FAQ

01. Rejestr zgłoszeń SENT na portalu PUESC


Na potrzeby realizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi został utworzony rejestr zgłoszeń SENT, który jest prowadzony w systemie teleinformatycznym. Rejestr SENT został stworzony żeby umożliwić dokonywanie zgłoszeń drogą elektroniczną. Dostęp podmiotów do tego rejestru, w celu przesyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń, odbywa się za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

ID: 647403947

Podmiot zobowiązany do przesyłania, uzupełnienia i aktualizacji zgłoszenia, po zalogowaniu się na PUESC, po wybraniu właściwej usługi w grupie „Przewóz towarów objętych monitorowaniem (SENT)” powinien wybrać odpowiedni „Formularz do wypełnienia”. Po jego wypełnieniu i przesłaniu do rejestru SENT, podmiot zgłaszający otrzyma numer referencyjny wraz z odpowiednią liczbą kluczy (elektroniczne kody zabezpieczające dostęp do zgłoszenia). Natomiast po uzupełnieniu lub aktualizacji zgłoszenia, podmiot otrzyma komunikat potwierdzający wykonanie danej czynności.
Przesłania, uzupełnienia lub aktualizacji można również dokonać z wykorzystaniem kanału e-mail (adres: puesc@mf.gov.pl) albo interfejsu niewizualnego (web service), wysyłając dokument w formacie xml, zgodnym ze specyfikacją techniczną tego dokumentu udostępnioną na PUESC.

ID: 647403977

Tak, w tym celu zostało udostępnione środowisko testowe, dostępne pod adresem https://test.puesc.gov.pl/, gdzie można testowo założyć konto na PUESC, a następnie wypełnić i wysłać formularz zgłoszenia jako podmiot wysyłający, podmiot odbierający lub przewoźnik. Założenie konta na środowisku testowym nie zwalnia z obowiązku założenia konta na środowisku produkcyjnym.

ID: 647424935

Oczekiwanie na potwierdzenie przesłania zgłoszenia (uzyskanie numeru referencyjnego wraz z kluczami), jego uzupełnienia albo aktualizacji nie przekracza kilku sekund.

ID: 647424950

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi określa sposób postępowania w przypadku niedostępności rejestru SENT – należy wówczas przesłać dokument zastępujący zgłoszenie, którego wzór stanowi załącznik do ww. rozporządzenia albo zgłoszenie w formacie xml.
Opis postępowania w przypadku niedostępności rejestru SENT znajduje się w zakładce „Niedostępność usługi, sytuacje awaryjne” w ramach opisu każdej usługi.

ID: 647424986

Niedostępność rejestru SENT to awaria lub przerwa techniczna tego rejestru, która uniemożliwia przesyłanie, uzupełnianie i aktualizowanie zgłoszeń oraz wysyłanie komunikatów zwrotnych dla podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających i przewoźników.
Brak dostępu do Internetu lub brak umiejętności korzystania z niego nie oznaczają niedostępności rejestru zgłoszeń.

ID: 647438309

Wykonywanie czynności w rejestrze SENT (dokonywanie, uzupełnianie i aktualizacja zgłoszeń przewozu towarów) nie wymaga podpisywania dokumentów podpisem kwalifikowanym ani podpisem niekwalifikowanym.

ID: 647438324

W grupie usług „Przewóz towarów objętych monitorowaniem (SENT)” wybierz usługę Sprawdź ważność zgłoszenia przewozu towarów. Po wpisaniu numeru referencyjnego zgłoszenia oraz numeru rejestracyjnego środka transportu, którym ma być dokonywany przewóz towaru, wyświetli się komunikat o ważności numeru referencyjnego.

ID: 647438339

W przypadku podmiotów wysyłających i podmiotów odbierających, które przesyłają lub aktualizują zgłoszenia konieczne jest posiadanie zaawansowanego poziomu dostępu do PUESC. Wymaga to założenia konta na PUESC, rejestracji danych osoby fizycznej, rejestracji danych podmiotu i rejestracji reprezentacji.
Natomiast przewoźnicy, którzy przesyłają, uzupełniają lub aktualizują zgłoszenia mogą posiadać jedynie podstawowy poziom dostępu do PUESC, wymaga to tylko założenia konta na PUESC.

ID: 647438378

Konto na PUESC może założyć sobie tylko osoba fizyczna. W przypadku podmiotów gospodarczych, zobowiązanych do dokonywania czynności w rejestrze SENT może to być, np. pracownik tego podmiotu posiadający stosowne pełnomocnictwo.

ID: 647438396

Jeżeli czynnością podmiotu odbierającego jest tylko uzupełnianie zgłoszeń o informacje o odbiorze towaru i do wykonywania tych czynności upoważnił osobę fizyczną (ze swojej firmy lub spoza firmy), to tylko ta osoba musi założyć sobie konto na PUESC.
Podmioty odbierające prowadzące działalność gospodarczą, które uzupełniają zgłoszenia o informację o odbiorze towaru, powinny posiadać zaawansowany poziom dostępu do PUESC do wykonywania tych czynności. Wymaga to, oprócz założenia konta na PUESC, rejestracji danych osoby fizycznej, rejestracji danych podmiotu i rejestracji reprezentacji.
Podmioty odbierające paliwa opałowe mogą uzupełniać zgłoszenia o informacje o odbiorze towaru (potwierdzać dostawy oleju opałowego) bez zaawansowanego poziomu dostępu do PUESC, gdy:

 • są zużywającym podmiotem olejowym nieprowadzącym działalności gospodarczej – wystarczający jest podstawowy poziom dostępu do PUESC (wymaga to założenia konta na PUESC, uwierzytelnienie odbywa się poprzez podanie loginu i hasła) albo
 • potwierdzają odbiór z wykorzystaniem kodów transakcyjnych generowanych za pośrednictwem PUESC, np. w aplikacji mobilnej (dotyczy wszystkich podmiotów odbierających paliwa opałowe).
ID: 647442813

Konto „proste” (podstawowy poziom dostępu do PUESC) powstaje po założeniu konta na PUESC. Po zalogowaniu się na to konto możliwe jest wykonywanie czynności tylko w tzw. „kontekście własnym”. Takie konto może założyć tylko osoba fizyczna, np. właściciel firmy, organ spółki lub pracownik firmy/spółki.
Konto „zaawansowane” (zaawansowany poziom dostępu do PUESC) powstaje po rejestracji danych osoby fizycznej, rejestracji danych podmiotu i rejestracji reprezentacji. Wcześniej osoba, która reprezentuje podmiot musi założyć sobie konto na PUESC. Po rejestracji, czynności w rejestrze SENT powinny być wykonywane z „kontekstu podmiotu”.
Przewoźnicy, którzy przesyłają, uzupełniają lub aktualizują – powinni posiadać podstawowy poziom dostępu do PUESC.
Podmioty wysyłające i podmioty odbierające, które przesyłają lub aktualizują zgłoszenia – powinny posiadać zaawansowany poziom dostępu do PUESC.
Podmioty odbierające prowadzące działalność gospodarczą, które uzupełniają zgłoszenia o informację o odbiorze towaru – powinny posiadać zaawansowany poziom dostępu do PUESC.
Podmioty odbierające paliwa opałowe mogą posiadać podstawowy poziom dostępu do PUESC do uzupełniania zgłoszeń o informację o odbiorze towaru, jeśli są zużywającym podmiotem olejowym nieprowadzącym działalności gospodarczej  albo korzystają z kodów transakcyjnych generowanych za pośrednictwem PUESC, np. w aplikacji mobilnej.
Szczegóły znajdują się w usłudze Załóż konto lub sprawdź swoje dane.

ID: 647442829

Konto „zaawansowane” (zaawansowany poziom dostępu do PUESC) powstaje po rejestracji danych osoby fizycznej, rejestracji danych podmiotu i rejestracji reprezentacji. Wcześniej osoba, która reprezentuje podmiot musi założyć sobie konto na PUESC.
Jeżeli o rejestrację podmiotu lub reprezentacji występuje osoba upoważniona do złożenia wniosku musi dołączyć do wniosku skan upoważnienia i skan potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej, a następnie dostarczyć oryginały pełnomocnictw.
W przypadku rejestracji podmiotu zagranicznego należy dołączyć dokumenty rejestrowe tego podmiotu (np. wydruk z rejestru w kraju trzecim), z których wynika umocowanie osoby udzielającej upoważnienia do reprezentowania podmiotu.
Szczegóły znajdują się w usłudze Załóż konto lub sprawdź swoje dane.

ID: 647442847

Część wskazówek dotyczących uzyskania podstawowego i zaawansowanego poziomu dostępu do PUESC znajduje się w odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania oraz w zakładce „Usługa krok po kroku” (KROK WSTĘPNY) w ramach opisu każdej usługi.
Szczegóły opisane są na PUESC w usłudze Załóż konto lub sprawdź swoje dane.
Jeżeli w tych materiałach nie ma odpowiedzi na pytania, to można skorzystać z usług HelpDesk, za pośrednictwem formularza HelpDesk dostępnego po zalogowaniu do konta PUESC. Informację jak skorzystać z pomocy HelpDesk znajdują się na PUESC w zakładce POMOC.

ID: 647442879

Podmioty, które są już zarejestrowane na PUESC w obszarze INTRASTAT, cło lub akcyza, w celu wykonywania czynności związanych z wysyłaniem, uzupełnianiem lub aktualizacją zgłoszeń do rejestru SENT, zobowiązane są do aktualizacji danych podmiotu. Link do formularza znajduje się w zakładce „Usługa krok po kroku” (KROK WSTĘPNY) w ramach opisu każdej usługi. Szczegóły znajdują się w usłudze Załóż konto lub sprawdź swoje dane.
Osoba dokonująca aktualizacji danych podmiotu i aktualizacji reprezentacji musi posiadać upoważnienie do wykonywania czynności określonych w ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, tj.:

 • przesyłania, uzupełnienia i aktualizacji zgłoszeń przewozu towarów do systemu monitorowania i/lub
 • rejestracji/aktualizacji danych podmiotu na potrzeby przesyłania, uzupełnienia i aktualizacji zgłoszeń przewozu towarów do systemu monitorowania.

Uprawnienia te muszą wynikać wprost z treści udzielonego pełnomocnictwa.

ID: 647442896

W przypadku gdy w trakcie awarii systemu SENT przewóz towaru został zgłoszony na dokumencie zastępującym zgłoszenie, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi, kierujący pojazdem powinien posiadać ten dokument w trakcie całego przewozu towaru wraz z potwierdzeniem jego przyjęcia.
Opis postępowania w przypadku niedostępności rejestru SENT znajduje się w zakładce „Niedostępność usługi, sytuacje awaryjne” w ramach opisu każdej usługi.

ID: 647447411

Wymagania techniczne dotyczące połączenia i komunikatów zostały opisane zakładce "Usługi sieciowe" w sekcji System SENT.
Dostęp za pomocą interfejsu niewizualnego jest dedykowany podmiotom, które obsługują dużą liczbę zgłoszeń w rejestrze SENT. W celu zweryfikowania, czy zasadne jest konfigurowanie dla podmiotu usług webservice na potrzeby systemu SENT, należy wysłać zapytanie na adres e-mail: projektsent.ias.zielonagora@mf.gov.pl

ID: 647447426

Kontakt z Help Desk SISCW sprawach związanych z aplikacją e-TOLL PL, w szczególności w zakresie:

 • instalacji aplikacji,
 • konfiguracji aplikacji,
 • rejestracji aplikacji,
 • aktualizacji aplikacji,
 • ustawień aplikacji,
 • przejazdów po drogach płatnych,

zapewniamy całodobowe wsparcie konsultantów:

Więcej informacji dotyczących aplikacji e-TOLL PL znajdziesz w serwisie e-TOLL PL (strona otworzy się w nowym oknie).

Uwaga! Jeśli masz problemy z przekazywaniem danych geolokalizacyjnych pojazdu do rejestru SENT z wykorzystaniem aplikacji mobilnej e-TOLL PL, skontaktuj się z Help Desk SISC:

 • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
 • w treści wiadomości napisz, co działa nieprawidłowo lub czego chcesz się dowiedzieć,
 • wyślij wiadomość z adresu e-mail, którego użyłeś do założenia konta na PUESC (login PUESC),
 • telefonicznie całodobowo (z wyjątkiem przerwy technicznej w godzinach 21.00-22.00) pod numerem:
 • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
 • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
 • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)
ID: 652175989
 • portal Centralny Service Desk
  przejdź do portalu CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)
 • e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl:
  • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości opisz, co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC);
 • telefon - wsparcie całodobowe (z wyjątkiem przerwy technicznej w godzinach 21.00-22.00):
  • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)

Uwaga! Wsparcie dla tej grupy usług jest świadczone wyłącznie w zakresie obsługi zgłoszeń dotyczących technicznych błędów i nieprawidłowości w działaniu usług. Help Desk SISC nie świadczy wsparcia w zakresie interpretacji przepisów prawa, na podstawie których funkcjonują poszczególne usługi, a także w zakresie stawek celnych i podatkowych, klasyfikacji towarowej, ograniczeń taryfowych, obowiązków i rozliczeń podatkowych, mandatów i kar administracyjnych.

ID: 652175965