Uzyskaj pozwolenie na odprawę czasową

Dzięki usłudze złożysz wniosek o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej.

Procedura odprawy czasowej jest procedurą specjalną.

W ramach procedury odprawy czasowej towary podlegają całkowitemu lub częściowemu zwolnieniu z należności celnych przywozowych i nie podlegają:

 • innym należnościom określonym w odrębnych przepisach,
 • środkom polityki handlowej, o ile nie zakazują one wprowadzania towarów na obszar celny Unii lub ich wyprowadzania z tego obszaru).

W zależności od rodzaju towarów, które wwozisz, możesz ubiegać się o:

 • całkowite zwolnienie z należności celnych przywozowych,
 • częściowe zwolnienie z należności celnych przywozowych - w takim wypadku zapłacisz 3% kwoty należności celnych przywozowych, która miałaby zostać zapłacona za te towary, gdyby zostały dopuszczone do obrotu w dniu, w którym zostały objęte procedurą.

Pamiętaj - informację o tym, czy wnioskujesz o odprawę czasową z całkowitym lub częściowym zwolnieniem z należności celnych, podaj w polu „Informacje dodatkowe”.

Pozwolenie na korzystanie z procedury odprawy czasowej udzielane jest pod warunkiem, że stan towarów objętych procedurą pozostaje taki sam (towary nie są poddawane żadnym zmianom). Dopuszczalne są naprawy i konserwacja, włączając przeglądy i regulacje lub środki mające na celu zachowanie towarów lub zapewnienie ich zgodności z wymogami technicznymi dla ich zastosowania w ramach procedury.

O pozwolenie może ubiegać się osoba, która użytkuje lub organizuje użytkowanie towarów.

Z usługi możesz skorzystać, jeśli spełniasz warunki określone dla tej procedury w przepisach unijnego prawa celnego. Szczegółowe informacje znajdziesz w materiale informacyjnym dotyczącym odprawy czasowej - plik pdf (246 KB).

Z usługi możesz skorzystać tylko elektronicznie za pomocą formularza.

Jeśli jesteś już posiadaczem pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej i chcesz zarządzać swoim pozwoleniem, np. zmienić je, cofnąć lub przedłużyć, zapoznaj się z informacjami w sekcji Zarządzanie pozwoleniem.

Usługa dotyczy pozwoleń krajowych (obowiązujących tylko w Polsce) i w tzw. pełnej formie.

Przed wypełnieniem wniosku przygotuj informacje, w jaki sposób planujesz realizować procedurę. We wniosku musisz podać w szczególności:

 • szczegółowe dane o towarach, które będą podlegały odprawie czasowej,
 • informacje, w jaki sposób będziesz wykorzystywać towary,
 • urzędy celne, w których towary będę obejmowane procedurą oraz w których procedura będzie zamykana,
 • miejsca, w których towary będą używane w ramach odprawy czasowej,
 • planowany termin zamknięcia procedury,
 • miejsce i rodzaj prowadzonej ewidencji.

Pamiętaj – informację o miejscu pierwszego użycia podaj w polu „Informacje dodatkowe”. 

Ponadto przygotuj:

 • numer EORI osoby ubiegającej się o wydanie pozwolenia (czyli wnioskodawcy),
 • dokumenty, które chcesz dołączyć – szczegóły znajdziesz w KROKU 1 pkt 2.

Zapoznaj się z informacjami w sekcji Upoważnienia w postępowaniu o pozwolenia celne.

Pamiętaj – musisz podpisać wniosek w sposób określony w KROKU 2. Przygotuj dane do złożenia podpisu elektronicznego.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY

 1. Załóż konto na PUESC, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
  Pamiętaj – wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.
  Podczas rejestracji pomiń „CEL REJESTRACJI”.
  Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.
 2. Zarejestruj firmę, jeśli nie jest jeszcze zarejestrowana, i uzyskaj numer EORI. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj dane firmy na PUESC.
  Jeżeli chcesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana.
  Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień dane firmy na PUESC.

KROK 0

 1. Zaloguj się na PUESC.
 2. Wniosek możesz złożyć ze swojego kontekstu albo kontekstu firmy.

Pamiętaj, że wszelka korespondencja w sprawie dotyczącej wniosku o wydanie pozwolenia na odprawę czasową będzie kierowana zawsze na twoje konto.

 1. Następnie wybierz zakładkę „Formularze” i wyszukaj formularz wniosku WDTEA01 Odprawa czasowa [SZPROT].

Szczegóły znajdziesz w KROKU 1.

KROK 1

Wypełnij wniosek

 1. Wypełnij wszystkie wymagane pola wniosku.

Uwaga! Pola obowiązkowe są oznaczone czerwoną gwiazdką.

Organem celnym właściwym do rozpatrzenia wniosku jest naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na miejsce, w którym towary będą po raz pierwszy użyte.

 1. Dołącz załączniki, które chcesz przesłać z wnioskiem.

W celu dołączenia załącznika skorzystaj z pola "Załączniki" we wniosku.

Pobierz Instrukcję dodawania załączników do wniosku - plik docx (604 KB).

 1. Wybierz „Wygeneruj dokument”, a następnie przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

Jeżeli na końcu wniosku wyświetli się informacja o błędach, to popraw dane we wskazanych polach i wygeneruj dokument ponownie.

KROK 2

Podpisz wniosek

W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

wybierz przycisk „Podpisz”.

Wniosek możesz podpisać na trzy sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. podpisem zaufanym (profil zaufany).

KROK 3

Wyślij wniosek

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij wniosek, używając przycisku "Wyślij".

 1. Sprawdź, czy otrzymałeś Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO.

UPO potwierdza, że złożyłeś wniosek w formie elektronicznej.

KROK 4

Sprawdzaj stan sprawy

Pozwolenie powinno zostać wydane w ciągu 30 dni od dnia otrzymania twojego wniosku. W tym czasie organ celny sprawdzi, czy są spełnione warunki niezbędne do wydania pozwolenia. W trakcie postępowania organ celny może zwracać się do ciebie o informacje związane z wnioskiem:

 1. Jeśli twój wniosek nie był kompletny, otrzymasz wezwanie o jego uzupełnienie. Wtedy w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty podpisz i wyślij Urzędowe Poświadczenie Dostarczenia (UPD).

Po wysyłce UPD odśwież stronę przeglądarki. W zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty wyświetli się dokument „Wezwanie do uzupełnienia”. Zaznacz go i wybierz Podgląd Dokumentu, a następnie zakładkę Podgląd Załączników i zapoznaj się z wezwaniem.

 1. Jeśli organ celny przedłuży termin rozpatrzenia twojego wniosku, otrzymasz informację o nowym terminie załatwienia sprawy. Organ celny wyjaśni w niej przyczynę przedłużenia. Informację tę znajdziesz w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty, gdzie pojawi się dokument „Informacja o przedłużeniu terminu na wydanie decyzji”. Zaznacz go i wybierz Podgląd Dokumentu, a następnie zakładkę Podgląd Załączników i zapoznaj się z informacją.
 2. Jeżeli nie spełniasz warunków niezbędnych do wydania pozwolenia, organ celny odmówi wydania pozwolenia. W takim przypadku najpierw otrzymasz pismo z informacją dla podmiotu - prawo do bycia wysłuchanym. Wtedy w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty podpisz i wyślij Urzędowe Poświadczenie Dostarczenia (UPD).

Po wysyłce UPD odśwież stronę przeglądarki. W zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty wyświetli się dokument z informacją dla podmiotu - prawo do bycia wysłuchanym.  Zaznacz go i wybierz Podgląd Dokumentu, a następnie zakładkę Podgląd Załączników i zapoznaj się z informacją.

Na zapoznanie się z dokumentami zebranymi w sprawie i przedstawienie organowi celnemu swojego stanowiska masz 30 dni.

 1. Organ może ci udostępnić akta sprawy na PUESC. Zawnioskuj o udostępnienie akt, korzystając z formularza DDS0002 Dokument do sprawy – prowadzone postępowanie [SZPROT].
  Po udostępnieniu akt sprawy przez organ na PUESC w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty będzie widoczna "Teczka akt udostępnionych dla sprawy [numer sprawy]". Podpisz i wyślij UPD. Listę udostępnionych dokumentów znajdziesz, wybierając „Podgląd dokumentu”. Natomiast dokumenty zobaczysz, wybierając „Szczegóły dokumentu”. Następnie zaznacz dokument i wybierz przycisk „Podgląd dokumentu”.

 2. Jeżeli chcesz przesłać dodatkowe wyjaśnienia, prześlij je w formie załącznika, korzystając z formularza DDS0002 Dokument do sprawy – prowadzone postępowanie [SZPROT].

Skorzystaj z tego formularza również, gdy chcesz zmienić dane we wniosku o pozwolenie na korzystanie ze statusu AEO lub przesłać dodatkowe załączniki do sprawy.

Wpisz do formularza DDS0002 numer sprawy w SZPROT e-Decyzje i wybierz Dalej. Załącz dokument zgodnie z Instrukcją dodawania załączników do wniosku - plik docx (604 KB).

Następnie wybierz Zakończ i utwórz dokument. Po poprawnym wygenerowaniu dokument zostanie zapisany w zakładce Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki, gdzie należy wykonać kolejne operacje na dokumencie (np. podpisanie i wysyłkę) analogicznie jak przy podpisywaniu i wysyłce wniosku.

KROK 5

Odbierz pozwolenie lub decyzję odmowną

Aby sprawdzić, czy otrzymałeś pozwolenie albo decyzję o odmowie wydania pozwolenia:

 1. Przejdź do zakładki Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty.
 2. Zaznacz, podpisz i wyślij Urzędowe Potwierdzenie Dostarczenia (UPD).

Po wysłaniu UPD odśwież stronę przeglądarki, wybierz:

 • "Decyzja o wydaniu lub zmianie pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej" albo
 • "Decyzja o odmowie wydania lub zmiany pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej".

Zaznacz dokument i wybierz Podgląd Dokumentu, a następnie zakładkę Podgląd Załączników i zapoznaj się z dokumentem.

Jeśli nie zgadzasz się z treścią decyzji, możesz złożyć od niej odwołanie.

UWAGA! Termin na złożenie odwołania wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zmiana pozwolenia

Jeżeli chcesz zmienić pozwolenie, skorzystaj z formularza WDTEA01 Odprawa czasowa [SZPROT].

W sekcji 3 „Dane wniosku”, w polu „Typ wniosku” wybierz: „Wniosek w sprawie zmiany decyzji”.

Postępuj zgodnie z KROKAMI 1-5 w sekcji Usługa krok po kroku.

Pamiętaj - jeśli zalogujesz się w kontekście posiadacza pozwolenia (a nie osoby fizycznej) i wpiszesz numer zmienianego pozwolenia, to system podpowie ci dane słownikowe z pozwolenia.

Przedłużenie pozwolenia

Jeżeli chcesz przedłużyć pozwolenie, skorzystaj z formularza WDTEA01 Odprawa czasowa [SZPROT].

W sekcji 3 „Dane wniosku”, w polu „Typ wniosku” wybierz: „Wniosek w sprawie przedłużenia pozwolenia”.

Postępuj zgodnie z KROKAMI 1-5 w sekcji Usługa krok po kroku.

Cofnięcie pozwolenia

Jeżeli chcesz cofnąć pozwolenie, skorzystaj z formularza WDTEA01 Odprawa czasowa [SZPROT].

W sekcji 3 „Dane wniosku”, w polu „Typ wniosku” wybierz: „Wniosek w sprawie cofnięcia decyzji”.

Postępuj zgodnie z KROKAMI 1-5 w sekcji Usługa krok po kroku.

Osoba, która składa elektronicznie wniosek o wydanie pozwolenia celnego, np. pozwolenia AEO, jest obowiązana do przedstawienia organowi celnemu dokumentu potwierdzającego zakres uprawnień.

Nie potrzebujesz upoważnienia, jeżeli jesteś:

 1. Osobą uprawnioną do reprezentowania firmy z mocy prawa (np. właścicielem jednoosobowej działalności gospodarczej, prokurentem samoistnym, prezesem zarządu lub członkiem zarządu uprawnionym do samodzielnej reprezentacji w KRS).
 2. Osobą uprawnioną do samodzielnego reprezentowania firmy, ale nie można tego potwierdzić w publicznych rejestrach, za to masz dokument, który to potwierdza - załącz go do wniosku.
 3. Wspólnikiem spółki cywilnej uprawnionym do samodzielnej reprezentacji i potwierdza to umowa spółki - załącz ją do wniosku.

W każdym innym przypadku potrzebujesz upoważnienia.

Jak dostarczyć upoważnienie

Oryginał upoważnienia wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej przekaż do organu celnego właściwego do rozpatrzenia wniosku. Możesz to zrobić w następujący sposób:

 1. Przekaż upoważnienie elektronicznie:

Upoważnienie przekazane elektronicznie musi być:

 • podpisane elektronicznie przez mocodawcę lub
 • uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza lub przez osobę uprawnioną przez przedsiębiorcę posiadającego status AEO lub posiadającego pozwolenie na stosowanie uproszczeń w rozumieniu przepisów celnych. Szczegóły dotyczące uwierzytelniania pełnomocnictw znajdziesz w opisie usługi Powiąż reprezentanta z firmą > Jak uwierzytelnić odpis pełnomocnictwa.
 1. Złóż dokument w organie celnym (izbie administracji skarbowej lub urzędzie celno-skarbowym) właściwym do rozpatrzenia wniosku (nie dotyczy WIP).
 2. Wyślij dokument pocztą tradycyjną na adres organu celnego (izby administracji skarbowej lub urzędu celno-skarbowego) właściwego do rozpatrzenia wniosku (nie dotyczy WIP).

Jeżeli złożyłeś już upoważnienie, to wystarczy, że powołasz się na tę okoliczność.

Jak uwierzytelnić odpis pełnomocnictwa

Możesz uwierzytelnić oryginał papierowego pełnomocnictwa, które chcesz wysłać elektronicznie do organu KAS poprzez PUESC.

Żeby skorzystać z tej usługi, musisz łącznie spełnić następujące warunki:

 • posiadać upoważnienie od przedsiębiorcy, który posiada pozwolenie na korzystanie ze statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) lub pozwolenie na stosowanie uproszczeń w rozumieniu przepisów celnych,

Po zarejestrowaniu uprawnienia rozszerzonego możesz już uwierzytelnić odpis pełnomocnictwa. W tym celu:

 • najpierw w jednym pliku zeskanuj otrzymany oryginał pełnomocnictwa oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej, w formacie PDF,

UWAGA: Skan oznacza elektroniczne odwzorowanie oryginału pełnomocnictwa w wersji papierowej.

Wybierz właściwy formularz:

 1. Wydanie, zmiana, przedłużenie, cofnięcie pozwolenia:
  WDTEA01 Odprawa czasowa [SZPROT]
  Formularz wniosku o wydanie, zmianę, przedłużenie, cofnięcie lub przedłużenie pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej
 2. Załączenie dokumentu do sprawy:
  DDS0002 Dokument do sprawy – prowadzone postępowanie [SZPROT]
  Formularz do przekazania dodatkowych dokumentów dotyczących prowadzonego postępowania

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi, w szczególności ze względu na awarię lub zapowiadane prace serwisowe.

Usługa jest dostępna tylko na portalu PUESC. Spróbuj ponownie skorzystać z usługi, gdy pojawi się informacja o usunięciu awarii lub zakończeniu prac serwisowych.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 23.07.2024 16:31 Sylwia Mystkowska
Pierwsza publikacja: 31.01.2022 17:32 Monika Damentko