Złóż dane oświadczeń i zaświadczeń

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli chcesz uzyskać uprawnienie:

 • w zakresie zwolnienia z zabezpieczenia kwoty podatku VAT w imporcie (art. 33 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług),
 • do rozliczenia kwoty podatku VAT należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej (art. 33a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług),
 • w zakresie zwolnienia z zabezpieczenia kwoty podatku akcyzowego w imporcie (art. 28 ustawy o podatku akcyzowym).

Usługa jest dostępna dla podmiotów, które posiadają wcześniej nadany numer EORI. Z usługi możesz skorzystać zarówno elektronicznie za pomocą formularza, jak i w formie papierowej.

 

Załóż konto

Zaloguj się

KROK 1

Wypełnij formularz wniosku

KROK 2

Podpisz wniosek

KROK 3

Wyślij wniosek

KROK 4

Odbierz komunikat

 

Przed wypełnieniem formularza przygotuj:

 • podstawowe dane podmiotu (EORI),
 • dokumenty, które chcesz dołączyć – patrz KROK 1 pkt 4,
 • dane do złożenia podpisu elektronicznego.

Pamiętaj – musisz podpisać formularz w sposób określony w KROKU 2.

KROK WSTĘPNY

 1.  Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Pamiętaj – wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji pomiń „CEL REJESTRACJI”.

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość

 1. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj firmę – uzyskaj numer EORI.

Uwaga! Firma musi być zarejestrowana w obszarze cła i posiadać numer EORI.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana.

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień lub usuń dane firmy.

KROK 0

Zaloguj się  Zaloguj się na PUESC

KROK 1

Wypełnij formularz wniosku

 1. Wybierz na PUESC formularz wniosku WDWOS01 Oświadczenie / Zaświadczenie [SZPROT]
 2. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.

Uwaga! Pola obowiązkowe są oznaczone czerwoną gwiazdką.

 1. Wybierz organ właściwy do złożenia wniosku:
 • jeśli składasz oświadczenia/zaświadczenia, które dotyczą art. 33a ustawy o VAT – wybierz naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na twoją siedzibę lub miejsce zamieszkania. Jeśli nie posiadasz siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju – wybierz Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu,
 • jeśli będziesz korzystał z art. 33a ustawy o VAT oraz ze zwolnienia z zabezpieczenia należności podatkowych – wybierz naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na twoją siedzibę lub miejsce zamieszkania,
 • jeśli nie będziesz korzystał z art. 33a ustawy o VAT, a składasz dokumenty w zakresie zwolnienia z zabezpieczenia należności podatkowych – wybierz organ celno-skarbowy, który wydał lub wyda ci odpowiednie pozwolenie.

Pamiętaj!

Jeżeli wystąpisz o kolejne pozwolenie do tego samego lub innego organu celno-skarbowego, organ właściwy do jego wydania wykorzysta złożone już przez ciebie dokumenty, o ile są nadal aktualne. Nie musisz w takim przypadku ponownie składać oświadczeń/zaświadczeń, które są już w posiadaniu organu.

 1. Dołącz załączniki.

Jeśli chcesz uzyskać uprawnienie w zakresie zwolnienia z zabezpieczenia kwoty podatku VAT w imporcie (art. 33 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług), musisz złożyć:

 1. oświadczenia:
 • że nie zalegasz w podatkach, cle, opłatach ZUS i składkach na ubezpieczenie zdrowotne,
 • że jesteś podatnikiem czynnym VAT,
 • że nie jest wobec ciebie prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe

albo

 1. zaświadczenia:
 • o niezaleganiu w podatkach,
 • o niezaleganiu w cle,
 • o niezaleganiu w opłatach ZUS,
 • o niezaleganiu w składkach na ubezpieczenie zdrowotne,
 • o podatniku czynnym VAT.

Jeśli chcesz uzyskać uprawnienie do rozliczenia kwoty podatku VAT należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej (art. 33a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług), musisz złożyć:

 1. oświadczenia:
 • że nie zalegasz w podatkach,
 • że nie zalegasz w opłatach ZUS,
 • że jesteś podatnikiem czynnym VAT

albo

 1. zaświadczenia:
 • o niezaleganiu w podatkach,
 • o niezaleganiu w opłatach ZUS,
 • o podatniku czynnym VAT.

Jeśli chcesz uzyskać uprawnienie w zakresie zwolnienia z zabezpieczenia kwoty podatku akcyzowego w imporcie (art. 28 ustawy o podatku akcyzowym), musisz złożyć oświadczenia:

 • o niezaleganiu w cle,
 • o niezaleganiu w podatkach,
 • o niezaleganiu w opłacie paliwowej,
 • o niezaleganiu w składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • o posiadaniu siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju,
 • że nie jest wobec ciebie prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe.

UWAGA!

Twoje oświadczenia muszą być w postaci dokumentu PDF podpisanego przez ciebie podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Zaświadczenia muszą być w postaci dokumentu PDF podpisanego przez wystawcę podpisem kwalifikowanym lub uwierzytelnionego elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza.

Łączna wielkość załączników nie może przekroczyć 10 MB.

Jeśli nie załączysz wymaganych oświadczeń/ zaświadczeń uwierzytelnionych podpisami w formie elektronicznej, musisz wysłać oryginały w formie papierowej do organu, do którego skierowałeś wniosek. W takim przypadku na formularzu wniosku wpisz w polu „Dodatkowe informacje”, że oryginały dokumentów złożysz w formie papierowej.

 1. Wygeneruj dokument (wniosek) i przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki.

KROK 2

Podpisz wniosek

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. podpisem zaufanym (profil zaufany).

 

KROK 3

Wyślij wniosek

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij formularz wniosku.

 1. W zakładce:

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

będą pojawiać się dokumenty wysyłane w toku sprawy przez organ weryfikujący wniosek, o czym będziesz informowany e-mailem.

 1. Sprawdź czy otrzymałeś UPO

Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

Jest to potwierdzenie, że złożyłeś wniosek w formie elektronicznej.

Twój wniosek trafi do weryfikacji.

 

KROK 4

Odbierz komunikat

Jeśli spełniasz warunki, dostaniesz komunikat, że dane zostały zapisane.

Jeśli nie spełniasz warunków, dane zostaną odrzucone, o czym zostaniesz poinformowany.

Komunikat otrzymasz w zakładce  Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty. Wyszukaj dokument „Informacja o przyjęciu oświadczenia/zaświadczenia” lub „Informacja o odmowie przyjęcia oświadczenia/zaświadczenia”. Zapoznaj się z nim – zaznacz go i wybierz „Podgląd załączników”. Jeśli oświadczenie lub zaświadczenie zostało odrzucone, to w komunikacie będzie informacja o przyczynach odrzucenia.

 1. Jeżeli chcesz:
 • skorzystać z możliwości zwolnienia z zabezpieczenia podatku VAT oraz/lub
 • skorzystać z możliwości zwolnienia z podatku akcyzowego w przypadku objęcia towarów czasowym składowaniem lub procedurą specjalną, albo
 • rozliczać kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej

powinieneś złożyć odpowiednie zaświadczenia/oświadczenia.

 1. Oświadczenia/zaświadczenia musisz złożyć odpowiednio wcześnie przed importem towarów, których miałoby dotyczyć uprawnienie. Pamiętaj, że złożone przez ciebie dokumenty są ważne przez okres 6 miesięcy. Jeśli chcesz korzystać z uprawnień nadal, to przed upływem tego okresu przygotuj i złóż kolejne wymagane dokumenty.
 2. Podatek VAT z tytułu importu wyliczasz samodzielnie w zgłoszeniu celnym lub rozliczeniu procedury specjalnej, ewentualnie naczelnik urzędu celno–skarbowego  wydaje decyzję w przedmiocie określenia podatku w prawidłowej wysokości. Jesteś zobowiązany do wpłacenia podatku VAT w terminie 10 dni, licząc od dnia powiadomienia decyzją, lub w terminie wspólnym dla uiszczenia cła. Jednakże w art. 33 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług przewidziano wyjątek dla stosowania obowiązku zabezpieczania kwoty podatku dla przypadków objęcia towarów czasowym składowaniem lub procedurą końcowego przeznaczenia, składowania celnego, uszlachetniania czynnego lub odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, pod warunkiem przedstawienia przez podatnika organowi celnemu dokumentów potwierdzających:
 • zarejestrowanie się jako podatnik VAT czynny,
 • potwierdzających brak zaległości z tytułu cła, podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • wykazujących brak prowadzonych w stosunku do podatnika postępowań egzekucyjnych, likwidacyjnych lub upadłościowych.

Spełnienie opisanych warunków możesz wykazać zarówno zaświadczeniami wystawionymi przez uprawnione organy jak i własnymi oświadczeniami podmiotu (składanymi pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań). Dokumentów tych nie składasz, jeżeli organ celny ma już wymagane zaświadczenia lub oświadczenia, które zostały złożone mu nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem dokonania importu i dane w nich zawarte są nadal aktualne.

Uwaga! Pamiętaj, że organ celny może w każdym momencie uznać na podstawie nowych okoliczności, że istnieje ryzyko niezapłacenia podatku w przewidzianym terminie, i zażądać złożenia zabezpieczenia.

 1. Podobnie uregulowano w art. 28 ustawy o podatku akcyzowym uprawnienie do nieskładania zabezpieczenia tego podatku w sytuacjach objęcia towarów importowanych czasowym składowaniem lub procedurą składowania celnego, uszlachetniania czynnego albo odprawy czasowej, jeśli podmiot złoży oświadczenia o braku zaległości z tytułu cła, podatków stanowiących dochód budżetu państwa, opłaty paliwowej, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz że nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe. Oświadczenia te składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i nie trzeba ich ponawiać przez okres 6 miesięcy od złożenia organowi.

Uwaga! Organ celny może w każdym momencie uznać na podstawie nowych okoliczności, że istnieje ryzyko niezapłacenia podatku akcyzowego w przewidzianym terminie, i zażądać złożenia zabezpieczenia.

 1. W art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług przyznano podatnikom VAT czynnym uprawnienie do rozliczenia podatku należnego z tytułu importu w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy. Aby uzyskać takie uprawnienie, musisz złożyć naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:
 • zaświadczenia o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu i rodzaju podatku odpowiednio 3 % kwoty należnych składek i zobowiązań podatkowych w danym okresie rozliczeniowym,
 • potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

Zaświadczenia mogą być zastąpione własnymi oświadczeniami podmiotu wraz z deklaracją świadomości o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Dokumentów tych nie musisz składać, jeśli naczelnik urzędu celno – skarbowego posiada już takie oświadczenia lub zaświadczenia i nie minął od ich złożenia okres 6 miesięcy. Ponadto uprawnienie do takiego rozliczania podatku z tytułu importu uzależnione jest od spełnienia warunku dokonywania zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych, chyba że podatnik sam posiada status upoważnionego przedsiębiorcy (posiada status AEO) lub posiada pozwolenie na stosowanie uproszczenia w formie składania zgłoszeń uproszczonych albo dokonywania wpisów do rejestru zgłaszającego.

Uwaga! Jeżeli nie rozliczysz w deklaracji podatkowej należnego podatku z tytułu importu w całości lub nawet w części, tracisz jako podatnik prawo do stosowania takiego rodzaju rozliczeń i musi zapłacić nierozliczony podatek wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu 10 dni od powiadomienia o obowiązku uiszczenia tego podatku (czyli na zasadach ogólnych przyjętych w imporcie).

Jeśli złożone oświadczenia/zaświadczenia nie będą zgodne z przepisami  lub będą zawierały błędne dane, naczelnik odrzuci twoje oświadczenie/zaświadczenie i poinformuje cię o przyczynach odrzucenia.

Uwaga! Przyjęte oświadczenia/zaświadczenia po upływie 6 miesięcy tracą ważność.

 1. Zarejestrowane oświadczenia i zaświadczenia w okresie ich ważności możesz sprawdzić – skorzystaj z usługi Sprawdź, czy firma złożyła oświadczenia lub zaświadczenia, o których mowa w ustawach podatkowych (VAT, akcyza)

Wybierz właściwy formularz:

Formularz Oświadczenia / Zaświadczenia dla potrzeb podatku VAT i akcyzy w imporcie.

Formularz przesłania dokumentu do sprawy, która jest w trakcie obsługi w urzędzie.

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarię po stronie SISC lub zapowiadane prace serwisowe.

Spróbuj ponownie skorzystać z usługi, gdy pojawi się informacja o usunięciu awarii lub zakończeniu prac serwisowych. Oświadczenia /zaświadczenia możesz złożyć również papierowo do właściwego organu określonego w KROKU 1 punkt 3.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

 • portal Centralny Service Desk:

przejdź do portalu CSD Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)

 • w polu temat wpisz nazwę usługi,
 • w treści wiadomości napisz, co działa nieprawidłowo lub czego chcesz się dowiedzieć,
 • wyślij wiadomość z adresu e-mail, którego użyłeś do założenia konta na PUESC (login PUESC),
 • telefon – 33 483 20 55.

Oczekiwanie na rozmowę z konsultantem Help Desk SISC to maksymalnie 30 minut. Średni czas oczekiwania wynosi 5 minut.

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco, maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do 4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
 • Obsługa wniosków, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.

Opis w przygotowaniu

Strony w serwisie EUR-Lex (Baza aktów prawnych Unii Europejskiej) oraz serwisie ISAP (Internetowy System Aktów Prawnych) otwierają się w nowych oknach przeglądarki:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny
 • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny
 • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446
 • Ustawa z dnia 19 marca 2014 r. Prawo celne
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2022 08:45
Pierwsza publikacja: 09 września 2021 08:37
Komórka odpowiedzialna: Departament Ceł MF