz wartość przywozu towarów z krajów UE lub wywozu towarów do krajów UE przekroczyła w danym roku (lub w roku poprzednim) ustalony i ogłoszony na dany rok sprawozdawczy tzw. statystyczny próg podstawowy (strona otwiera się w nowym oknie) - jesteś osobą zobowiązaną do składania zgłoszeń INTRASTAT.

W wyliczanej wartości obrotu towarowego z państwami członkowskimi UE uwzględnij wewnątrzunijną sprzedaż towarów na odległość (WSTO).

ID: 649423441

E-Płatności w serwisie Single Window są jedną z możliwych opcji dokonania zapłaty za czynności kontrolne/wydanie rozstrzygnięć. Można dokonywać płatności poza PUESC, natomiast te realizowane za pomocą e-Płatności będą od razu widoczne w systemie Single Window jako powiązane z konkretną sprawą. Dodatkowo możecie Państwo sobie ustawić w serwisie powiadomienia, które będziecie otrzymywać na e-mail/SMS, po wskazaniu przez Inspekcję konieczności płatności za swoje czynności. Zachęcamy do korzystania z tej formy zapłaty.

ID: 649956324

Konta użytkowników na portalu PUESC są kontami osobistymi, każda osoba zakłada swoje odrębne konto, które następnie jest połączone z firmą. Loginem dla użytkownika jest wskazany podczas rejestracji adres e-mail.

ID: 650000073

Zakres informacji przekazywanych w powiadomieniach wysyłanych przez system Single Window (np. o wydaniu rozstrzygnięcia) jest ograniczony do minimum, ale zawiera numer rozstrzygnięcia, niezbędny do wprowadzenia w polu 44 zgłoszenia celnego.

ID: 649850378

Odbiór wersji papierowej nie jest zależny od systemu Single Window, ale od regulacji organizacyjnych jednostek inspekcji.

ID: 650003265

Korekty zgłoszeń celnych są przekazywane automatycznie z systemu operacyjnego AES do systemu RPS. Treść komunikatu AES po zmianie zastępuje dotychczasowy komunikat w systemie RPS. Kwit Rozliczenia powinien odwoływać się do ostatecznych danych zawartych w zgłoszeniach celnych.

ID: 673237137

Nie ma obowiązku korzystania z systemu Single Window. Zachęcamy do przejścia na formę elektroniczną obsługi przesyłek wymagających granicznej kontroli środków ochrony roślin. Korzystanie z elektronicznej formy dokumentacji znacznie usprawnia proces obsług towarów, jednocześnie obniżając koszty i czas, który wynikał z konieczności przedstawiania dokumentacji w formie papierowej.

ID: 650003281

Tak. Zgłoszenie INTRASTAT będziesz musiał złożyć za miesiąc, w którym dokonasz fizycznego przywozu maszyny (np. jeżeli przywieziesz w maju, to zgłoszenie trzeba będzie złożyć za maj do 10 czerwca). Jeżeli nic więcej nie będziesz przywoził z krajów UE w tym roku, to będziesz musiał składać tzw. zgłoszenia zerowe do momentu wygaśnięcia obowiązku sprawozdawczego:

 • obowiązek wygaśnie z końcem tego roku, jeżeli ustalony na przyszły rok próg podstawowy będzie wyższy niż wartość maszyny,
 • obowiązek wygaśnie z końcem następnego roku, jeżeli ustalony na przyszły rok próg podstawowy nie będzie wyższy niż wartość maszyny.
ID: 650272661

System Single Window nie zmienia zasad granicznej kontroli sanitarnej. Wymagalność pełnomocnictw nie zmienia się i zachowuje dotychczasową formę.

ID: 649956308

W tej sytuacji jeżeli przekroczyłeś statystyczny próg podstawowy w przywozie lub w wywozie, musisz składać w Polsce zgłoszenia INTRASTAT. Obowiązek ten jest niezależny od istnienia ewentualnego obowiązku dokonywania zgłoszeń INTRASTAT w państwie członkowskim UE, w którym ma siedzibę twoja firma.

ID: 649427049

Nie. Jeżeli wartość obrotów twojej firmy nie przekroczyła progu szczegółowego, nie jesteś zobowiązany do wypełniania w zgłoszeniu INTRASTAT pola dotyczącego wartości statystycznej (koszty transportu uwzględniane są w wartości statystycznej). Rodzaj transportu nie ma tutaj znaczenia.

ID: 650392503

W zgłoszeniu INTRASTAT zawsze podawaj rzeczywisty kraj pochodzenia towaru, nawet jeżeli krajem pochodzenia towaru jest kraj spoza UE. Tylko w przypadku, gdy kraj pochodzenia nie jest znany i nie można go ustalić, podaj kod ostatniego kraju wysyłki.

ID: 650377787

Single Window nie zmienia wymagań związanych z graniczną kontrolą sanitarną. System nie wpływa na wymagania samej kontroli. Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej w zakresie towarowym zdeterminowany jest klasyfikacją towaru do taryfy celnej oraz producenta towaru. Jeden wniosek może obejmować tylko towary o tym samym kodzie taryfy celnej i od jednego producenta. W przypadku różnych kodów taryfy celnej i/lub różnych producentów niezbędne jest złożenie odrębnych wniosków. Jeżeli przedmiotem importu są różne towary od jednego producenta i objęte jednym kodem taryfy celnej (np. różne partie) wówczas można złożyć jeden wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej. W przypadku 70 różnych artykułów klasyfikowanych do 5 różnych kodów taryfy celnej można złożyć 5 wniosków, o ile towary objęte jednym wnioskiem są od jednego producenta, analogicznie jak jest to realizowane obecnie z wykorzystaniem formy papierowej. Zatem jeżeli towar podlegający granicznej kontroli sanitarnej (o jednym kodzie taryfy celnej oraz od jednego producenta) znajduje się na kilku środkach transportu (np. w kilku kontenerach) wówczas można złożyć jeden wniosek. Natomiast w przypadku gdy przywożony jest towar o tym samym kodzie taryfy celnej, ale od kilku producentów, wówczas należy złożyć różne wnioski.

ID: 649989355

W systemie Single Window, dzięki funkcjonalności duplikowania wniosków, można w szybki i łatwy sposób zduplikować cały wniosek i zmieniać wszystkie lub wybrane dane w nim zawarte. Istnieje możliwość wczytywania wniosku z pliku xml.

ID: 649989323

Do jednego zgłoszenia o objęcie można składać wiele rozliczeń zamknięcia, ale każde rozliczenie musi dotyczyć wyłącznie zamkniętych pozycji towarowych. Należy pamiętać o tym, że akceptacja Kwitu Rozliczenia (komunikat RPS004) spowoduje „zablokowanie” rozliczonej pozycji towarowej i kolejny Kwit Rozliczenia złożony do tej samej pozycji objęcia nie zostanie przyjęty przez system RPS.

ID: 673237197

Na tym etapie funkcjonowania systemu można podać tylko jeden adres e-mail, który przypisany jest do konta firmy na platformie PUESC (podczas rejestracji firmy na platformie PUESC). Proponujemy jako główny adres e-mailowy firmy wskazywać adres e-mailowy, do którego dostęp mają wszyscy pracownicy firmy, którzy powinni być powiadamiani o zmianach w sprawach w Single Window (może to być lista dystrybucyjna lub skrzynka współdzielona). Dostrzegając zgłaszane przez Państwa postulaty dotyczące otrzymywania powiadomień e-mail/SMS kierowanych bezpośrednio do osoby wnioskującej (np. konkretnego agenta celnego), przeanalizujemy i skierujemy niniejszą zmianę do realizacji. Jednakże jej wykonanie zależeć będzie od dostępnych środków na rozwój systemu.

ID: 650000057

W systemie nie ma funkcji korekty. Wniosek można anulować i wysłać jeszcze raz, poprawiony. W tym celu można skorzystać z funkcji "duplikuj".

ID: 650003201

W PKWD-SINGLE WINDOW istnieje możliwość duplikacji wniosków, na podstawie wypełnionego wniosku można utworzyć nowy wniosek (nowy rodzaj wniosku czy wniosek do innej Inspekcji).  

ID: 702665681

Tak. W powyższej sytuacji dokonaj korekty polegającej na anulowaniu pozycji, ponieważ licencje, w przypadku gdy nie towarzyszą przesyłce towaru, nie podlegają zgłoszeniu do systemu INTRASTAT.

ID: 650377702

Tak. Gdy przewidywany okres użytkowania towarów przywiezionych lub wywiezionych czasowo, w tym w ramach leasingu operacyjnego i dzierżawy, nie był dłuższy niż 24 miesiące i towary te korzystały ze zwolnienia z obowiązku zgłoszenia do systemu INTRASTAT, a przed upływem tego terminu nastąpiło zbycie lub nabycie towarów. Zgłoszenie INTRASTAT złóż za okres sprawozdawczy (miesiąc kalendarzowy), w którym nastąpiło zbycie lub nabycie towarów.

ID: 649428263

Tak. W przypadku przywozu do Polski towarów z kraju UE, które po poddaniu ich
w Polsce ww. czynnościom, mają następnie zostać wywiezione do innego kraju UE, dokonaj ich zgłoszenia w systemie INTRASTAT najpierw w przywozie, a następnie w wywozie.

ID: 650272629

Numer rozstrzygnięcia i świadectwa to jest ten sam numer. Należy wpisać go w polu 44 zgłoszenia celnego.

ID: 649996417

Numer wniosku w Single Window jest kolejnym automatycznie nadawanym numerem w Single Window, powstającym ze złożenia: „symbol wniosku (SWW)/ numer EORI firmy/ kolejny numer wniosku/rok". Numer wniosku jest tożsamy z numerem sprawy, widoczny jest dla Klienta oraz pracownika Inspekcji. Wydane przez Inspektora rozstrzygnięcie (świadectwo) ma odrębny numer, nadawany zgodnie z przyjętymi w jednostkach Inspekcji regułami, wprowadzany do Single Window przez Inspektora manualnie. Numer własny rozstrzygnięcia to właściwy numer, który należy wprowadzać do pola 44 w zgłoszeniu celnym.

ID: 649996433

Numer unikatowy urządzenia fiskalnego nie może zawierać spacji.
Składnia numeru unikatowego musi być zgodna ze wzorcem: ^[A-Z]{3}[0-9]{10}$
Kasa online jest rejestrowana w procesie fiskalizacji bezpośrednio w systemie Ministerstwa Finansów, a nie w Urzędzie Skarbowym.

ID: 649488181

Od 30 kwietnia 2022 r. Single Window został wdrożony w obszarze granicznych kontroli sanitarnych i działa produkcyjnie.

ID: 649951312

Opakowania zwrotne uznaj jako towary przeznaczone do użytku czasowego. Przy czym muszą spełnić wszystkie poniższe warunki:

 • nie mogą być poddane uszlachetnianiu,
 • czasowe użytkowanie nie może być dłuższe niż 24 miesiące oraz
 • ich wywóz/przywóz nie jest deklarowany jako dostawa/nabycie dla celów podatkowych.
ID: 650358701

Do skorzystania z usługi e-Płatności jest wymagane konto na PUESC. Jeśli osoba dokonująca płatności chce wykonać płatność korzystając z portalu PUESC, musi posiadać konto z podstawowym zakresem uprawnień. Zachęcamy osoby z księgowości firm aby założyły sobie konto na PUESC i do korzystania z tej formy zapłaty.

ID: 649992069

Udostępniane przez Krajową Administrację Skarbową na portalu PUESC usługi w ramach Single Window mają zelektronizować i ułatwiać pracę zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i po stronie administracji. Stosowanie systemu dla podmiotów nie jest obowiązkowe, ale większość inspekcji, do których zwróciliśmy się z propozycją współpracy w ramach Single Window, potwierdziła chęć stosowania systemu. Korzystanie z elektronicznej formy wniosków znacznie ułatwia i przyspiesza proces otrzymania rozstrzygnięcia.

Z usług w ramach Single Window mogą korzystać zarówno agencje celne, jak również bezpośredni importerzy/ eksporterzy towarów.   

Zachęcamy przedsiębiorców do włączenia się do systemu i obejmowania elektronizacją coraz więcej obszarów. Budując system, zwracaliśmy uwagę na łatwość jego obsługi i jak najwierniejsze odzwierciedlenie procesu, który dotychczas odbywał się w formie papierowej.

Reasumując, póki co system Single Window nie jest obowiązkowy, ale zachęcamy do korzystania z niego, bo korzyści czerpie nie tylko klient, ale również administracja.

ID: 649857077

Tak, płatność może być dokonana w dotychczasowej formie. E-Płatności w serwisie Single Window są jedną z możliwych opcji dokonania zapłaty za czynności kontrolne/wydanie rozstrzygnięć. Można dokonywać płatności poza PUESC, natomiast te realizowane za pomocą e-Płatności będą od razu widoczne w systemie Single Window jako powiązane z konkretną sprawą. Dodatkowo możecie Państwo sobie ustawić w serwisie powiadomienia, które będziecie otrzymywać na adres e-mail/SMS, po wskazaniu przez inspekcję konieczności płatności za swoje czynności. Zachęcamy osoby z księgowości firm aby założyły sobie konto na PUESC i do korzystania z tej formy zapłaty.

ID: 649992053

Numery unikatowe kas rejestrujących są automatycznie pobierane z rejestrów (systemów), do których zostały wcześniej zgłoszone. Do skonfigurowania konta na PUESC wymagane jest tylko przyporządkowanie numerów unikatowych kas rejestrujących do miejsc sprzedaży, w których prowadzona jest sprzedaż w procedurze TAX FREE.

ID: 649488165

Sprzedawca podczas wystawiania dokumentu TAX FREE będzie każdorazowo wskazywał, czy dany dokument ma być rozliczony przez podmiot pośredniczący. Podmiot pośredniczący będzie miał zatem dostęp tylko do wskazanych (oznaczonych) przez sprzedawcę dokumentów TAX FREE.

ID: 649488133

Tak. Podmiot, który zarejestrowany jest w Polsce do celów podatku VAT, dokonując wewnątrzunijnej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, po przekroczeniu podstawowego progu statystycznego zobowiązany jest do ujmowania tego typu transakcji (tj. podstawy opodatkowania z deklaracji VIU-DO) w zgłoszeniach INTRASTAT odpowiednio w przywozie lub w wywozie.

W polu 13 zgłoszenia (Kod rodzaju transakcji) należy wpisać kod „12” – handel bezpośredni z prywatnymi konsumentami/przez prywatnych konsumentów (w tym sprzedaż na odległość).

ID: 671483721

Zgłoszenie możesz sporządzić na podstawie kopii dokumentów lub informacji przekazanych w dowolny sposób przez podmiot, który reprezentujesz.

ID: 649425553

Przepisy ustawy o VAT nie nakładają na podróżnego obowiązku zwrotu sprzedawcy paragonu potwierdzającego dokonanie sprzedaży.

ID: 649516709

W przypadku, gdy wniosek do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, złożony w systemie Single Window, został podpisany podpisem elektronicznym i posiada w sekcji „Załączniki" dokumenty, opatrzone podpisem wnioskodawcy „Za zgodność z oryginałem", organy Inspekcji nie będą wymagać dostarczenia papierowej wersji (oryginału). W przypadku gdy organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej powezmą jakiekolwiek wątpliwości, mogą zażądać dostarczenia oryginałów konkretnych dokumentów do wglądu. Wówczas zgłaszający jest zobowiązany takie dokumenty dostarczyć w oryginale, poza systemem Single Window.

ID: 649951392

System Single Window nie zmienia zasad kontroli. Wymagalność pełnomocnictw nie zmienia się i zachowuje dotychczasową formę. Przykładowo z informacji otrzymanej z Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynika, że można załączyć skan pełnomocnictwa do wniosku. W przypadku środków ochrony roślin przyjmuje się, że podmiot składa informację o zamiarze wprowadzenia na terytorium RP środków ochron roślin przeznaczonych do stosowania w innych państwach we własnym imieniu, chyba że posiada upoważnienie stanowiące inaczej. W takim wypadku należy je załączyć do wniosku.

ID: 650003829

Powiadomienia mogą być wysyłane SMS-em lub e-mailem na numer telefonu i adres e-mailowy skojarzony z firmą na portalu PUESC (jeden dla firmy, nie ma możliwości wskazania różnych danych kontaktowych dla poszczególnych wniosków).

ID: 649998477

Tak. W zgłoszeniu INTRASTAT powinieneś wykazać przywóz unijnego towaru z innego kraju członkowskiego UE nawet wówczas, gdy występuje on na jednej fakturze z towarem spoza Unii Europejskiej, a sama faktura wystawiona jest przez podmiot z kraju trzeciego. Towaru, który jest przywożony spoza obszaru celnego UE i zgłosiłeś go na dokumencie SAD, nie będziesz ujmował w zgłoszeniu INTRASTAT.

W systemie INTRASTAT zgłaszasz fizyczny przepływ towarów unijnych z lub do innego kraju członkowskiego UE, nawet wówczas, gdy ich właścicielem była lub pozostaje osoba nieposiadająca siedziby w UE.

ID: 650265381

System Single Window w zakresie dokonywania elektronicznych płatności (e-Płatności), umożliwia dodanie płatności „w sprawie" przez obsługującego wniosek Inspektora. Wówczas przedsiębiorca może zapłacić z wykorzystaniem e-Płatności bezpośrednio w Single Window na PUESC. System Single Window nie posiada modułu do fakturowania, w związku z czym nie są w nim zasadniczo dostępne standardowe faktury. Mogą się one w nim ewentualnie pojawić, jeśli Inspektor wydający rozstrzygnięcie (świadectwo) doda skan faktury lub jej elektroniczną wersję jako załącznik do rozstrzygnięcia w sekcji „Załączniki" w systemie.

ID: 649975318

Na razie nie, ale w związku z tym, że wpływają takie zgłoszenia – w toku prac nad rozwojem systemu rozważona zostanie taka możliwość.

ID: 649850397

System TAX FREE skierowany jest do podróżnych, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej i przybywają do Polski w celach turystycznych. Podróżni mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium Polski, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez tych podróżnych poza terytorium UE w bagażu osobistym podróżnego (art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm., dalej „ustawa o VAT”).
Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest dokument elektroniczny TAX FREE wraz z elektronicznym potwierdzeniem przez urząd celno-skarbowy wywozu towarów ujętych w tym dokumencie (art. 128 ust. 2 ustawy o VAT).
Urząd celno-skarbowy potwierdza wywóz towarów w systemie TAX FREE po sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego, zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE, z danymi zawartymi w przedstawionym paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość. Na żądanie podróżnego urząd celno-skarbowy potwierdza wywóz towarów pieczęcią organu celnego również na wydruku dokumentu elektronicznego TAX FREE (art. 128 ust. 3 ustawy o VAT).
Biorąc pod uwagę powyższe, system TAX FREE nie może mieć zastosowania do sprzedaży za pomocą sklepów internetowych, gdzie towar po zakupie jest pakowany i wysyłany do klienta fizycznego zlokalizowanego za granicą (w kraju trzecim), który dokonał zakupu towaru komercyjnie na platformie sprzedażowej online.

ID: 649516791

Tak, w przypadku świadectw sanitarnych, wydawanych na podstawie przepisów krajowych, możecie Państwo również składać „Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej środka spożywczego/materiału lub wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością” do wywozu. Wówczas w Nagłówku wniosku w polu „Rodzaj procedury” wybieracie wywóz.

ID: 650001637

Wdrożenie Single Window nie zmienia realizacji czynności w innych systemach, postępują Państwo według dotychczasowych zasad. Single Window zmienia jedynie formę wymiany informacji i danych z wersji papierowej na elektroniczną.

ID: 649998413

W tym wypadku nie musisz dokonywać zgłoszeń INTRASTAT.

ID: 650358733

Tak, po otrzymaniu rozstrzygnięcia dostępna jest opcja wydruku, pobrania pliku w formacie pdf oraz xml.

ID: 649996465

Nie, możesz działać przez przedstawiciela.

ID: 649425514

Specyfikacja publiczna systemu xml jest udostępniona w sekcji Usługi sieciowe w części dotyczącej systemu PKWD-SINGLE WINDOW.

W systemie jest możliwość wczytywania wniosków z pliku xml.

ID: 649998493

Od 30 kwietnia 2022 r. Single Window w obszarze granicznych kontroli sanitarnych działa produkcyjnie w jednostkach terenowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej na obszarze całego kraju. W system włączone są wszystkie graniczne i powiatowe organy Inspekcji, do których można przesyłać wnioski.

ID: 649975398

System wysyła powiadomienia do zgłaszającego oraz Inspekcji na wskazany nr telefonu i/lub adres e-mail podany w danych konfiguracyjnych. Zarówno zgłaszający, jak i Inspekcja może sobie samodzielnie wcześniej skonfigurować jakiego typu powiadomienia chce otrzymywać. Następnie są one generowane automatycznie przez system Single Window. W chwili obecnej, w przypadku zgłaszających, powiadomienia są możliwe na adres e-mail i/lub nr telefonu podany w danych rejestracyjnych podczas rejestracji danych podmiotu na PUESC. Dostrzegając zgłaszane przez Państwa postulaty dotyczące otrzymywania powiadomień e-mail/SMS kierowanych bezpośrednio do osoby wnioskującej (np. konkretnego agenta celnego), przeanalizujemy i skierujemy niniejszą zmianę do realizacji. Jednakże jej wykonanie zależeć będzie od dostępnych środków na rozwój systemu.

ID: 649983910

Korzystanie z usługi Single Window dla podmiotów nie jest obowiązkowe, jednak zachęcamy do korzystania z tej usługi i składania zgłoszeń elektronicznie. Jako Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), w porozumieniu z Głównym Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zachęcamy przedsiębiorców do włączenia się do systemu i obejmowania elektronizacją kolejnych obszarów. Budując system, jako KAS zwracaliśmy uwagę na łatwość jego obsługi i jak najwierniejsze odzwierciedlenie procesu, który dotychczas odbywał się w formie papierowej. Nadal będzie możliwa dotychczasowa forma uzyskiwania świadectw. Mając jednak na uwadze, że udostępniamy więcej funkcjonalności niż tylko złożenie wniosku/zgłoszenia - zachęcamy do przejścia na formę elektroniczną obsługi przesyłek wymagających granicznej kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

ID: 702671805

Nie. Sprzedaż na terenie kraju osobie prywatnej, cudzoziemcowi z innego kraju UE, nie podlega obowiązkowi sprawozdawczości w systemie INTRASTAT.

ID: 650272645

Nie ma obowiązku drukowania za każdym razem elektronicznego dokumentu TAX FREE. Sprzedawca wydaje elektroniczny dokument TAX FREE za zgodą i w formie uzgodnionej z podróżnym. W zależności od żądania podróżnego sprzedawca drukuje elektroniczny dokument TAX FREE albo przesyła go na adres e-mail lub aplikację podróżnego.

ID: 649488117

System RPS nie ma zbudowanej komunikacji z systemem ZEFIR. Obsługa jednorazowego zabezpieczenia realizowana jest na dotychczasowych zasadach. Rekomendowane jest stosowanie zabezpieczenia generalnego, które jest zwalniane automatycznie w systemie OSOZ2 po akceptacji Kwitu Rozliczenia.

ID: 673237111

System RPS nie jest zasilany danymi z systemu NCTS2. Informację na temat zakończenia procedury specjalnej procedurą tranzytu należy podać w Kwicie Rozliczenia/Spisie Inwentaryzacyjnym w okresach wskazanych w pozwoleniu lub na każde żądanie urzędu kontrolnego.

ID: 673237181

System RPS pozwoli posiadaczowi pozwolenia na procedurę uszlachetniania czynnego i końcowego przeznaczenia na złożenie elektronicznego rozliczenia zamknięcia (dokument o nazwie Kwit Rozliczenia). System będzie zapewniał także komunikację pomiędzy posiadaczem pozwolenia a organem celnym, do którego zostało złożone rozliczenie. Po dokonaniu oceny prawidłowości rozliczenia posiadacz pozwolenia otrzyma informację zwrotną, czy Kwit został zaakceptowany, a więc, czy rozliczenie jest prawidłowe czy nie. Cały proces obsługi Kwitu w Systemie będzie funkcjonalnością wewnętrzną KAS.

ID: 673076077

System RPS nie przelicza jednostek miary. Dane podawane w formularzu RPS100 muszą być zgodne z jednostkami miary wskazanymi w pozwoleniu. Należy pamiętać również, że jednostki miary deklarowane w zgłoszeniach celnych (pole 44, węzeł ilość/jednostka) również muszą być zgodne z pozwoleniem.

ID: 673229835

W ramach projektu krajowego Single Window (PKWD-Single Window) planujemy wdrożenie integracji z równolegle rozwijanym przez Komisję Europejską unijnym Single Window (EU Customs Single Window-CERTEX). EU CSW-CERTEX jest systemem budowanym przez Dyrekcję Generalną DG TAXUD, którego rolą będzie pośredniczenie w wymianie informacji na temat świadectw wydawanych przez właściwe inspekcje graniczne w systemach UE. Dzięki podłączeniu do EU CSW CERTEX jako Krajowa Administracja Skarbowa, zyskamy możliwość szybkiego i nieinwazyjnego dla przedsiębiorców sprawdzania świadectwa wydanego w TRACES ze zgłoszeniem celnym. System obsługujący zgłoszenia celne automatycznie sprawdzi, czy deklarowany przez zgłaszającego w polu 44 dokument został zatwierdzony i czy jest ważny. Zgłaszający nie będzie musiał przedkładać papierowej formy świadectwa podczas dokonywania odprawy celnej. Przyspieszy to proces obsługi zgłoszenia celnego. W chwili obecnej realizowane są testy zgodności pomiędzy PKWD-Single Window z EU CSW CERTEX. Ich pozytywne przejście pozwoli na uruchomienie produkcyjne wspomnianych funkcjonalności w formule etapowej:

 1. podłączenie do 1. wersji EU CSW CERTEX pozwoli na sprawdzanie dokumentów: CHED-D, CHED-PP, ODS Import/Eksport (zezwolenie na przywóz/wywóz substancji zubażających warstwę ozonową) – planowane do końca I półrocza 2022 r.,
 2. podłączenie do 2. wersji EU CSW CERTEX pozwoli na sprawdzanie dokumentów: CHED-P, CHED-A, FLEGT, COI, FGAS – planowane w perspektywie roku 2023. W ramach dalszego rozwoju Komisja Europejska zakłada uruchamianie połączenia systemu EU CSW-CERTEX z innymi unijnymi bazami danych, zawierającymi dokumenty wydawane przez inne organy (np. świadectwa CITES, zezwolenia na obrót towarami strategicznymi/podwójnego zastosowania, dobrami kultury czy świadectwa połowowe).
ID: 649857045

Wdrożenie krajowego Single Window nie zmienia obowiązków w zakresie systemu TRACES.NT i obowiązków wynikających z przepisów Unii Europejskiej (UE). Oba systemy będą wykorzystywane niezależnie. TRACES.NT dotyczy dokumentów wydawanych w oparciu o przepisy UE, natomiast Single Window krajowych. Pracują Państwo zatem w jednym systemie: albo TRACES, albo Single Window, w zależności od tego, czy kontrola wynika z przepisów unijnych czy krajowych.

ID: 650001685

Świadectwa wydane przez Inspekcję w systemie Single Window będą dostępne w formie elektronicznej. Są możliwe do podglądu w formacie PDF, z możliwością zapisania na dysku komputera czy wydruku. Można je także podejrzeć i/lub pobrać jako plik xml, w którym dodatkowo znajdziecie Państwo informację o podpisie elektronicznym. Podpis cyfrowy jest podpisem możliwym do zweryfikowania cyfrowo np. przez stronę weryfikacjapodpisu.pl (strona otwiera się w nowym oknie).

ID: 649951344

Podstawienie kontenera do kontroli odbędzie się w dotychczasowy sposób z tą różnicą, że w przypadku wniosku złożonego przez Single Window, jeśli Inspektor podejmie i odnotuje w systemie decyzję o granicznej kontroli sanitarnej towarów, operator w porcie otrzyma z systemu automatyczne powiadomienie zawierające informację m.in. o miejscu i czasie, w którym ww. kontrola zostanie przeprowadzona. Operator może ją zaakceptować bądź zaproponować inną możliwą dla niego datę/godzinę wystawienia kontenera. Umożliwi mu to dostosowanie swoich działań do uzgodnionych w Single Window okoliczności.

ID: 649983975

Nie, jeżeli towar z kraju spoza UE jest dostarczony bezpośrednio i dopuszczony do wolnego obrotu na terenie Polski (w Polsce dokonano odprawy celnej), wówczas takiego przywozu nie zgłaszasz do systemu INTRASTAT.

Tak, jeżeli towar został dopuszczony do obrotu w innym kraju UE (nabył tam status unijny) należy go zgłosić w Polsce do systemu INTRASTAT.

ID: 650265365

W systemie Single Window w ramach nowej e-usługi dla przedsiębiorców „Uzyskaj graniczne dokumenty sanitarne”, możliwe jest składanie w formie elektronicznej wyłącznie wniosków wynikających z przepisów krajowych, tj.:

 1. Wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej środka spożywczego (tzw. SWW12)

 • żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz
 • materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 1. Wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej substancji pomagającej w przetworzeniu (tzw. SWW13).

Natomiast w przypadku towarów zgłaszanych w systemie TRACES-NT oraz wydawanych w tym systemie dokumentów (tu: CHED-D) obowiązuje dotychczasowa procedura. Wdrożenie krajowego Single Window nie zmienia żadnych dotychczasowych obowiązków przedsiębiorców w tym zakresie.

ID: 649951360

Aby dokonać rozliczenia zamknięcia z wykorzystaniem systemu RPS konieczne jest złożenie Kwitu Rozliczenia, a więc komunikatu RPS100.

W komunikacie RPS powinny być podawane numery rozliczanych zgłoszeń celnych o objęcie procedurą niezależnie od tego kiedy i w jakim systemie zgłoszenia te były realizowane. Kwit powinien odzwierciedlać rzeczywisty przebieg procedury, która jest rozliczana.

System RPS obsługuje dane zgłoszeń celnych, które zostały zarejestrowane w systemie CELINA. Aby Kwit Rozliczenia z takimi danymi został obsłużony w systemie RPS zgłoszenie celne OGL musi zostać zapisane w strukturze zgodnej ze strukturą MRN. Na przykład zgłoszenie celne z systemu CELINA o numerze OGL441010/00/001234/2018 w systemie RPS należy podać w formacie 18PL441010I0001234.

ID: 673229895

Nie, o ile spełnione są następujące warunki:

 • w stosunku do tych towarów nie zaplanowano ani nie wykonano uszlachetniania,
 • przewidywany okres trwania użytkowania czasowego jest nie dłuższy niż 24 miesiące,
 • wywóz albo przywóz takich towarów nie jest deklarowany dla celów podatkowych jako dostawa albo nabycie towarów.
ID: 650272613

Nie. Filmu reklamowego nie zgłaszaj do systemu INTRASTAT, o ile spełnia on następujące warunki:

 • jest towarem używanym jako nośnik informacji utworzony na potrzeby konkretnego klienta, w tym oprogramowanie lub
 • jest towarem dostarczanym bezpłatnie, który sam w sobie nie jest przedmiotem transakcji handlowej, pod warunkiem, że jego przemieszczanie jest wyłącznie w celu przygotowania lub wsparcia zamierzonej transakcji handlowej przez zademonstrowanie cech takich towarów lub usług, takie jak: materiały reklamowe, próbki handlowe.
ID: 650377718

Tak, usługa e-Płatności daje możliwość zdefiniowania płatności dla konkretnej, danej sprawy. Kwestia wymagalności opłaty dla danego wniosku zależy od rozstrzygnięcia  dokonanego przez organ Inspekcji w wydanej decyzji.

ID: 649975350

Wysyłając wniosek do właściwej inspekcji w serwisie Single Window, nie trzeba być wpisanym na listę agentów celnych.

ID: 649841098

Nie trzeba. Od momentu uruchomienia danego typu wniosku można go wypełniać i składać przez system Single Window.

ID: 650003297

Nie ma już takiego obowiązku.

ID: 649514977

Nie dokonujesz zgłoszeń INTRASTAT za okresy sprawozdawcze, których to zawieszenie dotyczy, jeżeli łącznie spełnisz następujące warunki:

 • zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej dotyczyć będzie co najmniej jednego pełnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego);
 • nie będziesz dokonywał żadnych przywozów lub wywozów towarów, które powodowałyby obowiązek dokonania zgłoszenia INTRASTAT.
ID: 649427017

Kod towarowy we wniosku i w pozwoleniu powinien być wyrażony w jednostkach zwyczajowych dla danego towaru, ale takich, w jakich towar będzie obejmowany procedurą. W przypadku towaru, dla którego możliwe są różne jednostki zwyczajowe (np. nici w metrach lub szpulkach, etykiety papierowe w sztukach lub rolkach, itp.), można wprowadzić w pozwoleniu ten sam kod z różnymi jednostkami miary.

Należy pamiętać, że zgłoszenie celne o objęcie procedurą musi odzwierciedlać treść pozwolenia. Jeżeli ten sam towar występuje w pozwoleniu w różnych jednostkach miary, to w zgłoszeniu o objęcie, towar taki powinien być wpisany w oddzielnych pozycjach towarowych. W rozliczeniu zamknięcia (Kwicie Rozliczenia) towary takie muszą być także rozliczane odrębnie dla każdej pozycji zgłoszenia o objęcie.

Towar powinien być zgłaszany do objęcia w jednostkach zgodnych z pozwoleniem i jednocześnie zgodnych z tym, w jaki sposób towary zostaną następnie rozliczone. Jeśli do jednego towaru obejmowanego procedurą jest podanych w pozwoleniu kilka jednostek miar, to należy dokonać zgłoszenia w kilku pozycjach towarowych. Normy zużycia i współczynnik produktywności powinny uwzględniać ilość każdego z tych towarów wykorzystanego do przetwarzania według podanych w pozwoleniu i zgłoszeniach jednostek miar.

Posiadacz pozwolenia jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji celnej i ewidencji magazynowej, która pozwoli po opisach, indeksach towarowych, detalach i normach ustalić przebieg procesu i wykorzystanie towaru.

ID: 673229820

Tak. Musisz go zgłosić do systemu INTRASTAT, pomimo faktu kradzieży, ponieważ towar przekroczył granicę polskiego obszaru statystycznego. Zastosuj w zgłoszeniu kod transakcji "99" (inne).

ID: 650358786

W przypadku jakichkolwiek problemów z PUESC będą obowiązywać procedury awaryjne. Na chwilę obecną będzie to forma papierowa. Docelowo procedury awaryjne będą jeszcze konsultowane z inspekcjami. Jednakże brak dostępności PUESC, jak również Single Window, nie może wstrzymywać procesu wydawania rozstrzygnięć.

ID: 649850362

W polu 19 zgłoszenia INTRASTAT zawsze podawaj wartość stanowiącą podstawę opodatkowania podatkiem VAT. Wartość ta może zawierać cenę towaru, koszty transportu lub też być pomniejszona o naliczony rabat.

 • Jeżeli rabat pomniejsza podstawę opodatkowania, wówczas tę okoliczność również uwzględnij w zgłoszeniu INTRASTAT.
 • Jeżeli rabat udzielany na podstawie noty kredytowej został przyznany jeszcze przed dokonaniem zgłoszenia INTRASTAT, w polu nr 19 zgłoszenia wpisz wartość pomniejszoną o przyznany rabat.
 • Jeżeli taki rabat udzielony jest w terminie późniejszym, po dokonaniu zgłoszenia INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy, dokonaj korekty zgłoszenia,
  o ile nie występują okoliczności, o których mowa w §10 rozporządzenia ws. zgłoszeń INTRASTAT.
ID: 649428295

Na tym etapie nie jest przewidziana taka funkcjonalność. Dziękujemy za zgłoszoną uwagę. Przeanalizujemy ją i ewentualnie skierujemy jako zmianę do realizacji. Jednakże jej wykonanie zależeć będzie od dostępnych środków na rozwój systemu.

ID: 650000009

Tak, w systemie Single Window będzie możliwość podglądu danych zawartych zarówno w złożonym przez klienta wniosku, jak również w wydanym przez inspekcję rozstrzygnięciu inspekcji (włącznie z danymi o stanie wykorzystania ilości towaru z rozstrzygnięcia – w sytuacji gdy dokument podlega saldowaniu przez organ celny).

ID: 649841034

Tak, w kolumnie „Obsługujący” na liście „Sprawy i dokumenty” będzie imię i nazwisko inspektora.

ID: 650000025

Wniosek można zapisać przed wysłaniem i dokładnie sprawdzić. Po wysłaniu klient może anulować wniosek. Jeżeli inspektor uzna wniosek za niekompletny, wniosek będzie można uzupełnić i wysłać ponownie.

ID: 650001653

W zgłoszeniach celnych w polu 44 wprowadzany powinien być odpowiedni dla dokumentu wymaganego akronim oraz numer rozstrzygnięcia. Wydane przez inspekcję w Single Window rozstrzygnięcie będzie mogło zostać wykorzystane w zgłoszeniu celnym. W polu 44 zgłoszenia należy wpisać jego akronim oraz numer. Numer można znaleźć w polu Numer własny w sekcji Nagłówek wydanego rozstrzygnięcia w serwisie Single Window. System obsługujący zgłoszenia celne automatycznie sprawdzi, czy dany dokument (certyfikat / pozwolenie) zostało zatwierdzone przez inspektora. Jeśli rozstrzygnięcie zostało wydane w systemie Single Window, to zgłaszający nie musi przynosić dokumentu do urzędu celno-skarbowego (ani w innej formie go przesyłać).

ID: 649841018

Tak. Dostawę uwzględnij w zgłoszeniu INTRASTAT jako przywóz z tego kraju UE, w którym towar został dopuszczony do obrotu na terenie UE (w tym kraju nabywa status towaru unijnego). Przemieszczenie towaru unijnego pomiędzy krajami członkowskimi UE podlega zgłoszeniu do systemu INTRASTAT.

ID: 650265397

Tak. W tym przypadku palety zgłoś do systemu INTRASTAT pod osobnym kodem CN.

ID: 650358717

Nie będzie obowiązku przesyłania dokumentów CHED jako załączników do zgłoszenia celnego. Jeżeli rozstrzygnięcie będzie dostępne w krajowym systemie Single Window, to nie trzeba dostarczać ani papierowo ani e-załącznika. Przywołanie samego numeru dokumentu w zgłoszeniu celnym sprawi, że właściwy system obsługi zgłoszeń celnych (np. AIS/IMPORT czy NCTS2) sam znajdzie to rozstrzygniecie. Niezależnie od tego czy to będzie unijny dokument typu CHED, czy rozstrzygnięcie krajowe.

ID: 649841002

Wniosek należy podpisać podpisem elektronicznym - kwalifikowanym, profilem zaufanym lub certyfikatem celnym.

ID: 650001605

Posiadanie świadectwa upoważnionego przedsiębiorcy jest szeroko uznawane przez organy celne w całej UE (w tym przez Krajową Administrację Skarbową), jak również w wybranych krajach trzecich, posiadających podpisane z UE umowy o wzajemnym uznawaniu (np. USA czy Japonia). Natomiast wnioski składane w Single Window wydawane są przez inne niż KAS administracje, które nie są w chwili obecnej uczestnikami programu AEO. Stąd fakt posiadania świadectwa AEO nie będzie miał wpływu na szybkość obsługi w systemie Single Window wniosku przez właściwą Inspekcję.

ID: 649979562

Wnioski kierowane do WIJHARS są planowane do uruchomienia w kolejnych etapach wdrożenia systemu Single Window. O terminach, w których udostępnimy możliwość składania elektronicznych wniosków do WIJHARS będziemy informować na PUESC. Zachęcamy do lektury Newsletterów KAS, jak również śledzenia zakładki „Aktualności” na portalu PUESC.

Zgodnie z wcześniej przekazywanymi informacjami, w okresie poprzedzającym uruchomienie usługi „Uzyskaj graniczne dokumenty jakości handlowej” zorganizujemy dla przedsiębiorców/importerów dedykowane webinarium, na którym przedstawimy sposób korzystania z usługi na portalu PUESC oraz możliwe korzyści.

ID: 649951376

Sprawy w Single Window widoczne są dla wszystkich osób z danej firmy.

ID: 649998445

Osobą wypełniającą wniosek może być dowolna osoba posiadająca powiązanie z firmą na PUESC. Odbiorca towaru może złożyć wniosek, ale musi podać dane wprowadzającego towar.

ID: 650001669

Pola oznaczone w systemie gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia. Pozostałe pola mogą, ale nie muszą zostać wypełnione.

ID: 649996449

W przypadku gdy zwrot podatku został dokonany w formie rozliczenia bezgotówkowego, nie ma potrzeby potwierdzania przez podróżnego własnoręcznym podpisem, że otrzymał od sprzedawcy kwotę podatku. Wystarczy, że sprzedawca posiada dokumenty potwierdzające dokonanie zwrotu kwoty podatku podróżnemu, w szczególności wygenerowane z bankowości elektronicznej potwierdzenie wykonania przelewu lub wyciąg z konta bankowego.

ID: 649514993

W PKWD-SINGLE WINDOW można zgłaszać wnioski z każdego miejsca w Polsce, natomiast we wniosku należy wskazać miejsce proponowanej kontroli, które jest powiązane z odpowiednim Oddziałem Celnym oraz odpowiednią jednostką WIJHARS.

ID: 702604870

Tak. W miesiącach, w których nie dokonujesz żadnego obrotu, a obowiązek dokonywania zgłoszeń INTRASTAT już powstał (jesteś osobą zobowiązaną), masz obowiązek dokonywać zgłoszeń "zerowych".

ID: 649427081

Załącznikami mogą być pliki graficzne (jpg, bmp) oraz dokumenty (pdf).

ID: 649996401

Zasadniczo nie jest wymagane potwierdzanie dokumentów. Jedynym wyjątkiem jest przypadek, gdy wniosek do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, złożony w systemie Single Window, został podpisany podpisem elektronicznym i posiada w sekcji „Załączniki" dokumenty, opatrzone podpisem wnioskodawcy „Za zgodność z oryginałem". W takiej sytuacji organy inspekcji nie będą wymagać dostarczenia papierowej wersji (oryginału). W przypadku gdy organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej powezmą jakiekolwiek wątpliwości, mogą zażądać dostarczenia oryginałów konkretnych dokumentów do wglądu. Wówczas zgłaszający jest zobowiązany takie dokumenty dostarczyć w oryginale, poza systemem Single Window. W przypadku składania informacji o zamiarze wprowadzenia na terytorium RP środków ochron roślin przeznaczonych do stosowania w innych państwach mogą być dołączane kopie dokumentów potwierdzające dopuszczenie wprowadzanych środków ochrony roślin do obrotu lub stosowania w państwach przeznaczenia.

ID: 650003845

Korekty zgłoszenia INTRASTAT nie dokonujesz w przypadku, gdy:

 • pierwotnie podana w zgłoszeniu wartość fakturowa lub wartość statystyczna towaru zmieniłaby się w wyniku korekty nie więcej niż o równowartość 1000 euro lub
 • pierwotnie podana w zgłoszeniu masa netto (w kg) lub ilość w uzupełniającej jednostce miary towaru zmieniłaby się w wyniku korekty nie więcej niż 5%, lub
 • dane, które miałyby podlegać korekcie (opis towaru, kod kraju wysyłki –
  w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie albo kod kraju przeznaczenia – w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie, kod warunków dostawy, kod rodzaju transakcji, kod towaru, kod rodzaju transportu, kod kraju pochodzenia , masa netto (w kg), ilość w uzupełniającej jednostce miary), dotyczą towaru, dla którego wartość fakturowa lub wartość statystyczna jest równa albo niższa od równowartości 1000 euro, lub
 • korekta miałaby dotyczyć danych, takich jak: okres sprawozdawczy, rodzaj deklaracji, kod izby celnej, do której adresowane jest zgłoszenie INTRASTAT, odbiorca – w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie albo nadawca – w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie, przedstawiciel – w przypadku dokonywania zgłoszenia INTRASTAT przez przedstawiciela, łączna wartość fakturowa w PLN, łączna wartość statystyczna w PLN, łączna liczba pozycji, numer pozycji, opis towaru, wypełniający, lub
 • po złożeniu wyjaśnień, na wezwanie organu celnego, zostałeś poinformowany
  o zwolnieniu z obowiązku dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT, lub
 • upłynął rok, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystąpił okres sprawozdawczy, do którego odnosi się zgłoszenie INTRASTAT.
ID: 649428279

W przypadku towarów podlegających obowiązkowi zgłaszania w systemie TRACES-NT oraz wydawanych w tym systemie dokumentów (tu: świadectw weterynaryjnych CHED-P i CHED-A oraz świadectw fitosanitarnych CHED-PP) obowiązuje dotychczasowa procedura. Wdrożenie krajowego Single Window nie zmienia żadnych dotychczasowych obowiązków przedsiębiorców w tym zakresie.

ID: 649979546

System Single Window nie jest systemem obowiązkowym. Nadal będzie możliwa dotychczasowa forma uzyskiwania świadectw. Mając jednak na uwadze, że udostępniamy więcej funkcjonalności niż tylko złożenie wniosku - zachęcamy do przejścia na formę elektroniczną obsługi przesyłek wymagających granicznej kontroli sanitarnej. Taka forma, oprócz uzyskania rozstrzygnięcia tą samą, czyli elektroniczną drogą, dodatkowo pozwoli na:

 • oszczędność czasu (raz wprowadzone dane można użyć w kolejnych wnioskach wykorzystując funkcję „Duplikuj"),
 • szybszy dostęp do informacji (w jednym miejscu),
 • otrzymywanie bieżącej informacji o statusie obsługi złożonego wniosku oraz możliwość otrzymywania powiadomień (e-mail, SMS), np. o odebraniu wniosku przez Inspekcję, konieczności uzupełnienia wniosku, wyznaczonym terminie kontroli towaru czy wydaniu rozstrzygnięcia,
 • skoordynowanie procesu wspólnej kontroli fizycznej towaru przez wszystkie zainteresowane służby w jednym miejscu i czasie,
 • automatyczną walidację rozstrzygnięcia w systemach celnych KAS (AIS-Import, AES, NCTS2),
 • podgląd salda poszczególnych zgłoszeń i stopień ich wykorzystania,
 • generowanie statystyk i raportów.

Stosując elektroniczną formę dokumentacji, nasi klienci unikają konieczności przedkładania papierowej dokumentacji w siedzibie oddziału celnego. Tym samym uzyskują znaczną korzyść jaką jest obniżenie kosztów i oszczędność czasu potrzebnego na wypełnienie formalności związanych z obsługą towarów.

ID: 649992085

Zgłoszenie INTRASTAT możesz  złożyć w następnym dniu po dniu lub dniach wolnych od pracy.

ID: 649423498

Zgłoszenia błędów/ problemów proszę wysyłać w systemie CSD. Aby skorzystać z możliwości składania wniosków na portalu PUESC w serwisie Single Window, należy upewnić się, że jest Pani/Pan zalogowany na portalu w kontekście firmy oraz że posiada Pani/Pan uprawnienie do co najmniej jednego z systemów, np. AIS, AES, NCTS2.

ID: 649841082

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje w sekcji „System AIS” – "Materiały informacyjne AIS" - "AIS/e-COMMERCE”. Są to dokumenty z odpowiedziami na zgłaszane pytania z zakresu specyfikacji xml dotyczącej zgłoszeń celnych ZC215H6 i ZC215H7 oraz związane z problematyką e-commerce.

ID: 650781363

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz w zakładce Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje w sekcji „System AIS – Materiały informacyjne AIS – AIS/IMP”.

ID: 650781326

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz w zakładce Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje w sekcji „System AIS – Materiały informacyjne AIS – AIS/IMP”.

ID: 650781343

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz w zakładce FAQ w serwisie Taryfy celnej (strona otwiera się w nowym oknie).

ID: 650781307

Jednostki Inspekcji wskazują godziny kontroli we własnym zakresie. Jeśli na wniosku zostanie zaproponowana godzina spoza wyznaczonego zakresu to przy wysyłce system powiadomi o tym fakcie. Będzie można skorygować zaproponowany termin.

ID: 649996481

Kwit Rozliczenia sprawdza kontrolny urząd celny wskazany w pozwoleniu na stosowanie procedury uszlachetniania czynnego lub procedury końcowego przeznaczenia.

Jeśli Kwit Rozliczenia zostanie sporządzony prawidłowo i organ celny nie będzie miał dodatkowych pytań, weryfikacja odbywa się w ciągu kilku lub kilkunastu dni od daty złożenia Kwitu Rozliczenia.

ID: 649485066

Spis Inwentaryzacyjny sprawdza kontrolny urząd celny wskazany w pozwoleniu na prowadzenie składu celnego.

Jeśli Spis Inwentaryzacyjny zostanie sporządzony prawidłowo i organ celny nie będzie miał dodatkowych pytań, weryfikacja odbywa się w ciągu kilku lub kilkunastu dni od daty złożenia Spisu Inwentaryzacyjnego.

ID: 649485086

Przepisy UKC przewidują dwie formy przekazania praw i obowiązków wynikających z przyznanego pozwolenia. Pierwsza to tzw. TORO1, gdzie posiadacz pozwolenia na procedurę specjalną ma określone w tym pozwoleniu podmioty, na które będą przeniesione prawa i obowiązki wynikające z tego pozwolenia. W tym przypadku obowiązek złożenia Kwitu Rozliczenia ciąży na posiadaczu pozwolenia.

Drugą formą jest tzw. TORO2. W tym przypadku urząd kontrolny właściwy dla podmiotu przejmującego prawa i obowiązki wydaje odrębne pozwolenie, tzw. pozwolenie TORO. W numerze tego pozwolenia jest zawarty symbol „TORO”. Przykładowy numer takiego pozwolenia: PLEUSTOROXXXXXX210006. W tym przypadku obowiązek złożenia Kwitu Rozliczenia ciąży zarówno na osobie, której udzielono pierwszego pozwolenia na procedurę specjalną, jak też na osobie, która przejęła prawa i obowiązki.

Osoba, której udzielono pozwolenia na procedurę specjalną i która na tej podstawie objęła towar procedurą, dokonuje rozliczenia podając w Kwicie nr zgłoszenia celnego, czyli MRN.

Osoba, która przejęła prawa i obowiązki (pozwolenie TORO) i dokonała faktycznego przejęcia towaru na podstawie tzw. formularza TORO, dokonuje rozliczenia podając w Kwicie nr formularza TORO zamiast nr MRN. Sposób wypełnienia Kwitu (RPS100) w tym przypadku jest następujący:

 • w polu „Rodzaj dokumentu” wybieramy „Kwit Rozliczenia”;
 • w polu „Nr pozwolenia” należy podać numer pozwolenia TORO;
 • w polu „Rodzaj identyfikatora objęcia” należy wybrać „Formularz TORO”;
 • w polu „Nr identyfikatora objęcia” należy podać numer formularza TORO;
 • w polu „Pozycja towarowa” należy podać wartość „1”, gdy dla całości towaru objętego formularzem TORO dokonano jednego wpisu do ewidencji procedury specjalnej;
 • w polu „Towar – nr pozycji ewidencji” należy podać pozycję z ewidencji procedury specjalnej. Pozostałe pola wypełniane są na ogólnych zasadach;
 • w polu „Informacje dodatkowe” – należy tu wpisać informację, że kwit dotyczy formularza TORO.

ID: 673256685

Jeśli Kwit Rozliczenia zostanie zaakceptowany, to posiadacz pozwolenia lub jego reprezentant otrzyma komunikat RPS004. Jeśli Kontrolny Urząd Celny nie zaakceptuje Kwitu Rozliczenia to wygenerowany zostanie komunikat RPS005 z podaniem powodów braku akceptacji. W przypadku braku akceptacji Kwit Rozliczenia zostanie przekazany do dalszego postępowania. Należy przy tym pamiętać, że komunikat dotyczy całego Kwitu Rozliczenia i nie może być częściowo zaakceptowany.

ID: 673256653

Dodaj pięć "0" (zer) po 9-cyfrowym numerze, tak aby cały nr REGON składał się
z 14 cyfr.

ID: 650377734

Zgłaszasz dwukrotnie przywóz towaru do Polski i jeden wywóz towaru (zwrot) do kontrahenta zagranicznego, o ile jesteś zobowiązany do składania zgłoszeń INTRASTAT również w wywozie. Jeżeli przywóz towarów do Polski został zgłoszony w systemie INTRASTAT z podaniem kodu transakcji „11”, to zwracając ten towar w zgłoszeniu wywozowym, zadeklaruj kod transakcji „21” (zwrot towarów) oraz podaj wartość towaru, jaka była zadeklarowana przy przywozie. Przywożąc w miejsce towarów zwróconych towary wolne od wad, zadeklaruj je z podaniem ich wartości oraz z zastosowaniem kodu transakcji „22” (wymiana zwróconych towarów).

ID: 649427097

System RPS wymaga udzielenia informacji o produkcie przetworzonym i powrotnie wywożonym w odniesieniu do pozycji zgłoszenia otwierającego procedurę specjalną.

Jeżeli dany produkt przetworzony został powrotnie wywieziony i miał lub będzie miał wystawiony dokument potwierdzający preferencyjne pochodzenie, do wyprodukowania którego użyto chociażby część towaru z rozliczanej pozycji, to odpowiedź będzie zawsze twierdząca. Przykład: jedną pozycją zgłoszenia celnego kończącego procedurę specjalną objęto cztery krzesła. Dwa krzesła mają wystawiony dokument preferencyjny, pozostałe dwa krzesła nie posiadają takiego dokumentu. Wtedy w formularzu RPS100 w sekcji 5 „Dodatkowe Informacje” należy precyzyjnie wskazać ilość towaru użytego do wytworzenia produktu przetworzonego, w odniesieniu do którego wystawiono dokument potwierdzający preferencyjne pochodzenie. Szczegółowe rozliczenie towaru importowanego może być również przekazane jako załącznik do formularza RPS100.

ID: 673229850

Termin upływa 30 dni po wygenerowaniu komunikatu IE599. Pomimo braku komunikatu IE599 można złożyć rozliczenie zamknięcia w systemie RPS. Akceptacja rozliczenia przez Kontrolny Urząd Celny i przesłanie komunikatu RPS004 nastąpi dopiero po wpłynięciu do systemu RPS komunikatu IE599.

ID: 673256636

Wdrożenie systemu Single Window nie zmienia dotychczasowego postępowania, zmienia tylko formę składania wniosku z wersji papierowej na elektroniczną. Graniczna kontrola sanitarna na podstawie przepisów krajowych może być przeprowadzona w miejscu docelowym w Polsce, natomiast w przypadku towarów odprawianych w systemie TRACES-NT kontrole (w szczególności dokumentacji) muszą być przeprowadzone na granicy w punkcie kontroli granicznej BCP. W przypadku kiedy towar wpływa do portu w Hamburgu, odprawa sanitarna towaru powinna odbyć się w BCP w Hamburgu.

ID: 649996497

Zadeklaruj wartość, która została wcześniej podana w zgłoszeniu pierwotnym INTRASTAT (proporcjonalnie do zwracanej ilości towaru).

Zastosuj kod rodzaju transakcji „21” (zwrot towarów), natomiast w polu wartość fakturowa oraz w polu wartość statystyczna (jeżeli jest ono wypełniane) podaj wartość, która została zadeklarowana przy przywozie lub wywozie tych towarów.

ID: 649428247

W przypadku towarów otrzymywanych bezpłatnie lub towarów, które nie zostały zafakturowane fakturą handlową, podaj wartość, która byłaby zafakturowana, gdyby towary podlegały dowolnej transakcji kupna-sprzedaży.

ID: 650358749

W polu o nazwie "Wartość PLN z pola 46" w sekcji 4. LISTA ZGŁOSZEŃ O ZAMKNIĘCIE PROCEDURĄ w przypadku stosowania art. 324 RW należy podać wartość z pola 46 dokumentu otwierającego procedurę. Wartość ta odnosi się do wartości towarów, które zostały uznane za powrotnie wywiezione w dacie wskazanej w polu „Data zamknięcia procedury” w sekcji  4 formularza.

ID: 673256669

W przypadku, gdy podróżny opuszcza terytorium Unii Europejskiej z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju (Polski), podstawą do dokonania zwrotu podatku jest wydruk elektronicznego dokumentu TAX FREE potwierdzony przez właściwy organ celny kraju, przez który towary zostały wywiezione z terytorium Unii Europejskiej.

ID: 649488149

W zgłoszeniu INTRASTAT w przywozie, jako kraj wysyłki zadeklaruj kod kraju B (przemieszczenie towaru nastąpiło z kraju B do Polski). Ponadto, ponieważ w tej sytuacji nastąpiło przeniesienie prawa własności towarów z firmy z kraju A na firmę polską, w zgłoszeniu INTRASTAT w przywozie podaj kod transakcji "11" (kupno/sprzedaż) nie zaś kod "52" (towary po uszlachetnianiu, które nie wracają do początkowego państwa członkowskiego wysyłki).

Wartość towaru zadeklarowana w zgłoszeniu INTRASTAT w przywozie powinna odpowiadać wartości towarów już po procesie ich uszlachetniania dokonanym w kraju B.

ID: 650392519

Do kwot określonych w fakturze korygującej zastosuj kurs z dnia wystawienia faktury pierwotnej.

ID: 650377769

Oszacuj wartość towaru na podstawie dostępnych danych. Przeliczenie na złote polskie (PLN) powinno nastąpić na podstawie kursu waluty ustalonego według zasad określonych dla celów związanych z cłem.

Po otrzymaniu faktury, jeśli istnieje taka konieczność, dokonaj korekty pierwotnego zgłoszenia, mając na uwadze przepis §10 rozporządzenia ws. zgłoszeń INTRASTAT.

ID: 650377752

Sugerowany termin złożenia wniosku o przeprowadzenie granicznej kontroli jakości handlowej to co najmniej 48 godzin przed planowanym przywozem towaru. Jeśli numer środka transportu należy poprawić można to zrobić poprzez: uznanie wniosku przez Inspektora za niekompletny, Alternatywnie na podstawie złożonego do Inspekcji oświadczenia o zmianie środka transportu podczas wydawania rozstrzygnięcia Inspektor może wprowadzić właściwy numer.

ID: 702665652

Osoba dokonująca rozliczenia procedury specjalnej w systemie RPS musi posiadać umocowanie do reprezentowania podmiotu (posiadacza pozwolenia) w zakresie rozliczania procedur specjalnych. Na PUESC to uprawnienie będzie dostępne w zakładce „Uprawnienia rozszerzone”.

Kwit Rozliczenia może złożyć tylko osoba fizyczna bezpośrednio powiązana z posiadaczem pozwolenia, tj. właściciel, pracownik bądź pełnomocnik firmy. Pracownik agencji celnej będzie mógł złożyć Kwit Rozliczenia tylko wtedy, kiedy powiąże się bezpośrednio z posiadaczem pozwolenia. Z treści upoważnienia musi jednoznacznie wynikać, że pełnomocnik/pracownik posiada uprawnienie rozszerzone „Dostęp do rozliczenia procedur specjalnych".

ID: 673237165

Jeśli nie złożysz wywozowego zgłoszenia celnego lub złożysz niepoprawne zgłoszenie, nie będziesz mógł wywieźć towaru poza obszar celny UE, dopóki nie złożysz poprawnego wywozowego zgłoszenia celnego.

ID: 649324594

Jeśli nie złożyłeś zgłoszenia celnego lub przesłałeś zgłoszenie niepoprawne, to w zależności od sytuacji może wystąpić:

 • konieczność obsługi zgłoszenia poza systemem NCTS2,
 • wszczęcie postępowania karnego skarbowego,
 • cofnięcie udzielonych pozwoleń celnych.
ID: 649429451

Dopuszczamy 3 metody podpisywania: elektroniczny podpis kwalifikowany, profil zaufany/ePUAP, certyfikat celny (możliwy do wygenerowania bezpłatnie na portalu PUESC).

ID: 649857013

Płatność na portalu PUESC w module e-Płatności jest ułatwieniem dla Klienta, po dokonaniu płatności jej status jest widoczny w sprawie. Można dokonać płatności poza systemem i odrębnie poinformować Inspekcję o potwierdzeniu wykonania przelewu.

ID: 702665696

Należy postępować tak jak do tej pory.

ID: 702672383

Moduł wniosków o opinię organów nadzoru rynku jest dostępny tylko dla KAS oraz organów nadzoru rynku. Nie ma możliwości podejrzenia wniosku w PKWD-SINGLE WINDOW przez podmiot. Klient jest informowany o wysłaniu wniosku o opinię w trybie normalnym, poza systemem PKWD-SINGLE WINDOW.

ID: 702670146

Naprawa towaru stanowi przywrócenie towaru do jego pierwotnej funkcji lub stanu. Celem tej operacji jest utrzymanie towaru w stanie pozwalającym na jego użytkowanie, może to oznaczać pewną przebudowę, ale nie zmienia w żaden sposób charakteru towaru. Dlatego też ze zwolnienia z obowiązku zgłoszenia do systemu INTRASTAT mogą korzystać tylko te z części zamiennych, które zostały ujęte w planie napraw.

W praktyce oznacza to, że przywożone czy wywożone części zamienne są dostarczane w celu natychmiastowej wymiany.

ID: 650320058

Moment dokonania zwrotu podatku VAT na rachunek bankowy podróżnego wyznacza otrzymanie przez sprzedawcę elektronicznego potwierdzenia przez urząd celno-skarbowy wywozu towarów.  Listę dokumentów TAX FREE, które posiadają status „Potwierdzony wywóz” lub „Potwierdzony częściowy wywóz”, można znaleźć w zakładce „Zwrot bezgotówkowy”.

ID: 649516725

Aby sprawdzić od kiedy twoja firma jest zobowiązana:

 • zsumuj wartość obrotów towarowych z państwami członkowskimi UE twojej firmy dokonanych w roku poprzednim, osobno dla przywozów towarów do Polski i wywozów towarów z Polski. Porównaj ze statystycznymi progami podstawowymi ustalonymi odrębnie dla każdego kierunku obrotu na ten rok. Pierwsze zgłoszenie INTRASTAT w bieżącym roku złożysz za styczeń, o ile suma wartości dokonanych obrotów towarowych w przywozie lub w wywozie w roku poprzednim przekroczy statystyczny próg podstawowy obowiązujący na ten rok;
 • zsumuj wartość obrotów towarowych z państwami członkowskimi UE twojej firmy, poczynając od stycznia bieżącego roku, osobno dla przywozów towarów do Polski i wywozów towarów z Polski. Porównaj ze statystycznymi progami podstawowymi ustalonymi odrębnie dla każdego kierunku obrotu na ten rok. Pierwsze zgłoszenie INTRASTAT w bieżącym roku złożysz za miesiąc, w którym obliczona suma wartości dokonanych obrotów towarowych w przywozie lub w wywozie przekroczy statystyczny próg podstawowy.

W wyliczanej wartości obrotu towarowego z państwami członkowskimi UE uwzględnij wewnątrzunijną sprzedaż towarów na odległość (WSTO).

ID: 649423466

Wdrożenie Single Window nie zmienia realizacji czynności w innych systemach, więc postępują Państwo według dotychczasowych zasad. Single Window zmienia jedynie formę wymiany informacji i danych z wersji papierowej na elektroniczną. W dalszym ciągu należy korzystać z lokalnej aplikacji SKK Porty24. Po integracji z wszystkimi inspekcjami w Single Window podjęta zostanie decyzja o dalszym użytkowaniu innych systemów realizujących podobne funkcje.

ID: 650003217

Przedstawicielem może być każda osoba ustanowiona przez ciebie do prowadzenia czynności i załatwiania formalności wymaganych przepisami prawa celnego przed organami celnymi w zakresie INTRASTAT.

ID: 649425530

Dokumenty TAX FREE mogą wystawiać tylko kasjerzy lub reprezentanci firmy z uprawnieniem do systemu TAX FREE.

ID: 649514961

Obowiązki statystyczne za podmiot, który w okresie sprawozdawczym znalazł się w stanie upadłości, wypełnia syndyk masy upadłości.

ID: 649427001

Wewnątrzunijna sprzedaż towarów na odległość oznacza dostawę towarów osobom nieobjętym obowiązkiem podatkowym z tytułu wewnątrzunijnego nabycia towarów (np. osobom prywatnym), w ramach której towary są transportowane z jednego państwa członkowskiego do innego, przez dostawcę lub w jego imieniu. Typowym przykładem wewnątrzunijnej sprzedaży towarów na odległość jest sprzedaż przez Internet, z dostawą towaru za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.

ID: 671483705

Podatnicy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego przedkładają adresy miejsc prowadzenia działalności gospodarczej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego na formularzu Zgłoszenie identyfikacyjne w zakresie danych uzupełniających Krajowego Rejestru Sądowego (NIP-8).
Podatnicy będących osobami fizycznymi wykonującymi działalność gospodarczą adresy miejsc prowadzenia działalności gospodarczej wykazują we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

ID: 649514929

Należy usunąć załączony dokument i załączyć ponownie plik o mniejszym rozmiarze (do 1500 KB).

ID: 650399539

Decydujące dla zgłoszenia INTRASTAT jest faktyczne przemieszczenie towaru (fizyczny przywóz towaru na terytorium Polski lub fizyczny wywóz towaru z terytorium Polski).

W zgłoszeniu INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy (miesiąc kalendarzowy) wykazujesz te transakcje, które związane były z przemieszczeniem towaru w tym miesiącu, np. faktura za towar dostarczony do Polski została wystawiona 15 stycznia, a przywóz towaru do Polski nastąpił 3 marca – transakcję uwzględnij w zgłoszeniu za miesiąc sprawozdawczy marzec i dokonaj zgłoszenia INTRASTAT do 10 kwietnia.

ID: 649427065

O dokładnym terminie udostepnienia usługi wspólnie z IJHARS poinformujemy odrębnym komunikatem w Aktualnościach. Zachęcamy do ich śledzenia na portalu PUESC.

ID: 702670507

Korzystanie z usługi Single Window dla podmiotów nie jest obowiązkowe, ale większość Inspekcji, do których zwróciliśmy się jako Krajowa Administracja Skarbowa z propozycją współpracy w ramach Single Window, potwierdziła chęć stosowania systemu. Z usług w ramach Single Window mogą korzystać zarówno agencje celne, jak również bezpośredni importerzy/eksporterzy towarów. Jako Krajowa Administracja Skarbowa, w porozumieniu z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, zachęcamy przedsiębiorców do włączenia się do systemu i obejmowania elektronizacją coraz więcej obszarów. Budując system, jako KAS zwracaliśmy uwagę na łatwość jego obsługi i jak najwierniejsze odzwierciedlenie procesu, który dotychczas odbywał się w formie papierowej. Nadal będzie możliwa dotychczasowa forma uzyskiwania świadectw. Mając jednak na uwadze, że udostępniamy więcej funkcjonalności niż tylko złożenie wniosku - zachęcamy do przejścia na formę elektroniczną obsługi przesyłek wymagających granicznej kontroli sanitarnej. Korzystanie z elektronicznej formy dokumentacji znacznie usprawnia proces obsług towarów, jednocześnie obniżając koszty i czas, który wynikał z konieczności przedstawiania dokumentacji w formie papierowej w siedzibie oddziału celnego. Taka forma, oprócz uzyskania rozstrzygnięcia tą samą, czyli elektroniczną drogą, dodatkowo pozwoli na:

 • oszczędność czasu (raz wprowadzone dane można użyć w kolejnych wnioskach wykorzystując funkcję „Duplikuj”),
 • szybszy dostęp do informacji (w jednym miejscu),
 • otrzymywanie bieżącej informacji o statusie obsługi złożonego wniosku oraz możliwość otrzymywania powiadomień (e-mail, SMS), np. o odebraniu wniosku przez Inspekcję, konieczności uzupełnienia wniosku, wyznaczonym terminie kontroli towaru czy wydaniu rozstrzygnięcia,
 • skoordynowanie procesu wspólnej kontroli fizycznej towaru przez wszystkie zainteresowane służby w jednym miejscu i czasie,
 • automatyczną walidację rozstrzygnięcia w systemach celnych KAS (AIS-Import, AES, NCTS2),
 • podgląd salda poszczególnych zgłoszeń i stopień ich wykorzystania,
 • generowanie statystyk i raportów.
ID: 649903391

Rozpoczęcie zgłaszania wniosków do Inspekcji Sanitarnej planowane jest od 30.04.2022 r. W kolejnym etapie będzie uruchamiany wniosek „Informacja o zamiarze przywozu środków ochrony roślin" kierowany do WIORiN. Uruchomienie w Single Window zgłaszania wniosków do IJHARS planowane jest w II-III kwartale 2022 r.

ID: 649857029

Automatyczna walidacja danych dla FLEGT ze zgłoszeniem celnym będzie możliwa do wdrożenia w momencie integracji krajowego Single Window z unijnym Single Window (system EU CSW CERTEX, w wydaniu 2). Integrację krajowego Single Window z wydaniem 2 CERTEX planujemy do końca II półrocza 2022 roku.

ID: 649850314

Podczas rejestracji firmy na portalu PUESC w obszarze działania nie wybrałeś systemu TAX FREE. Powinieneś to zmienić na formularzu WRP0002 ­ Aktualizacja danych firmy [SZPROT].
Uzupełniony formularz zatwierdź i wyślij. Po akceptacji złożonego wniosku będziesz mógł dokończyć rejestrację firmy. 

ID: 649488197

System umożliwia wystawienie świadectwa od razu po zakończeniu czynności kontrolnych przez Inspektora. W każdej indywidualnej sprawie mogą jednak zaistnieć różne okoliczności, które mogą mieć wpływ na czas wydania takiego świadectwa.

ID: 650000089

Wywóz towarów przez podróżnego przez przejścia graniczne UE inne niż polskie nie zostanie odnotowany w systemie TAX FREE. Są tam ewidencjonowane jedynie potwierdzenia polskich funkcjonariuszy KAS. Zwrot podatku podróżnemu opiera się wtedy na wydruku dokumentu TAX FREE opatrzonym stosownym potwierdzeniem właściwego organu celnego innego niż polski. Zwrot podatku dokonany w takiej sytuacji powinien być zaewidencjonowany przez sprzedawcę w systemie TAX FREE z wykorzystaniem opcji „ZWROT PODATKU, WYWÓZ PRZEZ INNY KRAJ NIŻ PL”.

ID: 649519423

W takiej sytuacji należy wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki (wyczyścić cookies), zwracając uwagę, żeby dane ze strony puesc.gov.pl zostały usunięte od początku przeglądania. Użytkownik po zalogowaniu na platformie PUESC powinien wybrać kontekst firmy.

ID: 649983927

Jest to rozmiar, który jest maksymalnym dopuszczalnym do przekazywania pomiędzy systemami (np. do podpisu przez e-PUAP). W systemie Single Window zastosowano kompresję online załączników, tzn. duże pliki graficzne będą kompresowane po załączeniu.

ID: 650003249

System Single Window posiada funkcjonalność wysyłania określonego typu powiadomień (SMS, e-mail) na wskazany nr telefonu i/lub adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym podmiotu. Użytkownik może sobie samodzielnie wcześniej skonfigurować w „Ustawieniach aplikacji"  jakiego typu powiadomienia chce otrzymywać w serwisie Single Window (np. wniosek odebrany przez Inspekcję, wniosek niekompletny, wniosek odrzucony, itd.) i jaką drogą (SMS i/lub e-mail). W przypadku zgłaszających, w ustawieniach na obecną chwilę jest wpisany jeden adres mailowy, podany w zgłoszeniu rejestracyjnym podmiotu (na ten moment często jest to główny adres firmy). Wiemy, że zgłoszeń dokonuje często wielu agentów celnych, każdy ze swoim adresem e-mail. Stąd w ramach wysyłki wiadomości na adres główny firmy, wykorzystując fakt, że każdy serwer poczty elektronicznej ma możliwość tworzenia list dystrybucyjnych lub skrzynek współdzielonych, można rozdysponować wpływające na ten adres powiadomienia z Single Window na więcej niż jednego odbiorcę.

ID: 649983959

We wniosku składanym w serwisie Single Window jest sekcja zatytułowana „Propozycja kontroli”. Znajdują się w niej m.in. pola „Proponowane miejsce kontroli” oraz „Proponowana data i godzina kontroli”, które są wypełniane przez osobę składającą wniosek i stanowią jej propozycję. Miejsca kontroli są zesłownikowane (słownik operatorów, nabrzeży, miejsc uznanych i wyznaczonych, magazynów i powiązanych z nimi adresów e-mail). W przypadku braku na liście słownika właściwego miejsca kontroli, istnieje możliwość wyboru wartości „Inne miejsce kontroli”, a następnie wpisania w polu „Opis miejsca kontroli” magazynu czasowego składowania, miejsca uznane czy też składu celnego, w którym towar może zostać udostępniony do kontroli.

Ostateczną decyzję w zakresie miejsca i terminu, w którym odbędzie się kontrola towaru, podejmuje inspekcja obsługująca wniosek. Inspektor może w systemie Single Window zaakceptować propozycję wnioskującego bądź też wskazać inne miejsce, w którym zgłaszający jest obowiązany udostępnić towar do kontroli organu.

ID: 649850330

Możliwe są dwa rozwiązania:

 • mogą być złożone dwa odrębne zgłoszenia INTRASTAT, dokonane zarówno przez firmę przejmowaną, jak i przejmującą – każda we własnym zakresie;
 • zgłoszenia INTRASTAT dokonasz ty, jako przejmujący firmę, uwzględniając zarówno przywozy lub wywozy dokonane przez siebie, jak również przez firmę, którą przejąłeś.
  W każdym przypadku powiadom o przejęciu firmy organ celny, do którego składasz zgłoszenie INTRASTAT, tj. Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.
ID: 649427033

System wysyła powiadomienia do Inspekcji na wskazany nr telefonu i/lub adres e-mail podany w danych konfiguracyjnych jednostki Inspekcji. Inspekcja może sobie może sobie samodzielnie skonfigurować jakiego typu powiadomienia chce otrzymywać (np. o tym, że otrzymała nowy wniosek). W zakresie zgłaszających, w ustawieniach na obecną chwilę jest wpisany jeden adres e-mailowy, podany w zgłoszeniu rejestracyjnym podmiotu (na ten moment często jest to główny adres e-mail firmy). Wiemy, że zgłoszeń dokonuje często wielu agentów celnych, każdy ze swoim adresem e-mailowym. Stąd w ramach wysyłki wiadomości na główny adres firmy, wykorzystując fakt, że każdy serwer poczty elektronicznej ma możliwość tworzenia list dystrybucyjnych lub skrzynek współdzielonych, można rozdysponować wpływające na ten adres powiadomienia z Single Window na więcej niż jednego odbiorcę.

ID: 649983943

Przywóz towaru zamiennego uznaj jako rekompensatę za towary, które nie podlegają zwrotowi (kod transakcji "23") – wymiana (np. w ramach gwarancji) towarów, które nie zostały zwrócone). Wartość fakturową towaru zamiennego w tym wypadku oszacuj na podstawie dokumentów (np. faktury), jakie pierwotnie towarzyszyły przywozowi towarów uznanych później za wadliwe i zutylizowanych na terenie Polski. Mimo tego, że towarzyszy mu np. faktura "zerowa", w rzeczywistości dostarczany jest w zamian za płatność, która pierwotnie dotyczyła nabycia towaru uznanego następnie za wadliwy (bezwartościowy).

ID: 649428222

Patrz KROK 1 punkt 3 w sekcji Usługa krok po kroku.

ID: 650399523

Jeżeli faktura korygująca powołuje się na pierwotne faktury z podaniem ich numerów i korygowanych pozycji, to dokonaj korekty zgłoszeń INTRASTAT, w których uwzględnione zostały faktury pierwotne (nie podlega korekcie zmiana wartości do 1000 EUR).

W przypadku gdy faktura korygująca dotyczy rabatu ogólnego (np. na koniec roku, kwartału) i nie powołuje się na pierwotne faktury, wówczas nie koryguj zgłoszeń INTRASTAT.

ID: 650320085

Kontakt z Help Desk SISC • portal Centralny Service Desk
  przejdź do portalu CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)
 • e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl:
  • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości opisz, co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC);
 • telefon - wsparcie całodobowe (z wyjątkiem przerwy technicznej w godzinach 21.00-22.00):
  • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)

UWAGA: Wsparcie telefoniczne jest świadczone wyłącznie w zakresie zakładania konta na portalu PUESC, rejestracji firmy oraz powiązania osoby z firmą na potrzeby korzystania z usługi.

ID: 652137663

Statystyka UE (Intrastat) – wsparcie realizacji obowiązków w zakresie statystyki wymiany towarowej z państwami UE 

W ramach Krajowej Administracji Skarbowej działa centralna komórka do spraw obsługi Systemu Statystyki Obrotów Handlowych pomiędzy państwami członkowskimi UE (INTRASTAT):

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Wydział Centralny INTRASTAT

adres korespondencyjny: Lubieszyn 11i, 72-002 Dołuje
adres e-mail Wydziału: igi.ias.szczecin@mf.gov.pl
fax Wydziału: 91 425 16 73

Uwaga! Opiekunowie firm świadczą firmom wsparcie w zakresie obsługi zgłoszeń INTRASTAT pod wskazanymi w tabelach 2-4 numerami telefonów i adresami e-mail. Zakres wsparcia podzielony został wg NIP podmiotów zobowiązanych do składania zgłoszeń INTRASTAT. Jeżeli potrzebujesz pomocy, zadzwoń lub napisz do swojego opiekuna. W przypadku gdy wybrany numer jest zajęty lub nie odpowiada, wybierz inny numer w obrębie działu.

Podział wsparcia obsługi zgłoszeń INTRASTAT na działy w komórce centralnej (tabela 1)
Nazwa i skrót działu w komórce centralnej Adres e-mail działu Zakres wsparcia dla firm – wg NIP
Pierwszy Dział Kontroli i Weryfikacji Zgłoszeń INTRASTAT (Dział IGI2) igi2.ias.szczecin@mf.gov.pl od 0000000000 do 5269999999
Drugi Dział Kontroli i Weryfikacji Zgłoszeń INTRASTAT (Dział IGI3) igi3.ias.szczecin@mf.gov.pl od 5270000000 do 7352000000
Trzeci Dział Kontroli i Weryfikacji Zgłoszeń INTRASTAT (Dział IGI4) igi4.ias.szczecin@mf.gov.pl od 7352000001 do 9999999999
Podział wsparcia obsługi zgłoszeń INTRASTAT na opiekunów firm w poszczególnych działach komórki centralnej, z wyłączeniem procedury upominawczej (tabela 2)
Skrót działu  Numer telefonu opiekuna firmy Adres e-mail opiekuna firmy Zakres wsparcia dla firm – wg NIP 
IGI2 +48 (91) 425 16 26 statystyk1.ias.szczecin@mf.gov.pl 0000000000 – 1181999999
IGI2 +48 (91) 425 16 06 statystyk16.ias.szczecin@mf.gov.pl 1182000000 – 5130209999
IGI2 +48 (91) 425 16 20 statystyk7.ias.szczecin@mf.gov.pl 5130210000 – 5220002999
IGI2 +48 (91) 425 16 47 statystyk27.ias.szczecin@mf.gov.pl 5220003000 – 5249999999
IGI2 +48 (91) 425 16 31 statystyk6.ias.szczecin@mf.gov.pl 5250000000 – 5252999999
IGI2 +48 (91) 425 16 27 statystyk10.ias.szczecin@mf.gov.pl 5253000000 – 5262907814
IGI2 +48 (91) 425 16 54 statystyk42.ias.szczecin@mf.gov.pl 5262907815 – 5263039999
IGI2 +48 (91) 425 16 30 statystyk29.ias.szczecin@mf.gov.pl 5263040000 – 5263109999
IGI2 +48 (91) 425 16 28 statystyk3.ias.szczecin@mf.gov.pl 5263110000 – 5263169999
IGI2 +48 (91) 425 16 89 statystyk30.ias.szczecin@mf.gov.pl 5263170000 – 5263223999
IGI2 +48 (91) 425 16 55 statystyk5.ias.szczecin@mf.gov.pl 5263224000 – 5263333999
IGI2 +48 (91) 425 16 45 statystyk44.ias.szczecin@mf.gov.pl 5263334000 – 5269999999
IGI3 +48 (91) 425 16 60 statystyk12.ias.szczecin@mf.gov.pl 5270000000 – 5361000000
IGI3 +48 (91) 425 16 32 statystyk15.ias.szczecin@mf.gov.pl 5361000001 – 5540300000
IGI3 +48 (91) 425 16 70 statystyk19.ias.szczecin@mf.gov.pl 5540300001 – 5790000000
IGI3 +48 (91) 425 16 42 statystyk22.ias.szczecin@mf.gov.pl 5790000001 – 5932300000
IGI3 +48 (91) 425 16 24 statystyk36.ias.szczecin@mf.gov.pl 5932300001 – 6191000000
IGI3 +48 (91) 425 16 00 statystyk18.ias.szczecin@mf.gov.pl 6191000001 – 6342500000
IGI3 +48 (91) 425 16 03 statystyk20.ias.szczecin@mf.gov.pl 6342500001 – 6482000000
IGI3 +48 (91) 425 16 67 statystyk26.ias.szczecin@mf.gov.pl 6482000001 – 6760100000
IGI3 +48 (91) 425 16 18 statystyk13.ias.szczecin@mf.gov.pl 6760100001 – 6912400000
IGI3 +48 (91) 425 16 15 statystyk21.ias.szczecin@mf.gov.pl 6912400001 – 7170000000
IGI3 +48 (91) 425 16 41 statystyk11.ias.szczecin@mf.gov.pl 7170000001 – 7352000000
IGI4 +48 (91) 425 16 79 statystyk24.ias.szczecin@mf.gov.pl 7352000001 – 7630000000
IGI4 +48 (91) 425 16 52 statystyk28.ias.szczecin@mf.gov.pl 7630000001 – 7773180000
IGI4 +48 (91) 425 16 48 statystyk25.ias.szczecin@mf.gov.pl 7773180001 – 7831500000
IGI4 +48 (91) 425 16 64 statystyk31.ias.szczecin@mf.gov.pl 7831500001 – 8133200000
IGI4 +48 (91) 425 16 94 statystyk35.ias.szczecin@mf.gov.pl 8133200001 – 8411700000
IGI4 +48 (91) 425 16 25 statystyk37.ias.szczecin@mf.gov.pl 8411700001 – 8681800000
IGI4 +48 (91) 425 16 34 statystyk17.ias.szczecin@mf.gov.pl 8681800001 – 8940010000
IGI4 +48 (91) 425 16 43 statystyk39.ias.szczecin@mf.gov.pl 8940010001 – 9150000000
IGI4 +48 (91) 425 16 57 statystyk40.ias.szczecin@mf.gov.pl 9150000001 – 9462350000
IGI4 +48 (91) 425 16 14 statystyk43.ias.szczecin@mf.gov.pl 9462350001 – 9560000000
IGI4 +48 (91) 425 16 58 statystyk41.ias.szczecin@mf.gov.pl 9560000001 – 9999999999
Podział wsparcia obsługi zgłoszeń INTRASTAT na opiekunów prowadzących procedurę upominawczą (tabela 3)
Skrót działu Numer telefonu opiekuna firmy w procedurze upominawczej Adres e-mail opiekuna firmy Zakres wsparcia dla firm – wg NIP 
IGI2 +48 (91) 425 16 56 statystyk8.ias.szczecin@mf.gov.pl 0000000000 – 5263109999
IGI2 +48 (91) 425 16 09 statystyk34.ias.szczecin@mf.gov.pl 5263110000 – 5269999999
IGI3 +48 (91) 425 16 21 statystyk32.ias.szczecin@mf.gov.pl 5270000000 – 6342500000
IGI3 +48 (91) 425 16 69 statystyk33.ias.szczecin@mf.gov.pl 6342500001 – 7352000000
IGI4 +48 (91) 425 16 76 statystyk4.ias.szczecin@mf.gov.pl 7352000001 – 8522450000
IGI4 +48 (91) 425 16 77 statystyk14.ias.szczecin@mf.gov.pl 8522450001 – 9999999999
Podział wsparcia obsługi zgłoszeń INTRASTAT w pozostałym zakresie (tabela 4)
Skrót działu Numer telefonu Adres e-mail Zakres wsparcia dla firm – wg NIP jak dla działu w tabeli 1
IGI2 +48 (91) 425 16 93 igi2.ias.szczecin@mf.gov.pl rozwiązywanie problemów technicznych; Kierownik działu IGI2
IGI2 +48 (91) 425 16 92 expert01.ias.szczecin@mf.gov.pl Zastępca kierownika działu IGI2
IGI3 +48 (91) 425 16 97 igi3.ias.szczecin@mf.gov.pl Kierownik działu IGI3
IGI3 +48 (91) 425 16 99 expert02.ias.szczecin@mf.gov.pl rozwiązywanie problemów technicznych; Zastępca kierownika działu IGI3
IGI4 +48 (91) 425 16 98 igi4.ias.szczecin@mf.gov.pl Kierownik działu IGI4
IGI4 +48 (91) 425 16 33 expert03.ias.szczecin@mf.gov.pl rozwiązywanie problemów technicznych; Zastępca kierownika działu IGI4

 

Wykaz telefonów kontaktowych do Wydziału Centralny INTRASTAT - plik pdf (502 KB)

ID: 676025682
 • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
 • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
 • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)
ID: 652107169
 • portal Centralny Service Desk
  przejdź do portalu CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)
 • e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl:
  • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości opisz, co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC),
 • telefon całodobowo (z wyjątkiem przerwy technicznej w godzinach 21.00-22.00) - wyłącznie w zakresie zakładania konta na portalu PUESCrejestracji firmy oraz powiązania osoby z firmą:
  • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)
ID: 652137647
 • portal Centralny Service Desk
  przejdź do portalu CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)
 • e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl:
  • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości opisz, co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC);
 • telefon - wsparcie całodobowe (z wyjątkiem przerwy technicznej w godzinach 21.00-22.00):
  • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)
ID: 652137613
 • portal Centralny Service Desk
  przejdź do portalu CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)
 • e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl:
  • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości opisz, co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC),
 • telefon - wsparcie całodobowe (z wyjątkiem przerwy technicznej w godzinach 21.00-22.00):
  • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)
ID: 652107188
 • portal Centralny Service Desk
  przejdź do portalu CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)
 • e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl:
  • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości opisz, co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC),
 • telefon - wsparcie w dni robocze od godziny 8:00 do 16:00:
  • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych) 
  • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)
ID: 652137631
ID: 652137675
ID: 652107124
ID: 652107140