Uzyskaj zezwolenie na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający

W usłudze możesz złożyć wniosek o:

 • udzielenie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający lub
 • zmianę zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający lub
 • cofnięcie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający.

Jeśli zamierzasz:

 • wysyłać importowane wyroby akcyzowe z miejsca importu innego niż skład podatkowy (np. do składu podatkowego) w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

 i spełniasz warunki:

 • jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług,
 • jesteś podmiotem, którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe,
 • nie masz zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz wobec ciebie nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe,
 • złożysz zabezpieczenie akcyzowe,
 • nie zostało ci cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z udzielonych ci zezwoleń, o  których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, jak również koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej ani nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez ciebie działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w zakresie wyrobów akcyzowych

uzyskaj w usłudze zezwolenie na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający.

Pamiętaj, że jako zarejestrowany wysyłający nie możesz magazynować wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Z usługi możesz skorzystać elektronicznie za pomocą formularza lub składając papierowy wniosek do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Uwaga! Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i zamierzasz uzyskać zezwolenie na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający, musisz zarejestrować firmę jako podatnika akcyzy w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

Uwaga! Linki w sekcji Usługa krok po kroku otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

Przed wypełnieniem formularza przygotuj:

 • podstawowe dane podmiotu, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz dane wymagane do prawidłowego wypełnienia formularza (rodzaj wyrobów akcyzowych, wysokość i forma zabezpieczenia akcyzowego),
 • dokumenty, które chcesz dołączyć – szczegóły znajdziesz w Kroku 1 pkt 3,
 • pełnomocnictwo szczególne oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa – sprawdź czy potrzebujesz pelnomocnictwa i jak je dostarczyć.

strona otwiera się w nowym oknie

Pamiętaj – musisz podpisać wniosek w sposób określony w KROKU 2.

Przygotuj dane do złożenia podpisu elektronicznego.

KROK WSTĘPNY

 1. Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Pamiętaj – wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji pomiń „CEL REJESTRACJI”.

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamośćstrona otwiera się w nowym oknie

 1. Zarejestruj firmę w CRPA – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze CRPA – Uzyskaj wpis do Centralnego Rejestru Podmiotów. strona otwiera się w nowym oknie

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowanastrona otwiera się w nowym oknie.

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień dane firmy na PUESCstrona otwiera się w nowym oknie.

Uwaga! Dane z zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający zaciągną się automatycznie do formularza wniosku o zmianę lub cofnięcie tego zezwolenia po wprowadzeniu jego numeru tylko wtedy, jeśli posiadasz uprawnienie Wgląd we wszystkie komunikaty przesyłane/odbierane w imieniu i na rzecz podmiotu przez wszystkie osoby upoważnione w powiązaniu z firmą. Jeżeli nie masz tego uprawnienia w stosunku do firmy, musisz wypełnić ręcznie wszystkie pola formularza wniosku.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Wypełnij formularz wniosku

 1. Wniosek możesz złożyć z dowolnego kontekstu.
  Uwaga! Pamiętaj, że wszelka korespondencja będzie kierowana zawsze na konto osoby, która podpisała i wysłała wniosek.
 2. Wybierz na PUESC formularz WDAZW01 Zarejestrowany wysyłający [SZPROT]strona otwiera się w nowym oknie.
 3. Wypełnij wszystkie wymagane pola wybranego formularza. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do pól – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.

Uwaga! Pola obowiązkowe są oznaczone czerwoną gwiazdką.

Po wpisaniu NIP dane organu właściwego do spraw akcyzy oraz dane podmiotu zaciągną się automatycznie na formularz wniosku. Organ właściwy do spraw akcyzy wskazałeś rejestrując firmę w CRPA.

Uwaga! We wniosku o udzielenie zezwolenia możesz dodatkowo wskazać kanał komunikacji (e-mail lub web service) oraz dane osób uprawnionych do obsługi zezwolenia w systemie EMCS PL2.

 1. Dołącz załączniki, które chcesz przesłać elektronicznie razem z formularzem:

Zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym do wniosku o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający należy dołączyć wymagane dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego.

Dokumenty te możesz przesłać w formie papierowej lub elektronicznie.

Dla dokumentów w formie elektronicznej - jeżeli wielkość sumy załączników przekracza 5 MB lub załącznik będzie wielokrotnie używany, wówczas skorzystaj z e-Dokumentów i wybierz opcję:

 • Dodaj nowy e-Dokument
  Po kliknięciu w przycisk Dodaj nowy e-Dokument pojawi się okno, w którym musisz wpisać unikalną nazwę dokumentu, wybrać rodzaj dokumentu z listy (SZ01 Załączniki do postępowań), a następnie użyć przycisku Kliknij aby wybrać plik, żeby dodać go do e-Dokumentów. Zatwierdź dodanie pliku przyciskiem Wyślij. Po zamknięciu okna musisz uzupełnić pole Opis zawartości pliku i opcjonalnie pole Data wystawienia załączonego dokumentu.
 • Wybierz istniejący e-Dokument
  Po kliknięciu w listę wybierz e-Dokument należy rozpocząć wpisywanie unikalnej nazwy e-Dokumentu. Po wybraniu dokumentu musisz uzupełnić pole Opis zawartości pliku i opcjonalnie pole Data wystawienia załączonego dokumentu.

Jeżeli wielkość załącznika lub sumy załączników nie przekracza 5 MB i załącznik jest w formacie pdf oraz nie będzie wykorzystywany wielokrotnie wybierz opcję:

 • Załącz plik z dokumentem
  Po kliknięciu w przycisk Wybierz plik, a następnie wypełnij pole Opis zawartości pliku i opcjonalnie pole Data wystawienia załączonego dokumentu.

Klikając w przycisk Dodaj możesz dodać kolejne załączniki do tego samego formularza wniosku.

 1. Wybierz Wygeneruj dokument, a następnie przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

KROK 2

Podpisz wniosek

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. podpisem zaufanym (profil zaufany).

KROK 3

Wyślij wniosek

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij wniosek.

 1. Sprawdź, czy otrzymałeś UPO.

Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

UPO potwierdza, że złożyłeś wniosek w formie elektronicznej.

Twój wniosek trafi do weryfikacji.

KROK 4

Sprawdzaj stan sprawy

Zezwolenie powinno zostać wydane w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku. Jeśli twoja sprawa będzie skomplikowana to urząd ma 2 miesiące na jej załatwienie. W tym czasie naczelnik właściwego urzędu skarbowego, do którego skierowałeś wniosek sprawdzi go.

W trakcie postępowania możesz otrzymać informacje związane z twoim wnioskiem:

 • Jeśli wniosek nie był kompletny, otrzymasz wezwanie o uzupełnienie. Znajdziesz je w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty, gdzie pojawi się dokument „Wezwanie”. Po podpisaniu i odesłaniu UPD (Urzędowe Poświadczenie Doręczenia), będziesz mógł zapoznać się z treścią dokumentu – zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.

Prześlij brakujące dokumenty lub wyjaśnienia zgodnie z treścią wezwania – skorzystaj z formularza DDS002 Dokument do sprawy - prowadzone postępowanie [SZPROT]. strona otwiera się w nowym oknie

 • Jeśli organ podatkowy przedłuży termin rozpatrzenia twojego wniosku, otrzymasz informację o nowym terminie załatwienia sprawy. Organ podatkowy wyjaśni ci przyczynę przedłużenia. Informację znajdziesz w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty, gdzie pojawi się dokument „Informacja”. Po podpisaniu i odesłaniu UPD (Urzędowe Poświadczenie Doręczenia), będziesz mógł zapoznać się z treścią dokumentu – zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.
 • Przed wydaniem zezwolenia właściwy naczelnik urzędu skarbowego wezwie cię do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Znajdziesz je w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty, gdzie pojawi się dokument „Wezwanie”. Po podpisaniu i odesłaniu UPD (Urzędowe Poświadczenie Doręczenia), będziesz mógł zapoznać się z treścią dokumentu – zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.

Uwaga! Nie otrzymasz wezwania jeżeli złożysz zabezpieczenie akcyzowe razem z wnioskiem (na początku procedury). Na twój wniosek, złożony przed upływem powyższego terminu (skorzystaj z formularza DDS002 Dokument do sprawy - prowadzone postępowanie [SZPROT]strona otwiera się w nowym oknie) właściwy naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć termin wyznaczony do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, nie dłużej jednak niż o 30 dni. Wysokość zabezpieczenia akcyzowego oblicz z uwzględnieniem rozmiarów zamierzonej działalności gospodarczej.

Sprawdź, jak złożyć zabezpieczenie akcyzowe w sekcji Co powinieneś wiedzieć.

 • Jeżeli nie spełniasz warunków niezbędnych do wydania zezwolenia naczelnik urzędu skarbowego odmówi wydania zezwolenia. W takim przypadku otrzymasz informację o prawie do wypowiedzenia się. Informację znajdziesz w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty, gdzie pojawi się dokument „Informacja”. Po podpisaniu i odesłaniu UPD (Urzędowe Poświadczenie Doręczenia), będziesz mógł zapoznać się z treścią dokumentu - zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.

W ciągu 7 dni możesz zapoznać się z dokumentami zebranymi w sprawie i przedstawić organowi swoje stanowisko. Swoje stanowisko możesz przesłać korzystając z formularza DDS002 Dokument do sprawy - prowadzone postępowanie [SZPROT]strona otwiera się w nowym oknie.

Pamiętaj! Przedstawienie swojego stanowiska to twoje prawo, a nie obowiązek.

KROK 5

Odbierz zezwolenie na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający lub decyzję odmowną

Jeśli spełniasz warunki do uzyskania zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający, naczelnik urzędu skarbowego wyda zezwolenie. W przeciwnym przypadku, naczelnik wyda decyzję odmowną.

Aby sprawdzić, czy otrzymałeś zezwolenie lub decyzję odmowną:

 1. Zaloguj się na swoje konto.
 2. Przejdź do zakładki Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty.
 3. Odszukaj dokument o nazwie: Decyzja o wydaniu, zmianie lub cofnięciu zezwolenia lub Decyzja odmowna. Po podpisaniu i odesłaniu UPD (Urzędowe Poświadczenie Doręczenia), będziesz mógł zapoznać się z treścią dokumentu – zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.

Uwaga! Podpisanie i odesłanie UPD jest równoznaczne z doręczeniem decyzji.

 1. Jeżeli nie odbierzesz decyzji przed upływem 14 dni od dnia wpłynięcia korespondencji, decyzję uznaje się za doręczoną w dniu następującym po upływie 14 dni od wskazanego w dowodzie otrzymania dnia wpłynięcia korespondencji.

Jeśli nie jesteś zadowolony z wydanej decyzji, możesz się od niej odwołać. 

UWAGA! Odwołanie możesz złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jak złożyć zabezpieczenie akcyzowe

 1. Zabezpieczenie akcyzowe możesz złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego do rozpatrzenia wniosku w formie:
 • depozytu w gotówce,
 • gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
 • czeku potwierdzonego przez osobę prawną mającą siedzibę na terytorium Unii Europejskiej lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez oddział banku zagranicznego, którzy prowadzą na terytorium kraju działalność bankową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,
 • weksla własnego,
 • innego dokumentu mającego wartość płatniczą,
 • hipoteki na nieruchomości.
 1. Zabezpieczenie akcyzowe złożone w formie hipoteki na nieruchomości może stanowić nie więcej niż 45% wysokości zabezpieczenia akcyzowego. Pozostałą część zabezpieczenia akcyzowego musisz złożyć w innych formach. Całość zabezpieczenia musi zapewnić pokrycie kwot zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej.
 1. Po złożeniu zabezpieczenia akcyzowego urząd skarbowy wyda ci:
 • potwierdzenie złożenia zabezpieczenia akcyzowego – gdy zabezpieczenie złożyłeś w formie depozytu w gotówce, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej oraz hipoteki na nieruchomości
 • pokwitowanie – gdy zabezpieczenie złożyłeś w innej formie.

Urząd wystawi ci też "e-kartę" i zarejestruje zabezpieczenie w systemie OSOZ2.

Po rejestracji otrzymasz numer GRN zabezpieczenia w OSOZ2 i kod PIN, które pozwolą ci zamknąć procedurę zawieszenia poboru akcyzy w systemu EMCS PL2.

 1. Jeżeli właściwy naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi, że złożone zabezpieczenie akcyzowe nie zapewnia pokrycia kwoty zobowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej w należnej wysokości lub w terminie, wezwie cię do przedłużenia zabezpieczenia, złożenia dodatkowego lub nowego zabezpieczenia akcyzowego.

Jak długo zezwolenie jest ważne

 1. Zezwolenie może być ci wydawane na czas nieoznaczony albo oznaczony, nie dłuższy jednak niż 3 lata.
 2. Jeśli otrzymałeś zezwolenie wydane na czas oznaczony, aby dalej prowadzić działalność jako zarejestrowany wysyłający po tym okresie, powinieneś złożyć wniosek o zmianę (przedłużenie terminu) zezwolenia.
 3. W takim przypadku złóż wniosek o zmianę ( przedłużenie terminu) zezwolenia, wraz z dokumentami, które dotyczą zmiany zaznaczając na formularzu w polu „Typ wniosku” – „Wniosek w sprawie zmiany zezwolenia”. Musisz to zrobić nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności zezwolenia.
 4. Wniosek złożony po tym terminie stanowi wniosek o wydanie nowego zezwolenia.

Jak postępować w przypadku zmiany zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający

 1. Jeśli zmieniły się twoje dane lub dane zawarte we wniosku lub zezwoleniu, musisz o tym powiadomić urząd skarbowy.
 2. Powinieneś to zrobić:
 • w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana – jeśli dotyczy to danych zawartych we wniosku o wydanie zezwolenia,
 • przed dokonaniem tej zmiany – jeśli dotyczy to planowanej zmiany danych objętych treścią zezwolenia.
 1. W takim przypadku złóż wniosek o zmianę zezwolenia, wraz z dokumentami, które dotyczą zmiany zaznaczając na formularzu w polu „Typ wniosku” – „Wniosek w sprawie zmiany zezwolenia”.

Jeżeli zmiana zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający dotyczy zmiany grupy wyrobów akcyzowych będących przedmiotem działalności tego podmiotu i powoduje, że po zmianie zezwolenia zabezpieczenie akcyzowe złożone przez zarejestrowanego wysyłającego nie zapewni pokrycia w należnej wysokości kwoty zobowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, warunkiem zmiany zezwolenia jest złożenie dodatkowego lub nowego zabezpieczenia akcyzowego.

Jak postępować w przypadku zmiany osoby posiadającej zezwolenie

 1. Zmiana osoby posiadającej zezwolenie wymaga uzyskania nowego zezwolenia.
 2. Nie dotyczy to jednak:
 • następców prawnych posiadacza zezwolenia lub podmiotów z niego przekształconych (art. 93 i 93a ustawy Ordynacja podatkowa)
 • wykonywania działalności przez przedsiębiorstwo w spadku na podstawie zezwolenia które posiadał zmarły przedsiębiorca, jeśli spełnione będą warunki, o których mowa w art. 84 a ustawy o podatku akcyzowym
 • wstąpienia jednego z następców prawnych zmarłego przedsiębiorcy w prawa
  i obowiązki wynikające z zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający, na zasadach, o których mowa w art. 84e.

W tych okolicznościach wystarczy tylko wniosek o zmianę zezwolenia.

Jak zarejestrować dane dla przesyłania komunikatów w EMCS PL2

 1. Zarejestrowany wysyłający, który wysyła importowane wyroby akcyzowe (wyroby energetyczne, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe) z miejsca importu
  w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (bez zapłaconego podatku akcyzowego), będzie potrzebował rejestracji danych (kanału komunikacji i osób upoważnionych do wysyłania komunikatów) dla Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS (Excise Movement and Control System).
 2. Możesz to zrobić wypełniając te dane na formularzu wniosku o wydanie zezwolenia uzupełnić później, przesyłając je właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Jeżeli składasz wniosek w imieniu firmy, a twoje uprawnienie do jego złożenia nie wynika z mocy prawa, wówczas musisz posiadać stosowne pełnomocnictwo do działania w imieniu firmy.

Osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu z mocy prawa to np. właściciel, prokurent samoistny, prezes zarządu, czy członek zarządu uprawniony do samodzielnej reprezentacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Firma może udzielić ci pełnomocnictwa:

 • Ogólnego – wówczas jesteś uprawniony do reprezentowania firmy w każdej sprawie prowadzonej w danym urzędzie lub przed wszystkimi organami administracji rządowej.
 • Szczególnego – wówczas jesteś uprawniony do reprezentacji firmy w danej sprawie lub tylko do konkretnych czynności, na przykład do złożenia wniosku; w tym przypadku w treści pełnomocnictwa musi być szczegółowo opisany zakres uprawnień udzielony pełnomocnikowi, w której będziesz firmę reprezentował.
 • Do doręczeń – wówczas masz uprawnienie tylko i wyłącznie do odbioru korespondencji w danej sprawie w imieniu firmy oraz potwierdzania jej odbioru.
 1. Jeżeli posiadasz pełnomocnictwo szczególne lub pełnomocnictwo do doręczeń, musisz dołączyć do wniosku dokument pełnomocnictwa, z którego wynika zakres twoich uprawnień oraz skan potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej.

Oryginał pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej przekaż do organu właściwego do rozpatrzenia wniosku. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

 • dołącz do wniosku upoważnienie elektroniczne, tj. podpisane elektronicznie przez mocodawcę lub uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza albo
 • prześlij dokumenty pocztą tradycyjną na adres organu właściwego do rozpatrzenia wniosku.
 1. Jeżeli posiadasz pełnomocnictwo ogólne, które jest zarejestrowane w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych nie musisz składać odrębnego pełnomocnictwa. Wystarczy, że się powołasz na tą okoliczność we wniosku.

Wybierz właściwy formularz:

 1. WDAZW01 Zarejestrowany wysyłający [SZPROT].

Formularz wniosku o wydanie, zmianę lub cofnięcie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający

 1. DDS002 Dokument do sprawy - prowadzone postępowanie [SZPROT].

Formularz przesłania dokumentu do sprawy, która jest w trakcie obsługi w urzędzie

Za wydanie zezwolenia zapłacisz 82 zł.

Opłatę zapłać w chwili składania wniosku, na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, do którego składasz wniosek o wydanie zezwolenia (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy)

Przykład: jeśli wniosek składasz do Urzędu Skarbowego Poznań Nowe Miasto, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi, w szczególności ze względu na awarię lub zapowiadane prace serwisowe.

Elektroniczna usługa jest dostępna tylko na portalu PUESC. Spróbuj ponownie skorzystać z usługi, gdy pojawi się informacja o usunięciu awarii lub zakończeniu prac serwisowych.

Wniosek możesz złożyć również papierowo do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 15.07.2024 13:14 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 21.10.2021 08:59 Artur Orlicz