Złóż wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki w decyzji administracyjnej

Za pomocą tej usługi możesz złożyć elektroniczny wniosek o:

 • sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej,
 • sprostowanie błędów rachunkowych,
 • wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji,
 • uzupełnienie decyzji co do rozstrzygnięcia lub co do prawa odwołania, prawa wniesienia skargi do sądu administracyjnego,
 • sprostowanie zamieszczonego w decyzji pouczenia.

Uwaga! Wniosek dotyczy tylko sprostowania decyzji administracyjnej.

Elektroniczny wniosek zawierający powyższe żądania możesz złożyć tylko wobec tych rozstrzygnięć, które zostały wydane elektronicznie poprzez PUESC.

Uwaga! W sprawach celnych możesz złożyć wniosek/żądanie tylko o:

 • sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej lub
 • sprostowanie błędów rachunkowych.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

Przed wypełnieniem formularza wniosku przygotuj:

 • podstawowe dane firmy: numer identyfikacji podatkowej (NIP), nr EORI lub IDSISC,
 • dane wymagane do prawidłowego wypełnienia formularza (numer sprawy, numer rozstrzygnięcia - decyzji/postanowienia/zezwolenia/pozwolenia),
 • dokumenty, które chcesz dołączyć – szczegóły znajdziesz w KROKU 1 pkt 3,
 • pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa – sprawdź, czy potrzebujesz pełnomocnictwa i jak je dostarczyć.

Pamiętaj – musisz podpisać wniosek w sposób określony w KROKU 2.

Przygotuj dane do złożenia podpisu elektronicznego.

KROK WSTĘPNY

 1. Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Pamiętaj – wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji pomiń „CEL REJESTRACJI”.

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.

 1. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj dane firmy na PUESC.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana.

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień lub usuń dane firmy.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Wypełnij formularz wniosku

 1. Wniosek możesz złożyć ze swojego kontekstu lub kontekstu firmy.

Uwaga! Pamiętaj, że wszelka korespondencja będzie kierowana na twoje konto.

 1. Wybierz zakładkę „Formularze” i wyszukaj formularz o nazwie WDWSO001 Sprostowanie omyłki pisarskiej [SZPROT].
 2. Wypełnij wszystkie wymagane pola formularza. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do pól – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.

Uwaga! Pola obowiązkowe są oznaczone czerwoną gwiazdką.

 1. Dołącz załączniki, które chcesz przesłać elektronicznie wraz z wnioskiem.

W celu dołączenia załącznika skorzystaj z pola „Załączniki” we wniosku.

WAŻNE! Pobierz Instrukcję dodawania załączników do wniosku - plik docx (604 KB)

 1. Wybierz „Wygeneruj dokument”, a następnie przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki.

Jeżeli na końcu wniosku wyświetli się informacja o błędach, to popraw dane we wskazanych polach i wygeneruj dokument ponownie.

KROK 2

Podpisz wniosek

Możesz to zrobić na trzy sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. podpisem zaufanym (profil zaufany).

KROK 3

Wyślij wniosek

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki,

zaznacz i wyślij wniosek.

 1. Sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

Przejdź do zakładki
Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty 
i sprawdź, czy otrzymałeś UPO.

UPO potwierdza, że złożyłeś wniosek w formie elektronicznej.

KROK 4

Odbierz rozstrzygnięcie

Aby sprawdzić, czy otrzymałeś rozstrzygnięcie:

 1. Zaloguj się na swoje konto.
 2. Przejdź do zakładki
  Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty.
 3. Odszukaj dokument o nazwie: Decyzja lub Postanowienie. Po podpisaniu i odesłaniu UPD (Urzędowe Poświadczenie Doręczenia) będziesz mógł zapoznać się z treścią dokumentu – zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.

Uwaga! Podpisanie i odesłanie UPD jest równoznaczne z doręczeniem rozstrzygnięcia.

 1. Jeżeli nie odbierzesz rozstrzygnięcia przed upływem 14 dni od dnia wpłynięcia korespondencji, rozstrzygnięcie uznaje się za doręczone w dniu następującym po upływie 14 dni od wskazanego w dowodzie otrzymania dnia wpłynięcia korespondencji.

Osoba, która składa elektronicznie wniosek o wydanie pozwolenia celnego, np. pozwolenia AEO, jest obowiązana do przedstawienia organowi celnemu dokumentu potwierdzającego zakres uprawnień.

Nie potrzebujesz upoważnienia, jeżeli jesteś:

 1. Osobą uprawnioną do reprezentowania firmy z mocy prawa (np. właścicielem jednoosobowej działalności gospodarczej, prokurentem samoistnym, prezesem zarządu lub członkiem zarządu uprawnionym do samodzielnej reprezentacji w KRS).
 2. Osobą uprawnioną do samodzielnego reprezentowania firmy, ale nie można tego potwierdzić w publicznych rejestrach, za to masz dokument, który to potwierdza - załącz go do wniosku.
 3. Wspólnikiem spółki cywilnej uprawnionym do samodzielnej reprezentacji i potwierdza to umowa spółki - załącz ją do wniosku.

W każdym innym przypadku potrzebujesz upoważnienia.

Jak dostarczyć upoważnienie

Oryginał upoważnienia wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej przekaż do organu celnego właściwego do rozpatrzenia wniosku. Możesz to zrobić w następujący sposób:

 1. Przekaż upoważnienie elektronicznie:

Upoważnienie przekazane elektronicznie musi być:

 • podpisane elektronicznie przez mocodawcę lub
 • uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza lub przez osobę uprawnioną przez przedsiębiorcę posiadającego status AEO lub posiadającego pozwolenie na stosowanie uproszczeń w rozumieniu przepisów celnych. Szczegóły dotyczące uwierzytelniania pełnomocnictw znajdziesz w opisie usługi Powiąż reprezentanta z firmą > Jak uwierzytelnić odpis pełnomocnictwa.
 1. Złóż dokument w organie celnym (izbie administracji skarbowej lub urzędzie celno-skarbowym) właściwym do rozpatrzenia wniosku (nie dotyczy WIP).
 2. Wyślij dokument pocztą tradycyjną na adres organu celnego (izby administracji skarbowej lub urzędu celno-skarbowego) właściwego do rozpatrzenia wniosku (nie dotyczy WIP).

Jeżeli złożyłeś już upoważnienie, to wystarczy, że powołasz się na tę okoliczność.

Jak uwierzytelnić odpis pełnomocnictwa

Możesz uwierzytelnić oryginał papierowego pełnomocnictwa, które chcesz wysłać elektronicznie do organu KAS poprzez PUESC.

Żeby skorzystać z tej usługi, musisz łącznie spełnić następujące warunki:

 • posiadać upoważnienie od przedsiębiorcy, który posiada pozwolenie na korzystanie ze statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) lub pozwolenie na stosowanie uproszczeń w rozumieniu przepisów celnych,

Po zarejestrowaniu uprawnienia rozszerzonego możesz już uwierzytelnić odpis pełnomocnictwa. W tym celu:

 • najpierw w jednym pliku zeskanuj otrzymany oryginał pełnomocnictwa oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej, w formacie PDF,

UWAGA: Skan oznacza elektroniczne odwzorowanie oryginału pełnomocnictwa w wersji papierowej.

Wybierz właściwy formularz:

 1. WDWSO001 Sprostowanie oczywistej omyłki [SZPROT]

Formularz wniosku o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej lub wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji

 1. DDS0002 Dokument do sprawy – prowadzone postępowanie [SZPROT] 

Formularz do przekazania dodatkowych dokumentów dotyczących prowadzonego postępowania

Usługa jest bezpłatna.

Strony w serwisie ISAP (Internetowy System Aktów Prawnych) otwierają się w nowych oknach przeglądarki:

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 05.07.2024 15:21 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 19.06.2024 10:34 Monika Damentko