Zarejestruj firmę na PUESC

Dzięki usłudze zarejestrujesz dane firmy na PUESC, żeby w szczególności:

 • uzyskać numer EORI (z ang. Economic Operators' Registration and Identification),
 • dokonywać zgłoszeń celnych,
 • wysyłać zgłoszenia INTRASTAT,
 • wysyłać, aktualizować, uzupełniać lub potwierdzać zgłoszenia w systemie SENT,
 • wpisać firmę do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA),
 • prowadzić działalność w procedurze TAX FREE.

Bez uprawnień zarejestrujesz podstawowe dane firmy. Jeśli we wniosku o rejestrację podasz kanały komunikacji i/lub konta bankowe i są to inne dane niż publicznie dostępne w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub w Krajowym Rejestrze Sadowym (KRS), będziesz musiał dostarczyć oryginał upoważnienia wraz z opłatą skarbową do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

 

Załóż konto

Zaloguj się

KROK 1

Wypełnij formularz wniosku WRP0001

KROK 2

Podpisz wniosek

KROK 3

Wyślij wniosek

KROK 4

Odbierz UPO

KROK 5

Odbierz potwierdzenie rejestracji nadania IDSISC/EORI

 

Aby zarejestrować podmiot przygotuj:

 • jego dane podstawowe (np. NIP, nr TC dla podmiotu z kraju trzeciego),
 • upoważnienie – chyba, że:
  • jesteś właścicielem lub osobą uprawnioną do samodzielnej reprezentacji podmiotu, lub
  • masz zarejestrowane na PUESC upoważnienie (przygotuj jego numer),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego upoważnienia,
 • w przypadku rejestracji firmy zagranicznej:
  • dokumenty rejestrowe,
  • dokumenty, z których wynika prawo do reprezentowania firmy przez osobę, która podpisała upoważnienie.
 • podpis elektroniczny (certyfikat celny, podpis kwalifikowany lub podpis zaufany).

Sprawdź, jak dostarczyć oryginał upoważnienia wraz z opłatą skarbową do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, w sekcji Co powinieneś wiedzieć.

Wniosek przed wysłaniem musi zostać podpisany.

KROK WSTĘPNY

 Przycisk załóż kontoZałóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana.

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień lub usuń dane firmy.

KROK 0

Zaloguj się  Zaloguj się na PUESC

KROK 1

Wypełnij formularz wniosku WRP0001

 1. Wybierz na PUESC formularz rejestracji danych firmy WRP0001 ­ Rejestracja danych firmy ­  [SZPROT].
 2. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.

  Uwaga! W formularzu, który służy do rejestracji firmy na PUESC, możesz od razu powiązać reprezentanta z firmą.

  Pamiętaj, że jednoczesna rejestracja firmy z reprezentacją wydłuża czas rejestracji, ponieważ musisz dostarczyć oryginał upoważnienia.

  Aby wysłać wniosek musisz zaznaczyć wymagane zgody i oświadczenia (oznaczone czerwoną gwiazdką):

  1. w sekcji DANE PODMIOTU

   Uwaga! Jeżeli dane firmy nie pojawią się na ekranie upewnij się, że podałeś prawidłowy numer NIP. Jeżeli numer NIP jest poprawny, to kontynuuj wypełnianie wniosku. Dane firmy zostaną sprawdzone i potwierdzone przez urzędnika.

   1. W trakcie rejestracji podmiotu krajowego uzupełnij pole NIP i wybierz przycisk ‘enter’ lub ‘tabulator’ na klawiaturze komputera. Na ekranie pojawią się dane firmy z systemu rejestracyjnego, chyba, że jest niedostępny.
   2. Jeżeli rejestrujesz firmę zagraniczną z UE musisz podać jej numer EORI. W takim przypadku dane firmy zostaną pobrane z systemu EOS.
   3. Jeżeli rejestrujesz firmę zagraniczną spoza UE (TC) musisz podać jej numer EORI – jeżeli firma taki posiada. Jeżeli firma nie ma numeru EORI, musisz zaznaczyć oświadczenie, że firma nie posiada numeru EORI i wtedy otrzymasz do uzupełnienia obowiązkowe pole nr TC. To numer nadany w kraju trzecim dla celów podatkowych i celnych, należy go poprzedzić dwuliterowym kodem kraju, gdzie firma ma siedzibę.
  2. podaj pełną i skróconą nazwę podmiotu oraz datę rozpoczęcia prowadzenia działalności,
  3. podaj formę prawną prowadzenia działalności, np. dla spółki cywilnej wybierz: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
  4. wprowadź kod PKD - wystarczy kod głównej działalności,
  5. w sekcji ADRES podaj: adres siedziby oraz adres do korespondencji,
  6. w sekcji OBSZARY DZIAŁANIA wybierz:
   1. cło – w przypadku gdy rozpoczynasz handel z krajami spoza UE, czy nadać numer EORI – TAK i zawsze pozostaw zaznaczone EORI stały,
   2. intrastat –  w przypadku, gdy firma przekroczyła próg i musi przesyłać zgłoszenia,
   3. monitorowanie przewozu – w przypadku gdy musisz wysyłać komunikaty do systemu SENT,
   4. akcyza – w przypadku, gdy musisz wpisać się do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych,
   5. tax free – w przypadku, gy firma prowadzi lub zamierza prowadzić działalność w procedurze TAX FREE,
   6. pozostałe – w przypadku, gdy żaden w powyższych obszarów działania nie jest odpowiedni.
  7. w sekcji REPREZENTANT
   1. w sekcji REPREZENTANT (osoba fizyczna) możesz dodać reprezentanta będącego osobą fizyczną, reprezentującego rejestrowany podmiot. Skorzystaj z opisu usługi: Powiąż reprezentanta z firmą
   2. w sekcji REPREZENTANT (podmiot) możesz dodać reprezentanta będącego innym podmiotem, reprezentującego rejestrowany podmiot. Skorzystaj z opisu usługi: Powiąż reprezentanta z firmą
  8. w sekcji OŚWIADCZENIA
   • o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia w zakresie prawdziwości danych i informacji podanych we wniosku,
   • wyrażenia zgody na komunikację elektroniczną,
   • wyrażenia zgody na publikację danych podmiotu na stronach Komisji Europejskiej.
  9. w sekcji INFORMACJE DODATKOWE możesz wprowadzić informacje dodatkowe lub/i dołączyć załączniki:
   • Jeżeli we wniosku o rejestrację firmy nie podasz kanałów komunikacji i/lub kont bankowych, wniosek wysyłasz bez załączników.
   • Jeżeli we wniosku o rejestrację firmy podasz kanały komunikacji i/lub konta bankowe – są to inne dane niż publicznie dostępne w CEIDG lub KRS, musisz dostarczyć oryginał upoważnienia wraz z opłatą skarbową do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Sprawdź, jak to zrobić, w sekcji Co powinieneś wiedzieć. Jeśli twoja reprezentacja wynika z mocy prawa, nie dotyczy ciebie obowiązek dostarczenia upoważnienia.   

3. Wygeneruj dokument (wniosek) i przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki.

KROK 2

Podpisz wniosek

W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i podpisz wniosek.

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. podpisem zaufanym składanym za pomocą profilu zaufanego.

KROK 3

Wyślij wniosek

W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij wniosek.

KROK 4

Odbierz UPO

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

UPO potwierdza, że złożyłeś wniosek w formie elektronicznej.

 1. Dopóki nie obsłużymy twojego wniosku, sprawa w zakładce

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Sprawy

będzie miała status „w toku”.

UWAGA! Wysłany przez ciebie wniosek będzie weryfikowany w systemie. Może to potrwać kilka dni.

KROK 5

Odbierz potwierdzenie rejestracji podmiotu i nadania IDSISC, potwierdzenie nadania EORI.

Przejdź do zakładki:

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i odszukaj dokument „Informacja o nadaniu IDSISC podmiotowi”. Zapoznaj się z nim - zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”. W rozstrzygnięciu otrzymasz „Potwierdzenie rejestracji, nadanie IDSISC oraz numeru EORI”.

UWAGA! „Informacja o konieczności uzupełnienia braków”. Zapoznaj się z nim - zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”. Dostarcz brakujące dokumenty zgodnie z treścią pisma.

Jeżeli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem firmy lub osobą, która posiada upoważnienie do jej reprezentowania, możesz zarejestrować wszystkie dane firmy na PUESC.

Dane firmy na PUESC rejestrujesz, gdy:

 • potrzebny jest jej numer EORI,
 • chcesz wpisać ją do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych,
 • chcesz rezerwować terminy odpraw celnych na granicy,
 • dokonuje ona obrotu wewnątrzunijnego i musi wysyłać zgłoszenia INTRASTAT,
 • będzie przesyłała, uzupełniała lub potwierdzała zgłoszenia w systemie monitorowania przewozu drogowego i kolejowego towarów (SENT)
 • sprzedajesz lub zamierzasz sprzedawać w procedurze TAX FREE.

Usługa jest dostępna tylko elektronicznie.

Służy do zarejestrowania danych firmy (działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną, osoby prawnej lub nieposiadającej osobowości prawnej) oraz wpisania go do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych.

EORI w Polsce może uzyskać tylko podmiot krajowy lub zagraniczny (z kraju spoza UE, jeżeli nie posiada EORI nadanego w jednym z krajów UE).

Podmiot z kraju UE, który posiada EORI lub podmiot zagraniczny spoza UE, który posiada EORI nadany w jednym z krajów UE, należy zarejestrować podając we wniosku ten numer.

Więcej na temat EORI dowiesz się z artykułu na Portalu podatkowym (strona otworzy się w nowym oknie przeglądarki).

Podmiot zagraniczny, który posiada oddział zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce i chce wpisać się do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, powinien podać dane tego oddziału w trakcie rejestracji. Dane te należy podać w sekcji oddziały.

Przy rejestracji do TAX FREE podmiot musi być zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Jeżeli dane firmy zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi „Zmień lub usuń dane firmy”.

Jeśli jesteś upoważniony

Jeżeli rejestrujesz dane podmiotu, inne niż publicznie dostępne w CEIDG lub KRS, a występujesz jako osoba, która została upoważniona, musisz dołączyć do wniosku skan upoważnienia, z którego wynika zakres twoich uprawnień oraz skan potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej. Nie dotyczy to osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu z mocy prawa, np. właściciela, prokurenta samoistnego, prezesa zarządu czy członka zarządu uprawnionego do samodzielnej reprezentacji w KRS.

Jeżeli upoważnienie jest wymagane, przekaż oryginał pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Możesz to zrobić poprzez:

 • przekazanie upoważnienia elektronicznego, podpisanego elektronicznie przez mocodawcę lub uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza lub przez osobę uprawnioną przez przedsiębiorcę posiadającego pozwolenie na AEO lub uproszczenia celne, korzystając z usługi Zarządzaj sprawami i dokumentami, <link do opisu usługi>
 • przesłanie pełnomocnictwa elektronicznego, podpisanego elektronicznie przez mocodawcę lub uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza lub przez osobę uprawnioną przez przedsiębiorcę posiadającego pozwolenie na AEO lub uproszczenia celne, na adres e-mail: pelnomocnictwo@mf.gov.pl
 • złożenie dokumentu w oddziale celnym, urzędzie celno-skarbowym lub delegaturze urzędu celno-skarbowego,
 • przesłanie dokumentów pocztą tradycyjną na adres:

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Wydział Centralna Rejestracja

ul. Smoluchowskiego 1

60-179 Poznań

WRP0001 ­ Rejestracja danych firmy ­ [SZPROT]

Formularz wniosku o rejestrację danych firmy na PUESC.

Usługa jest bezpłatna.

Jeżeli jesteś pełnomocnikiem, musisz uiścić opłatę skarbową od złożonego pełnomocnictwa w kwocie 17 zł płatne na konto:

Urząd Miasta Poznania

Wydział Finansowy

PKO BP S.A. nr 94102040270000160212620763

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej, gdy złożenie wniosku w formie elektronicznej nie może zostać odłożone w czasie, możesz wyjątkowo wypełnić wniosek papierowy. Znajdziesz go tutaj

Wniosek o rejestrację danych podmiotu WRP0001

Wypełniony wniosek składasz w oddziale celnym, gdzie twój towar oczekuje na odprawę.

Potwierdzenie nadania EORI dostaniesz na adres e-mail podany we wniosku.

Możesz też sprawdzić w wyszukiwarce firm, czy podmiot otrzymał już EORI. Sprawdź, jak to zrobić w opisie usługi Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez: 

 • portal Centralny Service Desk:

przejdź do portalu  CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)

 • w polu temat wpisz nazwę usługi,
 • w treści wiadomości napisz, co działa nieprawidłowo lub czego chcesz się dowiedzieć,
 • wyślij wiadomość z adresu e-mail, którego użyłeś do założenia konta na PUESC (login PUESC);

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco, maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do 4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30
 • Obsługa wniosków, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.

1. Rejestruję/aktualizuję spółkę cywilną – co powinienem wybrać w polu forma prawna i szczegóły formy prawnej?

W polu forma prawna należy wybrać:

 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
 • a w polu szczegóły formy prawnej: spółka cywilna.

 

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 31 maja 2022 10:16
Pierwsza publikacja: 02 lipca 2021 10:51
Komórka odpowiedzialna: Departament Ceł MF