Jak to działa - informacje o PUESC

Sprawę, którą chcesz załatwić w izbie administracji skarbowej, w urzędzie skarbowym czy w urzędzie celno-skarbowym, traktujemy jak usługę, którą wykonujemy dla ciebie.

Serwisy Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej:

 • Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC),
 • e-Urząd Skarbowy

udostępniają elektroniczne usługi publiczne w uzupełniających się zakresach tematycznych.

Na PUESC załatwisz w szczególności sprawy z zakresu:

 • prawa celnego,
 • podatku akcyzowego,
 • podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów,
 • podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych,
 • podatku od wydobycia niektórych kopalin,
 • opłaty paliwowej,
 • opłaty emisyjnej,
 • gier hazardowych.

Dowiedz się, jak działa serwis PUESC i jak skorzystać na PUESC z usług zebranych w obszarach tematycznych tego serwisu.

Zapoznaj się z filmem Jak korzystać z PUESC? (strona otwiera się w nowym oknie) zamieszczonym w serwisie YouTube.

Film Jak korzystać z PUESC? dostępny jest również w wersji z audiodeskrypcją (strona otwiera się w nowym oknie).

Uwaga! PUESC jest tymczasowo dostępna na dwóch stronach internetowych:

Na PUESC sukcesywnie udostępniane są usługi w obszarach tematycznych:

 • Akcyza, gry hazardowe, przemieszczenia i przewozy,
 • Cło, granica i statystyka,
 • Obsługa wniosków i zabezpieczeń
 • Strefa klienta KAS.

W opisach poszczególnych grup usług w tych obszarach dostępne się informacje o usługach skarbowo-celnych obecnie udostępnianych oraz informacje, jakie usługi udostępnione zostaną w 2022 roku. Przed udostępnieniem usług wszystkim użytkownikom badamy je pod kątem dostępności cyfrowej lub udostępniamy je pilotażowo. W każdym takim przypadku usługi udostępniane w ten sposób opatrujemy stosowną informacją. Skorzystanie z tak udostępnionych usług skarbowo-celnych nie jest jeszcze możliwe. 

Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) to portal usługowy, który umożliwia wymianę informacji drogą elektroniczną między Krajową Administracją Skarbową (KAS) i klientami KAS, którzy:

 • są zobowiązani do wykonywania obowiązków celnych oraz podatkowych,
 • uczestniczą w krajowej i międzynarodowej wymianie towarowej,
 • przemieszczają wyroby akcyzowe,
 • rejestrują, uzupełniają i aktualizują zgłoszenia przewozu towarów,
 • uczestniczą w obrocie paliwami opałowymi.

Wymiana informacji przez PUESC odbywa się szczególnie w takich obszarach, jak:

 • import, eksport i tranzyt towarów,
 • obrót wyrobami akcyzowymi i samochodami osobowymi,
 • przewóz towarów objętych systemem monitorowania (SENT),
 • statystyka obrotu handlowego towarami między państwami Unii Europejskiej.

Poprzez PUESC przekażesz organowi KAS informacje i dokumenty, w szczególności deklaracje i zgłoszenia, w formie elektronicznej. Pamiętaj, złożenie pisma za pośrednictwem konta na PUESC następuje z chwilą otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru (UPO). 

PUESC zapewnia także dostęp do e-usług Unii Europejskiej – Celnych baz danych (link otwiera nowe okno w serwisie Komisji Europejskiej).

Jeśli nie posiadasz konta na PUESC, możesz korzystać tylko z ogólnodostępnych danych i informacji o usługach.

Jeśli chcesz korzystać z serwisu w większym zakresie:

 • Zarejestruj się na PUESC

  Jest to jednoznaczne z założeniem konta na portalu. Wniosek rejestracyjny złożysz za pomocą kreatora, który przeprowadzi cię krok po kroku przez formularz i pomoże go wysłać. Więcej dowiesz się na stronie Rejestracja na PUESC – zakładanie konta.

 • Potwierdź swoją tożsamość

  Z części usług możesz skorzystać, jeśli potwierdzisz swoją tożsamość.
  Poinformujemy cię, w jakich przypadkach i jak to zrobić. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Więcej dowiesz się na stronie Sposoby potwierdzania tożsamości osoby.

 • Wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO) i złóż wymagane oświadczenia

  W trakcie rejestracji na PUESC:

  • Zapoznaj się z klauzulą przetwarzania danych osobowych na PUESC i wyraź zgodę na przetwarzanie twoich danych.

  • Złóż oświadczenie, że dane zawarte we wniosku rejestarcyjnym oraz dane i informacje wynikające z załączonych do wniosku dokumentów są prawdziwe i aktualne. Pamiętaj, że oświadczenie składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej, według stanu na dzień sporządzenia wniosku.

  • Zaakceptuj Regulamin korzystania z PUESC, który znajdziesz stopce strony głównej serwisu.

Z klauzulą RODO możesz zapoznać się wcześniej – jest dostępna w części „Klauzula przetwarzania danych osobowych (RODO) w formularzu rejestracyjnym”.

 • Zarejestruj na PUESC firmę, w imieniu której działasz

  Nie chodzi tutaj o rejestrację w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej czy w Krajowym Rejestrze Sądowym – to musisz zrobić wcześniej. Rejestracja firmy na PUESC to formalność, która pozwala na korzystanie z e-usług skarbowo-celnych udostępnionych w tym serwisie. Więcej dowiesz się na stronie Rejestracja firmy i działanie w jej imieniu.

 • Powiąż się z firmą, w imieniu której działasz

  Będziesz mógł reprezentować firmę przed organami KAS:

  • składać deklaracje, wnioski lub zgłoszenia,

  • aktywnie uczestniczyć w procesie ich obsługi,

  • zarządzać danymi firmy na PUESC.

Więcej dowiesz się na stronie Powiąż reprezentanta z firmą.

 • Uzyskaj możliwość elektronicznego podpisywania dokumentów

  W większości przypadków na PUESC przyjmujemy tylko dokumenty podpisane elektronicznie.

  Możesz korzystać w tym celu z profilu zaufanego lub z certyfikatu kwalifikowanego. Jeżeli ich nie masz, poinformujemy cię jak otrzymać niekwalifikowany certyfikat celny i jak z niego korzystać.

  W niektórych przypadkach, aby potwierdzić wolę przekazania dokumentu, będziesz mógł skorzystać z historycznych danych podatkowych – wskażemy ci, kiedy będzie to możliwe.

  Więcej dowiesz się na stronie Elektroniczne podpisywanie dokumentów.

 • Jeśli będziesz zarejestrowanym użytkownikiem PUESC, to udostępnimy przygotowany dla ciebie pulpit

  Na pulpicie znajdziesz wszystkie sprawy i dokumenty przygotowywane przez ciebie i przekazane organom KAS. Możesz:

  • śledzić swoje sprawy,

  • zarządzać dokumentami,

  • odbierać odpowiedzi i potwierdzenia,

  • płacić należności online w czasie rzeczywistym (e-Płatności).

Więcej dowiesz się na stronach Mój pulpit, moje dokumenty – jak korzystać z PUESC.

 • Treści zamieszczone w serwisie PUESC udostępniane są bezpłatnie

  Możesz używać materiałów, które są w tym serwisie. Materiałami są tu na przykład wszystkie opisy usług, grup usług czy dodatkowe informacje i wyjaśnienia. Możesz je między innymi kopiować, umieszczać na innych stronach internetowych i w materiałach drukowanych. Nie potrzebujesz na to zgody Ministerstwa Finansów

Oba portale PUESC (nowy i dotychczasowy) będą działały równolegle do czasu, aż wszystkie usługi elektroniczne świadczone na dotychczasowej PUESC zostaną przeniesione na nową platformę (na dotychczasowej platformie dostępne są już wyłącznie usługi dostarczane przez System Elektronicznego Nadzoru Transportu - SENT).

Jeżeli zarejestrowałeś się na PUESC i chcesz skorzystać z interesującej cię usługi skarbowo-celnej:

 • wyszukaj ją w wyszukiwarce na stronie głównej PUESC, w obszarze i grupie usług lub w Katalogu usług (zakładka Usługi),
 • wyszukaj ją na nowym portalu lub (z zakresu SENT) na portalu dotychczasowym (strona otwiera się w nowym oknie),
 • przeczytaj opis usługi i sprawdź, w jaki sposób jest ona udostępniana przez KAS – w formie formularza interaktywnego na PUESC, przez interfejs niewizualny czy w innej formie np. poprzez wczytanie pliku utworzonego poza PUESC przy użyciu udostępnionego programu lub dedykowanej aplikacji.

Jeżeli chcesz skorzystać z formularza, aby złożyć deklarację, zgłoszenie lub wniosek wyszukaj go na nowej platformie. Następnie zaloguj się na PUESC, wypełnij formularz, utwórz i zapisz dokument, podpisz go i wyślij.

Korzystanie z usługi przez interfejs niewizualny (usługa sieciowa) polega na wymianie elektronicznych komunikatów (przesyłaniu zgłoszeń lub wniosków, odbieraniu odpowiedzi z PUESC itp.) bezpośrednio między twoim systemem a PUESC. 

Informacja przekazywana jest zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).

Tożsamość administratora

Administratorem danych przetwarzanych w Systemie Informacyjnym Skarbowo-Celnym (SISC) jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej mający siedzibę przy ul. Świętokrzyskiej 12, 00-916 Warszawa.

Dane kontaktowe administratora

Z Administratorem danych może Pani/Pan skontaktować się pisemnie na adres siedziby Administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Szef Krajowej Administracji Skarbowej wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: iod@mf.gov.pl.

Do inspektora ochrony danych może Pani/Pan napisać we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Administratora, na podstawie przepisów prawa, w szczególności w zakresie:

 • obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych,
 • obsługi i wsparcia przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych,
 • poboru i zwrotu podatków i ceł oraz egzekucji należności Skarbu Państwa,
 • obsługi i kontroli obrotu towarowego z zagranicą i obrotu towarami podlegającymi akcyzie,
 • monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi,
 • obsługi i kontroli działalności w zakresie gier hazardowych,
 • zwalczania przestępczości podatkowej, finansowej i granicznej, w tym prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być na podstawie przepisów prawa udostępniane i przekazywane organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze.

Przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, nienależące do UE, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do Pani/Pana danych z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator oraz z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 • prawo żądania ich sprostowania,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) 
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00

Źródło pochodzenia danych osobowych

Dane przetwarzane w SISC pochodzą od osób, których dane dotyczą oraz instytucji i organów na mocy przepisów prawa.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa, natomiast w zakresie założenia konta na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych  (PUESC) odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie

Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez Administratora na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to poniższych przypadków:

 • dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w złożonych dokumentach, w oparciu o ustalone kryteria.
 • dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych pozyskiwanych z dostępnych publicznie rejestrów oraz portali społecznościowych, w oparciu o ustalone kryteria.

Konsekwencją dokonanej oceny, w powyższych przypadkach, jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować zmianą relacji i podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych prawem.