Uzyskaj Wiążącą Informację Taryfową (WIT)

Dzięki usłudze:

 • złożysz wniosek o udzielenie Wiążącej Informacji Taryfowej (WIT) z załącznikami lub bez załączników,
 • uzyskasz decyzję dotyczącą złożonego wniosku w formie elektronicznej,
 • będziesz miał możliwość:
  • uzupełnienia wniosku w toku postępowania,
  • wycofania wniosku,
  • złożenia odwołania od decyzji

za pomocą dostępnych formularzy.

Jeśli chcesz złożyć wniosek z załącznikami - skorzystaj z formularza „WIT-ZZ Wniosek o WIT z załącznikami [EBTI-PL2]”.

Przed wypełnieniem formularza przygotuj konieczne załączniki.

Pamiętaj – musisz uzyskać numer EORI w trakcie rejestracji firmy. Bez numeru EORI nie złożysz wniosku.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY

 1. Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ.

Podczas rejestracji w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:

„Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

 • zgłoszenia celne,
 • Intrastat,
 • deklaracje akcyzowe,
 • zgłoszenia SENT,
 • e-DD,
 • wnioski i inne dokumenty.”

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.strona otwiera się w nowym oknie

 1. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj dane firmy na PUESCstrona otwiera się w nowym oknie.

Uwaga! Wniosek o WIT można złożyć tylko dla firmy, która jest zarejestrowana w obszarze cła i posiada numer EORI.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana.strona otwiera się w nowym oknie

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień dane firmy na PUESCstrona otwiera się w nowym oknie.

 1. Pamiętaj, że możesz powiązać z firmą:
 • inną firmę (np. agencję celną)
  lub
 • taką osobę fizyczną, która jest:
  • właścicielem/osobą uprawnioną do samodzielnej reprezentacji firmy lub
  • pracownikiem firmy lub posiada numer EORI, o ile w upoważnieniu otrzymała uprawnienie "Obsługa Wiążącej Informacji Taryfowej".

Uwaga! Jeżeli zlecisz wystąpienie o WIT innej firmie (np. agencji celnej), musisz udzielić jej  upoważnienia w formie przedstawicielstwa bezpośredniego. Inna firma musi posiadać EORI.

Aby pracownik innej firmy (np. agent celny) mógł wysłać wniosek o WIT, we wniosku WPE0001 ­ Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT] musi być nadane jemu uprawnienie „Obsługa Wiążącej Informacji Taryfowej” w powiązaniu z jego firmą (np. agencją celną).

Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmą.strona otwiera się w nowym oknie

KROK 0

 1. Zaloguj się na PUESC.

 2. Wybierz kontekst firmy, dla której chcesz złożyć wniosek.

KROK 1

Wybierz właściwy formularz

 1. wniosku o udzielenie wiążącej informacji taryfowej (WIT) - formularz WIT-ZZ Wniosek o WIT z załącznikami [EBTI-PL2] lub WIT-BZ Wniosek o WIT bez załączników [EBTI-PL2],strona otwiera się w nowym oknie
 2. przekazujący dodatkowe informacje do już złożonego wniosku lub uzupełniający wniosek - formularz WIT-DO Dosłanie załączników/uzupełnienia do wniosku o WIT [EBTI-PL2],strona otwiera się w nowym oknie

Formularz wykorzystaj wtedy, gdy chcesz wysłać dodatkowe dane, wyjaśnienia, uzupełnienie i/lub dokumenty, dotyczące towaru objętego wnioskiem o WIT. Te informacje i/lub dokumenty możesz przesłać z własnej inicjatywy albo na wezwanie organu celnego.

 1. wycofanie złożonego wniosku o WIT - formularz WIT-WY Wycofanie wniosku o WIT [EBTI-PL2],strona otwiera się w nowym oknie

Powyższy formularz możesz wykorzystać, jeżeli chcesz wycofać wniosek o WIT. W tym celu przy użyciu ww. formularza należy przesłać skan pisma wycofującego wniosek o WIT.

 1. jeśli chcesz złożyć odwołanie od decyzji WIT należy złożyć je w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza WIT-OD Złożenie odwołania od decyzji WIT [EBTI-PL2].strona otwiera się w nowym oknie

Przy użyciu formularza prześlij skan odwołania od decyzji WIT.

KROK 2

Wypełnij formularz

 1. Wypełnij kolejno poszczególne sekcje (pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe),
 2. Przy wypełnianiu wniosku o WIT zwróć uwagę na sekcje:
 • Przedstawiciel celny - sekcję wypełniają tylko reprezentanci, którzy w formie pełnomocnictwa mają wpisane „pełnomocnik”,
 • Nomenklatura celna – należy podać nomenklaturę celną, w której ma być udzielona decyzja WIT, np. CN – kod nomenklatury 8-cyfrowy, TARIC – kod nomenklatury 10-cyfrowy,
 • Główne księgi rachunkowe – należy wypełnić tylko w przypadku, gdy księgi znajdują się w innym kraju niż siedziba wnioskodawcy.
 • Kod towaru – jeżeli kod we wniosku jest wpisany, musi być on zgodny z zaznaczoną we wniosku nomenklaturą celną, np. kod 8-cyfrowy to nomenklatura scalona-CN, a kod 10-cyfrowy to nomenklatura Taric-TC,
 • Sprawdzenie kodu taryfy - tylko wnioski z poprawnie wpisanym kodem taryfy mogą być wysłane; jeśli chcesz sprawdzić kod taryfy w systemie ISZTAR4, użyj przycisku „Sprawdź kod taryfy” - wynik weryfikacji pojawi się w polu „Wynik sprawdzenia”,   
 • Załączniki - maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 1500 KB, a maksymalna liczba to 10 sztuk.
 1. Wygeneruj dokument (wniosek) i przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

KROK 3

Podpisz wniosek

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. profilem zaufanym.

KROK 4

Wyślij wniosek

 1. W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij wniosek.

 1. Sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). UPO potwierdza, że złożyłeś wniosek w formie elektronicznej.

 2. Złożony wniosek pojawi się w zakładce

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

UWAGA! Wysłany przez ciebie wniosek będzie procedowany przez Dział Wiążących Informacji w Krajowej Informacji Skarbowej.  

Może to potrwać do 120 dni od momentu zgromadzenia wszystkich informacji o towarze. 

KROK 5

Podpisz i wyślij UPD, odbierz decyzję

 1. Po wydaniu decyzji w zakładce

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

otrzymasz dokument Urzędowe Potwierdzenie Doręczenia UPD. Aby otrzymać decyzję, musisz podpisać i wysłać UPD.

 1. Podpisz i wyślij UPD:
  1. w zakładce

   Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

   zaznacz dokument UPD (z ikoną czerwonej, zamkniętej koperty) i wybierz akcję „Podpisz”,
  2. zaznacz dokument UPD (z ikoną czerwonej, otwartej koperty) i wybierz akcję „Wyślij”,
 2. Odbierz decyzję:
  1. zaznacz dokument „Komunikat systemu EBTI-PL2, przesyłanie załącznika w formacie .pdf do systemu SEAP”, który znajduje się pod dokumentem UPD (z ikoną zielonej, zamkniętej koperty),
  2. wybierz akcję „Podgląd dokumentu”,
  3. pobierz decyzję przesłaną jako załącznik z linku „Plik do pobrania”.
 3. Jeżeli nie podpiszesz UPD w terminie 14 dni od daty wysłania, przesłana decyzja zostanie uznana za doręczoną.

Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT):

 • jest decyzją rozstrzygającą o klasyfikacji taryfowej towarów – ustala właściwy kod Taryfy celnej dla określonego towaru,
 • jest ważna przez okres 3 lat od daty jej wydania,
 • jest wiążąca dla organów celnych i posiadacza jedynie w odniesieniu do towarów, dla których formalności celne zostały dokonane po dniu, w którym została wydana.

Wniosek w sprawie udzielenia WIT możesz złożyć, jeśli:

 • importujesz towary spoza Unii Europejskiej (UE) lub eksportujesz towary poza UE i dokonujesz formalności celnych związanych z przywozem lub wywozem towarów,
 • planujesz wykorzystanie decyzji WIT dla zaplanowanych transakcji dokonywanych między państwami UE, a krajami trzecimi (czyli spoza UE).

Wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Taryfowej (WIT) składasz do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w formie elektronicznej i w tej formie otrzymasz decyzję WIT. Będziesz mógł także elektronicznie złożyć do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej odwołanie od decyzji WIT.

Korzyści wynikające z posiadania decyzji WIT:

 • WIT to jedyna oficjalna, wiążąca i bezpłatna informacja o klasyfikacji taryfowej towarów, która zapewnia jednolite i poprawne stosowanie nomenklatury towarowej dla potrzeb celnych na terenie UE,
 • WIT ułatwia zarządzanie przedsiębiorstwem w zakresie kalkulacji przewidywanych zysków, ponieważ gwarantuje właściwe naliczanie należności celnych,
 • WIT jest pomocna przy ustalaniu refundacji wywozowych i wszelkich innych kwot ustanowionych dla wywozu lub przywozu w ramach wspólnej polityki rolnej;
 • WIT skraca czas odprawy celnej.

Złożenie wniosku o udzielenie wiążącej informacji taryfowej jak i udzielenie decyzji WIT, nie podlegają opłacie skarbowej.

Formularz wniosku o udzielenie wiążącej informacji taryfowej - bez załączników

Formularz wniosku o udzielenie wiążącej informacji taryfowej - z załącznikami

Formularz dosłania załączników/uzupełnienia do wniosku o udzielenie wiążącej informacji taryfowej

Formularz odwołania od decyzji w sprawie wiążącej informacji taryfowej

Formularz wycofania wniosku o udzielenie wiążącej informacji taryfowej

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie po stronie SISC lub zapowiadane prace serwisowe.

Informacje o niedostępności usługi publikowane są na PUESC. W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej, gdy złożenie wniosku w formie elektronicznej nie jest w danym momencie możliwe, należy odłożyć złożenie wniosku do czasu, aż usługa będzie dostępna.

Jeżeli kończy się termin na dostarczenie informacji uzupełniających do wniosku należy zgłosić brak możliwości uzupełnienia wniosku w wyznaczonym czasie przesyłając stosowną informację do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na adres e-mail: kancelaria.kis@mf.gov.pl z podaniem numeru sprawy.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 28.06.2024 14:49 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 04.08.2021 09:14 Piotr Wróbel