FAQ

06. Objęcie paliw opałowych systemem SENT


Przewoźnik po wpisaniu w zgłoszeniu numeru identyfikacyjnego miejsca, w którym zlokalizowane jest urządzenie grzewcze (np. piec), zwrotnie otrzyma dane dotyczące lokalizacji tego urządzenia, które wynikają ze zgłoszenia AKC-RU, tj. adres i dane geolokalizacyjne.

ID: 650182997

Zgodnie z art. 6c ust. 3 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, jeżeli pomiędzy podmiotem sprzedającym a nabywającym została zawarta umowa okresowa, która następnie została zarejestrowana w rejestrze SENT (posiada unikatowy identyfikator), w przypadku dostawy niezwiązanej z przewozem, zgłoszenia nie wysyła się do rejestru SENT.  
Jeżeli umowa okresowa nie jest zawarta i nie jest zarejestrowana, podmiot sprzedający winien wysłać zgłoszenie SENT_140

ID: 650210014

Jeżeli pomiędzy podmiotem sprzedającym a nabywającym została zawarta umowa okresowa, która następnie została zarejestrowana w rejestrze SENT (posiada unikatowy identyfikator), w przypadku przewozu paliwa opałowego, podmiot wysyłający wysyła zgłoszenie SENT_100 (art. 5 ust. 1 i 2 ustawy) wskazując, że dostawa jest realizowana w ramach umowy, o której mowa w art. 89 ust. 5e albo 5f ustawy o podatku akcyzowym. Następnie przewoźnik uzupełnia zgłoszenia (art. 5 ust. 4 i 4a ustawy), a końcowo podmiot odbierający, w dniu dostarczenia tego paliwa, uzupełnia zgłoszenie o informację o ilości odebranego towaru, informację, że działa jako zużywający podmiot olejowy lub pośredniczący podmiot olejowy oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 89 ust. 5 pkt 3 lit. a lub b ustawy o podatku akcyzowym (art. 5 ust. 6 ustawy).
Wyżej wskazane oświadczenie nie jest wymagane, jeżeli została zawarta umowa, o której mowa w art. 89 ust. 5e ustawy o podatku akcyzowym (art. 5 ust. 7 ustawy).
Dodatkowo, podmiot wysyłający jest zobowiązany przesyłać do rejestru SENT miesięczne zestawienia informacji dotyczących okresowych umów, zawierające dane, o których mowa w art. 6c ust. 4 ustawy.

ID: 650210030

Podmiot B, który rozporządza towarem jak właściciel przed rozpoczęciem przewozu, ponieważ to on decyduje kiedy i ile towaru ma być przewiezione z miejsca załadunku do miejsca dostarczenia/zużycia, jest podmiotem wysyłającym i występuje w roli PPO (pośredniczący podmiot olejowy), a Podmiot C jest podmiotem odbierającym w roli ZPO (zużywającym podmiotem olejowym). W takim przypadku winno być dokonane zgłoszenie S_100 pomiędzy Podmiotem B a Podmiotem C.

Dodatkowo, jeżeli między Podmiotem A (PPO) a Podmiotem B (PPO) została zawarta i zarejestrowana na PUESC umowa, wówczas na potwierdzenie transakcji między nimi zgłoszenie SENT nie jest wymagane, jeśli zaś podmioty te nie zawarły umowy, to konieczne jest zgłoszenie S_140.

ID: 650210046

Jeżeli przed przewozem paliwa opałowego wiadomo jest jaka jego część będzie zużyta na cele grzewcze, a jaka na cele dalszej odsprzedaży, to na przewóz tego towaru należy wysłać dwa zgłoszenia – jeden, w którym podmiot odbierający występuje w roli ZPO, a drugi w którym podmiot odbierający występuje w roli PPO.
Jeżeli zaś przed przewozem nie jest znana ilość paliwa opałowego przeznaczonego na cele grzewcze, to na przewóz całości towaru należy wysłać zgłoszenie, gdzie podmiot odbierający występuje w roli PPO, a następnie kolejne zgłoszenie (SENT na siebie), w którym podmiot odbierający występuje w roli ZPO, po to żeby dopełnić obowiązków wynikających z ustawy o podatku akcyzowym i zapewnić możliwość zastosowania obniżonej stawki akcyzy.
Jeżeli podmiot przewozi paliwo opałowe z własnego magazynu w lokalizacji A do miejsca zużycia w lokalizacji B, to dla zapewnienia wyżej wskazanych zasad należy wysłać zgłoszenie SENT na siebie, gdzie jako podmiot wysyłający należy wskazać się w roli PPO, a jako podmiot odbierający – wskazać się w roli ZPO.

ID: 650210063

W jaki sposób powinno być dokonane i zakończone zgłoszenie SENT w takiej sytuacji? Czy powinny być dwa odrębne zgłoszenia SENT dla poszczególnych kotłów? Czy istnieją jakiekolwiek konsekwencje błędnego oszacowania ilości oleju grzewczego dla kotłów?

Odpowiedź:

W opisanym przypadku należy dokonać dwóch zgłoszeń, oddzielnie dla każdego numeru identyfikacyjnego miejsca, gdzie znajduje się urządzenie grzewcze. W takiej sytuacji ilość dostarczanego oleju grzewczego należy szacować uwzględniając posiadaną wiedzę o zużyciu paliwa przez te urządzenia grzewcze.
Ważne jest, aby suma ilości oleju grzewczego potwierdzonych w każdym z tych zgłoszeń była równa ilości towaru faktycznie dostarczonego do miejsca zużycia.

ID: 666871168

Dostawę paliwa opałowego możesz potwierdzić zamykając zgłoszenie SENT:

 • na PUESC,
 • w aplikacji mobilnej SENT-DOSTAWY lub
 • wprowadzając KOD TRANSAKCYJNY, np. w aplikacji mobilnej zainstalowanej na telefonie komórkowym kierowcy, który przywiózł olej.

W przypadku zamykania zgłoszeń SENT na Portalu PUESC albo w aplikacji mobilnej SENT-DOSTAWY – konieczny jest zaawansowany poziom dostępu do PUESC, z zarejestrowaną reprezentacją w obszarze MONITOROWANIE PRZEWOZU – szczegóły znajdują się w opisie usługi Załóż konto lub sprawdź swoje dane.

W przypadku zamykania zgłoszeń SENT z wykorzystaniem KODÓW TRANSAKCYJNYCH – wystarczający jest podstawowy poziom dostępu do PUESC – wymaga to założenia konta prostego na PUESC, uwierzytelnienie odbywa się poprzez podanie loginu i hasła – szczegóły znajdują się w opisie usługi Załóż konto lub sprawdź swoje dane.

Jednocześnie należy pamiętać, że kody transakcyjne:

 • nie mogą być udostępniane osobom nieupoważnionym, a osoba która użyła tego kodu osobiście potwierdza dostarczenie oleju opałowego,
 • możesz pobrać ze swojego konta na PUESC, Portalu Podatkowym lub w urzędzie skarbowym,
 • są przeznaczone do potwierdzania dostarczenia do ciebie oleju opałowego.
ID: 650210079

Funkcjonalność wykorzystywania kodów transakcyjnych została zaprojektowana do stosowania  zamiast osobistego podpisu, co oznacza, że kody te nie mogą być udostępniane osobom do tego nieupoważnionym. Użycie kodu oznacza, że osoba, która wygenerowała ten kod potwierdza dostarczenie oleju opałowego. Kod ten można np. wprowadzić w aplikacji, którą posiada kierowca na swoim telefonie. Stąd też nie ma potrzeby upoważniać kogoś do zamykania zgłoszeń, ponieważ to odbierający wprowadzając swój kod transakcyjny, sam potwierdza odbiór paliwa.

ID: 650210095

Dostawę paliwa opałowego możesz potwierdzić zamykając zgłoszenie SENT:

 • na PUESC,
 • w aplikacji mobilnej SENT-DOSTAWY lub
 • wprowadzając KOD TRANSAKCYJNY, np. w aplikacji mobilnej zainstalowanej na telefonie komórkowym kierowcy, który przywiózł olej.

Niezależenie od wybranej opcji, wystarczający jest podstawowy poziom dostępu do PUESC – wymaga założenia konta prostego na PUESC, uwierzytelnienie odbywa się poprzez podanie loginu i hasła – szczegóły znajdują się w opisie usługi Załóż konto lub sprawdź swoje dane.

ID: 650213611

Podmiot zamierzający zużywać do celów opałowych wyroby akcyzowe jako zużywający podmiot olejowy jest obowiązany do złożenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed dniem wykonaniem pierwszej czynności z wykorzystaniem paliw opałowych, zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego. Zgłoszenie rejestracyjne uproszczone składa się wg określonego wzoru, zarówno w przypadku zużycia olejów opałowych w urządzeniach grzewczych stacjonarnych (np. stacjonarne piece na olej opałowy), jak i w urządzeniach grzewczych niestacjonarnych (np. przenośne nagrzewnice). W tym zakresie nie ma znaczenia kto jest właścicielem urządzenia grzewczego, tylko kto będzie zużywał do celów opałowych paliwa opałowe. Zatem również w przypadku wynajęcia, wydzierżawienia lub innego czasowego użytkowania urządzenia grzewczego obowiązek złożenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego będzie ciążył na podmiocie, który faktycznie zużywa paliwa opałowe do celów grzewczych.

Jeżeli zużywający podmiot olejowy zaprzestanie wykonywania czynności, związanych ze zużyciem paliw opałowych do celów grzewczych, jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania tych czynności złożyć zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania tych czynności właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Przy czym pojęcie „zaprzestać wykonywania czynności” powinno być rozumiane jako faktyczne zakończenie używania paliw opałowych do celów grzewczych.

ID: 679455828

Kontakt z Help Desk SISCW sprawach związanych z aplikacją e-TOLL PL, w szczególności w zakresie:

 • instalacji aplikacji,
 • konfiguracji aplikacji,
 • rejestracji aplikacji,
 • aktualizacji aplikacji,
 • ustawień aplikacji,
 • przejazdów po drogach płatnych,

zapewniamy całodobowe wsparcie konsultantów:

Więcej informacji dotyczących aplikacji e-TOLL PL znajdziesz w serwisie e-TOLL PL (strona otworzy się w nowym oknie).

Uwaga! Jeśli masz problemy z przekazywaniem danych geolokalizacyjnych pojazdu do rejestru SENT z wykorzystaniem aplikacji mobilnej e-TOLL PL, skontaktuj się z Help Desk SISC:

 • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
 • w treści wiadomości napisz, co działa nieprawidłowo lub czego chcesz się dowiedzieć,
 • wyślij wiadomość z adresu e-mail, którego użyłeś do założenia konta na PUESC (login PUESC),
 • telefonicznie całodobowo (z wyjątkiem przerwy technicznej w godzinach 21.00-22.00) pod numerem:
 • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
 • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
 • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)
ID: 652175989
 • portal Centralny Service Desk
  przejdź do portalu CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)
 • e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl:
  • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości opisz, co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC);
 • telefon - wsparcie całodobowe (z wyjątkiem przerwy technicznej w godzinach 21.00-22.00):
  • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)

Uwaga! Wsparcie dla tej grupy usług jest świadczone wyłącznie w zakresie obsługi zgłoszeń dotyczących technicznych błędów i nieprawidłowości w działaniu usług. Help Desk SISC nie świadczy wsparcia w zakresie interpretacji przepisów prawa, na podstawie których funkcjonują poszczególne usługi, a także w zakresie stawek celnych i podatkowych, klasyfikacji towarowej, ograniczeń taryfowych, obowiązków i rozliczeń podatkowych, mandatów i kar administracyjnych.

ID: 652175965