Uzyskaj pozwolenie na odprawę czasową

Dzięki usłudze złożysz wniosek o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej.

Procedura odprawy czasowej jest procedurą specjalną.

W ramach procedury odprawy czasowej towary podlegają całkowitemu lub częściowemu zwolnieniu z należności celnych przywozowych i nie podlegają:

 • innym należnościom określonym w odrębnych przepisach,
 • środkom polityki handlowej (o ile nie zakazują one wprowadzania towarów na obszar celny Unii lub ich wyprowadzania z tego obszaru).

Pozwolenie na korzystanie z procedury odprawy czasowej udzielane jest pod warunkiem, że stan towarów objętych procedurą pozostaje taki sam (czyli towary nie są poddawane żadnym zmianom). Dopuszczalne są jednak naprawy i konserwacja, włączając przeglądy i regulacje lub środki mające na celu zachowanie towarów lub zapewnienie ich zgodności z wymogami technicznymi dla ich zastosowania w ramach procedury.

O pozwolenie może ubiegać się osoba, która użytkuje towary lub organizuje ich użytkowanie i ma siedzibę na obszarze celnym Unii.

Z usługi możesz skorzystać, jeśli spełniasz warunki określone dla tej procedury w przepisach unijnego prawa celnego. Szczegółowe informacje znajdziesz w materiale informacyjnym dotyczącym odprawy czasowej - plik pdf (246 KB).

Z usługi możesz skorzystać tylko elektronicznie za pomocą formularza.

Uwaga! Usługa dotyczy pozwoleń w tzw. pełnej formie, które obowiązują tylko w Polsce.

Przed wypełnieniem wniosku przygotuj informacje, w jaki sposób planujesz realizować procedurę. We wniosku musisz podać w szczególności:

 • szczegółowe dane o towarach, które będą podlegały odprawie czasowej,
 • informacje w jaki sposób będziesz wykorzystywać towary,
 • urzędy celne, w których towary będę obejmowane procedurą oraz w których procedura będzie zamykana,
 • miejsca, w których towary będą używane w ramach odprawy czasowej,
 • planowany termin zamknięcia procedury,
 • miejsce i rodzaj prowadzonej ewidencji.

Ponadto przygotuj:

 • numer EORI osoby ubiegającej się o wydanie pozwolenia (wnioskodawcy),
 • dokumenty, które chcesz dołączyć – szczegóły znajdziesz w KROKU 1 pkt 3,
 • upoważnienie oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego upoważnienia – jeśli reprezentujesz podmiot, który składa wniosek o wydanie pozwolenia.

Sprawdź, jak dostarczyć oryginał upoważnienia wraz z opłatą skarbową w sekcji Co powinieneś wiedziećstrona otwiera się w nowym oknie.

Pamiętaj – musisz podpisać wniosek w sposób określony w KROKU 2. Przygotuj dane do złożenia podpisu elektronicznego.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY

 1. Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Pamiętaj – wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji pomiń „CEL REJESTRACJI”.

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamośćstrona otwiera się w nowym oknie.

 1. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj dane firmy na PUESC.strona otwiera się w nowym oknie

Uwaga! Firma musi być zarejestrowana w obszarze cła i posiadać numer EORI.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowanastrona otwiera się w nowym oknie.

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień dane firmy na PUESC.strona otwiera się w nowym oknie

KROK 0

 1. Zaloguj się na PUESC.
 2. Wniosek możesz złożyć ze swojego kontekstu albo kontekstu firmy.

Uwaga! Pamiętaj, że wszelka korespondencja w sprawie dotyczącej wniosku o wydanie pozwolenia na odprawę czasową będzie kierowana zawsze na twoje konto.

 1. Następnie wybierz zakładkę „Formularze” i wyszukaj formularz wniosku WDTEA01 Odprawa czasowa [SZPROT]strona otwiera się w nowym oknie

Szczegóły znajdziesz w KROKU 1.

KROK 1

Wypełnij wniosek

 1. Wypełnij wszystkie wymagane pola wniosku.

Uwaga! Pola obowiązkowe są oznaczone czerwoną gwiazdką.

Organem celnym właściwym do rozpatrzenia wniosku jest naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na miejsce, w którym towary będą po raz pierwszy użyte.

 1. Dołącz załączniki, które chcesz przesłać z wnioskiem.

Uwaga! Załączniki, które przesyłasz z wnioskiem, muszą być w formacie pdf. Wielkość pojedynczego załącznika nie może przekroczyć 2 MB. Łączna wielkość wszystkich załączników nie może przekroczyć 10 MB.

Możesz również powołać się we wniosku dokument, który już znajduje się w e-Dokumentach. Musisz jednak znać numer identyfikujący ten dokument w e-Dokumentach. Numer ten wpisujesz w pole wniosku o nazwie „Wskazanie na plik w e-Dokumentach”.

 1. Wybierz „Wygeneruj dokument”, a następnie przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

Jeżeli na końcu wniosku wyświetli się informacja o błędach, to popraw dane we wskazanych polach i wygeneruj dokument ponownie.

KROK 2

Podpisz wniosek

W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłkistrona otwiera się w nowym oknie

Wybierz przycisk „Podpisz”.

Wniosek możesz podpisać na trzy sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. podpisem zaufanym (profil zaufany).

KROK 3

Wyślij wniosek

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłkistrona otwiera się w nowym oknie

zaznacz i wyślij wniosek, używając przycisku "Wyślij".

 1. Sprawdź, czy otrzymałeś Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumentystrona otwiera się w nowym oknie

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO.

UPO potwierdza, że złożyłeś wniosek w formie elektronicznej.

KROK 4

Sprawdzaj stan sprawy

Pozwolenie powinno zostać wydane w ciągu 30 dni od dnia otrzymania twojego wniosku. W tym czasie organ celny sprawdzi czy są spełnione warunki niezbędne do wydania pozwolenia. W trakcie postępowania organ celny może zwracać się do ciebie o informacje związane z wnioskiem:

 1. Jeśli twój wniosek nie był kompletny, otrzymasz wezwanie o jego uzupełnienie. W zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumentystrona otwiera się w nowym oknie, wyświetli się dokument „Wezwanie do uzupełnienia”. Zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników” i zapoznaj się z wezwaniem.

 2. Jeśli organ celny przedłuży termin rozpatrzenia twojego wniosku, otrzymasz informację o nowym terminie załatwienia sprawy. Organ celny wyjaśni w niej przyczynę przedłużenia. Informację tę znajdziesz w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumentystrona otwiera się w nowym oknie, gdzie pojawi się dokument „Informacja”. Zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników” i zapoznaj się z informacją.

 3. Jeżeli nie spełniasz warunków niezbędnych do wydania pozwolenia, organ celny odmówi wydania pozwolenia. W takim przypadku najpierw otrzymasz informację o prawie do bycia wysłuchanym. Informację tę znajdziesz w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumentystrona otwiera się w nowym oknie, gdzie pojawi się dokument „Informacja”. Zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników” i zapoznaj się z informacją.

Na zapoznanie się z dokumentami zebranymi w sprawie i przedstawienie organowi celnemu swojego stanowiska masz 30 dni.

KROK 5

Odbierz pozwolenie lub decyzję odmowną

Aby sprawdzić, czy otrzymałeś pozwolenie albo decyzję o odmowie wydania pozwolenia:

 1. Przejdź do zakładki Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumentystrona otwiera się w nowym oknie.
 2. Wyszukaj dokument o nazwie „Decyzja o wydaniu lub zmianie pozwolenia na korzystanie z odprawy czasowej” albo „ Decyzja o odmowie wydania lub zmiany pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej”. Zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników” i zapoznaj się z dokumentem.

Jeśli nie zgadzasz się z treścią decyzji możesz złożyć od niej odwołanie.

UWAGA! Termin na złożenie odwołania wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jak dostarczyć oryginał upoważnienia

 1. Jeśli jesteś upoważniony do złożenia wniosku, musisz dołączyć do wniosku upoważnienie, z którego wynika zakres twoich uprawnień oraz potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej. Nie dotyczy to osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu z mocy prawa, np. właściciela, prokurenta samoistnego, prezesa zarządu, czy członka zarządu uprawnionego do samodzielnej reprezentacji w KRS.

 2. Oryginał pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej przekaż do organu celnego właściwego do rozpatrzenia wniosku. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

 • dołącz do wniosku upoważnienie elektroniczne, podpisane elektronicznie przez mocodawcę lub uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza lub przez osobę uprawnioną przez przedsiębiorcę posiadającego pozwolenie na AEO lub uproszczenia celne, albo
 • prześlij dokumenty pocztą tradycyjną na adres organu celnego właściwego do rozpatrzenia wniosku.
 1. Jeżeli złożyłeś już upoważnienie to wystarczy, że powołasz się na tę okoliczność.

WDTEA01 Odprawa czasowa [SZPROT]

Formularz wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi, w szczególności ze względu na awarię lub zapowiadane prace serwisowe.

Usługa jest dostępna tylko na portalu PUESC. Spróbuj ponownie skorzystać z usługi, gdy pojawi się informacja o usunięciu awarii lub zakończeniu prac serwisowych.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 27.12.2023 12:52 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 31.01.2022 17:32 Monika Damentko