Uzyskaj pozwolenie na odprawę czasową

Dzięki usłudze złożysz wniosek o udzielenie, zmianę lub cofnięcie pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej.
Z usługi możesz skorzystać, jeśli:

 • posiadasz wczesniej nadany numer EORI,
 • złożysz zabezpieczenie generalne w urzędzie celno-skarbowym lub posiadasz decyzję o zwolnieniu ze składania zabezpieczenia,,
 • zagwarantujesz, że towar przywożony w procedurze odprawy czasowej nie zostanie poddany żadnym zmianom poza wymaganymi, np. konserwacja.

Z usługi możesz skorzystać tylko elektronicznie za pomocą formularza.

Uwaga! Usługa dotyczy pozwoleń, które obowiązują tylko na terytorium Polski. Jeśli chcesz uzyskać pozwolenie obowiązujące w Polsce oraz w innym kraju Unii Europejskiej, skorzystaj z usługi CDS – uzyskaj pozwolenie celne obowiązujące w kilku państwach członkowskich UE.

 

Załóż konto

Zaloguj się

KROK 1

Wypełnij formularz wniosku

KROK 2

Podpisz wniosek

KROK 3

Wyślij wniosek

KROK 4

Sprawdzaj stan sprawy

KROK 5

Odbierz pozwolenie lub decyzję odmowną

 

Przed wypełnieniem formularza przygotuj:

 • podstawowe dane podmiotu (EORI),
 • dokumenty, które chcesz dołączyć – szczegóły znajdziesz w Kroku 1 pkt 3,
 • upoważnienie oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego upoważnienia – jeśli reprezentujesz podmiot, który składa wniosek o udzielenie, zmianę lub cofnięcie pozwolenia.

Sprawdź, jak dostarczyć oryginał upoważnienia wraz z opłatą skarbową w sekcji Co powinieneś wiedzieć.

Pamiętaj – musisz podpisać wniosek w sposób określony w KROKU 2. Przygotuj dane do złożenia podpisu elektronicznego.

KROK WSTĘPNY

 1. Przycisk załóż konto  Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Pamiętaj – wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji pomiń „CEL REJESTRACJI”.

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.

 1. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj firmę – uzyskaj numer EORI.

Uwaga! Firma musi być zarejestrowana w obszarze cła i posiadać numer EORI.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana.

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień lub usuń dane firmy.

KROK 0

Zaloguj się  Zaloguj się na PUESC

KROK 1

Wypełnij formularz wniosku

 1. Wybierz na PUESC formularz WDTEA01 Odprawa czasowa [SZPROT]
 2. Wypełnij wszystkie wymagane pola wybranego formularza. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do pól – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.

Wybierz organ właściwy dla wniosku –  naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego dla miejsca prowadzenia lub miejsca udostępnienia dla potrzeb celnych twoich głównych ksiąg rachunkowych oraz prowadzenia przez ciebie działalności związanej z towarem, którego ma dotyczyć pozwolenie (ta druga przesłanka nie musi wystąpić).

Uwaga! Pola obowiązkowe są oznaczone czerwoną gwiazdką.

Pamiętaj! We wniosku możesz wskazać dane osoby do kontaktu (e-mail, telefon). Pracownik organu prowadzącego sprawę będzie mógł wykorzystać je do bieżących kontaktów w toku sprawy.

 1. Do wniosku dołącz załączniki, które chcesz przesłać razem z formularzem:
 • skan posiadanego zabezpieczenia generalnego – jeżeli przywożone towary są objęte cłem i nie posiadasz pozwolenia na zwolnienie z składania zabezpieczenia;
 • wykaz towarów, które mają być objęte procedurą odprawy czasowej,
 • przykładową kartę ewidencji, która będzie prowadzona na potrzeby stosowania procedury odprawy czasowej – więcej informacji o prowadzeniu ewidencji znajdziesz w sekcji Co powinieneś wiedzieć,
 • inne dodatkowe oświadczenia/zaświadczenia - dokumenty w formacie PDF podpisane przez ciebie podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Mogą też być uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza. Jeśli załączysz je w postaci skanu, oryginały musisz przesłać w formie papierowej do organu, do którego skierowałeś wniosek z portalu.

Uwaga! Załączniki, które składasz razem z wnioskiem, muszą być w formie skanów w formacie PDF. Wielkość pojedynczego dokumentu nie może przekroczyć 15 MB.

 1. Wybierz „Wygeneruj dokument”, a następnie przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki.

KROK 2

Podpisz wniosek

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. podpisem zaufanym (profil zaufany).

KROK 3

Wyślij wniosek

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij formularz.

 1. Sprawdź, czy otrzymałeś UPO.

Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

UPO potwierdza, że złożyłeś wniosek w formie elektronicznej.

Twój wniosek trafi do weryfikacji.

KROK 4

Sprawdzaj stan sprawy

Pozwolenie powinno zostać wydane w ciągu 30 dni od dnia otrzymania twojego wniosku - art. 171 ust. 1 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2015/2446. W tym czasie naczelnik właściwego urzędu celno-skarbowego sprawdzi kryteria i warunki niezbędne do udzielenia pozwolenia. W trakcie postępowania możesz otrzymać informacje związane z twoim wnioskiem:

 • Jeśli twój wniosek nie był kompletny, otrzymasz wezwanie o uzupełnienie. Znajdziesz je w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty, gdzie pojawi się dokument „Wezwanie”. Zapoznaj się z nim – zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.
  Dostarcz brakujące dokumenty lub wyjaśnienia zgodnie z treścią wezwania – skorzystaj z formularza DDS0001 Dokument do sprawy [SEAP]
 • Jeśli organ celny przedłuży termin rozpatrzenia twojego wniosku, otrzymasz informację o nowym terminie załatwienia sprawy. Organ celny wyjaśni ci przyczynę przedłużenia. Informację znajdziesz w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty, gdzie pojawi się dokument „Informacja”. Zapoznaj się z nim – zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.
 • Jeżeli nie spełniasz kryteriów i warunków niezbędnych do udzielenia pozwolenia, naczelnik urzędu celno-skarbowego odmówi udzielenia pozwolenia. W takim przypadku otrzymasz informację o prawie do wypowiedzenia się. Informację znajdziesz w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty, gdzie pojawi się dokument „Informacja”. Zapoznaj się z nim – zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.

W ciągu 30 dni możesz zapoznać się z dokumentami zebranymi w sprawie i przedstawić organowi swoje stanowisko. Swoje stanowisko możesz przesłać korzystając z formularza DDS0001 Dokument do sprawy [SEAP]

Pamiętaj! Przedstawienie swojego stanowiska to twoje prawo a nie obowiązek.

Uwaga! Informację o przesłanych dokumentach otrzymasz pocztą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji swojego konta. Korespondencję możesz otrzymać także na e-mail i adres osoby do kontaktu, którą wskażesz we wniosku o udzielenie, zmianę lub cofnięcie pozwolenia.

KROK 5

Odbierz pozwolenie na odprawę czasową lub decyzję odmowną

Jeśli spełniasz warunki do uzyskania pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej, naczelnik urzędu celno-skarbowego wyda ci pozwolenie. W przeciwnym przypadku, naczelnik odrzuci twój wniosek i wyda decyzję odmowną.

Aby sprawdzić, czy otrzymałeś pozwolenie lub decyzję odmowną:

 1. Zaloguj się na swoje konto.
 2. Przejdź do zakładki Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty.
 3. Odszukaj dokument o nazwie: Pozwolenie lub Decyzja odmowna. Zapoznaj się z nim – zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.

Jeśli nie jesteś zadowolony z treści wydanego rozstrzygnięcia, możesz się od niego odwołać. Możesz to zrobić za pomocą formularza WDWCO001 Odwołanie od decyzji [SZPROT].

UWAGA! Odwołanie możesz złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jak dostarczyć oryginał upoważnienia

 1. Jeśli jesteś upoważniony do złożenia wniosku, musisz dołączyć do wniosku upoważnienie, z którego wynika zakres twoich uprawnień oraz skan potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej. Nie dotyczy to osób  uprawnionych do reprezentowania podmiotu z mocy prawa, np. właściciela, prokurenta samoistnego, prezesa zarządu czy członka zarządu uprawnionego do samodzielnej reprezentacji w KRS.
 2. Oryginał pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej przekaż do organu właściwego do rozpatrzenia wniosku. Możesz to zrobić na 2 sposoby:
 • dołącz do wniosku upoważnienie elektroniczne, podpisane elektronicznie przez mocodawcę lub uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza lub przez osobę uprawnioną przez przedsiębiorcę posiadającego pozwolenie na AEO lub uproszczenia celne, lub
 • prześlij dokumenty pocztą tradycyjną na adres organu właściwego do rozpatrzenia wniosku.
 1. Jeżeli jesteś zarejestrowanym przedstawicielem celnym podmiotu i złożyłeś już upoważnienie, z którego wynika zakres twoich uprawnień, nie musisz składać odrębnego upoważnienia. Wystarczy, że się powołasz na tą okoliczność.

Jak korzystać z pozwolenia na odprawę czasową

 1. Jeśli posiadasz pozwolenie na odprawę czasową, będziesz mógł przywieźć na określony czas towary nieunijne, aby zaprezentować je np. na targach albo dokonać testów nie płacąc należności przywozowych lub płacąc po minimalnej stawce.
 1. Pozwolenie na odprawę czasową otrzymasz na okres 24 miesięcy. Po tym okresie możesz ubiegać się o przedłużenie terminu korzystania z procedury odprawy czasowej, jednak łącznie nie dłużej niż przez 10 lat.
 2. Na twój wniosek pozwolenie może być:
 • zmienione,
 • zawieszone,
 • cofnięte.
 1. W trakcie korzystania z pozwolenia masz obowiązek informowaćorgan celny o każdej okoliczności, która zaistniała po wydaniu pozwolenia i może mieć wpływ na jego kontynuację. Informację wyślij do organu celnego, który wydał pozwolenie.
 2. Organ celny może wydane pozwolenie:
 • zmienić,
 • zawiesić,
 • unieważnić,
 • cofnąć.
 1. Organ celny może zawiesić pozwolenie, jeśli nie ma jeszcze wystarczających powodów, by pozwolenie unieważnić, zmienić lub cofnąć. Zawieszenie może trwać do czasu wyjaśnienia sprawy i podjęcia ostatecznych decyzji dotyczących zmiany, unieważnienia lub cofnięcia pozwolenia.

Jak zabezpieczyć należności przywozowe

 1. Jeśli sprowadzany towar jest objęty cłem, musisz złożyć zabezpieczenie.
 2. Zabezpieczenia nie musisz składać, jeżeli zostałeś zwolniony z tego obowiązku.
 3. Zabezpieczenie generalne to zabezpieczenie, które pokrywa więcej niż jedną operację i wymaga uzyskania odrębnego pozwolenia na jego złożenie. Składasz je najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszej operacji. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Uzyskaj pozwolenie na zabezpieczenia generalne - złożenie, obniżenie wysokości lub zwolnienie.
 4. Zabezpieczenie pojedyncze składasz przed rozpoczęciem każdej operacji. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w materiałach o zabezpieczaniu kwot długu celnego.
 5. Po złożeniu zabezpieczenia otrzymasz potwierdzenie jego złożenia.
 6. Wysokość zabezpieczenia określi urząd. Jego kwota będzie równa kwocie cła. Jeżeli nie można ustalić dokładnej kwoty zabezpieczenia, urząd określi je w maksymalnej kwocie w jakiej cło będzie wymagane w chwili objęcia towaru procedurą odprawy czasowej.
 7. Kwota zabezpieczenia powinna obejmować też podatek VAT. Jeśli jednak przedstawisz urzędowi dokument, który potwierdza, że:
 • jesteś zarejestrowany jako czynny podatnik VAT,
 • nie posiadasz zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • nie jest prowadzone wobec ciebie postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe,

to nie musisz składać zabezpieczenia dla VAT.

Uwaga! Dokument może być twoim oświadczeniem. Możesz też złożyć zaświadczenie potwierdzające takie dane. Oświadczenie/zaświadczenie musisz składać co 6 miesięcy. Sprawdź jak zarejestrować te dokumenty w usłudze Złóż dane oświadczeń i zaświadczeń.

 1. Zabezpieczenie możesz złożyć:
 • w formie gotówki, lub
 • w formie zobowiązania złożonego przez gwaranta.

Jak prowadzić ewidencję

 1. Jeśli stosujesz procedurę odprawy czasowej, masz obowiązek prowadzenia ewidencji. Ewidencję zatwierdza urząd celno-skarbowy.
 2. Ewidencja powinna zawierać wszelkie informacje i dane, które umożliwiają organom celnym sprawowanie nadzoru nad prawidłowością przebiegu procedury odprawy czasowej, w szczególności w odniesieniu do:
 • identyfikacji towarów objętych tą procedurą,
 • statusu celnego towarów objętych tą procedurą,
 • przemieszczeń towarów (np. do podwykonawcy),
 • produktów przetworzonych.
 1. Możesz prowadzić ewidencję w sposób tradycyjny (książkowy) albo z zastosowaniem programów informatycznych. Szczegóły dotyczące ewidencji (na przykład jej wygląd) ustal z urzędem celno-skarbowym.

Kiedy powstaje dług celny

 1. Dług celny od towarów objętych procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych powstaje w chwili zamknięcia procedury poprzez objęcie towarów procedurą dopuszczenia do obrotu.
 2. Należności przywozowe są obliczane zgodnie z zasadą wskazaną w art. 85 UKC. Kwota należności celnych przywozowych jest określana zgodnie z takimi zasadami obliczania należności celnych, jakie miały zastosowanie do danych towarów w chwili powstania w stosunku do nich długu celnego. Elementy kalkulacyjne w takim przypadku są brane z dnia dopuszczenia do obrotu.
 3. Dług celny od towarów objętych procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych powstaje w chwili objęcia takiego towaru taką procedurą. W dniu objęcia procedurą należności celne nie są pobierane przez organ celny. Następuje to na późniejszym etapie, gdy kończysz stosowanie procedury odprawy czasowej.
 4. Dług celny może również powstać w wyniku niespełnienia warunków lub obowiązków, o których mowa w art. 79 UKC. W takim przypadku naczelnik urzędu celno-skarbowego musi wszcząć w tym zakresie postępowanie administracyjne i wydać decyzję określającą obowiązek zapłaty długu w wyznaczonym terminie.

Wybierz właściwy formularz:

 1. WDTEA01 Odprawa czasowa [SZPROT]

Formularz wniosku o wydanie, zmianę lub cofnięcie pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej

 1. DDS0001 Dokument do sprawy [SEAP]

Formularz przesłania dokumentu do sprawy, która jest w trakcie obsługi w urzędzie

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi, w szczególności ze względu na awarię lub zapowiadane prace serwisowe.

Usługa jest dostępna tylko na PUESC. Spróbuj ponownie skorzystać z usługi, gdy pojawi się informacja o usunięciu awarii lub zakończeniu prac serwisowych.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

 • portal Centralny Service Desk:

przejdź do portalu CSD Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)

 • w polu temat wpisz nazwę usługi,
 • w treści wiadomości napisz, co działa nieprawidłowo lub czego chcesz się dowiedzieć,
 • wyślij wiadomość z adresu e-mail, którego użyłeś do założenia konta na PUESC (login PUESC),
 • telefon – 33 483 20 55.

Oczekiwanie na rozmowę z konsultantem Help Desk SISC to maksymalnie 30 minut. Średni czas oczekiwania wynosi 5 minut.

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco, maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do 4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
 • Obsługa wniosków, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.

Opis w przygotowaniu

Strony w serwisie EUR-Lex (Baza aktów prawnych Unii Europejskiej) oraz serwisie ISAP (Internetowy System Aktów Prawnych) otwierają się w nowych oknach przeglądarki:

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 29 października 2021 11:16
Pierwsza publikacja: 09 września 2021 08:27
Komórka odpowiedzialna: Departament Ceł MF