Uzyskaj zezwolenie na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający

Dzięki usłudze złożysz wniosek o udzielenie, zmianę lub cofnięcie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający.

Z usługi możesz skorzystać, jeśli:

 • zamierzasz importować wyroby akcyzowe do składu podatkowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
 • jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług,
 • jesteś podmiotem, którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe,
 • nie masz zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz wobec ciebie nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe,
 • złożysz zabezpieczenie akcyzowe,
 • nie zostało ci cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z udzielonych mu zezwoleń, o  których mowa w art. 84 ust. 1  ustawy o podatku akcyzowym (strona otworzy się w nowym oknie przeglądarki), jak również koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej ani nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w zakresie wyrobów akcyzowych.

Z usługi możesz skorzystać elektronicznie za pomocą formularza lub składając papierowy wniosek do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Poniżej znajdziesz opis krok po kroku jak złożyć wniosek elektroniczny na PUESC. 

Uwaga! Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i zamierzasz uzyskać zezwolenie na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający musisz zarejestrować się jako podatnik akcyzy w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

Załóż konto

Zaloguj się

KROK 1

Wypełnij formularz wniosku

KROK 2

Podpisz wniosek

KROK 3

Wyślij wniosek

KROK 4

Sprawdzaj stan sprawy

KROK 5

Odbierz zezwolenie lub decyzje odmowną

Przed wypełnieniem formularza przygotuj:

 • podstawowe dane podmiotu (NIP) dane wymagane do prawidłowego wypełnienia formularza (rodzaj wyrobów akcyzowych, wysokość i forma zabezpieczenia akcyzowego),
 • dokumenty, które chcesz dołączyć – szczegóły znajdziesz w Kroku 1 pkt 3,
 • pełnomocnictwo szczególne oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa – jeśli reprezentujesz podmiot, który składa wniosek o udzielenie, zmianę lub cofnięcie zezwolenia.

Sprawdź, jak dostarczyć oryginał pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w sekcji Co powinieneś wiedzieć.

Pamiętaj – musisz podpisać wniosek w sposób określony w KROKU 2.

Przygotuj dane do złożenia podpisu elektronicznego.

KROK WSTĘPNY

 1. Przycisk załóż konto Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Pamiętaj – wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji pomiń „CEL REJESTRACJI”.

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość

 1. Zarejestruj firmę w CRPA – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze CRPA – Uzyskaj wpis do Centralnego Rejestru Podmiotów.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana.

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień lub usuń dane firmy.

UWAGA !

Jeżeli chcesz złożyć wniosek o zmianę / cofnięcie zezwolenia i chcesz, aby dane z tego zezwolenia zaciągnęły się automatycznie do formularza wniosku, to będzie to możliwe tylko wtedy, jeżeli jesteś zarejestrowanym reprezentantem podmiotu, na rzecz którego składasz taki wniosek oraz jednocześnie posiadasz uprawnienie „Wgląd we wszystkie komunikaty przesyłane/odbierane w imieniu i na rzecz podmiotu przez wszystkie osoby upoważnione”.

Jeżeli nie masz takiego zakresu uprawnień, to musisz wypełnić ręcznie wszystkie pola formularza wniosku.

KROK 0

Zaloguj się Zaloguj się na PUESC

KROK 1

Wypełnij formularz wniosku

 1. Wybierz na PUESC formularz WDAZW01 Zarejestrowany wysyłający [SZPROT].
 2. Wypełnij wszystkie wymagane pola wybranego formularza. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do pól – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.

Po wpisaniu NIP dane podmiotu pobiorą się na formularz wniosku. Na formularzu pojawi się też pole określające naczelnika urzędu skarbowego właściwego do rozpatrzenia wniosku. Organ właściwy do spraw akcyzy wskazałeś rejestrując firmę w CRPA.

Uwaga! Pola obowiązkowe są oznaczone czerwoną gwiazdką.

We wniosku możesz dodatkowo wskazać kanał komunikacji (e-mail lub web service) oraz dane osób uprawnionych do obsługi zezwolenia w systemie EMCS PL2.

 1. Dołącz załączniki, które chcesz przesłać razem z formularzem:
 • zaświadczenie o niekaralności - dokument w formacie PDF musi być  uwierzytelniony elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza. Jeśli załączysz go w postaci skanu, oryginał prześlij w formie papierowej do organu, do którego skierowałeś wniosek z portalu,
 • zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS - dokument w formacie PDF musi być  uwierzytelniony elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza. Jeśli załączysz go w postaci skanu, oryginał prześlij w formie papierowej do organu, do którego skierowałeś wniosek z portalu,
 • skan dowodu zapłacenia opłaty skarbowej od zezwolenia.

Uwaga! Załączniki, które składasz razem z wnioskiem, muszą być w formie skanów w formacie PDF. Łączna wielkość załączników nie może przekroczyć 10 MB.

 1. Wybierz „Wygeneruj dokument”, a następnie przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

KROK 2

Podpisz wniosek

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. podpisem zaufanym (profil zaufany).

KROK 3

Wyślij wniosek

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij wniosku.

 1. Sprawdź, czy otrzymałeś UPO.

Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

UPO potwierdza, że złożyłeś wniosek w formie elektronicznej.

Twój wniosek trafi do weryfikacji.

KROK 4

Sprawdzaj stan sprawy

Zezwolenie powinno zostać wydane w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku. Jeśli twoja sprawa będzie skomplikowana to urząd ma 2 miesiące na jej załatwienie. W tym czasie naczelnik właściwego urzędu skarbowego, do którego skierowałeś wniosek sprawdzi go. W trakcie postępowania możesz otrzymać informacje związane z twoim wnioskiem:

 • Jeśli wniosek nie był kompletny, otrzymasz wezwanie o uzupełnienie. Znajdziesz je w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty, gdzie pojawi się dokument „Wezwanie”. Po podpisaniu i odesłaniu UPD (Urzędowe Poświadczenie Doręczenia), będziesz mógł zapoznać się z treścią dokumentu – zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.

Prześlij brakujące dokumenty lub wyjaśnienia zgodnie z treścią wezwania – skorzystaj z formularza DDS0001 Dokument do sprawy [SEAP].

 • Jeśli organ podatkowy przedłuży termin rozpatrzenia twojego wniosku, otrzymasz informację o nowym terminie załatwienia sprawy. Organ podatkowy wyjaśni ci przyczynę przedłużenia. Informację znajdziesz w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty, gdzie pojawi się dokument „Informacja”. Po podpisaniu i odesłaniu UPD (Urzędowe Poświadczenie Doręczenia), będziesz mógł zapoznać się z treścią dokumentu – zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.
 • Przed wydaniem zezwolenia właściwy naczelnik urzędu skarbowego wezwie cię do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Nie otrzymasz wezwania jeżeli złożysz zabezpieczenie akcyzowe razem z wnioskiem (na początku procedury). Na twój wniosek, złożony przed upływem powyższego terminu, właściwy naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć termin wyznaczony do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, nie dłużej jednak niż o 30 dni. Wysokość zabezpieczenia akcyzowego oblicz z uwzględnieniem rozmiarów zamierzonej działalności gospodarczej.

Sprawdź, jak złożyć zabezpieczenie akcyzowe w sekcji Co powinieneś wiedzieć.

 • Jeżeli nie spełniasz warunków niezbędnych do udzielenia zezwolenia  naczelnik urzędu skarbowego odmówi udzielenia zezwolenia. W takim przypadku otrzymasz informację o prawie do wypowiedzenia się. Informację znajdziesz w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty, gdzie pojawi się dokument „Informacja”. Po podpisaniu i odesłaniu UPD (Urzędowe Poświadczenie Doręczenia), będziesz mógł zapoznać się z treścią dokumentu - zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.

W ciągu 7 dni możesz zapoznać się z dokumentami zebranymi w sprawie i przedstawić organowi swoje stanowisko. Swoje stanowisko możesz przesłać korzystając z formularza DDS0001 Dokument do sprawy [SEAP].

Pamiętaj! Przedstawienie swojego stanowiska to twoje prawo, a nie obowiązek.

Uwaga! Informację o przesłanych dokumentach otrzymasz pocztą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji swojego konta.

KROK 5

Odbierz zezwolenie na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający lub decyzję odmowną

Jeśli spełniasz warunki do uzyskania zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający, naczelnik urzędu skarbowego wyda zezwolenie. W przeciwnym przypadku, naczelnik odrzuci twój wniosek i wyda decyzję odmowną.

Aby sprawdzić, czy otrzymałeś zezwolenie lub decyzję odmowną:

 1. Zaloguj się na swoje konto.
 2. Przejdź do zakładki Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty.
 3. Odszukaj dokument o nazwie: Decyzja o wydaniu, zmianie lub cofnięciu zezwolenia lub Decyzja odmowna. Po podpisaniu i odesłaniu UPD (Urzędowe Poświadczenie Doręczenia), będziesz mógł zapoznać się z treścią dokumentu – zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.

Jeśli nie jesteś zadowolony z wydanej decyzji, możesz się od niej odwołać. Możesz to zrobić za pomocą formularza WDWCO001 Odwołanie od decyzji [SZPROT].

UWAGA! Odwołanie możesz złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jak dostarczyć oryginał upoważnienia

 1. Jeśli jesteś upoważniony do złożenia wniosku, musisz dołączyć do wniosku upoważnienie, z którego wynika zakres twoich uprawnień oraz skan potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej. Nie dotyczy to osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu z mocy prawa, np. właściciela, prokurenta samoistnego, prezesa zarządu, czy członka zarządu uprawnionego do samodzielnej reprezentacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 2. Oryginał pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej przekaż do organu właściwego do rozpatrzenia wniosku. Możesz to zrobić na dwa sposoby:
 • dołącz do wniosku upoważnienie elektroniczne, tj. podpisane elektronicznie przez mocodawcę lub uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza lub przez osobę uprawnioną przez przedsiębiorcę posiadającego status AEO lub posiadającego pozwolenie na uproszczenia celne, albo
 • prześlij dokumenty pocztą tradycyjną na adres organu właściwego do rozpatrzenia wniosku.
 1. Jeżeli twoje pełnomocnictwo jest zarejestrowane w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych nie musisz składać odrębnego pełnomocnictwa. Wystarczy, że się powołasz na tą okoliczność we wniosku.

Jak złożyć zabezpieczenie akcyzowe

 1. Zabezpieczenie akcyzowe możesz złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego do rozpatrzenia wniosku w formie:
 • depozytu w gotówce,
 • gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
 • czeku potwierdzonego przez osobę prawną mającą siedzibę na terytorium Unii Europejskiej lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez oddział banku zagranicznego, którzy prowadzą na terytorium kraju działalność bankową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,
 • weksla własnego,
 • innego dokumentu mającego wartość płatniczą,
 • hipoteki na nieruchomości.
 1. Zabezpieczenie złożone w formie, hipoteki na nieruchomości może stanowić nie więcej niż 45% wysokości zabezpieczenia akcyzowego. Pozostałą część zabezpieczenia akcyzowego musisz złożyć w innych formach. Całość zabezpieczenia musi zapewnić pokrycie kwot zobowiązania podatkowego.
 2. Jeżeli właściwy naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi, że złożone zabezpieczenie akcyzowe nie zapewnia pokrycia kwoty zobowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej w należnej wysokości lub w terminie, wezwie cię do przedłużenia zabezpieczenia, złożenia dodatkowego lub nowego zabezpieczenia akcyzowego.

Jak długo zezwolenie jest ważne  

 1. Zezwolenie może być ci wydawane na czas nieoznaczony albo oznaczony, nie dłuższy jednak niż 3 lata.
 2. Jeśli otrzymałeś zezwolenie wydane na czas oznaczony, aby dalej prowadzić działalność jako zarejestrowany odbiorca po tym okresie powinieneś złożyć wniosek o przedłużenie zezwolenia.
 3. W takim przypadku złóż wniosek o przedłużenie zezwolenia, wraz z dokumentami, które dotyczą zmiany zaznaczając na formularzu w polu „Typ wniosku” – „Wniosek w sprawie przedłużenia zezwolenia”. Musisz to zrobić nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności zezwolenia.
 4. Jeśli naruszysz ten termin twój wniosek będzie uznawany jako wniosek o wydanie nowego zezwolenia.

Jak postępować w przypadku zmiany zezwolenia na wysłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający

 1. Jeśli zmieniły się twoje dane lub dane zawarte we wniosku lub zezwoleniu, musisz o tym zawiadomić urząd skarbowy.
 1. Powinieneś to zrobić:
 • w terminie 7 dni – jeśli dotyczy to danych zawartych we wniosku o wydanie zezwolenia
 • przed dokonaniem tej zmiany – jeśli dotyczy to danych znajdujących się w zezwoleniu.
 1. W takim przypadku złóż wniosek o zmianę zezwolenia, wraz z dokumentami, które dotyczą zmiany zaznaczając na formularzu w polu „Typ wniosku” – „Wniosek w sprawie zmiany zezwolenia”.

Jak postępować w przypadku zmiany osoby posiadającej zezwolenie

 1. Zmiana osoby posiadającej zezwolenie wymaga uzyskania nowego zezwolenia.
 2. Nie dotyczy to jednak:
 • następców prawnych posiadacza zezwolenia lub podmiotów z niego przekształconych (art. 93 i 93a ustawy Ordynacja podatkowa - strona otworzy się w nowym oknie)
 • wykonywania działalności przez przedsiębiorstwo w spadku na podstawie zezwolenia które posiadał zmarły przedsiębiorca, jeśli spełnione będą warunki, o których mowa w art. 84 a ustawy o podatku akcyzowym - strona otworzy się w nowym oknie
 • wstąpienia jednego z następców prawnych zmarłego przedsiębiorcy w prawa i obowiązki wynikające z zezwolenia na nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, na zasadach, o których mowa w art. 84e.

W tych okolicznościach wystarczy tylko wniosek i zmiana zezwolenia.

Jak zarejestrować dane dla przesyłania komunikatów w EMCS PL2

 1. Jednorazowy zarejestrowany odbiorca, który dokonuje przyjęcia wyrobów akcyzowych (wyrobów energetycznych, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych) w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (bez zapłaconego podatku akcyzowego), w obrocie wewnątrzwspólnotowym będzie potrzebował rejestracji danych (kanału komunikacji i osób upoważnionych do wysyłania komunikatów) dla Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS (Excise Movement and Control System).
 1. Możesz to zrobić wypełniając te dane na formularzu wniosku o wydanie/zmianę zezwolenia lub uzupełnić później, przesyłając je właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Wybierz właściwy formularz:

 1. WDAZW01 Zarejestrowany wysyłający [SZPROT].

Formularz wniosku o wydanie, zmianę lub cofnięcie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający

 1. DDS0001 Dokument do sprawy [SEAP].

Formularz przesłania dokumentu do sprawy, która jest w trakcie obsługi w urzędzie

Za wniosek o wydanie zezwolenia zapłacisz 82 zł.

Opłatę zapłać w chwili składania wniosku, na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, do którego składasz wniosek o wydanie zezwolenia (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy)

Przykład: jeśli wniosek składasz do Urzędu Skarbowego Poznań Nowe Miasto, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi, w szczególności ze względu na awarię lub zapowiadane prace serwisowe.

Usługa jest dostępna tylko na portalu PUESC. Spróbuj ponownie skorzystać z usługi, gdy pojawi się informacja o usunięciu awarii lub zakończeniu prac serwisowych.

Wniosek możesz złożyć również papierowo do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

W okresie audytu dostępności cyfrowej usługa nie jest wspierana.

Opis w przygotowaniu

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 02 listopada 2021 07:26 Artur Orlicz
Pierwsza publikacja: 21 października 2021 08:59 Artur Orlicz
Komórka odpowiedzialna: Departament Podatku Akcyzowego MF