FAQ

Przewóz towarów objęty monitorowaniem (SENT)


Na potrzeby realizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi został utworzony rejestr zgłoszeń SENT, który jest prowadzony w systemie teleinformatycznym. Rejestr SENT został stworzony żeby umożliwić dokonywanie zgłoszeń drogą elektroniczną. Dostęp podmiotów do tego rejestru, w celu przesyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń, odbywa się za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

ID: 647403947

Podmiot zobowiązany do przesyłania, uzupełnienia i aktualizacji zgłoszenia, po zalogowaniu się na PUESC, po wybraniu właściwej usługi w grupie „Przewóz towarów objętych monitorowaniem (SENT)” powinien wybrać odpowiedni „Formularz do wypełnienia”. Po jego wypełnieniu i przesłaniu do rejestru SENT, podmiot zgłaszający otrzyma numer referencyjny wraz z odpowiednią liczbą kluczy (elektroniczne kody zabezpieczające dostęp do zgłoszenia). Natomiast po uzupełnieniu lub aktualizacji zgłoszenia, podmiot otrzyma komunikat potwierdzający wykonanie danej czynności.
Przesłania, uzupełnienia lub aktualizacji można również dokonać z wykorzystaniem kanału e-mail (adres: puesc@mf.gov.pl) albo interfejsu niewizualnego (web service), wysyłając dokument w formacie xml, zgodnym ze specyfikacją techniczną tego dokumentu udostępnioną na PUESC.

ID: 647403977

Tak, w tym celu zostało udostępnione środowisko testowe, dostępne pod adresem https://test.puesc.gov.pl/, gdzie można testowo założyć konto na PUESC, a następnie wypełnić i wysłać formularz zgłoszenia jako podmiot wysyłający, podmiot odbierający lub przewoźnik. Założenie konta na środowisku testowym nie zwalnia z obowiązku założenia konta na środowisku produkcyjnym.

ID: 647424935

Oczekiwanie na potwierdzenie przesłania zgłoszenia (uzyskanie numeru referencyjnego wraz z kluczami), jego uzupełnienia albo aktualizacji nie przekracza kilku sekund.

ID: 647424950

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi określa sposób postępowania w przypadku niedostępności rejestru SENT – należy wówczas przesłać dokument zastępujący zgłoszenie, którego wzór stanowi załącznik do ww. rozporządzenia albo zgłoszenie w formacie xml.
Opis postępowania w przypadku niedostępności rejestru SENT znajduje się w zakładce „Niedostępność usługi, sytuacje awaryjne” w ramach opisu każdej usługi.

ID: 647424986

Niedostępność rejestru SENT to awaria lub przerwa techniczna tego rejestru, która uniemożliwia przesyłanie, uzupełnianie i aktualizowanie zgłoszeń oraz wysyłanie komunikatów zwrotnych dla podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających i przewoźników.
Brak dostępu do Internetu lub brak umiejętności korzystania z niego nie oznaczają niedostępności rejestru zgłoszeń.

ID: 647438309

Wykonywanie czynności w rejestrze SENT (dokonywanie, uzupełnianie i aktualizacja zgłoszeń przewozu towarów) nie wymaga podpisywania dokumentów podpisem kwalifikowanym ani podpisem niekwalifikowanym.

ID: 647438324

W grupie usług „Przewóz towarów objętych monitorowaniem (SENT)” wybierz usługę Sprawdź ważność zgłoszenia przewozu towarów. Po wpisaniu numeru referencyjnego zgłoszenia oraz numeru rejestracyjnego środka transportu, którym ma być dokonywany przewóz towaru, wyświetli się komunikat o ważności numeru referencyjnego.

ID: 647438339

W przypadku podmiotów wysyłających i podmiotów odbierających, które przesyłają lub aktualizują zgłoszenia konieczne jest posiadanie zaawansowanego poziomu dostępu do PUESC. Wymaga to założenia konta na PUESC, rejestracji danych osoby fizycznej, rejestracji danych podmiotu i rejestracji reprezentacji.
Natomiast przewoźnicy, którzy przesyłają, uzupełniają lub aktualizują zgłoszenia mogą posiadać jedynie podstawowy poziom dostępu do PUESC, wymaga to tylko założenia konta na PUESC.

ID: 647438378

Konto na PUESC może założyć sobie tylko osoba fizyczna. W przypadku podmiotów gospodarczych, zobowiązanych do dokonywania czynności w rejestrze SENT może to być, np. pracownik tego podmiotu posiadający stosowne pełnomocnictwo.

ID: 647438396

Jeżeli czynnością podmiotu odbierającego jest tylko uzupełnianie zgłoszeń o informacje o odbiorze towaru i do wykonywania tych czynności upoważnił osobę fizyczną (ze swojej firmy lub spoza firmy), to tylko ta osoba musi założyć sobie konto na PUESC.
Podmioty odbierające prowadzące działalność gospodarczą, które uzupełniają zgłoszenia o informację o odbiorze towaru, powinny posiadać zaawansowany poziom dostępu do PUESC do wykonywania tych czynności. Wymaga to, oprócz założenia konta na PUESC, rejestracji danych osoby fizycznej, rejestracji danych podmiotu i rejestracji reprezentacji.
Podmioty odbierające paliwa opałowe mogą uzupełniać zgłoszenia o informacje o odbiorze towaru (potwierdzać dostawy oleju opałowego) bez zaawansowanego poziomu dostępu do PUESC, gdy:

 • są zużywającym podmiotem olejowym nieprowadzącym działalności gospodarczej – wystarczający jest podstawowy poziom dostępu do PUESC (wymaga to założenia konta na PUESC, uwierzytelnienie odbywa się poprzez podanie loginu i hasła) albo
 • potwierdzają odbiór z wykorzystaniem kodów transakcyjnych generowanych za pośrednictwem PUESC, np. w aplikacji mobilnej (dotyczy wszystkich podmiotów odbierających paliwa opałowe).
ID: 647442813

Konto „proste” (podstawowy poziom dostępu do PUESC) powstaje po założeniu konta na PUESC. Po zalogowaniu się na to konto możliwe jest wykonywanie czynności tylko w tzw. „kontekście własnym”. Takie konto może założyć tylko osoba fizyczna, np. właściciel firmy, organ spółki lub pracownik firmy/spółki.
Konto „zaawansowane” (zaawansowany poziom dostępu do PUESC) powstaje po rejestracji danych osoby fizycznej, rejestracji danych podmiotu i rejestracji reprezentacji. Wcześniej osoba, która reprezentuje podmiot musi założyć sobie konto na PUESC. Po rejestracji, czynności w rejestrze SENT powinny być wykonywane z „kontekstu podmiotu”.
Przewoźnicy, którzy przesyłają, uzupełniają lub aktualizują – powinni posiadać podstawowy poziom dostępu do PUESC.
Podmioty wysyłające i podmioty odbierające, które przesyłają lub aktualizują zgłoszenia – powinny posiadać zaawansowany poziom dostępu do PUESC.
Podmioty odbierające prowadzące działalność gospodarczą, które uzupełniają zgłoszenia o informację o odbiorze towaru – powinny posiadać zaawansowany poziom dostępu do PUESC.
Podmioty odbierające paliwa opałowe mogą posiadać podstawowy poziom dostępu do PUESC do uzupełniania zgłoszeń o informację o odbiorze towaru, jeśli są zużywającym podmiotem olejowym nieprowadzącym działalności gospodarczej  albo korzystają z kodów transakcyjnych generowanych za pośrednictwem PUESC, np. w aplikacji mobilnej.
Szczegóły znajdują się w usłudze Załóż konto lub sprawdź swoje dane.

ID: 647442829

Konto „zaawansowane” (zaawansowany poziom dostępu do PUESC) powstaje po rejestracji danych osoby fizycznej, rejestracji danych podmiotu i rejestracji reprezentacji. Wcześniej osoba, która reprezentuje podmiot musi założyć sobie konto na PUESC.
Jeżeli o rejestrację podmiotu lub reprezentacji występuje osoba upoważniona do złożenia wniosku musi dołączyć do wniosku skan upoważnienia i skan potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej, a następnie dostarczyć oryginały pełnomocnictw.
W przypadku rejestracji podmiotu zagranicznego należy dołączyć dokumenty rejestrowe tego podmiotu (np. wydruk z rejestru w kraju trzecim), z których wynika umocowanie osoby udzielającej upoważnienia do reprezentowania podmiotu.
Szczegóły znajdują się w usłudze Załóż konto lub sprawdź swoje dane.

ID: 647442847

Część wskazówek dotyczących uzyskania podstawowego i zaawansowanego poziomu dostępu do PUESC znajduje się w odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania oraz w zakładce „Usługa krok po kroku” (KROK WSTĘPNY) w ramach opisu każdej usługi.
Szczegóły opisane są na PUESC w usłudze Załóż konto lub sprawdź swoje dane.
Jeżeli w tych materiałach nie ma odpowiedzi na pytania, to można skorzystać z usług HelpDesk, za pośrednictwem formularza HelpDesk dostępnego po zalogowaniu do konta PUESC. Informację jak skorzystać z pomocy HelpDesk znajdują się na PUESC w zakładce POMOC.

ID: 647442879

Podmioty, które są już zarejestrowane na PUESC w obszarze INTRASTAT, cło lub akcyza, w celu wykonywania czynności związanych z wysyłaniem, uzupełnianiem lub aktualizacją zgłoszeń do rejestru SENT, zobowiązane są do aktualizacji danych podmiotu. Link do formularza znajduje się w zakładce „Usługa krok po kroku” (KROK WSTĘPNY) w ramach opisu każdej usługi. Szczegóły znajdują się w usłudze Załóż konto lub sprawdź swoje dane.
Osoba dokonująca aktualizacji danych podmiotu i aktualizacji reprezentacji musi posiadać upoważnienie do wykonywania czynności określonych w ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, tj.:

 • przesyłania, uzupełnienia i aktualizacji zgłoszeń przewozu towarów do systemu monitorowania i/lub
 • rejestracji/aktualizacji danych podmiotu na potrzeby przesyłania, uzupełnienia i aktualizacji zgłoszeń przewozu towarów do systemu monitorowania.

Uprawnienia te muszą wynikać wprost z treści udzielonego pełnomocnictwa.

ID: 647442896

W przypadku gdy w trakcie awarii systemu SENT przewóz towaru został zgłoszony na dokumencie zastępującym zgłoszenie, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi, kierujący pojazdem powinien posiadać ten dokument w trakcie całego przewozu towaru wraz z potwierdzeniem jego przyjęcia.
Opis postępowania w przypadku niedostępności rejestru SENT znajduje się w zakładce „Niedostępność usługi, sytuacje awaryjne” w ramach opisu każdej usługi.

ID: 647447411

Wymagania techniczne dotyczące połączenia i komunikatów zostały opisane zakładce "Usługi sieciowe" w sekcji System SENT.
Dostęp za pomocą interfejsu niewizualnego jest dedykowany podmiotom, które obsługują dużą liczbę zgłoszeń w rejestrze SENT. W celu zweryfikowania, czy zasadne jest konfigurowanie dla podmiotu usług webservice na potrzeby systemu SENT, należy wysłać zapytanie na adres e-mail: projektsent.ias.zielonagora@mf.gov.pl

ID: 647447426

Przewóz towarów do osób fizycznych, co do zasady, nie podlega zgłoszeniu do rejestru SENT. Wyjątkiem jest przewóz paliw opałowych – w takim przypadku przewóz każdej ilości tego towaru również do osoby fizycznej podlega zgłoszeniu do rejestru SENT.

ID: 647447443

Jeżeli podmiot kupujący prowadzi działalność gospodarczą, to spełnia ustawową definicję podmiotu odbierającego.
W przypadku dostaw towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (np. sprzedaż krajowa) podmiot odbierający uzupełnia zgłoszenia o informację o odbiorze towaru, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu dostarczenia towaru. Wyjątkiem jest paliwo opałowe, którego odbiór należy potwierdzić w dniu dostarczenia.
W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (zakup z kraju UE) podmiot odbierający przesyła zgłoszenie do rejestru SENT, a następnie uzupełnienia zgłoszenia o informację o odbiorze towaru, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu dostarczenia towaru.
Wyjątkiem jest paliwo opałowe, którego odbiór należy potwierdzić w dniu dostarczenia.
Podmiot odbierający prowadzący działalność gospodarczą do uzupełniania zgłoszeń o informację o odbiorze towaru, powinien posiadać zaawansowany poziom dostępu do PUESC.
Podmioty odbierające paliwa opałowe mogą posiadać podstawowy poziom dostępu do PUESC do uzupełniania zgłoszeń o informację o odbiorze towaru, jeśli są zużywającym podmiotem olejowym nieprowadzącym działalności gospodarczej albo korzystają z kodów transakcyjnych generowanych za pośrednictwem PUESC, np. w aplikacji mobilnej.
Jeżeli podmiot kupujący jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i jest odbiorcą towaru innego niż olej opałowy (np. oleju napędowego), to przewóz tego towaru nie podlega zgłoszeniu do systemu SENT. W celu wystawienia przez sprzedawcę faktury, można podawać swój nr PESEL, co określi nabywcę jako osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

ID: 647447458

Jeżeli podmiot jest zarejestrowany w PUESC w innym obszarze, np. cła, akcyzy, Intrastat, musi zaktualizować dane podmiotu poprzez wskazanie obszaru „MONITOROWANIE PRZEWOZU”. Link do formularza znajduje się w zakładce „Usługa krok po kroku” (KROK WSTĘPNY) w ramach opisu każdej usługi dostępnej na stronie Przewóż towarów objętych monitorowaniem (SENT).
Szczegóły znajdują się w opisie usługi Załóż konto lub sprawdź swoje dane.

ID: 647456615

Zgłoszeń do rejestru SENT dokonuje przedsiębiorca albo upoważnione osoby działające  w jego imieniu i na jego ryzyko, np. pracownicy.

ID: 647456632

Tak, każdy podmiot wysyłający, podmiot odbierający lub przewoźnik może upoważnić dowolną osobę fizyczną do działania w jego imieniu i na jego rzecz. W tym przypadku podmiot odbierający może udzielić pełnomocnictwa np. pracownikowi podmiotu wysyłającego lub przewoźnika do potwierdzenia dostawy.

ID: 647456647

O zakresie pełnomocnictwa decyduje odpowiednio podmiot wysyłający, podmiot odbierający lub przewoźnik. Może to być pełnomocnictwo rodzajowe ogólne, np. do dokonywania i aktualizowania zgłoszeń w imieniu podmiotu wysyłającego lub do potwierdzania odbioru dostaw w imieniu podmiotu odbierającego. Może to być również pełnomocnictwo rodzajowe szczególne, np. do potwierdzenia odbioru konkretnej dostawy oznaczonej indywidualnym numerem referencyjnym.

ID: 647456662

W opisanym przypadku firma A jest podmiotem wysyłającym obowiązanym do dokonania zgłoszenia zgodnie z art. 5 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Dokonując zgłoszenia należy wskazać adres firmy X jako "dane adresowe miejsca załadunku towaru", jeżeli z tego miejsca rozpoczyna się faktyczny przewóz towaru.

ID: 647456677

Jesteśmy „podmiotem zużywającym” według ustawy o podatku akcyzowym i kupujemy alkohol z gorzelni na tzw. dokumencie dostawy. Alkohol ten zużywamy do wytwarzania naszych produktów zgodnie ze zwolnieniem ze względu na przeznaczenie i nie płacimy podatku akcyzowego. Alkohol przewozi dla nas firma transportowa w beczkach z plombami urzędowymi założonymi w gorzelni przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i przy dostawie towaru funkcjonariusze SCS też są w naszej firmie. Sprawdzają plomby, wagę i moc alkoholu. 

Odpowiedź:

W przypadku dostawy (sprzedaży) alkoholu przez np. gorzelnię (podmiot wysyłający) w ilości powyżej 500 kg lub 500 litrów bez względu na rodzaj opakowania (beczki, paleto pojemniki typu mauser), sprzedający ma obowiązek dokonania zgłoszenia do rejestru SENT. Natomiast obowiązkiem podmiotu odbierającego (kupującego) jest uzupełnienie tego zgłoszenia o informacje o odbiorze towaru.

ID: 647472508

Systemem monitorowania przewozu i obrotu objęte są m.in. dostawy w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, w tym paliw silnikowych i ich pochodnych, paliw opałowych, olejów smarowych i preparatów smarowych, które mogą być wykorzystane jako dodatki do paliw silnikowych oraz wyrobów zawierających alkohol etylowy (odmrażacze na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalniki i rozpuszczalniki).
Szczegółowy wykaz towarów objętych ww. systemem monitorowania został zdefiniowanym w art. 3 ust. 2 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi oraz rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 3 ust. 11 tej ustawy.
Dodatkowe informacje znajdują się w zakładce „Usługa krok po kroku” (KROK WSTĘPNY) w ramach opisu każdej usługi dostępnej na stronie Przewóż towarów objętych monitorowaniem (SENT) oraz w opisie usługi Załóż konto lub sprawdź swoje dane.

ID: 647472523

W celu uznania polskiego podmiotu albo oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego w Polsce za podmiot wysyłający, podmiot odbierający lub przewoźnika w rozumieniu ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi można zweryfikować dane w jawnych rejestrach. I tak dla:

 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (także w formie spółek cywilnych) w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
 • podmiotów innych niż osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Bez znaczenia dla obowiązku przesłania zgłoszenia do rejestru jest fakt rejestracji konkretnych podmiotów dla potrzeb, np. podatku od towarów i usług.

ID: 647472538

W sprawach reprezentacji, o której mowa w ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi zastosowanie mają w szczególności przepisy art. 95 i nast. Kodeksu cywilnego. Dlatego też, w przypadku, gdy podmioty będą chciały korzystać z usług pełnomocnika, pełnomocnictwo rodzajowe może mieć następującą treść:
Upoważniam niżej wymienione osoby:
Imię i nazwisko - numer PESEL
do wykonywania czynności określonych w art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, tj.:

 • przesyłania, uzupełnienia i aktualizacji zgłoszeń przewozu towarów do systemu monitorowania.

Dodatkowo upoważnienie może dotyczyć:

 • rejestracji/aktualizacji danych podmiotu na potrzeby przesyłania, uzupełnienia i aktualizacji zgłoszeń przewozu towarów do systemu monitorowania.
ID: 647472553

W ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi przyjęto, że podmiot wysyłający czy też podmiot odbierający musi być podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców.
Oznacza to, że w celu uznania polskiego podmiotu za podmiot wysyłający czy podmiot odbierający możliwe jest jego zweryfikowanie w jawnych rejestrach. I tak dla:

 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (także w formie spółek cywilnych) w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
 • podmiotów innych niż osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Bez znaczenia dla obowiązku przesłania zgłoszenia do rejestru jest fakt rejestracji konkretnych podmiotów dla potrzeb, np. podatku od towarów i usług.
Wobec tego, rolnika nieprowadzącego działalności gospodarczej (niewpisanego do ewidencji CEIDG), który prowadzi wyłącznie działalność rolniczą (działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt) nie można uznać za podmiot objęty ustawowymi obowiązkami, a przewóz towaru do takiej osoby nie podlega zgłoszeniu.
Wyjątek stanowi przewóz oleju opałowego do celów grzewczych, który podlega zgłoszeniu w każdym przypadku (bez względu na to czy podmiot odbierający prowadzi, czy nie prowadzi działalności gospodarczej).

ID: 647472568

Odpowiedzialność za dokonywanie poszczególnych czynności w rejestrze zgłoszeń ponoszą podmioty gospodarcze wymienione w ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, nie zaś osoby przez nich upoważnione. Zgodnie z art. 9 ust. 3 ww. ustawy osoba upoważniona przez podmiot wysyłający, podmiot odbierający czy przewoźnika będzie działała w jego imieniu i na jego rzecz, zatem jej działania będą pociągać za sobą skutki dla tych reprezentowanych podmiotów.

ID: 647472583

Osoba upoważniona nie będzie odpowiadać przed kontrolującymi/organami za swoje działania w rejestrze SENT, podejmowane w imieniu i na rzecz podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego albo przewoźnika. Ale w relacji wewnętrznej, czyli pomiędzy osobą upoważnioną a tym podmiotem, może ona odpowiadać na podstawie art. 471 kodeksu cywilnego za błędne (nienależyte wykonanie) działania.

ID: 647472598

Tak, wypełnia formularz zgłoszenia w części dla podmiotu wysyłającego i dla przewoźnika.

ID: 647483313

Jeżeli w trakcie przewozu następuje zmiana przewoźnika, to podmiot wysyłający może wygenerować nowemu przewoźnikowi klucz (formularz SENT_EDIT Uzupełnienie, aktualizacja, zamknięcie, anulowanie [SENT] pole „Nowe klucze").  Wygenerowany klucz podmiot wysyłający musi przekazać nowemu przewoźnikowi. Wówczas poprzedni przewoźnik nie będzie miał dostępu do danych zawartych w zgłoszeniu przewozu. Nowy przewoźnik może również zmienić klucz sam, pod warunkiem otrzymania klucza poprzedniego przewoźnika.

ID: 647483328

W przypadku zamawiania dostawy, np. oleju napędowego na potrzeby działalności wytwórczej w rolnictwie (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej), gdy podmiot ten prowadzi również działalność gospodarczą, w celu wystawienia przez sprzedawcę faktury, można podawać swój nr PESEL, co określi nabywcę jako osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.
W przypadku przewozu, np. oleju napędowego do osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, przewóz tych towarów nie podlega zgłoszeniu do systemu SENT.

ID: 647483343

Dane podmiotu może zaktualizować uprawniony reprezentant podmiotu, który posiada dostęp do PUESC. W tym celu należy:

 • zalogować się do PUESC;
 • przełączyć kontekst na właściwy dla podmiotu, którego dane chcemy zaktualizować;
 • w menu głównym przejść do „Mój pulpit”,

następnie należy przejść do zakładki „Dane podmiotu”, gdzie znajduje się opcja „Aktualizuj dane podmiotu”.

ID: 647483358

Katalog towarów, które podlegają systemowi monitorowania przewozu i obrotu jest określony w art. 3 ust. 2 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 3 ust. 11 tej ustawy.

ID: 647483375

Dostawa 800 litrów oleju napędowego do dwóch różnych lokalizacji należących do tego samego odbiorcy (oddzielnie do każdej lokalizacji po 400 litrów) nie podlega zgłoszeniu przewozu.

ID: 647483390

Obowiązek zgłaszania przewozu towarów, tj. oleje smarowe i preparaty smarowe dotyczy przesyłek, których masa brutto przekracza 500 kg lub objętość przekracza 500 litrów. Jednakże w przypadku towaru konfekcjonowanego, klasyfikowanego np. do pozycji CN 2710, obowiązek zgłoszenia przewozu nie istnieje, jeżeli towar ten jest przewożony w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów. Oznacza to, że w przypadku przewozu np. 600 kg tego towaru zapakowanego w opakowaniach jednostkowych o pojemności 11 litrów lub poniżej 11 litrów, nie ma obowiązku zgłaszania takiego przewozu.

ID: 647486707

Zgłoszenie przewozu powinno być dokonane tylko na 600 litrów towaru (trzy pojemniki po 200 litrów każdy). Pozostałe 1000 litrów towaru (sto pojemników po 10 litrów każdy) nie podlega zgłoszeniu, ponieważ towar ten (klasyfikowany do pozycji CN 3403) jest zapakowany w opakowaniach jednostkowych poniżej 16 litrów.

ID: 647486722

W ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi zostało zdefiniowane, m.in. zgłoszenie przewozu towaru. Zgodnie z tą definicją, zgłoszenie przewozu towaru do rejestru zgłoszeń dotyczy określonej ilości tego samego rodzaju towaru albo określonych ilości różnych rodzajów towarów przewożonych od jednego nadawcy towaru do jednego odbiorcy towaru, do jednego miejsca dostarczenia towaru, jednym środkiem transportu. Oznacza to, że w takiej sytuacji w jednym zgłoszenia przewozu można zgłosić więcej niż jeden rodzaj towaru.

ID: 647486737

W stosunku do towaru zaklasyfikowanego, np. do pozycji CN 2710, przepis art. 3 ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, który mówi o masie brutto przesyłki towarów lub jej objętości (przekraczającej 500 kg/500 litrów) należy analizować łącznie z przepisem art. 3 ust. 4 pkt 2 lit b ww. ustawy.
Oznacza to, że obowiązkiem zgłoszenia przewozu objęty jest ten towar, jeżeli jest zapakowany w opakowaniach jednostkowych większych niż 11 litrów i łączna masa brutto/objętość przesyłki tego towaru wynosi 500 kg/litrów. Może to być, np. cysterna z 600 litrami tego towaru albo 30 pojemników po 20 litrów każdy (co łącznie daje również 600 litrów).

UWAGA! Obowiązkom tym nie podlega przewóz przesyłki, np. 400 litrów w paleto pojemniku albo 24 pojemników po 20 litrów każdy (co łącznie daje 480 litrów) albo 100 pojemników po 10 litrów każdy (co łącznie daje 1000 litrów).

ID: 647486752

„Przesyłka" jest zdefiniowana w art. 3 ust. 3 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, natomiast w art. 2 pkt 10 powołanej ustawy znajduje się definicja „rodzaju towaru". Z definicji tych wynika, że o przesyłce mówimy wtedy, gdy przewożony towar jest klasyfikowany do jednej 4-cyfrowej pozycji CN. W przypadku, gdy przewożone jest np. 6000 litrów PB95 oraz 1000 litrów PB98, to przesyłką jest 7000 litów towaru klasyfikowanego do pozycji CN 2710.

ID: 647486767

Tak. Taki przewóz należy zgłosić, jak również przewóz towaru, którego objętość wynosi np. 480 litrów, a masa brutto ponad 500 kg.

ID: 647486782

Towary klasyfikowane do pozycji CN 3820 zawierające alkohol etylowy podlegają obowiązkowi zgłoszenia przewozu, jeżeli masa brutto przesyłki przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów (art. 3 ust. 2 pkt 1 lit. i ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi).

UWAGA!  Z art. 3 ust. 4 pkt 2 lit. f powołanej ustawy wynika, że towary te nie podlegają zgłoszeniu, jeżeli są przewożone w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów.
Oznacza to, że opisany ładunek nie podlega zgłoszeniu, ponieważ towar ten jest pakowany w pojemnikach jednostkowych 5-litrowych i 0,75-litrowych (mimo, że łączna objętość tego towaru to 540 litrów).

ID: 647486797

Tylko przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, z zastosowaniem systemu EMCS, nie podlega zgłoszeniu do rejestru. W przypadku gazu LPG zgłoszeniu do rejestru nie podlega również przemieszczanie wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przemieszczanych z zastosowaniem systemu EMCS albo na podstawie dokumentu dostawy.

ID: 647490912

W przypadku, w którym warsztat mechaniczny dokonuje sprzedaży oleju odpadowego, który jest następnie przewożony do miejsca, w którym ma być poddany odzyskowi poprzez regenerację, właściciel tego warsztatu staje się podmiotem wysyłającym i winien dokonać zgłoszenia przewozu do rejestru.
Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy warsztat mechaniczny przekazuje innemu podmiotowi olej odpadowy do utylizacji, płacąc jedynie za wykonanie usługi utylizacji. Wówczas, jeżeli następuje przeniesienie na odbiorcę towaru prawa do rozporządzania tym towarem (olejem odpadowym) jak właściciel, to taka transakcja podlega zgłoszeniu.
Dodatkowo, w takim zgłoszeniu należy podać sześciocyfrowy kod odpadu zgodny z katalogiem odpadów określonym w przepisach ustawy o odpadach (§ 3a rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów).

ID: 647490929

W opisanym przypadku odbiór oleju przepracowanego (odpadowego) podlega obowiązkowi zgłoszenia. Zgłoszenie to winno nastąpić najpóźniej przed rozpoczęciem przewozu obydwu partii towaru (po wlaniu do cysterny drugiej partii 400-litrowej, co da łącznie 800 litrów) i winno być dokonane przez przedsiębiorcę prowadzącego warsztat lub jego pełnomocnika.

ID: 647490945

Przewóz paliwa w zbiorniku na paliwo (w tzw. baku), z którego paliwo zasila silnik spalinowy zamontowany w pojeździe mechanicznym, nie podlega zgłoszeniu.

ID: 647490960

Ilość, masa brutto lub objętości towaru w zgłoszeniu powinna być zgodna z obowiązującym w Polsce Międzynarodowym Układem Jednostek Miar (SI).

W przypadku wyrobów energetycznych stosuje się temperaturę referencyjną, tj. litry gotowego wyrobu w temperaturze 15°C lub kilogramy gotowego wyrobu w powietrzu.

Jeżeli dostawa następuje w temperaturze rzeczywistej (ilość na fakturze lub dokumencie przewozu nie uwzględnia temperatury referencyjnej), zastosowanie winna mieć temperatura obserwowana (pomiaru).

ID: 647490975

Tak, towary z kodu CN 3824, które znajdują się w ww. załączniku podlegają zgłoszeniu do rejestru SENT bez względu na ich przeznaczenie.

ID: 647490990

Jeżeli masa/objętość towaru otrzymanego różni się o +/- 10% od masy/objętości zgłoszonej to należy w potwierdzeniu odbioru zaznaczyć opcję „dostawa zgodna ze zgłoszeniem" i podać faktyczną ilość odebranego towaru – w przypadku odbioru paliwa opałowego lub gazu LPG pole to jest obowiązkowe.

ID: 647497005

W przypadku, gdy susz tytoniowy zostaje przekazany innemu podmiotowi do utylizacji, jeżeli następuje przeniesienie na odbiorcę towaru prawa do rozporządzania tym towarem (suszem tytoniowym) jak właściciel, to taka transakcja podlega zgłoszeniu.
Dodatkowo, w takim zgłoszeniu należy podać sześciocyfrowy kod odpadu zgodny z katalogiem odpadów określonym w przepisach ustawy o odpadach (§ 3a rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów).

ID: 647497020

Towary podlegające ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi wymienione zostały w art. 3 ust. 2 tej ustawy oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wykazu towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów.
Na podmiocie dokonującym zgłoszenia ciąży obowiązek prawidłowego określenia, m.in. rodzaju towaru czy też pozycji CN. Narzędziem pomocniczym klasyfikowania towaru do kodów Nomenklatury Scalonej jest przeglądarka taryfowa – system ISZTAR http://isztar.mf.gov.pl/isztar/taryfa_celna/web/main_PL (strona otwiera się w nowym oknie przeglądarki)

ID: 647497035

Tak. Każda ilość paliwa opałowego przewożona do wskazanych podmiotów podlega zgłoszeniu do rejestru zgłoszeń SENT.

ID: 647497051

Zakładając, że transakcje (dostawy towarów związane z przewozem towarów) dokonywane są pomiędzy bazą paliw A i klientem B, bazą paliw A i klientem C oraz bazą paliw A i klientem D, to podmiotem wysyłającym w każdym przypadku jest baza paliw A. Wszystkie trzy przewozy towarów rozpoczynają się na bazie paliw A i należy dokonać trzech zgłoszeń.
Jeżeli spełnione są warunki § 7 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi, takie zgłoszenia można przesłać do rejestru w sposób zbiorczy. Rozwiązanie to skierowane jest do podmiotów dokonujących sprzedaży w ramach tzw. „handlu obwoźnego".

ID: 647497068

Po odbiorze towaru podmiot odbierający winien uzupełnić zgłoszenie o informację o odbiorze towaru, czyli „zamknąć" zgłoszenie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dostarczenia towaru.
W przypadku towarów innych niż paliwa opałowe, w sytuacji gdy podmiot odbierający nie zamknie zgłoszenia, nie powoduje to żadnych konsekwencji prawnych dla podmiotu wysyłającego i przewoźnika. W przypadku paliw opałowych, konsekwencje dla podmiotu wysyłającego wynikają z ustawy o podatku akcyzowym.

ID: 647497083

W przypadku dokonania transakcji pomiędzy podmiotami bez znaczenia pozostaje kto odbiera paliwo z bazy paliwowej. Gdy przewóz towaru rozpoczyna się na terytorium kraju, zgłoszenia przewozu towaru dokonuje podmiot wysyłający.
W przedstawionym przykładzie zgłoszenia przewozu dokona Państwa firma, jeżeli baza paliwowa dostawcy jest na terytorium RP.

ID: 647497098

Zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 2 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, dane dotyczące towaru będącego przedmiotem przewozu zawarte w zgłoszeniu nie podlegają aktualizacji.
Zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 3 ww. ustawy zgłoszenie można anulować tylko przed rozpoczęciem przewozu towaru. Drugie zgłoszenie (z prawidłową ilością) winno być sporządzone do czasu rozpoczęcia przewozu towaru. Adnotację o przesłaniu kolejnego zgłoszenia należy zamieścić w polu „uwagi" formularza.

ID: 647500213

Tak. Zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 1 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, numer referencyjny nadany zgłoszeniu jest ważny przez 10 dni od dnia jego nadania.
Należy jednak pamiętać, że po okresie 10 dni numer ten automatycznie wygaśnie i podmiot odbierający (w przypadku sprzedaży w kraju) nie będzie mógł potwierdzić odbioru towaru.

ID: 647500228

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na obowiązki nałożone przez ustawodawcę na podmiot wysyłający, podmiot odbierający i przewoźnika. Każdy z tych podmiotów ma określone przepisami ustawy obowiązki. Dlatego też wszystko zależy od stanu faktycznego związanego z przewozem towarów.
W przypadku dostawy towarów, dostawy wewnątrzwspólnotowej towarów, eksportu, nabycia wewnątrzwspólnotowego towarów i importu przewoźnik ma jedynie obowiązek uzupełnić przesłane, odpowiednio przez podmiot wysyłający albo podmiot odbierający, zgłoszenie.
Wyłącznie w przypadku przewozu towarów przez terytorium kraju (tzw. tranzyt) całość obowiązków związanych z dokonaniem zgłoszenia obciąża przewoźnika. Oczywiście na mocy udzielonego pełnomocnictwa podmioty obowiązane mogą upoważnić przewoźników do dokonywania w swoim imieniu zgłoszeń przewozu. Pamiętać jednak należy, że wszelkie nieprawidłowości obciążać będą jednak mocodawcę.

ID: 647500243

W przypadku dostawy towarów, dostawy wewnątrzwspólnotowej towarów i eksportu, tylko podmiot wysyłający dokonuje zgłoszenia przewozu towarów. Zaś w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego towarów i importu zgłoszenia przewozu towarów dokonuje podmiot odbierający. W takich przypadkach przewoźnik ma jedynie obowiązek uzupełnić te zgłoszenia.
Przewoźnik zgłasza jedynie przewóz rozpoczynający i kończący się poza terytorium RP (przejazd przez Polskę).
W przypadku wysłania zgłoszenia przewozu przez inne podmioty niż wyżej wskazane, takie zgłoszenie będzie bezprzedmiotowe.

ID: 647500258

W przypadku wystawienia dokumentu sprzedaży na osobę fizyczną jako odbiorcę, z podaniem NIP tej osoby, sprzedawca (podmiot wysyłający) jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia przewozu towaru, bez względu na miejsce dostarczenia towarów, pod warunkiem, że ta osoba fizyczna (odbiorca paliwa) prowadzi działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
W przypadku, gdy osoba fizyczna nie jest wpisana do CEIDG, ale ma nadany nr NIP ponieważ np. jest płatnikiem składek ubezpieczeniowych, przewóz tego oleju napędowego nie podlega zgłoszeniu do rejestru SENT.
Z obowiązku przesyłania zgłoszeń jest wyłączony przewóz paliwa (CN 2710), które jest przedmiotem dostawy dokonywanej ze stacji paliw ciekłych – rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów.

ID: 647500288

W opisanym przykładzie należy zauważyć, że miały miejsce dwie dostawy towarów (sprzedaże):

 • pierwsza - Podmiot L sprzedaje paliwo Klientowi K1 (na warunkach EXW lub FCA na Bazie Paliw BP1);
 • druga – Klient K1 odsprzedaje paliwo Klientowi K2 (na warunkach CPT lub DAP i dostarcza do Stacji Paliw SP1).

Posługując się ustawową definicją podmiotu wysyłającego, w odniesieniu do opisanego przykładu, należy zauważyć, że pierwsza dostawa towaru (sprzedaż) nie jest związana z przemieszczaniem towaru, zaś druga dostawa (sprzedaż) podlega obowiązkom ustawowym.
Ponieważ Klient K1 sprzedając towar na warunkach CPT lub DAP i dostarczając go do Stacji Paliw SP1 na rzecz podmiotu odbierającego (w celu dokonania dostawy towaru po zakończeniu jego przewozu) jest uprawniony do rozporządzania towarem jak właściciel w momencie rozpoczęcia przewozu, jest obowiązany do zgłoszenia tego przewozu. W tej sytuacji podmiotem odbierającym jest Klient K2. Przewoźnik P1 również ma swoje obowiązki.

ID: 647503903

W opisanym przypadku, przed rozpoczęciem przewozu wymagane jest posiadanie odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej przewóz całości towaru znajdującego się w cysternie. I tak:

 • na przewóz paliwa do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą powinny być dokonane zgłoszenia przewozu w rejestrze SENT;
 • na przewóz paliwa do osób fizycznych wystarczający jest wpis do dokumentu przewozowego ADR.

Dodatkowo w przypadku wystawienia dokumentu sprzedaży na osobę fizyczną jako odbiorcę, z podaniem NIP tej osoby, sprzedawca (podmiot wysyłający) jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia przewozu towaru, bez względu na miejsce dostarczenia towarów, pod warunkiem, że ta osoba fizyczna (odbiorca paliwa) prowadzi działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
W przypadku, gdy osoba fizyczna nie jest wpisana do CEIDG, ale ma nadany nr NIP ponieważ np. jest płatnikiem składek ubezpieczeniowych, przewóz tego oleju napędowego nie podlega zgłoszeniu do rejestru SENT.

ID: 647503918

W przypadku, gdy towar będzie przewożony w procedurze tranzytu do oddziału celnego wewnątrz kraju, w którym dokonana będzie odprawa celna i zgłoszenie do procedury dopuszczenia do obrotu, zgłoszenie do rejestru zgłoszeń winno być dokonane najpóźniej przed opuszczeniem placu odpraw w oddziale celnym wewnętrznym, w którym dokonano odprawy celnej (przewóz z bazy kontenerowej będzie odbywał się z zastosowaniem przepisów i dokumentów celnych). Wówczas miejscem rozpoczęcia przewozu będzie miejsce odprawy celnej.
Analogicznie przewóz w procedurze tranzytu do miejsca uznanego też nie wymaga zgłoszenia do rejestru SENT.
W przypadku zaś odprawy celnej importowej na granicy RP (port morski lub lotniczy), przewóz towaru podlega zgłoszeniu na odcinku od granicy do miejsca dostarczenia wskazanego przez importera towaru.

ID: 647503939

Zgłoszenia zawsze należy dokonać przed rozpoczęciem przewozu towaru.
W przypadku eksportu towaru, zgłoszenia należy dokonać na przejazd z miejsca załadunku do miejsca, w którym towar zostanie objęty procedurą wywozu lub procedurą tranzytu, np. oddział celny wewnątrz kraju, oddział celny na granicy RP albo miejsce uznane.
W przypadku, gdy jest to oddział celny wewnątrz kraju, przejazd od tego miejsca do oddziału celnego wyprowadzenia następuje w oparciu o przepisy i dokumenty celne.

ID: 647503954

Procedurę, zgodnie z którą przewożone są towary można zidentyfikować na podstawie dokumentów celnych, tj. Karnetu TIR, Karnetu ATA albo wydruku dokumentu e-AD z nadanym numerem referencyjnym tego dokumentu tzw. ARC albo wydruku innego dokumentu handlowego, w którym umieszczono numer referencyjny e-AD albo dokumentu zastępujący e-AD.

ID: 647503969

W zgłoszeniu przewozu miejscem dostarczenia towaru  jest adres docelowy dostawy. Zmiana środka transportu, przewoźnika, czy też numeru lokalizatora albo urządzenia (ZSL) powinna być zaktualizowana w zgłoszeniu.

ID: 647503984

Zgodnie z art. 3 ust. 6 pkt 1 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, systemowi monitorowania nie podlega przewóz towarów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, przewożonych przez operatorów pocztowych w paczkach pocztowych w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe.
Należy zaznaczyć, że w powołanej ustawie paczka pocztowa oznacza przesyłkę rejestrowaną, niebędącą przesyłką listową, o masie do 20 000 g i wymiarach:

 • z których żaden nie może przekroczyć 2000 mm albo
 • które nie mogą przekroczyć 3000 mm dla sumy długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość.

Dlatego też w przypadku towarów przewożonych przez kurierów w paczkach pocztowych są zwolnione z obowiązków wynikających z ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

ID: 647503999

Po rozpoczęciu przewozu nie można anulować zgłoszenia SENT. Jeżeli podmiot odbierający pierwotnie wskazany w zgłoszeniu SENT zamknął to zgłoszenie wskazując w dostawie „0" litrów i podał przyczyny odmowy przyjęcia dostawy, to podmiot wysyłający powinien wysłać nowe zgłoszenie SENT. W przeciwnym przypadku należy zaktualizować zgłoszenie poprzez zmianę danych podmiotu obierającego oraz miejsca dostawy.

ID: 647507214

W przypadku odmowy przyjęcia towaru nabywanego wewnątrzwspólnotowo podmiot odbierający, który wcześniej dokonywał zgłoszenia przewozu tego towaru, winien zamknąć to zgłoszenie, wpisując w polu uwagi informację o odmowie przyjęcia dostawy.
Następnie na przewóz tego nieodebranego towaru z powrotem do jego nadawcy (z Polski do UE) konieczne jest dokonanie kolejnego zgłoszenia, w myśl art. 5 ust. 3 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

ID: 647507229

Każdy przewóz towaru podlegający ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi powinien być zgłoszony w rejestrze SENT. Dlatego też jeżeli towar został odebrany i ten fakt został potwierdzony w trakcie zamykania zgłoszenia przewozu, ale z przyczyn obiektywnych uznano, że towar musi być zwrócony do nadawcy np. w ramach reklamacji, to podmiot, który odebrał towar musi dokonać zgłoszenia przewozu tego towaru jako podmiot wysyłający.

ID: 647507244

Dla przewozu towaru z magazynu do magazynu tego samego odbiorcy bez obowiązku zgłaszania przewozu przy jednoczesnym wystawieniu dokumentu potwierdzającego przesunięcie międzymagazynowe jest wymagane posiadanie tytułu prawnego, tj. prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo dokumentu potwierdzającego stosunek zobowiązaniowy.

ID: 647507259

Obecnie możliwe jest dokonanie zgłoszenia w sposób zbiorczy, w którym wskazywana jest łączna ilość towaru będącego przedmiotem przewozu, co znacznie ułatwia rozliczanie załadowanej cysterny jako całości.
W przypadku pojedynczego zgłoszenia, jeżeli pozostała ilość paliwa kwalifikuje dany przewóz do zgłoszenia do rejestru zgłoszeń (art. 3 ust. 2 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi) wówczas na przewóz pozostałego paliwa można dokonać zgłoszenia wskazując siebie jako podmiot odbierający, bądź – w przypadku pojawienia się nowego klienta – tego klienta jako podmiot odbierający.

ID: 647507274

Z obowiązku przesyłania zgłoszeń jest wyłączony przewóz paliwa (CN 2710), które jest przedmiotem dostawy dokonywanej ze stacji paliw ciekłych – rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów.

ID: 647507289

Tak, ze względów dowodowych odnośnie dopełnienia obowiązków. Za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, może być nałożona kara w terminie 5 lat od dnia niedopełnienia obowiązku (art. 28 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi).

ID: 647514604

W takim przypadku należy dokonać jednego zgłoszenia przewozu. Winien go dokonać podmiot odbierający, który rozpoznaje transakcję nabycia wewnątrzwspólnotowego.

ID: 647514619

Za przewoźnika uznaje się ten podmiot, który zawarł umowę przewozu i odpowiada z ten przewóz. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego podmiot, który zawarł taką umowę może podzlecić przewóz rzeczy, jednakże to on nadal pozostaje stroną umowy przewozu.
W przypadku gdy przewoźnik chce by czynności za niego i na jego rzecz (ryzyko) dokonywał spedytor może upoważnić imiennie wskazanych pracowników spedytora.

ID: 647514634

Z obowiązku przesyłania zgłoszeń jest wyłączony przewóz paliwa (CN 2710), które jest przedmiotem dostawy dokonywanej ze stacji paliw ciekłych – rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów.
Dodatkowo należy pamiętać o ograniczeniach wynikających z Umowy europejskiej ADR.

ID: 647514649

Uwzględniając obowiązujące w krajowym porządku prawnym regulacje dotyczące czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku kierowców wykonujących przewóz drogowy, m.in. rzeczy, należy przyjąć, że przerwy w przekazywaniu danych związane z przewidzianymi w przepisach prawa unijnego i krajowego regulacjach nie wpływają na naruszenie obowiązku przekazywania danych o trasie przewozu, z tym zastrzeżeniem, że kolejne przekazywanie danych nie może rozpocząć się z innego miejsca niż miejsce ostatniego postoju drogowego środka transportu.

ID: 647514664

Nie ma żadnych konsekwencji prawnych z tym związanych.

ID: 647514679

W przypadku przewozu olejów opałowych jest nakładana kara pieniężna w wysokości 5000 zł (na podmiot prowadzący działalność gospodarczą) i 1000 zł (na podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej).
W przypadku przewozu gazu LPG jest nakładana kara pieniężna w wysokości 10 000 zł.
W przypadku przewozu pozostałych towarów nie ma sankcji z tytułu niezamknięcia zgłoszenia.

ID: 647514694

Każdy uczestnik przewozu jest odpowiedzialny za czynności przewidziane w ustawie dla niego, zatem podmiot odbierający nie ponosi konsekwencji niespełnienia obowiązku przez przewoźnika.

ID: 647516909

W przypadku dokonania transakcji pomiędzy podmiotami bez znaczenia pozostaje kto odbiera towar z zakładu produkcyjnego. Postanowienia ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, a w szczególności nałożone obowiązki na podmioty wysyłające, podmioty odbierające oraz przewoźników zawarte w art. 5-7 tej ustawy nie są związane z warunkami dostawy (formułami handlowymi INCOTERMS), które co do zasady określają reguły dostarczenia towaru od sprzedawcy do odbiorcy (odpowiedzialność, ponoszenie kosztów transportu, ubezpieczenia, ryzyka, itp.).
Stąd dla prawidłowego wykonania obowiązków płynących z ustawy niezbędnym jest wyłącznie interpretowanie przepisów powołanej ustawy bez względu na stosowane warunki dostaw.

ID: 647516925

W opisanym przypadku jeżeli będzie istniała konieczność przewiezienia tego towaru do maszyny lub pojazdu po drodze publicznej, to przewóz ten podlega zgłoszeniu do rejestru SENT.

ID: 647516940

Jeżeli nie jest możliwe anulowanie pierwszego zgłoszenia z powodu rozpoczęcia przewozu, wówczas zostanie ono automatycznie zamknięte przez system po 10 dniach. Nie należy w tej sytuacji potwierdzać odbioru, ponieważ doszło do nowego zgłoszenia, które – jak wynika z informacji zawartych w pytaniu – zostało faktycznie zrealizowane.

ID: 647516955

Podmiot, który posługuje się NIP może prowadzić działalność gospodarczą, może też mieć zawieszoną działalność gospodarczą.
W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca jej nie wykonuje, lecz działalność w okresie zawieszenia niezmiennie traktowana jest jako gospodarcza, a sam podmiot jako przedsiębiorca. Przykładowe czynności jakie może wykonywać przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności uregulowano w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, ze zm.).
W przedstawionym przypadku, przedsiębiorca ma obowiązek posługiwania się NIP-em (obowiązek wynikający z art. 20 ust. 1 ww. ustawy), a przewóz do niego towarów podlega obowiązkom wynikającym z ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

ID: 647516970

Zgodnie z art. 10a ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, przewoźnik jest zobowiązany w trakcie całej trasy przewozu zapewnić przekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu objętego zgłoszeniem SENT.
Jeżeli:

 • nieprzekazywanie danych geolokalizacyjnych wynika z niesprawności lokalizatora – należy postępować zgodnie z zapisami wskazanymi w ww. ustawie, m.in. art. 10c;
 • nieprzekazywanie danych geolokalizacyjnych wynika z niedostępności rejestru SENT, należy postępować zgodnie z komunikatami publikowanymi na stronie PUESC;
 • nieprzekazywanie danych geolokalizacyjnych wynika z wyłączenia lokalizatora na czas przerwy w transporcie, należy postępować zgodnie z odpowiedzią do pytania 4.27 w FAQ.
ID: 647516985

Jeżeli w trakcie przewozu towaru objętego systemem SENT, środek transportu ma przerwę w przewozie (np. w wyniku obowiązkowej przerwy kierującego), a ciągnik siodłowy wykorzystywany jest wtedy na potrzeby realizacji innego zlecenia transportowego, dozwolone jest rozłączenie zestawu. Po wznowieniu przewozu (objętego monitorowaniem) niezbędne jest zapewnienie aktualności danych zawartych w zgłoszeniu SENT oraz przywrócenie udostępniania danych geolokalizacyjnych od miejsca, w którym nastąpiła przerwa w ich nadawaniu do systemu SENT-GEO.
W celu udostępniania danych geolokalizacyjnych, przewoźnicy mogą stosować urządzenia ZSL, urządzenia OBU (urządzenia pokładowe) lub aplikację e-TOLL PL. Wybór sposobu przekazywania danych geolokalizacyjnych jest kompetencją przewoźnika. Każde z rozwiązań cechuje się indywidualnymi funkcjonalnościami, które w mniejszym bądź większym stopniu wymagają obsługi. Rolą przewoźnika jest wybór rozwiązania oraz dbałość o jego poprawną eksploatację i tym samym zapewnienie przekazywania aktualnych danych geolokalizacyjnych w trakcie przewozów objętych monitorowaniem SENT.
W przypadkach, kiedy konieczne jest przerwanie przekazywania danych geolokalizacyjnych, preferowane jest korzystanie z aplikacji mobilnej e-TOLL PL, która umożliwia włączanie i wyłączanie nadawania danych geolokalizacyjnych na czas przerwy. Jeżeli przewoźnik korzysta z OBU/ZSL, to aplikacja mobilna może być wykorzystywana jako lokalizator zapasowy – po odpowiednim uzupełnieniu zgłoszenia SENT.

ID: 666844732

W przypadku, gdy przewóz towaru rozpoczyna się i kończy poza granicami kraju, przewoźnik winien dokonać zgłoszenia SENT_300. Dla opisanego przypadku transportu intermodalnego, przewoźnik kolejowy winien przesłać zgłoszenie na przewóz towaru po krajowej sieci kolejowej  (do miejsca zmiany środka transportu z kolejowego na drogowy), natomiast przewoźnik drogowy winien przesłać kolejne zgłoszenie na przewóz towaru po drogach publicznych (od miejsca przeładunku jednostki kontenerowej z transportu z kolejowego na drogowy).
Dodatkowo zalecamy, aby w polu uwagi dodać informację o przeładunku towaru z transportu kolejowego na transport drogowy

ID: 666844747

W zgłoszeniach przewozu gazu zalecane jest wskazywanie ilości w litrach.

ID: 650310279

Tak. Procedura awaryjna stosowana w przypadku niedostępności systemu informatycznego (tu: EMCS) jest tylko sposobem postępowania w takich sytuacjach – towar nadal podlega regułom przemieszczania w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy.

ID: 650310295

Tak. Działanie to jest prawidłowe.

ID: 650331711

Jeżeli z różnicy pomiędzy ilością załadowanego gazu na cysternę a ilością wydanego z niej gazu wynika, że w cysternie pozostała jakaś ilość tego towaru, to na taką ilość gazu należy wysłać zgłoszenie SENT.

ID: 650331727

Na czas przewozu tego towaru mogą obowiązywać 2 zgłoszenia - z poprzedniego i bieżącego przewozu. Ich suma powinna odpowiadać ilości faktycznie przewożonej w cysternie. Albo też, jeżeli zgłoszenie z poprzedniego dnia zostało zamknięte, to może zostać wystawione nowe zgłoszenie na całość towaru (z poprzedniego dnia + dolane).

ID: 650331791

Jeśli ten „stan martwy" wchodzi w skład tary przewożonego towaru (masy pojazdu przed załadunkiem), to nie jest uwzględniony w masie towaru, wskazywanej na liście przewozowym, tym samym nie podlega wskazaniu w zgłoszeniu.

ID: 650331754

Takie postępowanie jest prawidłowe, przy czym należy na bieżąco aktualizować dane, które ulegają zmianie.

ID: 650331775

Nie. W rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów jest wskazany „numer fabryczny".

ID: 650335850

Przykład: Podmiot A sprowadza towar z kraju trzeciego i dokonuje importu towaru (zgłoszenie dopuszczenia do obrotu) na przejściu granicznym, zgłoszenie towaru dokonywane jest w procedurze importu (z zapłaconą akcyzą). Następnie, bezpośrednio po dokonaniu importu, podmiot A dowozi towar do miejsca docelowego i tam sprzedaje go kontrahentowi B na warunkach DAP miejsce w kraju. Sprzedaż dokonywana jest w miejscu/na placu kontrahenta B.
W powyższym przypadku zgłoszenia SENT_100 (art. 5 ustawy) dokonuje podmiot A (podmiot wysyłający). Podmiot B jest podmiotem odbierającym.

ID: 650335868

Przykład: Podmiot A sprowadza towar z kraju trzeciego i dokonuje importu towaru (zgłoszenie dopuszczenia do obrotu) na przejściu granicznym, zgłoszenie towaru dokonywane jest w procedurze importu (z zapłaconą akcyzą). Następnie, bezpośrednio po dokonaniu importu, podmiot A sprzedaje towar (bezpośrednio na granicy/w miejscu dokonania zgłoszenia celnego) kontrahentowi B (na warunkach FCA miejsce, w którym dokonywany jest import towaru). Sprzedaż jest dokonywana bezpośrednio po dokonaniu importu, w związku z tym, nie dochodzi do przemieszczenia fizycznego towaru. Towar przemieszczany jest dopiero po dokonaniu importu i po dokonaniu sprzedaży towaru na rzecz podmiotu B.
W powyższym przypadku zgłoszenia SENT_100 (art. 5 ustawy) dokonuje podmiot A (podmiot wysyłający). Podmiot B jest podmiotem odbierającym.

ID: 650335884

Przykład: Podmiot A sprowadza towar z kraju trzeciego i dokonuje importu towaru (zgłoszenie dopuszczenia do obrotu) na przejściu granicznym, zgłoszenie towaru dokonywane jest w procedurze importu (z zapłaconą akcyzą). Następnie, bezpośrednio po dokonaniu importu, podmiot A sprzedaje towar (bezpośrednio na granicy/w miejscu dokonania zgłoszenia celnego) kontrahentowi B (na warunkach FCA miejsce, w którym dokonywany jest import towaru). Po sprzedaży przez podmiot A kontrahentowi B, przed rozpoczęciem przemieszczenia, kontrahent B sprzedaje towar podmiotowi C i to ten podmiot (podmiot C) dostarcza towar na swoje stacje paliw.
W powyższym przypadku zgłoszenia SENT_100 (art. 5 ustawy) dokonuje podmiot B (podmiot wysyłający). Podmiot C jest podmiotem odbierającym.

ID: 650335900

Przykład: Podmiot A sprowadza gaz LPG z kraju trzeciego i dokonuje importu towaru (zgłoszenie dopuszczenia do obrotu) na przejściu granicznym, zgłoszenie towaru dokonywane jest w procedurze importu (z zapłaconą akcyzą). Następnie podmiot A po dokonaniu importu przewozi gaz LPG do magazynu, z którym ma podpisaną umowę.
Po dopuszczeniu towaru (gazu LPG) do obrotu (nadaniu temu towarowi statusu celnego towaru krajowego/wspólnotowego), przewóz ten rozpoczyna się na terytorium kraju i zgodnie z art. 5 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towaru oraz obrotu paliwami opałowymi, podmiot A powinien wysłać zgłoszenie SENT_100 do rejestru SENT.

ID: 650372316

Przykład: Podmiot A sprowadza towar z kraju trzeciego i dokonuje importu towaru (zgłoszenie dopuszczenia do obrotu) na przejściu granicznym, zgłoszenie towaru dokonywane jest w procedurze importu (z zapłaconą akcyzą). Następnie, bezpośrednio po dokonaniu importu, podmiot A dokonuje rozładunku w magazynie, na terenie, na którym dokonał importu. Nie dochodzi do przemieszczenia towaru po dokonaniu importu. Import jest dokonywany na terenie terminala przeładunkowego/magazynu.
W powyższym przypadku zgłoszenie SENT nie jest wymagane - towar nie jest przemieszczany po drodze publicznej albo krajowej sieci kolejowej.

ID: 650372332

Przykład: Podmiot A sprowadza gaz LPG z kraju trzeciego i dokonuje importu towaru (zgłoszenie dopuszczenia do obrotu) na przejściu granicznym, zgłoszenie towaru dokonywane jest w procedurze importu (z zapłaconą akcyzą). Gaz LPG znajduje się w wagonach. Import dokonywany jest na torach ogólnodostępnych, ale niestety, wagony muszą być podstawione na terminal, który znajduje się kilka kilometrów od stacji granicznej (podstawienie wagonów na bocznicę). Podmiot A, po dokonaniu importu, dokonuje rozładunku w magazynie, na terenie terminala, który jest oddalony kilka kilometrów od miejsca dokonania importu. Dochodzi do przemieszczenia towaru po dokonaniu importu, ale przemieszczenie to, to podstawienie wagonów na bocznicę terminala.
Po dopuszczeniu towaru (gazu LPG) do obrotu (nadaniu temu towarowi statusu celnego towaru krajowego/wspólnotowego), przewóz ten rozpoczyna się na terytorium kraju i zgodnie z art. 5 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towaru oraz obrotu paliwami opałowymi, podmiot A powinien wysłać zgłoszenie SENT_100 do rejestru SENT.

ID: 650372348

Dla przewozu towarów w tzw. handlu obwoźnym (wielu odbiorców, wiele miejsc dostaw) dedykowane jest zgłoszenie zbiorcze (SENT_120).

ID: 650372367

Nie.

ID: 650372389

Przykład: „Całkowita pojemność..." wynosi 20 000 litrów a suma wynikająca z deklarowanych dostaw wynosi 15 000 litrów.
Taka sytuacja jest możliwa.

ID: 650401639

Tak, w opisanej sytuacji możliwe jest dodanie nowego podmiotu odbierającego.

ID: 666869072

Podmiot odbierający, który korzysta z własnego klucza, zamykając zgłoszenie widzi tylko informacje o przewozie towaru do niego. Nie widzi danych o pozostałych przewozach.

ID: 650401678

10% w zgłoszeniu zbiorczym SENT dotyczy rozbieżności stwierdzonej podczas kontroli.

ID: 650401696

10% różnicy związane jest z zachodzącymi np. w paliwie procesami fizykochemicznymi, powstałymi rozbieżnościami w przeliczaniu jednostek miar, itp. Nie stanowi ona dodatkowej ilości towaru do rozdysponowania. Co do zasady klient nie powinien odebrać więcej towaru niż jest w zgłoszeniu. W przeciwnym razie ta dodatkowa ilość podlega zgłoszeniu (nowe zgłoszenie SENT).

ID: 650245486

Ponieważ nie można zmienić ilości towaru w już realizowanym zgłoszeniu, w opisanej sytuacji możliwe jest dodanie tego samego podmiotu odbierającego na tę dodatkową ilość towaru.

ID: 650522102

Przykład: Zgłoszenie zbiorcze obejmuje 20 tys. litrów i wskazanych jest 3 odbiorców.
PO1 => 5 - 4 = 1 tys. litrów
PO2 => 5 tys. litrów
PO3 => 5 + 4 = 9 tys. litrów
pozostaje nieprzypisanych => 5 tys. litrów
Po rozpoczęciu przewozu nie można anulować zgłoszenia. Nie można też zmienić w zgłoszeniu ilości towaru (art. 8 ust. 2 i 3 ustawy). W takim przypadku należy wysłać dodatkowe zgłoszenie SENT na PO3 na 4 tys. litrów gazu.

ID: 650522118

Przykład: Zgłoszenie zbiorcze obejmuje 20 tys. litrów i wskazanych jest 3 odbiorców.
PO1 => 5 - 4 = 1 tys. litrów
PO2 => 5 tys. litrów
PO3 => 5 + 4 = 9 tys. litrów
pozostaje nieprzypisanych => 5 tys. litrów
W takim przypadku należy wysłać dodatkowe zgłoszenie SENT na PO3 na 4 tys. litrów gazu.
Jednakże w sytuacji gdy PO1 bezpośrednio po dostawie towaru zamknie zgłoszenie SENT (potwierdzając dokładną ilość odebranego gazu), wówczas dopuszczalne jest niewysyłanie dodatkowego zgłoszenia na PO3. Taki sposób postępowania dotyczy tylko przewozu CN 2711.
W tym przypadku nie ma zastosowania art. 5a ustawy (art. 5a dotyczy tylko rezygnacji z całej dostawy towaru).

ID: 650522134

Przykład: Zgłoszenie zbiorcze obejmuje 20 tys. litrów i wskazanych jest 3 odbiorców.
PO1 => 5 - 5 = 0 litrów
PO2 => 5 tys. litrów
PO3 => 5 + 5 = 10 tys. litrów
pozostaje nieprzypisanych => 5 tys. litrów
W takim przypadku ma zastosowanie art. 5a ustawy. Jeżeli PO1 zamknął zgłoszenie SENT, wskazując w dostawie "0" litrów i podał przyczyny odmowy przyjęcia dostawy, to podmiot wysyłający powinien wysłać nowe zgłoszenie SENT na 5 tys. litrów gazu. Jeżeli PO1 nie zamknął zgłoszenia SENT, wystarczy zaktualizować zgłoszenie poprzez zmianę danych podmiotu obierającego oraz miejsca dostawy.

ID: 650522150

Jeżeli podmiot odbierający pierwotnie wskazany w zgłoszeniu SENT zamknął to zgłoszenie wskazując w dostawie "0" litrów i podał przyczyny odmowy przyjęcia dostawy, to podmiot wysyłający powinien wysłać nowe zgłoszenie SENT. W przeciwnym wypadku należy zaktualizować zgłoszenie poprzez zmianę danych podmiotu obierającego oraz miejsca dostawy.

ID: 650522166

Przykład: Na zgłoszeniu zbiorczym wskazano odbiorcę A oraz B i zaplanowano do obu dostawę po 10 000 litrów. Jednak dostawa do odbiorcy A nie mogła być zrealizowana, natomiast odbiorca B zadeklarował, że może odebrać całość (czyli 20 000 litrów).
Jeżeli podmiot A zamknął zgłoszenie SENT wskazując w dostawie "0" litrów i podał przyczyny odmowy przyjęcia dostawy, to podmiot wysyłający powinien wysłać nowe zgłoszenie SENT. W przeciwnym wypadku należy zaktualizować zgłoszenie poprzez wskazanie danych podmiotu B oraz nowego miejsca dostawy.

ID: 650574427

Po rozpoczęciu przewozu nie można anulować zgłoszenia SENT. Jeżeli podmiot odbierający pierwotnie wskazany w zgłoszeniu SENT zamknął to zgłoszenie wskazując w dostawie "0" litrów i podał przyczyny odmowy przyjęcia dostawy, to podmiot wysyłający powinien wysłać nowe zgłoszenie SENT. W przeciwnym wypadku należy zaktualizować zgłoszenie poprzez zmianę danych podmiotu obierającego oraz miejsca dostawy.

ID: 650574443

Jeżeli podmiot odbierający zamknął zgłoszenie SENT, wskazując w dostawie "0" litrów i podając przyczyny odmowy przyjęcia dostawy, to podmiot wysyłający powinien wysłać nowe zgłoszenie SENT na siebie. Miejscem załadunku jest miejsce, z którego rozpocznie się przewóz w związku z nowym zgłoszeniem. Jeżeli podmiot odbierający nie zamknął zgłoszenia SENT, wystarczy zaktualizować zgłoszenie poprzez zmianę danych podmiotu obierającego oraz miejsca dostawy.
Nie ma możliwości zastosowania dokumentu MM.

ID: 650574461

Gaz ziemny nie jest objęty systemem monitorowania przewozu i obrotu.

ID: 650574477

Systemowi monitorowania przewozu i obrotu nie podlega gaz LPG (towary objęte pozycją CN ex 2711 – propan, butan, albo mieszaniny propanu-butanu) przemieszczany na podstawie dokumentu dostawy zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Wynika to z treści rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

ID: 650574493

Podmiot gospodarczy prowadzący stację paliw ciekłych, w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, winien udokumentować wszystkie tego typu czynności związane z pracami serwisowymi, w celu uprawdopodobnienia tego zdarzenia (w celach dowodowych) w przypadku ewentualnej kontroli lub prowadzenia postępowania administracyjnego.

ID: 650646309

W przypadku dostarczenia gazu LPG na stację paliw ciekłych, w trakcie potwierdzania odbioru gazu LPG („zamykania zgłoszeń" SENT), podmiot odbierający winien podać stany liczników sumarycznych ze wszystkich dystrybutorów, z których wydawane są te towary – odczytane bezpośrednio przed załadunkiem towaru do zbiornika wraz ze wskazaniem numeru fabrycznego danego dystrybutora oraz objętości towaru, który został dostarczony do stacji paliw, wyrażoną w litrach.

ID: 650646325

Zawarte w art. 3 ust. 7 pkt 4 i 5 ustawy dane miejsca magazynowania towaru, tj. miejsca wysyłki i przyjęcia, świadczą, że przy przesunięciu międzymagazynowym musi istnieć magazyn dla towaru wysyłki i magazyn dla towaru przyjęcia. Muszą to być miejsca z konkretnymi danymi adresowymi. Wymogu miejsca magazynowania nie spełnia cysterna drogowa, kolejowa lub kontenerowa, jeżeli zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne jest środkiem transportu paliw ciekłych przystosowanym do załadunku, transportu i rozładunku paliw ciekłych, wykorzystywanym do sprzedaży paliw ciekłych bezpośrednio odbiorcom końcowym na podstawie koncesji lub do przywozu paliw ciekłych na podstawie wpisu do rejestru podmiotów przywożących.
Przesunięcie międzymagazynowe to przemieszczanie towarów lub materiałów pomiędzy poszczególnymi magazynami należącymi do jednego przedsiębiorstwa posiadającego tytuł prawny do tych magazynów (prawo własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo dokumentu potwierdzającego stosunek zobowiązaniowy). Przesunięcie międzymagazynowe stanowi przychód i rozchód wewnętrzny - towar jest nadal własnością dokonującego przemieszczenia. Towar cały czas znajduje się w zasobach firmy, zmienia się tylko miejsce jego składowania.
Reasumując, przewóz paliwa bez zgłoszenia do rejestru SENT może być dokonywany w ramach przesunięcia międzymagazynowego z jednego do innego miejsca, gdzie dany podmiot posiada instalacje magazynowe, jeżeli przewożonym towarom towarzyszy dokument potwierdzający to przesunięcie.

ID: 650646341

Przewoźnik po wpisaniu w zgłoszeniu numeru identyfikacyjnego miejsca, w którym zlokalizowane jest urządzenie grzewcze (np. piec), zwrotnie otrzyma dane dotyczące lokalizacji tego urządzenia, które wynikają ze zgłoszenia AKC-RU, tj. adres i dane geolokalizacyjne.

ID: 650182997

Zgodnie z art. 6c ust. 3 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, jeżeli pomiędzy podmiotem sprzedającym a nabywającym została zawarta umowa okresowa, która następnie została zarejestrowana w rejestrze SENT (posiada unikatowy identyfikator), w przypadku dostawy niezwiązanej z przewozem, zgłoszenia nie wysyła się do rejestru SENT.  
Jeżeli umowa okresowa nie jest zawarta i nie jest zarejestrowana, podmiot sprzedający winien wysłać zgłoszenie SENT_140

ID: 650210014

Jeżeli pomiędzy podmiotem sprzedającym a nabywającym została zawarta umowa okresowa, która następnie została zarejestrowana w rejestrze SENT (posiada unikatowy identyfikator), w przypadku przewozu paliwa opałowego, podmiot wysyłający wysyła zgłoszenie SENT_100 (art. 5 ust. 1 i 2 ustawy) wskazując, że dostawa jest realizowana w ramach umowy, o której mowa w art. 89 ust. 5e albo 5f ustawy o podatku akcyzowym. Następnie przewoźnik uzupełnia zgłoszenia (art. 5 ust. 4 i 4a ustawy), a końcowo podmiot odbierający, w dniu dostarczenia tego paliwa, uzupełnia zgłoszenie o informację o ilości odebranego towaru, informację, że działa jako zużywający podmiot olejowy lub pośredniczący podmiot olejowy oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 89 ust. 5 pkt 3 lit. a lub b ustawy o podatku akcyzowym (art. 5 ust. 6 ustawy).
Wyżej wskazane oświadczenie nie jest wymagane, jeżeli została zawarta umowa, o której mowa w art. 89 ust. 5e ustawy o podatku akcyzowym (art. 5 ust. 7 ustawy).
Dodatkowo, podmiot wysyłający jest zobowiązany przesyłać do rejestru SENT miesięczne zestawienia informacji dotyczących okresowych umów, zawierające dane, o których mowa w art. 6c ust. 4 ustawy.

ID: 650210030

Podmiot B, który rozporządza towarem jak właściciel przed rozpoczęciem przewozu, ponieważ to on decyduje kiedy i ile towaru ma być przewiezione z miejsca załadunku do miejsca dostarczenia/zużycia, jest podmiotem wysyłającym i występuje w roli PPO (pośredniczący podmiot olejowy), a Podmiot C jest podmiotem odbierającym w roli ZPO (zużywającym podmiotem olejowym). W takim przypadku winno być dokonane zgłoszenie S_100 pomiędzy Podmiotem B a Podmiotem C.

Dodatkowo, jeżeli między Podmiotem A (PPO) a Podmiotem B (PPO) została zawarta i zarejestrowana na PUESC umowa, wówczas na potwierdzenie transakcji między nimi zgłoszenie SENT nie jest wymagane, jeśli zaś podmioty te nie zawarły umowy, to konieczne jest zgłoszenie S_140.

ID: 650210046

Jeżeli przed przewozem paliwa opałowego wiadomo jest jaka jego część będzie zużyta na cele grzewcze, a jaka na cele dalszej odsprzedaży, to na przewóz tego towaru należy wysłać dwa zgłoszenia – jeden, w którym podmiot odbierający występuje w roli ZPO, a drugi w którym podmiot odbierający występuje w roli PPO.
Jeżeli zaś przed przewozem nie jest znana ilość paliwa opałowego przeznaczonego na cele grzewcze, to na przewóz całości towaru należy wysłać zgłoszenie, gdzie podmiot odbierający występuje w roli PPO, a następnie kolejne zgłoszenie (SENT na siebie), w którym podmiot odbierający występuje w roli ZPO, po to żeby dopełnić obowiązków wynikających z ustawy o podatku akcyzowym i zapewnić możliwość zastosowania obniżonej stawki akcyzy.
Jeżeli podmiot przewozi paliwo opałowe z własnego magazynu w lokalizacji A do miejsca zużycia w lokalizacji B, to dla zapewnienia wyżej wskazanych zasad należy wysłać zgłoszenie SENT na siebie, gdzie jako podmiot wysyłający należy wskazać się w roli PPO, a jako podmiot odbierający – wskazać się w roli ZPO.

ID: 650210063

W jaki sposób powinno być dokonane i zakończone zgłoszenie SENT w takiej sytuacji? Czy powinny być dwa odrębne zgłoszenia SENT dla poszczególnych kotłów? Czy istnieją jakiekolwiek konsekwencje błędnego oszacowania ilości oleju grzewczego dla kotłów?

Odpowiedź:

W opisanym przypadku należy dokonać dwóch zgłoszeń, oddzielnie dla każdego numeru identyfikacyjnego miejsca, gdzie znajduje się urządzenie grzewcze. W takiej sytuacji ilość dostarczanego oleju grzewczego należy szacować uwzględniając posiadaną wiedzę o zużyciu paliwa przez te urządzenia grzewcze.
Ważne jest, aby suma ilości oleju grzewczego potwierdzonych w każdym z tych zgłoszeń była równa ilości towaru faktycznie dostarczonego do miejsca zużycia.

ID: 666871168

Dostawę paliwa opałowego możesz potwierdzić zamykając zgłoszenie SENT:

 • na PUESC,
 • w aplikacji mobilnej SENT-DOSTAWY lub
 • wprowadzając KOD TRANSAKCYJNY, np. w aplikacji mobilnej zainstalowanej na telefonie komórkowym kierowcy, który przywiózł olej.

W przypadku zamykania zgłoszeń SENT na Portalu PUESC albo w aplikacji mobilnej SENT-DOSTAWY – konieczny jest zaawansowany poziom dostępu do PUESC, z zarejestrowaną reprezentacją w obszarze MONITOROWANIE PRZEWOZU – szczegóły znajdują się w opisie usługi Załóż konto lub sprawdź swoje dane.

W przypadku zamykania zgłoszeń SENT z wykorzystaniem KODÓW TRANSAKCYJNYCH – wystarczający jest podstawowy poziom dostępu do PUESC – wymaga to założenia konta prostego na PUESC, uwierzytelnienie odbywa się poprzez podanie loginu i hasła – szczegóły znajdują się w opisie usługi Załóż konto lub sprawdź swoje dane.

Jednocześnie należy pamiętać, że kody transakcyjne:

 • nie mogą być udostępniane osobom nieupoważnionym, a osoba która użyła tego kodu osobiście potwierdza dostarczenie oleju opałowego,
 • możesz pobrać ze swojego konta na PUESC, Portalu Podatkowym lub w urzędzie skarbowym,
 • są przeznaczone do potwierdzania dostarczenia do ciebie oleju opałowego.
ID: 650210079

Funkcjonalność wykorzystywania kodów transakcyjnych została zaprojektowana do stosowania  zamiast osobistego podpisu, co oznacza, że kody te nie mogą być udostępniane osobom do tego nieupoważnionym. Użycie kodu oznacza, że osoba, która wygenerowała ten kod potwierdza dostarczenie oleju opałowego. Kod ten można np. wprowadzić w aplikacji, którą posiada kierowca na swoim telefonie. Stąd też nie ma potrzeby upoważniać kogoś do zamykania zgłoszeń, ponieważ to odbierający wprowadzając swój kod transakcyjny, sam potwierdza odbiór paliwa.

ID: 650210095

Dostawę paliwa opałowego możesz potwierdzić zamykając zgłoszenie SENT:

 • na PUESC,
 • w aplikacji mobilnej SENT-DOSTAWY lub
 • wprowadzając KOD TRANSAKCYJNY, np. w aplikacji mobilnej zainstalowanej na telefonie komórkowym kierowcy, który przywiózł olej.

Niezależenie od wybranej opcji, wystarczający jest podstawowy poziom dostępu do PUESC – wymaga założenia konta prostego na PUESC, uwierzytelnienie odbywa się poprzez podanie loginu i hasła – szczegóły znajdują się w opisie usługi Załóż konto lub sprawdź swoje dane.

ID: 650213611

Usługą ZSL nazywamy rodzaj usług przygotowany dla Zewnętrznych Systemów Lokalizacji na wspólne potrzeby systemów SENT (SENT-GEO) i e-TOLL. Rejestracja i zarządzanie usługami ZSL odbywa się przy użyciu formularzy ZSL100 i ZSL105. W usługach ZSL Operator OBU/ZSL może rejestrować urządzenia OBU/ZSL.

ID: 650213651

Na potrzeby realizacji obowiązków przekazywania danych wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi oraz na potrzeby Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej (e-TOLL), dopuszczone są zarówno urządzenia (lokalizatory) OBU jak i ZSL. W związku z tym, Operator posiadający w swoim portfolio urządzenia OBU oraz Operator posiadający w swoim portfolio urządzenia ZSL, są traktowani w ten sam sposób.

ID: 650213667

W związku z uruchomieniem systemu e-TOLL, umożliwiono wykorzystywanie na potrzeby systemów SENT i e-TOLL urządzeń pokładowych OBU (z ang. On Board Unit). Z uwagi na fakt, że urządzenia OBU (klasy GNSS) są urządzeniami technologicznie zbliżonymi do urządzeń trwale montowanych w pojazdach samochodowych (ZSL), uznano, że również one spełniają definicję „zewnętrznego systemu lokalizacji”, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Urządzenia OBU dopuszczone do użytku w systemie SENT to takie, które uzyskały pozytywny wynik w testach dla systemu e-TOLL i są dostępne w sieci dystrybucji Ministerstwa Finansów lub Operatora OBU znajdującego się na liście Operatorów udostępnionej na stronach MF. Urządzenia OBU, podobnie jak lokalizatory ZSL wymagają rejestracji do usług ZSL przez Operatorów.

ID: 650213685

Informacje są dostępne na PUESC.

ID: 650258901

Na potrzeby systemu SENT i e-TOLL urządzenia OBU/ZSL rejestruje wyłącznie Operator OBU/ZSL.
W trakcie rejestracji Operator wybiera rodzaj usługi (e-TOLL/ SENT/ e-TOLL i SENT).  Operator dodaje urządzenia OBU/ZSL w ramach zarejestrowanych usług ZSL. Zwrotnie Operator otrzymuje numer biznesowy urządzenia. Operator przekazuje przewoźnikowi, który korzysta z danego urządzenia OBU/ZSL, numer biznesowy (w formacie U/Znn-xxnnxx-n) - ten numer przewoźnik może używać w zgłoszeniu SENT.

ID: 650258917

Aktualna instrukcja jest dostępna na PUESC w zakładce "Usługi sieciowe", w części System SENT.

ID: 650258933

Aktualna specyfikacja jest dostępna na PUESC w zakładce "Usługi sieciowe", w części System SENT.

ID: 650258951

Tak, Operator usług ZSL może zarejestrować urządzenia GPS (OBU lub ZSL) w usłudze ZSL, która jednocześnie obsługuje systemy e-TOLL i SENT. W takim przypadku użytkownik urządzenia OBU/ZSL może korzystać z jednego urządzenia, ale Operator OBU/ZSL musi zapewnić wysyłanie danych lokalizacyjnych na dwa endpointy w odpowiednich kryteriach dla schemy danych.

ID: 650258981

Tak. Jeśli jedno z urządzeń będzie zarejestrowane w usłudze SENT, a drugie urządzenie w usłudze e-TOLL, to mają przyznane różne numery biznesowe lokalizatorów i działają niezależnie. Urządzenia mogą działać niezależnie w jednym pojeździe.

ID: 650258997

W środowisku produkcyjnym, aby wypełnić zgłoszenie ZSL100, Operator musi mieć założone konto zaawansowane na PUESC. Operacje na PUESC dokonuje w kontekście firmy (nie w kontekście własnym). Po wypełnieniu zgłoszenia ZSL100, Operator wysyła prośbę o odblokowanie możliwości rejestracji usług w SENT na adres e-mail: operatorzyOBUZSL@mf.gov.pl. Dopiero po odblokowaniu możliwe jest skorzystanie z formularza ZSL105.

ID: 650300413

Konieczna jest aktywacja lokalizatora, która nastąpi automatycznie po przypisaniu lokalizatora OBU/ZSL do numeru SENT. Aby aktywować lokalizator (i uaktywnić rejestrację danych), przewoźnik powinien wpisać numer biznesowy lokalizatora do zgłoszenia przewozu SENT. Jest to jednorazowa czynność która uaktywnia rejestrowanie danych z danego lokalizatora na potrzeby systemu SENT. W przypadku urządzeń testowych – do zgłoszenia SENT uzupełnianego na środowisku testowym, a dla urządzeń produkcyjnych -  do zgłoszenia SENT na środowisku produkcyjnym PUESC.

ID: 650300429

Reprezentant Operatora ZSL powinien mieć nadane jedno z dwóch poniższych uprawień:

 • „Zarządzanie usługami ZSL/OBU”;
 • „SENT – przesyłanie, aktualizacja i uzupełnianie zgłoszeń przesyłanych do systemu...”.

 

ID: 650300445

Tak, jest taka możliwość. W takim przypadku, w trakcie uzupełniania zgłoszenia SENT, jako główny lokalizator Przewoźnik wskazuje numer biznesowy urządzenia OBU/ZSL, a jako zapasowy lokalizator wskazuje numer biznesowy aplikacji e-TOLL PL. Następnie w aplikacji e-TOLL PL jest możliwy podgląd ostatnio zarejestrowanej pozycji GPS lokalizatora OBU/ZSL.

ID: 650300461

Jeśli w zgłoszeniu SENT przewoźnik wypełni obydwa pola (w jednym identyfikator urządzenia OBU/ZSL, a w drugim numer z aplikacji e-TOLL PL), to będą rejestrowane dane z obydwu urządzeń udostępniających dane geolokalizacyjne do systemu SENT. W formularzu SENT406 powinna być możliwość sprawdzenia pozycji zarówno urządzenia OBU/ZSL jak i aplikacji e-TOLL PL (jeżeli urządzenia nadają dane).

ID: 666877587

Przewoźnik uzupełniając zgłoszenie SENT musi wypełnić sekcję danych dotyczących przewoźnika. W tej sekcji m.in. należy podać numer biznesowy lokalizatora, za pomocą którego przekazywane są dane geolokalizacyjne.

ID: 650300479

Nie. Przewoźnik nie ma możliwości zarządzania usługą ZSL na PUESC oraz swoimi urządzeniami (lokalizatorami OBU/ZSL).

ID: 650300495

Lokalizatorami OBU/ZSL można zarządzać bezpośrednio przez formularze PUESC. Dodatkowo został udostępniony dostęp niewizualny do tych usług – Operatorzy ZSL mogą zintegrować własny system i zapewnić dostęp swoich klientów (przewoźników) poprzez swój system.

ID: 650301411

Operator ZSL rejestruje usługi, a następnie dodaje urządzenia i przekazuje swoim klientom (przewoźnikom) numery biznesowe lokalizatorów OBU/ZSL
https://test.puesc.gov.pl (środowisko testowe)
https://puesc.gov.pl  (środowisko produkcyjne)

ID: 650301427

Operator OBU/ZSL może zarejestrować usługę:

 • wyłącznie dla systemu e-TOLL,
 • wyłącznie dla systemu SENT,
 • wspólną dla systemów e-TOLL i SENT.
ID: 650301443

Prawdopodobną przyczyną braku danych jest problem z danymi geolokalizacyjnymi wysyłanymi przez lokalizator, w który wyposażony jest pojazd. Jeżeli  w celu udostępniania danych geolokalizacyjnych pojazd jest wyposażony w urządzenie OBU/ZSL – należy zgłosić się do operatora OBU/ZSL i zweryfikować, czy dane są odbierane z lokalizatora i właściwie wysyłane do SENT-GEO (operator nie otrzymuje komunikatów zwrotnych informujących o błędach). Jeżeli pojazd jest wyposażony w lokalizator z zainstalowaną aplikacją mobilną e-TOLL PL, kierowca powinien zweryfikować, czy aplikacja jest włączona i właściwie skonfigurowana na potrzeby udostępniania danych do SENT-GEO.
Dane prezentowane w formularzu SENT406 mogą być również prezentowane z nieznacznym opóźnieniem w stosunku do czasu rzeczywistego – jest to zależne od czasu przetwarzania danych przez interfejsy systemu oraz jakości/prędkości transferu danych lokalizatorów.

ID: 650301462

Jeśli przewożone towary są odpadami w rozumieniu ustawy o odpadach, a ich przewóz podlega przepisom rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów, wówczas przywóz takich odpadów do Polski albo przewóz ich z terytorium jednego państwa członkowskiego UE na terytorium drugiego państwa członkowskiego UE albo państwa trzeciego, przez terytorium Polski - należy zgłosić do rejestru SENT.
W przypadku wątpliwości związanych z kwalifikowaniem danego towaru do odpadów, właściwym organem do udzielenia wsparcia jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

ID: 650301480

Przewóz odpadów, który podlega rozporządzeniu (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów oraz który rozpoczyna się poza granicami kraju i kończy w Polsce (SENT_200) albo rozpoczyna się i kończy poza granicami kraju, ale jest przewożony przez Polskę (SENT_300) - należy zgłosić do rejestru SENT.
Wyjątek stanowią przewozy odpadów objęte procedurą celną tranzytu, a także przewozy odpadów przeznaczonych do odzysku, których ilość w przesyłce nie przekracza 20 kg (mówi o tym art. 3 ust. 2 ww. rozporządzenia WE).
Zgłoszeniu do rejestru SENT nie podlegają przewozy odpadów rozpoczynające się na terytorium kraju.

ID: 650301496

W przypadku odmowy przyjęcia towaru nabywanego wewnątrzwspólnotowo podmiot odbierający, którzy wcześniej dokonywał zgłoszenia przewozu tego towaru (SENT_200), winien zamknąć to zgłoszenie, wpisując w polu uwagi informację o odmowie przyjęcia dostawy.
Na przewóz tego nieodebranego towaru z powrotem do jego nadawcy (z Polski do UE) nie jest wymagane zgłoszenie SENT.

ID: 650304912

Konieczność odbioru reklamowanego odpadu przez organizującego przemieszczenie wynika z rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów, a więc podlega także systemowi SENT. W przypadku odmowy przyjęcia towaru wywożonego z Polski do UE, który następnie zostaje zwrócony  do Polski, podmiot do którego towar jest zwracany winien dokonać zgłoszenia przewozu tego towaru zgodnie z art. 6 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT_200). W tym przypadku podmiot z Polski jest podmiotem odbierającym.

ID: 650304928

Jeżeli po dopuszczeniu towaru do obrotu (nadaniu temu towarowi statusu celnego towaru krajowego/wspólnotowego) następuje dostawa towarów albo wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, to zgodnie z § 2 ust. 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (system SENT) nie jest objęty przewóz realizowany na podstawie art. 5 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

ID: 650304944

Ponieważ od przejścia granicznego do oddziału celnego wewnątrz kraju towar jest objęty procedurą celną tranzytu, to zgodnie z § 2 ust. 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, ten przewóz nie jest objęty systemem SENT.
Dodatkowo, w przypadku dalszego przewozu towaru na terenie kraju, po uprzednim dopuszczeniu towaru do obrotu (nadaniu temu towarowi statusu celnego towaru krajowego/wspólnotowego), zgodnie z § 2 ust. 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, systemem SENT nie jest objęty przewóz realizowany na podstawie art. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

ID: 650304960

Przewóz towarów z pozycji CN 2701 i CN 2704 o masie brutto przesyłki powyżej 500 kg, który rozpoczyna się poza granicami kraju i kończy w Polsce (SENT_200) albo rozpoczyna się i kończy poza granicami kraju ale jest przewożony przez Polskę (SENT_300) - należy zgłosić do rejestru SENT.
Wyjątek stanowią przewozy węgla i koksu objęte procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem, a także przewozy tego towaru w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 25 kg.
Zgłoszeniu do rejestru SENT nie podlegają przewozy węgla i koksu rozpoczynające się na terytorium kraju (§ 2 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi).

ID: 650304978

W przypadku odmowy przyjęcia towaru nabywanego wewnątrzwspólnotowo podmiot odbierający, którzy wcześniej dokonywał zgłoszenia przewozu tego towaru (SENT_200), winien zamknąć to zgłoszenie, wpisując w polu uwagi informację o odmowie przyjęcia dostawy.
Na przewóz tego nieodebranego towaru z powrotem do jego nadawcy (z Polski do UE) nie jest wymagane zgłoszenie SENT.

ID: 650304994

W przypadku odmowy przyjęcia towaru wywożonego z Polski do UE, który następnie zostaje zwrócony  do Polski, podmiot do którego towar jest zwracany winien dokonać zgłoszenia przewozu tego towaru zgodnie z art. 6 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT_200). W tym przypadku podmiot z Polski jest podmiotem odbierającym.

ID: 650308810

Jeżeli po dopuszczeniu towaru z pozycji CN 2701 lub CN 2704 do obrotu (nadaniu temu towarowi statusu celnego towaru krajowego/unijnego), następuje dostawa towaru albo wewnątrzwspólnotowa dostawa tego towaru związana z przewozem - to przewóz ten rozpoczyna się na terytorium kraju i zgodnie z § 2 ust. 8 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, nie jest objęty systemem SENT.

ID: 650308826

Jeżeli od przejścia granicznego do miejsca wewnątrz kraju towar z pozycji CN 2701 lub CN 2704 jest objęty np. procedurą celną tranzytu albo wywozu w rozumieniu unijnego kodeksu celnego - to zgodnie z § 2 ust. 8 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi - przewóz tego towaru nie jest objęty systemem SENT.
Jeżeli po dopuszczeniu towaru z pozycji CN 2701 lub CN 2704 do obrotu (nadaniu temu towarowi statusu celnego towaru krajowego/unijnego), następuje dostawa towaru albo wewnątrzwspólnotowa dostawa tego towaru związana z przewozem - to przewóz ten rozpoczyna się na terytorium kraju i zgodnie z § 2 ust. 8 pkt 1 ww. rozporządzenia nie jest objęty systemem SENT.

ID: 650308843

Kontakt z Help Desk SISC • portal Centralny Service Desk
  przejdź do portalu CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)
 • e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl:
  • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości opisz, co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC);
 • telefon - wsparcie całodobowe:
  • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)

Uwaga! Wsparcie dla tej grupy usług jest świadczone wyłącznie w zakresie obsługi zgłoszeń dotyczących technicznych błędów i nieprawidłowości w działaniu usług. Help Desk SISC nie świadczy wsparcia w zakresie interpretacji przepisów prawa, na podstawie których funkcjonują poszczególne usługi, a także w zakresie stawek celnych i podatkowych, klasyfikacji towarowej, ograniczeń taryfowych, obowiązków i rozliczeń podatkowych, mandatów i kar administracyjnych.

ID: 652175965

W sprawach związanych z aplikacją e-TOLL PL, w szczególności w zakresie:

 • instalacji aplikacji,
 • konfiguracji aplikacji,
 • rejestracji aplikacji,
 • aktualizacji aplikacji,
 • ustawień aplikacji,
 • przejazdów po drogach płatnych,

zapewniamy całodobowe wsparcie konsultantów:

Więcej informacji dotyczących aplikacji e-TOLL PL znajdziesz w serwisie e-TOLL PL (strona otworzy się w nowym oknie).

Uwaga! Jeśli masz problemy z przekazywaniem danych geolokalizacyjnych pojazdu do rejestru SENT z wykorzystaniem aplikacji mobilnej e-TOLL PL, skontaktuj się z Help Desk SISC:

 • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
 • w treści wiadomości napisz, co działa nieprawidłowo lub czego chcesz się dowiedzieć,
 • wyślij wiadomość z adresu e-mail, którego użyłeś do założenia konta na PUESC (login PUESC),
 • telefonicznie pod numerem:
 • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
 • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
 • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)
ID: 652175989