Złóż dane oświadczeń i zaświadczeń

Korzystanie z niektórych ułatwień określonych w przepisach podatkowych wymaga wykazania, że spełniasz określone tymi przepisami warunki. Na potwierdzenie spełnienia warunków możesz przedstawić zaświadczenie wydane przez właściwy organ lub możesz złożyć oświadczenie o określonej treści.

Zaświadczenie lub oświadczenie składasz, jeżeli chcesz korzystać:

 • z rozliczenia kwoty podatku VAT należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej (art. 33a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług),
 • ze zwolnienia z zabezpieczenia kwoty podatku VAT w imporcie (art. 33 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług),
 • ze zwolnienia z zabezpieczenia kwoty podatku akcyzowego w imporcie (art. 28 ustawy o podatku akcyzowym).

Dzięki tej usłudze złożysz zaświadczenie lub oświadczenie, korzystając z elektronicznego formularza.

Formularz musisz skierować do właściwego organu. Organ wybierz w polu formularza „Organ, do którego składa się wniosek”:

 • jeśli chcesz korzystać z rozliczenia kwoty podatku VAT należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej (art. 33a ustawy o VAT), to wybierz naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na twoją siedzibę lub miejsce zamieszkania,

Jeśli nie posiadasz siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju – wybierz Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu.

 • jeśli chcesz korzystać zarówno z rozliczenia kwoty podatku VAT należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej (art. 33a ustawy o VAT), jak i ze zwolnienia z zabezpieczenia należności podatkowych – wybierz naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na twoją siedzibę lub miejsce zamieszkania,
 • jeśli chcesz korzystać tylko ze zwolnienia z zabezpieczenia należności podatkowych – wybierz naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego w sprawie zwolnienia z zabezpieczenia.

Pamiętaj!
Nie musisz ponownie składać oświadczeń/zaświadczeń, które są już w posiadaniu organu, o ile są nadal aktualne (tzn. informacje w nich zawarte nie są starsze niż 6 miesięcy).

Usługa jest dostępna dla podmiotów, które posiadają wcześniej nadany numer EORI lub numer ID SISC.

Uwaga! Linki w sekcji Usługa krok po kroku otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

Przed wypełnieniem formularza przygotuj:

 • podstawowe dane (EORI lub ID SISC),
 • zaświadczenia lub oświadczenia, które chcesz złożyć – patrz KROK 1 pkt 2,
 • NIP grupy VAT, jeżeli jesteś jej członkiem.

Pamiętaj – musisz podpisać formularz w sposób określony w KROKU 2.

Przygotuj dane do złożenia podpisu elektronicznego.

KROK WSTĘPNY

 1. Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Pamiętaj – wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji pomiń „CEL REJESTRACJI”.

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.strona otwiera się w nowym oknie

 1. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj dane firmy na PUESC.strona otwiera się w nowym oknie

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana.strona otwiera się w nowym oknie

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień dane firmy na PUESC.strona otwiera się w nowym oknie

KROK 0

 1. Zaloguj się na PUESC.
 2. Następnie wybierz zakładkę „Formularze” i wyszukaj formularz o nazwie
  WDWOS01 Oświadczenie/ Zaświadczenie [SZPROT]strona otwiera się w nowym oknie

KROK 1

Wypełnij formularz

 1. Wypełnij wszystkie wymagane pola formularza.
  Uwaga! Pola obowiązkowe są oznaczone czerwoną gwiazdką.

Ponadto w formularzu podaj dodatkowo NIP grupy VAT oraz województwo przedstawiciela grupy VAT, jeżeli wybierzesz oświadczenie lub zaświadczenie dotyczące grupy podatkowej VAT.

 1. Dołącz załączniki.

Jeśli chcesz uzyskać uprawnienie do zwolnienia z zabezpieczenia kwoty podatku VAT w imporcie (art. 33 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług), musisz złożyć:

 1. oświadczenia:
 • że jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
 • że nie zalegasz w podatkach, cle i składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • że nie jest wobec ciebie prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe.

Uwaga: możesz złożyć jedno oświadczenie potwierdzające spełnienie wszystkich powyższych wymagań.

albo

 1. zaświadczenia:
  • o zarejestrowaniu jako podatnik VAT czynny,
  • o niezaleganiu w podatkach,
  • o niezaleganiu w składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Jeśli chcesz uzyskać prawo do rozliczenia kwoty podatku VAT należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej (art. 33a ust. 2 ustawy o VAT), musisz złożyć:

 1. oświadczenia:
  • że jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
  • że nie zalegasz w podatkach,
  • że nie zalegasz w składkach na ubezpieczenie społeczne.

Uwaga: możesz złożyć jedno oświadczenie potwierdzające spełnienie wszystkich powyższych wymagań. Nie ma możliwości złożenia jednego oświadczenia w przypadku, gdy oświadczenie składa członek grupy VAT.

albo

 1. zaświadczenia:
  • o zarejestrowaniu jako podatnik VAT czynny
  • o niezaleganiu w podatkach,
  • o niezaleganiu w składkach na ubezpieczenia społeczne.

Jeżeli składasz oświadczenie/zaświadczenie jako członek grupy VAT, musisz dodatkowo przedstawić:

 • zaświadczenie/oświadczenie o braku zaległości w podatku od towarów i usług grupy VAT,
 • zaświadczenie/oświadczenie o zarejestrowaniu, jako podatnik VAT czynny grupy VAT, której jesteś członkiem.

Jeśli chcesz uzyskać prawo do zwolnienia z zabezpieczenia kwoty podatku akcyzowego w imporcie (art. 28 ustawy o podatku akcyzowym), musisz złożyć oświadczenia:

 • o niezaleganiu w cle,
 • o niezaleganiu w podatkach,
 • o niezaleganiu w opłacie paliwowej,
 • o niezaleganiu w składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • o posiadaniu siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju,
 • że nie jest wobec ciebie prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe.

Uwaga: możesz złożyć jedno oświadczenie potwierdzające spełnienie wszystkich powyższych wymagań.

UWAGA!
Twoje oświadczenia muszą być w postaci dokumentu PDF podpisanego przez ciebie podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Zaświadczenia muszą być w postaci dokumentu PDF podpisanego przez wystawcę podpisem kwalifikowanym lub uwierzytelnionego elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza.

Łączna wielkość załączników nie może przekroczyć 10 MB.

 1. Wybierz przycisk Wygeneruj dokument, a następnie przejdź do zakładki
  Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki.

KROK 2

Podpisz formularz

W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz formularz i wybierz przycisk Podpisz.

Formularz możesz podpisać na trzy sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. podpisem zaufanym (profil zaufany).

KROK 3

Wyślij formularz

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij formularz, używając przycisku Wyślij.

 1. W zakładce:

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

będą pojawiać się dokumenty wysyłane w toku sprawy przez organ weryfikujący przesłany formularz, o czym będziesz informowany e-mailem.

 1. Sprawdź, czy otrzymałeś Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO):

przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO.

Jest to potwierdzenie, że złożyłeś dokument w formie elektronicznej.

Twój formularz trafi do weryfikacji.

KROK 4

Odbierz komunikat

Informację o tym, czy dokumenty zostały prawidłowo złożone, dostaniesz w odrębnym komunikacie. Komunikat pojawi się w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty. Wyszukaj dokument „Informacja o przyjęciu oświadczenia/zaświadczenia” lub „Informacja o odmowie przyjęcia oświadczenia/zaświadczenia”. Zapoznaj się z nim – zaznacz go i wybierz „Podgląd załączników”. Jeśli oświadczenie lub zaświadczenie zostało odrzucone, to w komunikacie będzie informacja o przyczynach odrzucenia.

 1. Oświadczenia/zaświadczenia musisz złożyć odpowiednio wcześnie przed planowanym importem towarów. Pamiętaj, że złożone przez ciebie dokumenty są ważne przez okres 6 miesięcy. Jeśli chcesz korzystać z tego prawa nadal, to przed upływem tego okresu przygotuj i złóż kolejne wymagane dokumenty.
 2. Pamiętaj, że organ celny może w każdym momencie uznać na podstawie nowych okoliczności, że istnieje ryzyko niezapłacenia podatku w przewidzianym terminie i zażądać złożenia zabezpieczenia.
 3. Jeżeli nie rozliczysz w deklaracji podatkowej należnego podatku z tytułu importu w całości lub nawet w części, tracisz jako podatnik prawo do stosowania takiego rodzaju rozliczeń i musi zapłacić nierozliczony podatek wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu 10 dni od powiadomienia o obowiązku uiszczenia tego podatku (czyli na zasadach ogólnych przyjętych w imporcie).
 4. Jeśli złożone oświadczenia/zaświadczenia nie będą zgodne z przepisami lub będą zawierały błędne dane, naczelnik odrzuci twoje oświadczenie/zaświadczenie i poinformuje cię o przyczynach odrzucenia.
 5. Zarejestrowane oświadczenia i zaświadczenia w okresie ich ważności możesz sprawdzić – skorzystaj z usługi Sprawdź, czy firma złożyła oświadczenia lub zaświadczenia, o których mowa w ustawach podatkowych (VAT, akcyza).

Wybierz właściwy formularz:

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarię po stronie SISC lub zapowiadane prace serwisowe.

Spróbuj ponownie skorzystać z usługi, gdy pojawi się informacja o usunięciu awarii lub zakończeniu prac serwisowych.

Oświadczenia/ zaświadczenia możesz złożyć również papierowo do właściwego organu określonego w KROKU 1 punkt 2.

Strony w serwisie ISAP (Internetowy System Aktów Prawnych) otwierają się w nowych oknach przeglądarki:

 

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 24.08.2023 14:53 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 09.09.2021 08:37 Jerzy Ciechocki