Złóż przywozowe zgłoszenie celne w obrocie pocztowym lub kurierskim

Przesyłki w obrocie pocztowym albo kurierskim z kraju trzeciego zgłoś do procedury dopuszczenia do obrotu (kod procedury 4000).

Dzięki usłudze dokonasz zgłoszenia celnego przesyłek o wartości:

 • do 150 EUR (obrót pocztowy i kurierski),
 • w przedziale powyżej 150 do 1.000 EUR (wyłącznie obrót pocztowy)

oraz dostaniesz Poświadczone Zgłoszenie Celne (PZC).

Wymaganych formalności dokonasz elektronicznie przesyłając do AIS/e-COMMERCE (będącego modułem systemu do obsługi przywozowych zgłoszeń celnych AIS/IMPORT) następujące komunikaty:

 • ZC215H6 – dla przesyłek pocztowych o wartości w przedziale powyżej 150 – do 1.000 EUR;
 • ZC215H7 – dla przesyłek pocztowych i kurierskich o wartości nie przekraczającej 150 EUR.

Uwaga!

 • Elektroniczne przywozowe zgłoszenia celne inne niż komunikaty ZC215H6 oraz ZC215H7 są obsługiwane przez system AIS/IMPORT. Dlatego w sytuacji, gdy przesyłka wymaga takiego zgłoszenia, ale jednocześnie nie kwalifikuje się do odprawy celnej z wykorzystaniem komunikatów obsługiwanych w AIS/e-COMMERCE, zgłoszenie celne powinno zostać przesłane do systemu AIS/IMPORT.
 • Komunikat ZC215H6 może być wysyłany tylko w obrocie pocztowym przez operatora wyznaczonego, którym w Polsce jest Poczta Polska S.A.
 • Obsługa przesyłek e-commerce odbywa się drogą elektroniczną (skan podpisanego papierowego zgłoszenia nie jest zgłoszeniem elektronicznym).
 • Jeśli masz wątpliwości, jaki jest status zamówionej przesyłki, skontaktuj się z operatorem pocztowym lub kurierskim, z usług którego korzystasz. Będziesz mógł ustalić, czy przesyłka dotarła do Polski oraz uzgodnić szczegóły dotyczące dalszego trybu postępowania i formalności związanych z odprawą celną przywożonego towaru.

Przygotuj:

 • komunikat ZC215H6 – dla przesyłek pocztowych o wartości w przedziale powyżej 150 – do 1.000 EUR,
 • komunikat ZC215H7 – dla przesyłek pocztowych i kurierskich o wartości nie przekraczającej 150 EUR.

Pamiętaj – musisz podpisać zgłoszenie w sposób określony w KROKU 2.

KROK WSTĘPNY

 1. Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Poniższy tryb dotyczy firm, których pracownicy będą składać zgłoszenia celne (np. operatorów pocztowych i firm kurierskich).

Wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:

„Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

 • zgłoszenia celne,
 • Intrastat,
 • deklaracje akcyzowe,
 • zgłoszenia SENT,
 • e-DD,
 • wnioski i inne dokumenty.”

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.

 1. Zarejestruj firmę na PUESC – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj dane firmy na PUESC.

Uwaga! Twoja firma musi być zarejestrowane w obszarze cła i posiadać numer EORI.

Uwaga! W formularzu, który służy do rejestracji firmy na PUESC, możesz od razu powiązać reprezentanta z firmą. Wymagane uprawnienia dla powiązania reprezentanta z firmą, które są konieczne dla skorzystania z usługi, są opisane w punkcie 3.
Pamiętaj, że jednoczesna rejestracja firmy z reprezentacją wydłuża czas rejestracji, ponieważ musisz dostarczyć oryginał upoważnienia.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana.

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień dane firmy na PUESC.

 1. Powiąż osobę z firmą – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmą.

Pamiętaj, że możesz powiązać z firmą jedynie taką osobę, która w upoważnieniu otrzymała uprawnienie „AIS - IMPORT”.

Zgłoszenie w imieniu firmy może złożyć tylko osoba fizyczna bezpośrednio powiązana z firmą, tj. właściciel, pracownik bądź pełnomocnik firmy. Pracownik agencji celnej będzie mógł złożyć zgłoszenie tylko wtedy, kiedy powiąże się bezpośrednio z firmą.

Z upoważnienia udzielonego pełnomocnikowi lub z oświadczenia złożonego przez pracodawcę dla pracownika musi jednoznacznie wynikać, że pełnomocnik/ pracownik posiada uprawnienie szczególne „AIS - IMPORT".

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Wczytaj plik ze zgłoszeniem celnym

 1. Przejdź do zakładki Mój pulpit | Do wysyłki i robocze.
 2. Wybierz przycisk „Nowy dokument”.
 3. Wybierz przycisk „Z pliku”.
 4. Naciśnij przycisk „Wybierz pliki” i wybierz przygotowany plik.
 5. Naciśnij przycisk „Prześlij pliki”.

KROK 2

Podpisz plik ze zgłoszeniem celnym

Możesz to zrobić na 2 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego.

Żeby podpisać plik ze zgłoszeniem celnym:

 1. Przejdź do zakładki Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki.
 2. Zaznacz wybrane zgłoszenie.
 3. Wybierz przycisk „Podpis”.
 4. Wybierz metodę podpisu i naciśnij przycisk „Podpisz”.

KROK 3

Wyślij plik ze zgłoszeniem celnym

 1. Przejdź do zakładki Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki.
 2. Zaznacz wybrane zgłoszenie i naciśnij przycisk „Wyślij”.

KROK 4

Odbierz Powiadomienie o Długu

 1. Wybierz Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty.
 2. Ustaw filtr dla ZC291H6 lub ZC291H7 i wybierz przycisk „Filtruj”.
 3. Kliknij dwukrotnie w wyszukany dokument.
 4. Otwórz podgląd dokumentu – wybierz „Podgląd dokumentu” lub „Szczegóły dokumentu”.
 5. Wybierz „Pobierz XML”.

KROK 5

Zapłać należności celno-podatkowe

Wykonaj przelew tradycyjny na konto urzędu skarbowego (PRZELEW do US).

Więcej dowiesz się w sekcji Ile zapłacisz.

KROK 6

Odbierz Poświadczone Zgłoszenie Celne

 1. Wybierz Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty.
 2. Ustaw filtr dla ZC299H6 lub ZC299H7 i wybierz przycisk „Filtruj”.
 3. Kliknij dwukrotnie w wyszukany dokument.
 4. Otwórz podgląd dokumentu – wybierz „Podgląd dokumentu” lub „Szczegóły dokumentu”.
 5. Wybierz „Pobierz XML”.

Uwaga! Powiadomienie o Długu (POD) oraz Poświadczone Zgłoszenie Celne (PZC) to główne komunikaty, które otrzymasz w procesie obsługi zgłoszenia celnego ZC215H6 i ZC215H7. Inne komunikaty wynikają ze specyfikacji xml dla AIS/e-COMMERCE (znajdziesz ją na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje – właściwych dokumentów szukaj w sekcji „System AIS" w części "AIS/e-COMMERCE”).

 1. Moduł AIS/e-COMMERCE został wyodrębniony w ramach systemu AIS/IMPORT jako komponent przeznaczony od dnia 1 lipca 2021 r. do obsługi zgłoszeń celnych, o których mowa w art. 143a oraz art. 144 Rozporządzenia Delegowanego do Unijnego Kodeksu Celnego (UKC).
 2. Korzystanie z usługi wymaga przygotowania odpowiedniego komunikatu obsługiwanego przez AIS/e-COMMERCE, stosownie do założeń specyfikacji XML dla tego modułu.
 3. Komunikaty ZC215H6 odnoszą się do towarów w przesyłkach pocztowych, o których mowa w art. 144 Rozporządzenia Delegowanego do UKC, które zgłaszane są do procedury dopuszczenia do obrotu przez operatora pocztowego działającego na podstawie przepisów Światowej Konwencji Pocztowej. W Polsce taką rolę pełni operator wyznaczony, którym jest Poczta Polska S.A. Zgłoszenia celne ZC215H6 dotyczą towarów w przesyłkach pocztowych o wartości powyżej 150 do 1.000 EUR (przesyłki o wartości do 150 EUR zgłaszane są przez operatora wyznaczonego z wykorzystaniem komunikatu ZC215H7) i nie mogą podlegać zakazom i ograniczeniom.
 4. Komunikaty ZC215H7 dotyczą towarów w przesyłkach objętych zwolnieniem z należności celnych przywozowych zgodnie z art. 23 ust. 1 lub art. 25 ust. 1 rozporządzenia nr 1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, tj. przesyłek o niskiej wartości do 150 EUR, o których mowa w art. 143a Rozporządzenia Delegowanego do UKC. Towary zgłaszane w komunikatach ZC215H7 także nie mogą podlegać zakazom i ograniczeniom. W przeciwieństwie do zgłoszeń ZC215H6, komunikaty te są przeznaczone nie tylko dla Poczty Polskiej S.A., ale także dla wszystkich innych podmiotów, które będą zgłaszały takie przesyłki do dopuszczenia do obrotu (w szczególności firmy kurierskie/ekspresowe).
 5. Elektroniczne przywozowe zgłoszenia celne inne niż komunikaty ZC215H6 oraz ZC215H7 są obsługiwane przez system AIS/IMPORT. W sytuacji, gdy przesyłka wymaga takiego zgłoszenia, ale jednocześnie nie kwalifikuje się do odprawy celnej z wykorzystaniem komunikatów obsługiwanych w AIS/e-COMMERCE, zgłoszenie celne powinno zostać przesłane do systemu AIS/IMPORT.

Możesz przesłać komunikaty przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice, usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje. Właściwych dokumentów szukaj w sekcji „System AIS" w części "AIS/e-COMMERCE”.

Standardowe zgłoszenia celne ZC215H7 oraz ZC215H6

Krajowa Administracja Skarbowa wykorzystuje do wyliczenia kwoty wymaganych do zapłaty należności podatkowych (zgłoszenie ZC215H7) albo celno-podatkowych (zgłoszenie ZC215H6) Kalkulator eCommerce. Narzędzie to wylicza kwotę należności podczas walidacji standardowego zgłoszenia celnego, na podstawie zadeklarowanych w nim danych.

O wysokości wyliczonych przez Kalkulator eCommerce kwot, które musisz zapłacić, dowiesz się:

 • z komunikatu ZC291H7 albo ZC291H6 (obrót pocztowy),
 • z komunikatu ZC291H7 albo ZC299H7 (obrót kurierski).

W przypadku zgłoszenia celnego:

 • ZC215H7 (przesyłki pocztowe i kurierskie o wartości nieprzekraczającej równowartości 150 EUR) – zapłacisz tylko należności podatkowe (tj. podatek VAT),
 • ZC215H6 (przesyłki pocztowe o wartości w przedziale powyżej 150 do 1.000 EUR) – zapłacisz należności celno-podatkowe (cło + podatek VAT), chyba że przedmiotem zgłoszenia celnego są towary zwolnione z należności celnych i/lub podatkowych (dotyczy to zwolnień celnych innych niż zwolnienia określone w art. 23 ust. 1 lub art. 25 ust. 1 ww. rozporządzenia nr 1186/2009).

Uwaga! Obsługa zgłoszenia ZC215H7 nie będzie związana z zapłatą podatku VAT w przypadku przesyłek o równowartości do:

 • 45 EUR z towarami zwolnionymi z należności celnych i podatkowych (art. 25 ww. rozporządzenia nr 1186/2009),
 • 150 EUR zgłaszanych w reżimie Import One Stop Shop (IOSS), gdy podatek VAT podlega rozliczeniu poza zgłoszeniem celnym (podatek VAT od takich towarów jest deklarowany i płacony przez podatnika/pośrednika korzystającego z procedury IOSS w państwie członkowskim identyfikacji, a następnie przekazywany przez to państwo do kraju docelowego odbiorcy paczki).

Zgłoszenia celne ZC215H7 w procedurze uregulowań szczególnych (USZ)

W przypadku przesyłek pocztowych i kurierskich, zgłaszanych w procedurze USZ, należności podatkowe są obliczane i pobierane od odbiorcy przesyłki przez operatora stosującego tę procedurę, nie później niż w momencie doręczenia przesyłki, na podstawie wpisów w prowadzonej przez tego operatora ewidencji.

Podatek VAT, który został pobrany na podstawie wpisów do ewidencji jest:

 1. wykazywany przez zgłaszającego stosującego procedurę USZ w zbiorczym zgłoszeniu celnym, dokonywanym w terminie do 5. dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni, oraz
 2. wpłacany w terminie do 16. dnia miesiąca, w którym zostało złożone zgłoszenie zbiorcze.

Zgłoszenia ZC215H6 oraz ZC215H7 mogą być składane wyłącznie z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, bez stosowania zgłoszeń papierowych.

W przypadku niedostępności systemu AIS/e-COMMERCE, jeśli nie możesz zaczekać na usunięcie awarii i możliwość wysłania komunikatu ZC215H6 lub ZC215H7, złóż standardowe zgłoszenie celne do procedury dopuszczenia do obrotu z wykorzystaniem funkcjonalności systemu AIS/IMPORT.

Uwaga! AIS/IMPORT możesz stosować wyłącznie do przesyłek, które kwalifikują się do dokonania zgłoszenia ZC215H6 oraz ZC215H7 z kodem uszczegóławiającym procedurę C07 oraz C08.

Zastosowanie w procedurze awaryjnej standardowego zgłoszenia celnego do procedury 4000 w systemie AIS/IMPORT nie obejmuje:

 • zgłoszeń celnych ZC215H7 składanych w reżimie IOSS z kodem uszczegóławiającym procedurę F48, w których nie wylicza się należności podatkowych, ale istnieje konieczność sprawdzenia istnienia i ważności numeru IOSS (automatyczne sprawdzenie) i przekazania określonego zestawu danych do unijnego systemu Nadzory,
 • zgłoszeń celnych ZC215H7 składanych w procedurze USZ z kodem uszczegóławiającym procedurę F49, które składane są zbiorczo do 5. dnia miesiąca z wykazaniem podatku VAT pobranego w miesiącu poprzednim.

W tych przypadkach musisz zaczekać na przywrócenie dostępności AIS/e-COMMERCE.

Informacje o niedostępności usługi publikowane są na PUESC. Staramy się ograniczać okresy niedostępności ze względu na prace serwisowe do niezbędnego minimum.

Zapoznaj się z opracowaniami na temat e-Commerce opublikowanymi na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje w sekcji "System AIS" – "Materiały informacyjne AIS" – "AIS/e-COMMERCE".

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 24.08.2023 12:40 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 30.06.2021 12:09 Piotr Wróbel