Jak to działa - informacje o PUESC

Sprawę, którą chcesz załatwić w izbie administracji skarbowej, w urzędzie skarbowym czy w urzędzie celno-skarbowym, traktujemy jak usługę, którą wykonujemy dla ciebie.

Serwisy Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej (KAS):

 • Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC),
 • e-Urząd Skarbowy

udostępniają elektroniczne usługi publiczne w uzupełniających się zakresach tematycznych.

Zakres tematyczny PUESC

Na PUESC załatwisz w szczególności sprawy z zakresu:

 • prawa celnego, w tym z zakresu importu, eksportu i tranzytu towarów oraz z zakresu statystyki UE (Intrastat) - złożysz zgłoszenia celne i INTRASTAT oraz wnioski w sprawach celnych,
 • podatku akcyzowego, w tym przemieszczania wyrobów akcyzowych, przywozu samochodów osobowych i oznaczania wyrobów znakami akcyzy - przekażesz dokumenty e-AD i e-DD, złożysz deklaracje podatkowe i wnioski w sprawach z zakresu akcyzy,
 • podatku od towarów i usług (VAT) z tytułu importu towarów oraz w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych,
 • zwrotu VAT podróżnym przy wywozie zakupionych towarów,
 • podatku od wydobycia niektórych kopalin, opłaty paliwowej, opłaty emisyjnej oraz gier hazardowych, w szczególności złożysz deklaracje podatkowe,
 • przewozu towarów wrażliwych i obrotu paliwami opałowymi, w szczególności złożysz zgłoszenia do rejestru SENT i przekażesz do rejestru dane geolokalizacyjne pojazdu oraz zarejestrujesz się jako podmiot olejowy.

Dowiedz się, jak działa serwis PUESC i jak skorzystać z udostępnionych na PUESC usług. 

Zapoznaj się z filmem Jak korzystać z PUESC? (strona otwiera się w nowym oknie) zamieszczonym w serwisie YouTube.

Film Jak korzystać z PUESC? dostępny jest również w wersji z audiodeskrypcją (strona otwiera się w nowym oknie).

PUESC to system teleinformatyczny, który umożliwia wymianę informacji drogą elektroniczną między KAS i klientami KAS we wskazanym zakresie tematycznym. 

Poprzez PUESC przekażesz organowi KAS informacje i dokumenty, w szczególności deklaracje i zgłoszenia, w formie elektronicznej. Na swoim koncie na PUESC znajdziesz zarówno swoje dokumenty, jak i dokumenty przygotowane i podpisane przez organy celne i podatkowe. Pamiętaj, złożenie pisma za pośrednictwem konta na PUESC następuje z chwilą otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru (UPO). 

Na PUESC udostępniane są usługi w obszarach tematycznych:

 • Akcyza, gry hazardowe, przemieszczenia i przewozy,
 • Cło, granica i statystyka,
 • Obsługa wniosków i zabezpieczeń,
 • Strefa klienta KAS.

PUESC zapewnia także dostęp do e-usług Unii Europejskiej – Celnych baz danych (link otwiera nowe okno w serwisie Komisji Europejskiej).

Jeśli nie posiadasz konta na PUESC, możesz korzystać tylko z ogólnodostępnych danych i informacji o usługach.

Jeśli chcesz korzystać z serwisu w większym zakresie:

 • Zarejestruj się na PUESC

  Jest to jednoznaczne z założeniem konta na portalu. Wniosek rejestracyjny złożysz za pomocą kreatora, który przeprowadzi cię krok po kroku przez formularz i pomoże go wysłać. Więcej dowiesz się na stronie Rejestracja na PUESC – zakładanie konta.

 • Potwierdź swoją tożsamość

  Z części usług możesz skorzystać, jeśli potwierdzisz swoją tożsamość.
  Poinformujemy cię, w jakich przypadkach i jak to zrobić. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Więcej dowiesz się na stronie Sposoby potwierdzania tożsamości osoby.

 • Wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO) i złóż wymagane oświadczenia

  W trakcie rejestracji na PUESC:

  • Zapoznaj się z klauzulą przetwarzania danych osobowych na PUESC i wyraź zgodę na przetwarzanie twoich danych.

  • Złóż oświadczenie, że dane zawarte we wniosku rejestracyjnym oraz dane i informacje wynikające z załączonych do wniosku dokumentów są prawdziwe i aktualne. Pamiętaj, że oświadczenie składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej, według stanu na dzień sporządzenia wniosku.

  • Zaakceptuj Regulamin korzystania z PUESC, który znajdziesz w stopce strony głównej serwisu.

Z klauzulą RODO możesz zapoznać się wcześniej – jest dostępna w części „Klauzula przetwarzania danych osobowych (RODO) w formularzu rejestracyjnym”.

 • Zarejestruj na PUESC firmę, w imieniu której działasz

  Nie chodzi tutaj o rejestrację w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej czy w Krajowym Rejestrze Sądowym – to musisz zrobić wcześniej. Rejestracja firmy na PUESC to formalność, która pozwala na korzystanie z e-usług skarbowo-celnych udostępnionych w tym serwisie. Więcej dowiesz się na stronie Rejestracja firmy i działanie w jej imieniu.

 • Powiąż się z firmą, w imieniu której działasz

  Będziesz mógł reprezentować firmę przed organami KAS:

  • składać deklaracje, wnioski lub zgłoszenia,

  • aktywnie uczestniczyć w procesie ich obsługi,

  • zarządzać danymi firmy na PUESC.

Więcej dowiesz się na stronie Powiąż reprezentanta z firmą.

 • Uzyskaj możliwość elektronicznego podpisywania dokumentów

  W większości przypadków na PUESC przyjmujemy tylko dokumenty podpisane elektronicznie.

  Możesz korzystać w tym celu z profilu zaufanego lub z certyfikatu kwalifikowanego. Jeżeli ich nie masz, poinformujemy cię jak otrzymać niekwalifikowany certyfikat celny i jak z niego korzystać.

  W niektórych przypadkach, aby potwierdzić wolę przekazania dokumentu, będziesz mógł skorzystać z historycznych danych podatkowych – wskażemy ci, kiedy będzie to możliwe.

  Więcej dowiesz się na stronie Elektroniczne podpisywanie dokumentów.

 • Jeśli będziesz zarejestrowanym użytkownikiem PUESC, to udostępnimy przygotowany dla ciebie pulpit

  Na pulpicie znajdziesz wszystkie sprawy i dokumenty przygotowywane przez ciebie i przekazane organom KAS. Możesz:

  • śledzić swoje sprawy,

  • zarządzać dokumentami,

  • odbierać odpowiedzi i potwierdzenia,

  • płacić należności online w czasie rzeczywistym (e-Płatności).

Więcej dowiesz się na stronach Mój pulpit, moje dokumenty – jak korzystać z PUESC.

 • Treści zamieszczone w serwisie PUESC udostępniane są bezpłatnie

  Możesz używać materiałów, które są w tym serwisie. Materiałami są tu na przykład wszystkie opisy usług, grup usług czy dodatkowe informacje i wyjaśnienia. Możesz je między innymi kopiować, umieszczać na innych stronach internetowych i w materiałach drukowanych. Nie potrzebujesz na to zgody Ministerstwa Finansów.

Jeżeli zarejestrowałeś się na PUESC i chcesz skorzystać z interesującej cię usługi skarbowo-celnej:

 • wyszukaj ją w wyszukiwarce na stronie głównej PUESC, w obszarze i grupie usług lub w Katalogu usług (zakładka USŁUGI w menu górnym),
 • przeczytaj opis usługi i sprawdź, w jaki sposób jest ona udostępniana przez KAS – w formie formularza interaktywnego na PUESC, przez interfejs niewizualny czy w innej formie np. poprzez wczytanie pliku utworzonego poza PUESC przy użyciu udostępnionego programu lub dedykowanej aplikacji.

Jeżeli chcesz skorzystać z formularza, aby złożyć deklarację, zgłoszenie lub wniosek, wyszukaj go na PUESC w opisie usługi w części "Formularze do wypełnienia" lub w Katalogu formularzy (zakładka FORMULARZE w menu górnym). Następnie zaloguj się na PUESC, wypełnij formularz, utwórz i zapisz dokument, podpisz go i wyślij.

Korzystanie z usługi przez interfejs niewizualny (usługa sieciowa) polega na wymianie elektronicznych komunikatów (przesyłaniu zgłoszeń lub wniosków, odbieraniu odpowiedzi z PUESC itp.) bezpośrednio między twoim systemem a PUESC. 

Informacja przekazywana jest zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).

Tożsamość administratora

Administratorem danych przetwarzanych w Systemie Informacyjnym Skarbowo-Celnym (SISC) jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej mający siedzibę przy ul. Świętokrzyskiej 12, 00-916 Warszawa.

Dane kontaktowe administratora

Z Administratorem danych może Pani/Pan skontaktować się pisemnie na adres siedziby Administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Szef Krajowej Administracji Skarbowej wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: iod@mf.gov.pl

Do inspektora ochrony danych może Pani/Pan napisać we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Administratora, na podstawie przepisów prawa, w szczególności w zakresie:

 • obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych,
 • obsługi i wsparcia przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych,
 • poboru i zwrotu podatków i ceł oraz egzekucji należności Skarbu Państwa,
 • obsługi i kontroli obrotu towarowego z zagranicą i obrotu towarami podlegającymi akcyzie,
 • monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi,
 • obsługi i kontroli działalności w zakresie gier hazardowych,
 • zwalczania przestępczości podatkowej, finansowej i granicznej, w tym prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być na podstawie przepisów prawa udostępniane i przekazywane organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze.

Przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, nienależące do UE, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do Pani/Pana danych z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator oraz z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 • prawo żądania ich sprostowania,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) 
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00

Źródło pochodzenia danych osobowych

Dane przetwarzane w SISC pochodzą od osób, których dane dotyczą oraz instytucji i organów na mocy przepisów prawa.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa, natomiast w zakresie założenia konta na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych  (PUESC) odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie

Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez Administratora na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to poniższych przypadków:

 • dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w złożonych dokumentach, w oparciu o ustalone kryteria.
 • dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych pozyskiwanych z dostępnych publicznie rejestrów oraz portali społecznościowych, w oparciu o ustalone kryteria.

Konsekwencją dokonanej oceny, w powyższych przypadkach, jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować zmianą relacji i podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych prawem.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 19.07.2023 13:27 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 16.11.2022 13:58 Sylwia Mystkowska