FAQ

04. Zgłoszenie przewozu towaru, jego uzupełnianie i aktualizowanie


Zakładając, że transakcje (dostawy towarów związane z przewozem towarów) dokonywane są pomiędzy bazą paliw A i klientem B, bazą paliw A i klientem C oraz bazą paliw A i klientem D, to podmiotem wysyłającym w każdym przypadku jest baza paliw A. Wszystkie trzy przewozy towarów rozpoczynają się na bazie paliw A i należy dokonać trzech zgłoszeń.
Jeżeli spełnione są warunki § 7 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi, takie zgłoszenia można przesłać do rejestru w sposób zbiorczy. Rozwiązanie to skierowane jest do podmiotów dokonujących sprzedaży w ramach tzw. „handlu obwoźnego".

ID: 647497068

Po odbiorze towaru podmiot odbierający winien uzupełnić zgłoszenie o informację o odbiorze towaru, czyli „zamknąć" zgłoszenie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dostarczenia towaru.
W przypadku towarów innych niż paliwa opałowe, w sytuacji gdy podmiot odbierający nie zamknie zgłoszenia, nie powoduje to żadnych konsekwencji prawnych dla podmiotu wysyłającego i przewoźnika. W przypadku paliw opałowych, konsekwencje dla podmiotu wysyłającego wynikają z ustawy o podatku akcyzowym.

ID: 647497083

W przypadku dokonania transakcji pomiędzy podmiotami bez znaczenia pozostaje kto odbiera paliwo z bazy paliwowej. Gdy przewóz towaru rozpoczyna się na terytorium kraju, zgłoszenia przewozu towaru dokonuje podmiot wysyłający.
W przedstawionym przykładzie zgłoszenia przewozu dokona Państwa firma, jeżeli baza paliwowa dostawcy jest na terytorium RP.

ID: 647497098

Zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 2 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, dane dotyczące towaru będącego przedmiotem przewozu zawarte w zgłoszeniu nie podlegają aktualizacji.
Zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 3 ww. ustawy zgłoszenie można anulować tylko przed rozpoczęciem przewozu towaru. Drugie zgłoszenie (z prawidłową ilością) winno być sporządzone do czasu rozpoczęcia przewozu towaru. Adnotację o przesłaniu kolejnego zgłoszenia należy zamieścić w polu „uwagi" formularza.

ID: 647500213

Tak. Zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 1 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, numer referencyjny nadany zgłoszeniu jest ważny przez 10 dni od dnia jego nadania.
Należy jednak pamiętać, że po okresie 10 dni numer ten automatycznie wygaśnie i podmiot odbierający (w przypadku sprzedaży w kraju) nie będzie mógł potwierdzić odbioru towaru.

ID: 647500228

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na obowiązki nałożone przez ustawodawcę na podmiot wysyłający, podmiot odbierający i przewoźnika. Każdy z tych podmiotów ma określone przepisami ustawy obowiązki. Dlatego też wszystko zależy od stanu faktycznego związanego z przewozem towarów.
W przypadku dostawy towarów, dostawy wewnątrzwspólnotowej towarów, eksportu, nabycia wewnątrzwspólnotowego towarów i importu przewoźnik ma jedynie obowiązek uzupełnić przesłane, odpowiednio przez podmiot wysyłający albo podmiot odbierający, zgłoszenie.
Wyłącznie w przypadku przewozu towarów przez terytorium kraju (tzw. tranzyt) całość obowiązków związanych z dokonaniem zgłoszenia obciąża przewoźnika. Oczywiście na mocy udzielonego pełnomocnictwa podmioty obowiązane mogą upoważnić przewoźników do dokonywania w swoim imieniu zgłoszeń przewozu. Pamiętać jednak należy, że wszelkie nieprawidłowości obciążać będą jednak mocodawcę.

ID: 647500243

W przypadku dostawy towarów, dostawy wewnątrzwspólnotowej towarów i eksportu, tylko podmiot wysyłający dokonuje zgłoszenia przewozu towarów. Zaś w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego towarów i importu zgłoszenia przewozu towarów dokonuje podmiot odbierający. W takich przypadkach przewoźnik ma jedynie obowiązek uzupełnić te zgłoszenia.
Przewoźnik zgłasza jedynie przewóz rozpoczynający i kończący się poza terytorium RP (przejazd przez Polskę).
W przypadku wysłania zgłoszenia przewozu przez inne podmioty niż wyżej wskazane, takie zgłoszenie będzie bezprzedmiotowe.

ID: 647500258

W przypadku wystawienia dokumentu sprzedaży na osobę fizyczną jako odbiorcę, z podaniem NIP tej osoby, sprzedawca (podmiot wysyłający) jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia przewozu towaru, bez względu na miejsce dostarczenia towarów, pod warunkiem, że ta osoba fizyczna (odbiorca paliwa) prowadzi działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
W przypadku, gdy osoba fizyczna nie jest wpisana do CEIDG, ale ma nadany nr NIP ponieważ np. jest płatnikiem składek ubezpieczeniowych, przewóz tego oleju napędowego nie podlega zgłoszeniu do rejestru SENT.
Z obowiązku przesyłania zgłoszeń jest wyłączony przewóz paliwa (CN 2710), które jest przedmiotem dostawy dokonywanej ze stacji paliw ciekłych – rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów.

ID: 647500288

W opisanym przykładzie należy zauważyć, że miały miejsce dwie dostawy towarów (sprzedaże):

 • pierwsza - Podmiot L sprzedaje paliwo Klientowi K1 (na warunkach EXW lub FCA na Bazie Paliw BP1);
 • druga – Klient K1 odsprzedaje paliwo Klientowi K2 (na warunkach CPT lub DAP i dostarcza do Stacji Paliw SP1).

Posługując się ustawową definicją podmiotu wysyłającego, w odniesieniu do opisanego przykładu, należy zauważyć, że pierwsza dostawa towaru (sprzedaż) nie jest związana z przemieszczaniem towaru, zaś druga dostawa (sprzedaż) podlega obowiązkom ustawowym.
Ponieważ Klient K1 sprzedając towar na warunkach CPT lub DAP i dostarczając go do Stacji Paliw SP1 na rzecz podmiotu odbierającego (w celu dokonania dostawy towaru po zakończeniu jego przewozu) jest uprawniony do rozporządzania towarem jak właściciel w momencie rozpoczęcia przewozu, jest obowiązany do zgłoszenia tego przewozu. W tej sytuacji podmiotem odbierającym jest Klient K2. Przewoźnik P1 również ma swoje obowiązki.

ID: 647503903

W opisanym przypadku, przed rozpoczęciem przewozu wymagane jest posiadanie odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej przewóz całości towaru znajdującego się w cysternie. I tak:

 • na przewóz paliwa do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą powinny być dokonane zgłoszenia przewozu w rejestrze SENT;
 • na przewóz paliwa do osób fizycznych wystarczający jest wpis do dokumentu przewozowego ADR.

Dodatkowo w przypadku wystawienia dokumentu sprzedaży na osobę fizyczną jako odbiorcę, z podaniem NIP tej osoby, sprzedawca (podmiot wysyłający) jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia przewozu towaru, bez względu na miejsce dostarczenia towarów, pod warunkiem, że ta osoba fizyczna (odbiorca paliwa) prowadzi działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

W przypadku, gdy osoba fizyczna nie jest wpisana do CEIDG, ale ma nadany nr NIP ponieważ np. jest płatnikiem składek ubezpieczeniowych, przewóz tego oleju napędowego nie podlega zgłoszeniu do rejestru SENT.

ID: 647503918

W przypadku, gdy towar będzie przewożony w procedurze tranzytu do oddziału celnego wewnątrz kraju, w którym dokonana będzie odprawa celna i zgłoszenie do procedury dopuszczenia do obrotu, zgłoszenie do rejestru zgłoszeń winno być dokonane najpóźniej przed opuszczeniem placu odpraw w oddziale celnym wewnętrznym, w którym dokonano odprawy celnej (przewóz z bazy kontenerowej będzie odbywał się z zastosowaniem przepisów i dokumentów celnych). Wówczas miejscem rozpoczęcia przewozu będzie miejsce odprawy celnej.
Analogicznie przewóz w procedurze tranzytu do miejsca uznanego też nie wymaga zgłoszenia do rejestru SENT.
W przypadku zaś odprawy celnej importowej na granicy RP (port morski lub lotniczy), przewóz towaru podlega zgłoszeniu na odcinku od granicy do miejsca dostarczenia wskazanego przez importera towaru.

ID: 647503939

Zgłoszenia zawsze należy dokonać przed rozpoczęciem przewozu towaru.
W przypadku eksportu towaru, zgłoszenia należy dokonać na przejazd z miejsca załadunku do miejsca, w którym towar zostanie objęty procedurą wywozu lub procedurą tranzytu, np. oddział celny wewnątrz kraju, oddział celny na granicy RP albo miejsce uznane.
W przypadku, gdy jest to oddział celny wewnątrz kraju, przejazd od tego miejsca do oddziału celnego wyprowadzenia następuje w oparciu o przepisy i dokumenty celne.

ID: 647503954

Procedurę, zgodnie z którą przewożone są towary można zidentyfikować na podstawie dokumentów celnych, tj. Karnetu TIR, Karnetu ATA albo wydruku dokumentu e-AD z nadanym numerem referencyjnym tego dokumentu tzw. ARC albo wydruku innego dokumentu handlowego, w którym umieszczono numer referencyjny e-AD albo dokumentu zastępujący e-AD.

ID: 647503969

W zgłoszeniu przewozu miejscem dostarczenia towaru  jest adres docelowy dostawy. Zmiana środka transportu, przewoźnika, czy też numeru lokalizatora albo urządzenia (ZSL) powinna być zaktualizowana w zgłoszeniu.

ID: 647503984

Zgodnie z art. 3 ust. 6 pkt 1 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, systemowi monitorowania nie podlega przewóz towarów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, przewożonych przez operatorów pocztowych w paczkach pocztowych w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe.
Należy zaznaczyć, że w powołanej ustawie paczka pocztowa oznacza przesyłkę rejestrowaną, niebędącą przesyłką listową, o masie do 20 000 g i wymiarach:

 • z których żaden nie może przekroczyć 2000 mm albo
 • które nie mogą przekroczyć 3000 mm dla sumy długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość.

Dlatego też w przypadku towarów przewożonych przez kurierów w paczkach pocztowych są zwolnione z obowiązków wynikających z ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

ID: 647503999

Po rozpoczęciu przewozu nie można anulować zgłoszenia SENT. Jeżeli podmiot odbierający pierwotnie wskazany w zgłoszeniu SENT zamknął to zgłoszenie wskazując w dostawie „0" litrów i podał przyczyny odmowy przyjęcia dostawy, to podmiot wysyłający powinien wysłać nowe zgłoszenie SENT. W przeciwnym przypadku należy zaktualizować zgłoszenie poprzez zmianę danych podmiotu obierającego oraz miejsca dostawy.

ID: 647507214

W przypadku odmowy przyjęcia towaru nabywanego wewnątrzwspólnotowo podmiot odbierający, który wcześniej dokonywał zgłoszenia przewozu tego towaru, winien zamknąć to zgłoszenie, wpisując w polu uwagi informację o odmowie przyjęcia dostawy.
Następnie na przewóz tego nieodebranego towaru z powrotem do jego nadawcy (z Polski do UE) konieczne jest dokonanie kolejnego zgłoszenia, w myśl art. 5 ust. 3 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

ID: 647507229

Każdy przewóz towaru podlegający ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi powinien być zgłoszony w rejestrze SENT. Dlatego też jeżeli towar został odebrany i ten fakt został potwierdzony w trakcie zamykania zgłoszenia przewozu, ale z przyczyn obiektywnych uznano, że towar musi być zwrócony do nadawcy np. w ramach reklamacji, to podmiot, który odebrał towar musi dokonać zgłoszenia przewozu tego towaru jako podmiot wysyłający.

ID: 647507244

Dla przewozu towaru z magazynu do magazynu tego samego odbiorcy bez obowiązku zgłaszania przewozu przy jednoczesnym wystawieniu dokumentu potwierdzającego przesunięcie międzymagazynowe jest wymagane posiadanie tytułu prawnego, tj. prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo dokumentu potwierdzającego stosunek zobowiązaniowy.

ID: 647507259

Obecnie możliwe jest dokonanie zgłoszenia w sposób zbiorczy, w którym wskazywana jest łączna ilość towaru będącego przedmiotem przewozu, co znacznie ułatwia rozliczanie załadowanej cysterny jako całości.
W przypadku pojedynczego zgłoszenia, jeżeli pozostała ilość paliwa kwalifikuje dany przewóz do zgłoszenia do rejestru zgłoszeń (art. 3 ust. 2 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi) wówczas na przewóz pozostałego paliwa można dokonać zgłoszenia wskazując siebie jako podmiot odbierający, bądź – w przypadku pojawienia się nowego klienta – tego klienta jako podmiot odbierający.

ID: 647507274

Z obowiązku przesyłania zgłoszeń jest wyłączony przewóz paliwa (CN 2710), które jest przedmiotem dostawy dokonywanej ze stacji paliw ciekłych – rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów.

ID: 647507289

Tak, ze względów dowodowych odnośnie dopełnienia obowiązków. Za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, może być nałożona kara w terminie 5 lat od dnia niedopełnienia obowiązku (art. 28 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi).

ID: 647514604

W takim przypadku należy dokonać jednego zgłoszenia przewozu. Winien go dokonać podmiot odbierający, który rozpoznaje transakcję nabycia wewnątrzwspólnotowego.

ID: 647514619

Za przewoźnika uznaje się ten podmiot, który zawarł umowę przewozu i odpowiada z ten przewóz. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego podmiot, który zawarł taką umowę może podzlecić przewóz rzeczy, jednakże to on nadal pozostaje stroną umowy przewozu.
W przypadku gdy przewoźnik chce by czynności za niego i na jego rzecz (ryzyko) dokonywał spedytor może upoważnić imiennie wskazanych pracowników spedytora.

ID: 647514634

Z obowiązku przesyłania zgłoszeń jest wyłączony przewóz paliwa (CN 2710), które jest przedmiotem dostawy dokonywanej ze stacji paliw ciekłych – rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów.
Dodatkowo należy pamiętać o ograniczeniach wynikających z Umowy europejskiej ADR.

ID: 647514649

Uwzględniając obowiązujące w krajowym porządku prawnym regulacje dotyczące czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku kierowców wykonujących przewóz drogowy, m.in. rzeczy, należy przyjąć, że przerwy w przekazywaniu danych związane z przewidzianymi w przepisach prawa unijnego i krajowego regulacjach nie wpływają na naruszenie obowiązku przekazywania danych o trasie przewozu, z tym zastrzeżeniem, że kolejne przekazywanie danych nie może rozpocząć się z innego miejsca niż miejsce ostatniego postoju drogowego środka transportu.

ID: 647514664

Nie ma żadnych konsekwencji prawnych z tym związanych.

ID: 647514679

W przypadku przewozu olejów opałowych jest nakładana kara pieniężna w wysokości 5000 zł (na podmiot prowadzący działalność gospodarczą) i 1000 zł (na podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej).
W przypadku przewozu gazu LPG jest nakładana kara pieniężna w wysokości 10 000 zł.
W przypadku przewozu pozostałych towarów nie ma sankcji z tytułu niezamknięcia zgłoszenia.

ID: 647514694

Każdy uczestnik przewozu jest odpowiedzialny za czynności przewidziane w ustawie dla niego, zatem podmiot odbierający nie ponosi konsekwencji niespełnienia obowiązku przez przewoźnika.

ID: 647516909

W przypadku dokonania transakcji pomiędzy podmiotami bez znaczenia pozostaje kto odbiera towar z zakładu produkcyjnego. Postanowienia ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, a w szczególności nałożone obowiązki na podmioty wysyłające, podmioty odbierające oraz przewoźników zawarte w art. 5-7 tej ustawy nie są związane z warunkami dostawy (formułami handlowymi INCOTERMS), które co do zasady określają reguły dostarczenia towaru od sprzedawcy do odbiorcy (odpowiedzialność, ponoszenie kosztów transportu, ubezpieczenia, ryzyka, itp.).
Stąd dla prawidłowego wykonania obowiązków płynących z ustawy niezbędnym jest wyłącznie interpretowanie przepisów powołanej ustawy bez względu na stosowane warunki dostaw.

ID: 647516925

W opisanym przypadku jeżeli będzie istniała konieczność przewiezienia tego towaru do maszyny lub pojazdu po drodze publicznej, to przewóz ten podlega zgłoszeniu do rejestru SENT.

ID: 647516940

Jeżeli nie jest możliwe anulowanie pierwszego zgłoszenia z powodu rozpoczęcia przewozu, wówczas zostanie ono automatycznie zamknięte przez system po 10 dniach. Nie należy w tej sytuacji potwierdzać odbioru, ponieważ doszło do nowego zgłoszenia, które – jak wynika z informacji zawartych w pytaniu – zostało faktycznie zrealizowane.

ID: 647516955

Podmiot, który posługuje się NIP może prowadzić działalność gospodarczą, może też mieć zawieszoną działalność gospodarczą.
W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca jej nie wykonuje, lecz działalność w okresie zawieszenia niezmiennie traktowana jest jako gospodarcza, a sam podmiot jako przedsiębiorca. Przykładowe czynności jakie może wykonywać przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności uregulowano w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, ze zm.).
W przedstawionym przypadku, przedsiębiorca ma obowiązek posługiwania się NIP-em (obowiązek wynikający z art. 20 ust. 1 ww. ustawy), a przewóz do niego towarów podlega obowiązkom wynikającym z ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

ID: 647516970

Zgodnie z art. 10a ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, przewoźnik jest zobowiązany w trakcie całej trasy przewozu zapewnić przekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu objętego zgłoszeniem SENT.
Jeżeli:

 • nieprzekazywanie danych geolokalizacyjnych wynika z niesprawności lokalizatora – należy postępować zgodnie z zapisami wskazanymi w ww. ustawie, m.in. art. 10c;
 • nieprzekazywanie danych geolokalizacyjnych wynika z niedostępności rejestru SENT, należy postępować zgodnie z komunikatami publikowanymi na stronie PUESC;
 • nieprzekazywanie danych geolokalizacyjnych wynika z wyłączenia lokalizatora na czas przerwy w transporcie, należy postępować zgodnie z odpowiedzią do pytania 4.27 w FAQ.
ID: 647516985

Jeżeli w trakcie przewozu towaru objętego systemem SENT, środek transportu ma przerwę w przewozie (np. w wyniku obowiązkowej przerwy kierującego), a ciągnik siodłowy wykorzystywany jest wtedy na potrzeby realizacji innego zlecenia transportowego, dozwolone jest rozłączenie zestawu. Po wznowieniu przewozu (objętego monitorowaniem) niezbędne jest zapewnienie aktualności danych zawartych w zgłoszeniu SENT oraz przywrócenie udostępniania danych geolokalizacyjnych od miejsca, w którym nastąpiła przerwa w ich nadawaniu do systemu SENT-GEO.
W celu udostępniania danych geolokalizacyjnych, przewoźnicy mogą stosować urządzenia ZSL, urządzenia OBU (urządzenia pokładowe) lub aplikację e-TOLL PL. Wybór sposobu przekazywania danych geolokalizacyjnych jest kompetencją przewoźnika. Każde z rozwiązań cechuje się indywidualnymi funkcjonalnościami, które w mniejszym bądź większym stopniu wymagają obsługi. Rolą przewoźnika jest wybór rozwiązania oraz dbałość o jego poprawną eksploatację i tym samym zapewnienie przekazywania aktualnych danych geolokalizacyjnych w trakcie przewozów objętych monitorowaniem SENT.
W przypadkach, kiedy konieczne jest przerwanie przekazywania danych geolokalizacyjnych, preferowane jest korzystanie z aplikacji mobilnej e-TOLL PL, która umożliwia włączanie i wyłączanie nadawania danych geolokalizacyjnych na czas przerwy. Jeżeli przewoźnik korzysta z OBU/ZSL, to aplikacja mobilna może być wykorzystywana jako lokalizator zapasowy – po odpowiednim uzupełnieniu zgłoszenia SENT.

ID: 666844732

W przypadku, gdy przewóz towaru rozpoczyna się i kończy poza granicami kraju, przewoźnik winien dokonać zgłoszenia SENT_300. Dla opisanego przypadku transportu intermodalnego, przewoźnik kolejowy winien przesłać zgłoszenie na przewóz towaru po krajowej sieci kolejowej  (do miejsca zmiany środka transportu z kolejowego na drogowy), natomiast przewoźnik drogowy winien przesłać kolejne zgłoszenie na przewóz towaru po drogach publicznych (od miejsca przeładunku jednostki kontenerowej z transportu z kolejowego na drogowy).
Dodatkowo zalecamy, aby w polu uwagi dodać informację o przeładunku towaru z transportu kolejowego na transport drogowy

ID: 666844747

Zakładając, że masa brutto lub objętość każdej partii towaru przekracza 500 kg lub 500 litrów, w opisanej sytuacji należ wysłać dwa zgłoszenia do rejestru SENT.

ID: 679427996

Po przeładunku towaru na dwa różne środki transportu, należy wysłać do rejestru SENT dwa nowe zgłoszenia, a w polu uwagi wpisać poprzedni nr zgłoszenia SENT i informację, że jest to kontynuacja przewozu po awarii pojazdu.

ID: 679455812

Kontakt z Help Desk SISCW sprawach związanych z aplikacją e-TOLL PL, w szczególności w zakresie:

 • instalacji aplikacji,
 • konfiguracji aplikacji,
 • rejestracji aplikacji,
 • aktualizacji aplikacji,
 • ustawień aplikacji,
 • przejazdów po drogach płatnych,

zapewniamy całodobowe wsparcie konsultantów:

Więcej informacji dotyczących aplikacji e-TOLL PL znajdziesz w serwisie e-TOLL PL (strona otworzy się w nowym oknie).

Uwaga! Jeśli masz problemy z przekazywaniem danych geolokalizacyjnych pojazdu do rejestru SENT z wykorzystaniem aplikacji mobilnej e-TOLL PL, skontaktuj się z Help Desk SISC:

 • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
 • w treści wiadomości napisz, co działa nieprawidłowo lub czego chcesz się dowiedzieć,
 • wyślij wiadomość z adresu e-mail, którego użyłeś do założenia konta na PUESC (login PUESC),
 • telefonicznie całodobowo (z wyjątkiem przerwy technicznej w godzinach 21.00-22.00) pod numerem:
 • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
 • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
 • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)
ID: 652175989
 • portal Centralny Service Desk
  przejdź do portalu CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)
 • e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl:
  • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości opisz, co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC);
 • telefon - wsparcie całodobowe (z wyjątkiem przerwy technicznej w godzinach 21.00-22.00):
  • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)

Uwaga! Wsparcie dla tej grupy usług jest świadczone wyłącznie w zakresie obsługi zgłoszeń dotyczących technicznych błędów i nieprawidłowości w działaniu usług. Help Desk SISC nie świadczy wsparcia w zakresie interpretacji przepisów prawa, na podstawie których funkcjonują poszczególne usługi, a także w zakresie stawek celnych i podatkowych, klasyfikacji towarowej, ograniczeń taryfowych, obowiązków i rozliczeń podatkowych, mandatów i kar administracyjnych.

ID: 652175965