FAQ

CRPA wpis do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych


Gmina, której po 31 lipca 2023 roku pozostał węgiel zakupiony w oparciu o ustawę o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (strona otwiera się w nowym oknie) i która chce dokonywać jego sprzedaży, musi zarejestrować się w CRPA jako pośredniczący podmiot węglowy.

Proces rejestracji w CRPA jest kilkuetapowy i wymaga wykonania czynności polegających na:

 • założeniu konta na PUESC przez osobę fizyczną (wójta, burmistrza lub upoważnionego pracownika JST),
 • rejestracji reprezentacji na PUESC, aby uzyskać możliwość aktualizacji danych podmiotu,
 • dokonaniu zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA.

Schemat działania:

 1. Na PUESC osoba fizyczna (wójt, burmistrz lub upoważniony pracownik JST) w prawym górnym rogu ekranu wybiera przycisk „Załóż konto” oraz opcję  ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ, aby móc korzystać w pełni z uprawnień dostępnych na PUESC.
  Szczegółowe informacje znajdują się w opisie usługi Załóż konto i sprawdź swoje dane.
 2. Wniosek należy podpisać:
 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
 • podpisem zaufanym składanym za pomocą profilu zaufanego.
 1. Po podpisaniu oraz wysłaniu wniosku należy potwierdzić założenie konta poprzez podanie kodu weryfikacyjnego otrzymanego na adres e-mail podany przy rejestracji. Konto zostanie aktywowane.
 2. Po zarejestrowaniu osoby fizycznej należy przystąpić do rejestracji podmiotu/gminy do CRPA.
 3. Gmina jeszcze niezarejestrowana na PUESC (możesz to sprawdzić w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana) wybiera w zakładce FORMULARZE wniosek WRP0001 Rejestracja danych firmy [SZPROT].  We wniosku po uzupełnieniu danych podmiotu należy w obszarach działania wybrać obszar „akcyza” i uzupełnić wszystkie wymagane dane akcyzowe, m.in.:
 • w pozycji „Zgłoszenie podmiotu” - wybrać „Prowadzący działalność gospodarczą”,
 • w pozycji „Status podmiotu akcyzowego” – wybrać „Pośredniczący podmiot węglowy”,
 • w pozycji „Nazwa rodzaju prowadzonej działalności” – wybrać „Sprzedaż”.

We wniosku WRP001 istnieje możliwość powiązania podmiotu z osobą fizyczną w jednym kroku. W tym celu w sekcji REPREZENTANT (OSOBA FIZYCZNA) należy wpisać dane osoby (wójta, burmistrza lub upoważnionego pracownika JST), która będzie reprezentantem podmiotu na PUESC.

 1. Gmina już zarejestrowana na PUESC w obszarze działania innym niż „akcyza” powinna zaktualizować swoje dane. W tym celu reprezentant podmiotu wybiera formularz WRP0002 Aktualizacja danych firmy [SZPROT]. Jako cel aktualizacji wybiera „Chcę zmodyfikować obszary działalności lub dane akcyzowe podmiotu” i do pozostałych obszarów działania dodaje obszar „akcyza”.
  Formularz WRP002 jest dostępny wyłącznie dla reprezentanta podmiotu posiadającego uprawnienie rozszerzone „Aktualizacja danych podmiotu”. Aby takie uprawnienia nadać, należy złożyć wniosek WPE0001 Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT]. Więcej na ten temat dowiesz się z opisu usługi Powiąż reprezentanta z firmą.
 2. Gmina już zarejestrowana w CRPA jako prowadzący działalność gospodarczą powinna zaktualizować swoje dane wpisane do CRPA. W tym celu reprezentant podmiotu wybiera formularz WRP0002 Aktualizacja danych firmy [SZPROT]. Jako cel aktualizacji wybiera „Chcę zmodyfikować obszary działalności lub dane akcyzowe podmiotu”, a następnie „Chcę wprowadzić zmianę w danych akcyzowych podmiotu”.
  Formularz WRP002 jest dostępny wyłącznie dla reprezentanta podmiotu posiadającego uprawnienie rozszerzone „Aktualizacja danych podmiotu”. Aby takie uprawnienia nadać, należy złożyć wniosek WPE0001 Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT]. Więcej na ten temat dowiesz się z opisu usługi Powiąż reprezentanta z firmą.
 3. Gmina już zarejestrowana w CRPA jako nieprowadzący działalności gospodarczej musi w pierwszej kolejności wysłać wiadomość na adres e-mail centralna.rejestracja@mf.gov.pl o treści:
  „W związku z rozpoczęciem działalności akcyzowej jako Pośredniczący Podmiot Węglowy, dla gminy (nazwa), proszę o zmianę typu zgłoszenia na „Prowadzący działalność gospodarczą”.
 • NIP: …
 • data rozpoczęcia działalności w zakresie akcyzy: …”

Po otrzymaniu zwrotnej informacji e-mail o zmianie typu zgłoszenia podmiotu będzie możliwa aktualizacja danych w CRPA. W tym celu reprezentant podmiotu wybiera formularz WRP0002 Aktualizacja danych firmy [SZPROT]. Jako cel aktualizacji wybiera „Chcę zmodyfikować obszary działalności lub dane akcyzowe podmiotu”, a następnie „Chcę wprowadzić zmianę w danych akcyzowych podmiotu”.
Formularz WRP002 jest dostępny wyłącznie dla reprezentanta podmiotu posiadającego uprawnienie rozszerzone „Aktualizacja danych podmiotu”. Aby takie uprawnienia nadać, należy złożyć wniosek WPE0001 Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT]. Więcej na ten temat dowiesz się z opisu usługi Powiąż reprezentanta z firmą.

Informacje dotyczące procesu rejestracji podmiotu w CRPA są dostępne na PUESC w opisie usługi CRPA - uzyskaj wpis do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych.

ID: 673889636

Podmioty prowadzące działalność jako finalni nabywcy węglowi, podobnie jak finalni nabywcy gazowi oraz nabywcy końcowi energii elektrycznej, podlegają obowiązkowi rejestracji w CRPA. Podmioty te powinny zarejestrować się, wybierając na formularzu status podmiotu akcyzowego – „podmiot zużywający”.

ID: 650780765

Nie, podmioty odbierające do celów opałowych gaz płynny w butlach gazowych nie muszą spełniać warunku dokonania zgłoszenia rejestracyjnego. Warunek ten jest wyłączony na mocy § 5 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego.

ID: 650784310

Jeżeli PPW będzie dokonywał również czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą powinien zarejestrować się także jako podatnik podatku akcyzowego. 

ID: 650780705

Warunkiem uprawniającym do nabywania ze zwolnieniem od akcyzy pozostałych węglowodorów gazowych od kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00 jest m.in. dokonanie przez podmiot odbierający podlegający obowiązkowi rejestracji zgłoszenia rejestracyjnego na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. Właściwa rejestracja jest więc warunkiem korzystania ze zwolnienia od akcyzy. Błędy w rejestracji podlegają korekcie na wniosek zarejestrowanego podmiotu.

ID: 650784325

Właściwość miejscowa naczelnika urzędu skarbowego  dla podmiotu prowadzącego miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych powinna być ustalana zgodnie z zasadami ogólnymi wynikającymi z art. 14 ust. 3 i 4 ustawy o podatku akcyzowym.

ID: 650780735

Obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego został wyłączony wobec podmiotów zużywających pozostałe węglowodory gazowe od kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00 ze zbiornika zasilającego zbiorczą instalację licznikową rozumianą jako instalacja licznikowa, do której podłączone są urządzenia grzewcze więcej niż jednego podmiotu zużywającego wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

ID: 650784340
 • O właściwości naczelnika urzędu skarbowego  w pierwszej kolejności decyduje miejsce wykonywania czynności związanych z wyrobami akcyzowymi lub wystąpienie stanu faktycznego podlegającego opodatkowaniu akcyzą. Jeżeli czynności te wykonujesz w jednej lokalizacji lub stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości jednego naczelnika urzędu skarbowego -  właściwym wyborem będzie wskazanie art.  14 ust. 3 ustawy.

 • Adres siedziby lub miejsca zamieszkania – art. 14 ust. 4 ustawy wybierz wyłącznie w przypadku, gdy czynności akcyzowe wykonujesz w różnych lokalizacjach albo stany faktyczne podlegające opodatkowaniu występują, we właściwości różnych naczelników urzędów skarbowych. W takim przypadku masz też prawo złożenia oświadczenia o wyborze właściwego dla siebie organu zgodnie z art. 14 ust. 4a ustawy. 

ID: 650717759

Podmiot, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych powinien w zgłoszeniu rejestracyjnym wskazać faktyczną (przeszłą) datę rozpoczęcia działalności w zakresie niszczenia wyrobów akcyzowych. 

ID: 650780720
 • Podmiot zużywający to podmiot, który posiada miejsce zamieszkania, siedzibę  lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia, np. gaz LPG na cele opałowe, paliwa lotnicze, paliwa  żeglugowe, napoje alkoholowe wykorzystywane do produkcji artykułów spożywczych albo leków, wyroby energetyczne zużywane w procesie produkcji energii elektrycznej – szczegóły w art. 32 ustawy o podatku akcyzowym.

 • Zużywający podmiot gospodarczy to podmiot mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium kraju lub podmiot zagraniczny posiadający oddział z siedzibą na terytorium kraju, który zużywa na terytorium kraju w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, do celów uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy, np. wyroby energetyczne przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych  (wyroby energetyczne inne, niż paliwa wykorzystywane w przemyśle chemicznym do produkcji rozpuszczalników, rozcieńczalników, zmywaczy do farb – szczegóły w art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym).  

ID: 650717744

Rolnicy ryczałtowi, nieposiadający NIP i zużywający wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, w celu rejestracji w CRPA muszą skorzystać z formularzy rejestracji osoby fizycznej.
Osoby nieposiadające jeszcze konta na PUESC powinny wypełnić dane dotyczące zużywania wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy przy zakładaniu konta. Na formularzu rejestracyjnym należy wybrać rozszerzony zakres uprawnień, a jako cel rejestracji wskazać podanie miejsca zużywania wyrobów zwolnionych od akcyzy.
Osoby posiadające już konto, powinny wybrać formularz – WRR002 Aktualizacja danych osoby [SZPROT], w celu uzupełnienia danych w sekcji „Akcyza”.
Rolnicy ryczałtowi nieposiadający NIP na formularzach rejestracyjnych powinni zaznaczyć właściwe oświadczenie.

ID: 650797430

Obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA jako podmiot zużywający obejmuje podmiot będący podatnikiem VAT, który jest zamawiającym i nabywcą wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz, którego dane identyfikacyjne, w tym numer NIP znajdują się na fakturze sprzedaży.

W przypadku jednostek organizacyjnych Kościoła rejestracji w CRPA powinny dokonać osoby prawne Kościoła wymieniona w ustawie z dnia 17 maja 1998 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz te jednostki organizacyjne, które osobowość prawną uzyskały na podstawie rozporządzenia Ministra-Kierownika Urzędu do spraw Wyznań. W przypadku gdy określona jednostka organizacyjna Kościoła stanowi odrębny podmiot (posiadający osobowość prawno-podatkową) i funkcjonuje samodzielnie w ramach struktury Kościoła, to taka jednostka powinna złożyć zgłoszenie rejestracyjne w podatku akcyzowym, jeżeli jest podmiotem dokonującym zamówienia i nabycia wyrobów akcyzowych. Za kryterium bowiem przyjąć należy czyje dane (w tym numer NIP) jako podmiotu zamawiającego i nabywającego wyroby akcyzowe znajdują się na fakturze sprzedaży.

ID: 650784385

Skontaktuj się z urzędem skarbowym właściwym w sprawach akcyzy, powinien pomóc ci w ustaleniu daty podanej w AKC-R lub powiadomieniu o rozpoczęciu działalności jako pośredniczący podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy. 

ID: 650717775

Podanie numeru koncesji i numeru w rejestrze podmiotów przywożących jest wymagane wyłącznie dla podmiotów zobowiązanych do ich posiadania przepisami ustawy – Prawo energetyczne. Jeśli nie podlegasz takim obowiązkom możesz pominąć te pola na formularzu.

ID: 650717790

Ze względu na centralizacje rozliczeń VAT obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego spoczywa na jednostce samorządu terytorialnego, która jest zamawiającym i nabywcą wyrobu akcyzowego zwolnionego od akcyzy ze względu na przeznaczenie, a nie na jej jednostkach organizacyjnych. To dane identyfikacyjne gminy jako podatnika VAT, w tym numer identyfikacji podatkowej NIP, będą znajdować się na fakturze sprzedaży. W zgłoszeniu rejestracyjnym należy wtedy wskazać miejsca (adresy) zużywania gazu LPG, które są lub mogą być jednocześnie adresami jednostki organizacyjnej tej gminy (np. szkoły) oraz określić przewidywaną ilość zużycia w roku kalendarzowym.

ID: 650784370

Podmioty pośredniczące powinny wybrać na formularzu status „Podatnik podatku akcyzowego” i w polu „Rodzaj działalności akcyzowej podmiotu” wskazać – „Czynności podlegające zwolnieniu od akcyzy, w zakresie wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie”.

ID: 650797415

Zużywanie gazu zwolnionego od akcyzy ze względu na przeznaczenie przez osoby prowadzące działalność rolniczą podlega obowiązkowi rejestracji w CRPA. Na formularzu rejestracyjnym należy wybrać „zgłoszenie podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą” i statusu podmiotu akcyzowego „podmiot zużywający”. Na potrzeby obowiązku rejestracyjnego stosowana jest definicja działalności gospodarczej z art. 3 pkt 9 Ordynacji podatkowej, która obejmuje każdą działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej.

ID: 650780750

W polu "forma prawna" należy wybrać:

 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,

a w polu "szczegóły formy prawnej":

 • spółka cywilna.
ID: 650780795

Definicje pojęć związanych z działalnością akcyzową znajdują się w ustawie z dnia 6 grudnia 2008  o podatku akcyzowym. Większość definicji (np. pośredniczący podmiot węglowy, pośredniczący podmiot gazowy, podmiot zużywający, zużywający podmiot gospodarczy) określona jest w art. 2 ust. 1 ustawy. 

ID: 650717729

Zużywanie gazu ziemnego przez podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej nie podlega rejestracji w CRPA. Obowiązkiem rejestracyjnym objęte są natomiast podmioty zużywające nieprowadzące działalności gospodarczej, które nie są osobami fizycznymi, zużywające na cele opałowe gaz LPG , lecz również w przypadku zużywania gazu LPG z obowiązku wyłączone są podmioty zużywające ten wyrób ze zbiornika zasilającego zbiorcze instalacje licznikowe (art. 16 ust. 7a pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym).

ID: 650780780

Gaz płynny LPG (propan – butan) nie jest wyrobem gazowym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Definicja wyrobów gazowych (art. 2 ust. 1 pkt 1b) obejmuje wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00. Ponieważ kody gazu LPG (np. 2711 12 11, 2711 12 94, 2711 12 97, 2711 19 00) nie mieszczą się w definicji wyrobów gazowych, dla gazu propan – butan należy wybrać grupę wyrobów „paliwa opałowe (w tym gaz)”.

ID: 650784400

Kontakt z Help Desk SISC



 • portal Centralny Service Desk
  przejdź do portalu CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)
 • e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl
  • w polu "temat" wpisz nazwę usługi
  • w treści wiadomości opisz co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC)
 • telefon - wsparcie całodobowe (z wyjątkiem przerwy technicznej w godzinach 21.00-22.00):
  • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)
ID: 652224909