Uzyskaj zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego

W usłudze możesz złożyć wniosek o:

 • udzielenie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub
 • zmianę zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub
 • cofnięcie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.

Jeśli zamierzasz:

 • prowadzić skład podatkowy,

i spełniasz warunki:

 • prowadzisz działalność polegającą na produkcji, przeładowywaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych, z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w tym również tych należących do innych podmiotów,
 • jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług,
 • jesteś podmiotem, którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe,
 • nie masz zaległości w zapłacie cła i podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie jest wobec ciebie prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe,
 • złożysz zabezpieczenie akcyzowe (chyba, że uzyskasz zwolnienie ze składania takiego zabezpieczenia – zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, zwolnienie nie obejmuje przemieszczeń wyrobów akcyzowych),
 • nie zostało ci cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z udzielonych ci zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, jak również koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej ani nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w zakresie wyrobów akcyzowych,
 • posiadasz tytuł prawny do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzony skład podatkowy

uzyskaj w usłudze zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego.

Nie musisz być podatnikiem podatku VAT, jeśli o skład podatkowy starasz się jako rolnik i wykonujesz wyłącznie czynności, które polegają na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego.

Nie musisz posiadać tytułu prawnego do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzony skład podatkowy, jeżeli składasz:

 • wniosek o wydanie nowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego w miejscu lub jego części, w którym/w której jest już prowadzony skład podatkowy przez inny podmiot albo
 • wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego poprzez rozszerzenie dotychczasowego miejsca prowadzenia składu podatkowego
  o miejsce, w którym jest już prowadzony skład podatkowy przez inny podmiot.

W takim przypadku powinieneś posiadać tytuł prawny do korzystania z miejsca albo części miejsca, w którym jest prowadzony skład podatkowy przez inny podmiot na dzień, od którego zacznie obowiązywać twoje zezwolenie. Oryginał albo uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny powinieneś przekazać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego niezwłocznie po jego uzyskaniu.

Jeśli będziesz ubiegać się o wydanie zezwolenia na skład podatkowy magazynowy lub skład podatkowy prowadzony przez operatora logistycznego musisz spełnić dodatkowe warunki – szczegóły znajdziesz poniżej.

Zezwolenie na skład podatkowy magazynowy

Jeśli twoja działalność będzie ograniczona wyłącznie do magazynowania lub przeładunku wyrobów akcyzowych dodatkowo musisz potwierdzić, że twoje obroty lub pojemności magazynowe są odpowiednio wysokie lub duże.

Obroty są określone poprzez minimalną wysokość akcyzy od wyrobów akcyzowych w danym składzie podatkowym, która w roku kalendarzowym powinna wynosić dla:

 • wyrobów tytoniowych – 222 mln zł
 • płynu do papierosów elektronicznych – 7 mln zł
 • wyrobów nowatorskich – 1,8 mln zł
 • alkoholu etylowego – 23 mln
 • wina i napojów fermentowanych – 3 mln zł
 • wyrobów pośrednich (wzmocnione wino) – 5 mln zł
 • piwa – 8 mln zł
 • olejów smarowych lub preparatów smarowych – 600 tys. zł.

Jeśli rozpoczynasz prowadzenie składu w trakcie roku kalendarzowego, to minimalną wysokość akcyzy oblicz proporcjonalnie do liczby pozostałych w roku kolejnych miesięcy.

Z kolei minimalna pojemność magazynowa powinna wynosić dla:

 • gazu – 250 m3
 • benzyn lotniczych lub paliw typu benzyny do silników odrzutowych lub nafty – 400 m3
 • pozostałych wyrobów energetycznych – 2500 m3.

Zezwolenie na skład podatkowy prowadzony przez operatora logistycznego

Jeśli jesteś operatorem logistycznym, który dokonuje kompleksowej obsługi innych podmiotów w zakresie magazynowania, przeładowywania, przewozu i konfekcjonowania ich towarów i zamierzasz prowadzić skład podatkowy, musisz dodatkowo wykazać, że minimalna wartość rynkowa tych towarów w roku kalendarzowym będzie wynosić dla:

 • wyrobów tytoniowych – 350 mln zł
 • płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich – 350 mln zł
 • napojów alkoholowych – 50 mln zł
 • olejów smarowych lub preparatów smarowych – 10 mln zł.

Musisz to potwierdzić składając oświadczenie.

Z usługi możesz skorzystać elektronicznie za pomocą formularza lub składając papierowy wniosek do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Uwaga! Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i zamierzasz uzyskać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego musisz zarejestrować firmę jako podatnika akcyzy w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA)

Uwaga! Linki w sekcji Usługa krok po kroku otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

Przed wypełnieniem formularza przygotuj:

 • podstawowe dane podmiotu, numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • dane wymagane do prawidłowego wypełnienia formularza (rodzaj wyrobów akcyzowych, wysokość i forma zabezpieczenia akcyzowego),
 • dokumenty, które chcesz dołączyć – szczegóły znajdziesz w Kroku 1 pkt 3,
 • pełnomocnictwo szczególne oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa – sprawdź, czy potrzebujesz pełnomocnictwa i jak je dostarczyć.

Pamiętaj – musisz podpisać wniosek w sposób określony w KROKU 2.
Przygotuj dane do złożenia podpisu elektronicznego.

KROK WSTĘPNY

 1. Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Pamiętaj – wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji pomiń „CEL REJESTRACJI”. Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał  osobiście potwierdzić swoją tożsamośćstrona otwiera się w nowym oknie

 1. Zarejestruj firmę w CRPA – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze CRPA – Uzyskaj wpis do Centralnego Rejestru Podmiotów.strona otwiera się w nowym oknie

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana.strona otwiera się w nowym oknie

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień dane firmy na PUESCstrona otwiera się w nowym oknie

UWAGA! Dane z zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego zaciągną się automatycznie do formularza wniosku o zmianę lub cofnięcie tego zezwolenia po wprowadzeniu jego numeru tylko wtedy, jeśli posiadasz uprawnienie Wgląd we wszystkie komunikaty przesyłane/odbierane w imieniu i na rzecz podmiotu przez wszystkie osoby upoważnione w powiązaniu z firmą. Jeżeli nie masz tego uprawnienia w stosunku do firmy, musisz wypełnić ręcznie wszystkie pola formularza wniosku.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Wypełnij formularz wniosku

 1. Wniosek możesz złożyć z dowolnego kontekstu.
  Uwaga! Pamiętaj, że wszelka korespondencja będzie kierowana zawsze na konto osoby, która podpisała i wysłała wniosek.
 2. Wybierz na PUESC formularz WDASP01 Skład podatkowy [SZPROT]strona otwiera się w nowym oknie
 3. Wypełnij wszystkie wymagane pola wybranego formularza. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do pól – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.

Uwaga! Pola obowiązkowe są oznaczone czerwoną gwiazdką.

Po wpisaniu NIP dane organu właściwego do spraw akcyzy oraz dane podmiotu zaciągną się automatycznie na formularz wniosku. Organ właściwy do spraw akcyzy wskazałeś rejestrując firmę w CRPA.

Uwaga! We wniosku o udzielenie zezwolenia możesz dodatkowo wskazać kanał komunikacji (e-mail lub web service) oraz dane osób uprawnionych do obsługi zezwolenia w systemie EMCS PL2.

Pamiętaj, że wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego jest jednocześnie:

 • wnioskiem o nadanie numeru akcyzowego podmiotu prowadzącego skład podatkowy (jeżeli ubiegasz się o prowadzenie pierwszego składu podatkowego)
 • zgłoszeniem do urzędowego sprawdzenia.

Celem urzędowego sprawdzenia jest zbadanie, czy miejsce prowadzenia działalności spełnia warunki określone dla składu podatkowego i zapewnia sprawowanie kontroli celno-skarbowej. Czynności te przeprowadza urząd celno-skarbowy.

Szczegółowe warunki dotyczące miejsca odbioru zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego.

 1. Dołącz załączniki, które chcesz przesłać elektronicznie razem z formularzem.

Zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego należy dołączyć wymagane dokumenty określone w:

 1. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego oraz
 2. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia.

Dokumenty te możesz przesłać w formie papierowej lub elektronicznie.

Dla dokumentów w formie elektronicznej - jeżeli wielkość sumy załączników przekracza 5 MB lub załącznik będzie wielokrotnie używany, wówczas skorzystaj z e-Dokumentów i wybierz opcję:

 • Dodaj nowy e-Dokument
  Po kliknięciu w przycisk Dodaj nowy e-Dokument pojawi się okno, w którym musisz wpisać unikalną nazwę dokumentu, wybrać rodzaj dokumentu z listy (SZ01 Załączniki do postępowań), a następnie użyć przycisku Kliknij aby wybrać plik, żeby dodać go do e-Dokumentów. Zatwierdź dodanie pliku przyciskiem Wyślij. Po zamknięciu okna musisz uzupełnić pole Opis zawartości pliku i opcjonalnie pole Data wystawienia załączonego dokumentu.
 • Wybierz istniejący e-Dokument
  Po kliknięciu w listę wybierz e-Dokument. Należy rozpocząć wpisywanie unikalnej nazwy e-Dokumentu. Po wybraniu dokumentu musisz uzupełnić pole Opis zawartości pliku i opcjonalnie pole Data wystawienia załączonego dokumentu.

Jeżeli wielkość załącznika lub sumy załączników nie przekracza 5 MB i załącznik jest w formacie pdf oraz nie będzie wykorzytywany wielokrotnie wybierz opcję:

 • Załącz plik z dokumentem
  Po kliknięciu w przycisk Wybierz plik, a następnie wypełnij pole Opis zawartości pliku i opcjonalnie pole Data wystawienia załączonego dokumentu.

Klikając w przycisk Dodaj możesz dodać kolejne załączniki do tego samego formularza wniosku.

 1. Wybierz Wygeneruj dokument, a następnie przejdź do zakładki
  Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki.

KROK 2

Podpisz wniosek

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. podpisem zaufanym (profil zaufany).

KROK 3

Wyślij wniosek

 1. Przejdź do zakładki
  Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki
  zaznacz i wyślij wniosek.
 2. Sprawdź, czy otrzymałeś UPO.
  Przejdź do zakładki
  Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).
UPO potwierdza, że złożyłeś wniosek w formie elektronicznej.

Twój wniosek trafi do weryfikacji.

KROK 4

Sprawdzaj stan sprawy

Zezwolenie powinno zostać wydane w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku. Jeśli twoja sprawa będzie skomplikowana to urząd ma 2 miesiące na jej załatwienie. W tym czasie naczelnik właściwego urzędu skarbowego, do którego skierowałeś wniosek sprawdzi go, a naczelnik urzędu celno-skarbowego dokona urzędowego sprawdzenia.

W trakcie postępowania możesz otrzymać informacje związane z twoim wnioskiem:

 • Jeśli wniosek nie był kompletny, otrzymasz wezwanie o uzupełnienie. Znajdziesz je w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty, gdzie pojawi się dokument „Wezwanie”. Po podpisaniu i odesłaniu UPD (Urzędowe Poświadczenie Doręczenia), będziesz mógł zapoznać się z treścią dokumentu – zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.
  Prześlij brakujące dokumenty lub wyjaśnienia zgodnie z treścią wezwania – skorzystaj z formularza DDS002 Dokument do sprawy - prowadzone postępowanie [SZPROT]. strona otwiera się w nowym oknie
 • Jeśli organ podatkowy przedłuży termin rozpatrzenia twojego wniosku, otrzymasz informację o nowym terminie załatwienia sprawy. Organ podatkowy wyjaśni ci przyczynę przedłużenia. Informację znajdziesz w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty, gdzie pojawi się dokument „Informacja”. Po podpisaniu i odesłaniu UPD (Urzędowe Poświadczenie Doręczenia), będziesz mógł zapoznać się z treścią dokumentu – zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.
 • Przed wydaniem zezwolenia właściwy naczelnik urzędu skarbowego wezwie cię do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Znajdziesz je w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty, gdzie pojawi się dokument „Wezwanie”. Po podpisaniu i odesłaniu UPD (Urzędowe Poświadczenie Doręczenia), będziesz mógł zapoznać się z treścią dokumentu – zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.

Uwaga! Nie otrzymasz wezwania jeżeli złożysz zabezpieczenie akcyzowe razem z wnioskiem (na początku procedury) lub jesteś zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia. Na twój wniosek, złożony przed upływem powyższego terminu (skorzystaj z formularza DDS002 Dokument do sprawy - prowadzone postępowanie [SZPROT]strona otwiera się w nowym oknie), właściwy naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć termin wyznaczony do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, nie dłużej jednak niż o 30 dni. Wysokość zabezpieczenia akcyzowego oblicz z uwzględnieniem rozmiarów zamierzonej działalności gospodarczej.
Sprawdź, jak złożyć zabezpieczenie akcyzowe w sekcji Co powinieneś wiedziećstrona otwiera się w nowym oknie.

 • Jeżeli nie spełniasz warunków niezbędnych do wydania zezwolenia  naczelnik urzędu skarbowego odmówi wydania zezwolenia. W takim przypadku otrzymasz informację o prawie do wypowiedzenia się. Informację znajdziesz w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty, gdzie pojawi się dokument „Informacja”. Po podpisaniu i odesłaniu UPD (Urzędowe Poświadczenie Doręczenia), będziesz mógł zapoznać się z treścią dokumentu - zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.

W ciągu 7 dni możesz zapoznać się z dokumentami zebranymi w sprawie i przedstawić organowi swoje stanowisko. Swoje stanowisko możesz przesłać korzystając z formularza DDS002 Dokument do sprawy - prowadzone postępowanie [SZPROT]. strona otwiera się w nowym oknie

Pamiętaj! Przedstawienie swojego stanowiska to twoje prawo a nie obowiązek.

KROK 5

Odbierz zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego lub decyzję odmowną

Jeśli spełniasz warunki do uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, naczelnik urzędu skarbowego wyda zezwolenie. W przeciwnym przypadku, naczelnik wyda decyzję odmowną.

Aby sprawdzić, czy otrzymałeś zezwolenie lub decyzję odmowną:

 1. Zaloguj się na swoje konto.
 2. Przejdź do zakładki
  Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty.
 3. Odszukaj dokument o nazwie: Decyzja o wydaniu, zmianie lub cofnięciu zezwolenia lub Decyzja odmowna. Po podpisaniu i odesłaniu UPD (Urzędowe Poświadczenie Doręczenia), będziesz mógł zapoznać się z treścią dokumentu – zaznacz go i wybierz Podgląd Dokumentu, a następnie zakładkę Podgląd Załączników.

Uwaga! Podpisanie i odesłanie UPD jest równoznaczne z doręczeniem decyzji.

 1. Jeżeli nie odbierzesz decyzji przed upływem 14 dni od dnia wpłynięcia korespondencji, decyzję uznaje się za doręczoną w dniu następującym po upływie 14 dni od wskazanego w dowodzie otrzymania dnia wpłynięcia korespondencji.

Jeśli nie jesteś zadowolony z wydanej decyzji, możesz się od niej odwołać. 

UWAGA! Odwołanie możesz złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jak złożyć zabezpieczenie akcyzowe

 1. Zabezpieczenie akcyzowe możesz złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego do rozpatrzenia wniosku w formie:
 • depozytu w gotówce,
 • gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
 • czeku potwierdzonego przez osobę prawną mającą siedzibę na terytorium Unii Europejskiej lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez oddział banku zagranicznego, którzy prowadzą na terytorium kraju działalność bankową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,
 • weksla własnego,
 • innego dokumentu mającego wartość płatniczą,
 • hipoteki na nieruchomości.
 1. Zabezpieczenie akcyzowe złożone w formie hipoteki na nieruchomości może stanowić nie więcej niż 45% wysokości zabezpieczenia akcyzowego. Pozostałą część zabezpieczenia akcyzowego musisz złożyć w innych formach. Całość zabezpieczenia musi zapewnić pokrycie kwot zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej.
 2. Jeżeli prowadzisz wiele składów podatkowych, możesz wystąpić o ustalenie zabezpieczenia akcyzowego łącznie dla wszystkich składów podatkowych albo dla każdego składu oddzielnie. Jeżeli tego nie zrobisz organ przyjmie zabezpieczenie w wysokości ustalonej łącznie dla wszystkich składów podatkowych.
 3. Po złożeniu zabezpieczenia urząd skarbowy wyda ci:
 • potwierdzenie złożenia zabezpieczenia akcyzowego – gdy zabezpieczenie złożyłeś w formie depozytu w gotówce, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej oraz hipoteki na nieruchomości
 • pokwitowanie – gdy zabezpieczenie złożyłeś w innej formie.
 1. Otrzymasz również kartę do saldowania zabezpieczenia generalnego. Kartę do saldowania urząd wydaje na okres:
 • miesiąc krótszy niż okres ważności złożonego zabezpieczenia akcyzowego – np. dla gwarancji bankowej
 • ważności zabezpieczenia – w przypadku gdy forma złożonego zabezpieczenia akcyzowego zapewnia co najmniej przez miesiąc po upływie ważności tego zabezpieczenia pokrycie objętego nim zobowiązania podatkowego albo zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej.
 1. Musisz złożyć odrębne zabezpieczenie akcyzowe jeśli zamierzasz wysyłać wyroby ze składu podatkowego:
 • w procedurze zawieszenia poboru akcyzy przy wykorzystaniu systemu EMCS PL2  (np. przemieszczanie wyrobów pomiędzy składami podatkowymi)
 • zwolnione z akcyzy z uwagi na przeznaczenie (np. alkohol skażony do produkcji kosmetyków).
 1. W systemie EMCS PL2 i współpracującym z nim systemem OSOZ2 zabezpieczenie jest rozliczane elektronicznie w systemie OSOZ. W tym celu urząd wystawia ci "e-kartę".
 2. W przypadku gdy właściwy naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi, że złożone zabezpieczenie akcyzowe nie zapewnia pokrycia w należnej wysokości lub w terminie kwoty zobowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, wezwie cię do przedłużenia zabezpieczenia, złożenia dodatkowego lub nowego zabezpieczenia akcyzowego.
 3. Jeżeli prowadzisz skład podatkowy od co najmniej roku, możesz ubiegać się o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego w składzie podatkowym. Możesz to zrobić korzystając z wniosku o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego. Zwolnienie z zabezpieczenia akcyzowego nie dotyczy przemieszczeń wyrobów akcyzowych.

Jak długo zezwolenie jest ważne

 1. Zezwolenie może być ci wydawane na czas nieoznaczony albo oznaczony, nie dłuższy jednak niż 3 lata.
 2. Jeśli otrzymałeś zezwolenie wydane na czas oznaczony, aby dalej prowadzić działalność po tym okresie powinieneś złożyć wniosek o zmianę (przedłużenie) zezwolenia.
 3. W takim przypadku złóż wniosek o zmianę zezwolenia, wraz z dokumentami, które dotyczą zmiany, zaznaczając na formularzu w polu „Typ wniosku” – „Wniosek w sprawie zmiany zezwolenia”. Musisz to zrobić nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności zezwolenia.
 4. Wniosek złożony po tym terminie stanowi wniosek o wydanie nowego zezwolenia.

Jak postępować w przypadku zmiany zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

 1. Jeśli zmieniły się dane zawarte we wniosku  musisz o tym powiadomić urząd skarbowy.
 2. Powinieneś to zrobić:
 • w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana – jeśli dotyczy to danych zawartych we wniosku o wydanie zezwolenia,
 • przed dokonaniem tej zmiany – jeśli dotyczy to planowanej zmiany danych objętych treścią zezwolenia.
 1. W takim przypadku złóż wniosek o zmianę zezwolenia, wraz z dokumentami, które dotyczą zmiany zaznaczając na formularzu w polu „Typ wniosku” – Wniosek w sprawie zmiany zezwolenia”.
 2. Zmiana miejsca prowadzenia składu podatkowego wymaga w każdym przypadku uzyskania nowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.
 3. Zmiana zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego może być dokonana po zatwierdzeniu akt weryfikacyjnych w wyniku urzędowego sprawdzenia, w zakresie zmiany. Jeżeli zmiana będzie wymagała zatwierdzenia akt weryfikacyjnych, twój wniosek zostanie przekazany właściwemu naczelnikowi urzędu celno–skarbowego.
 4. Jeżeli zmiana zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego dotyczy zmiany grupy wyrobów akcyzowych (wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym), będących przedmiotem działalności w składzie podatkowym i powoduje, że po zmianie zezwolenia zabezpieczenie akcyzowe złożone przez podmiot prowadzący skład podatkowy nie zapewni pokrycia w należnej wysokości kwoty zobowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, warunkiem zmiany zezwolenia jest złożenie dodatkowego lub nowego zabezpieczenia akcyzowego.
 5. W takim przypadku, przed zmianą zezwolenia, właściwy naczelnik urzędu skarbowego wezwie cię do złożenia dodatkowego lub nowego zabezpieczenia akcyzowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Znajdziesz je w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty, gdzie pojawi się dokument „Wezwanie”. Po podpisaniu i odesłaniu UPD (Urzędowe Poświadczenie Doręczenia), będziesz mógł zapoznać się z treścią dokumentu – zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”. Nie otrzymasz wezwania jeżeli złożysz zabezpieczenie akcyzowe razem z wnioskiem (na początku procedury) lub jesteś zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia.
 6. Na twój wniosek złożony przed upływem powyższego terminu, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć termin wyznaczony do złożenia tego zabezpieczenia, nie dłużej jednak niż o 30 dni. Jeżeli zostałeś zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, dodatkowego zabezpieczenia nie składasz.

Jak postępować w przypadku zmiany osoby posiadającej zezwolenie

 1. Zmiana osoby posiadającej zezwolenie wymaga uzyskania nowego zezwolenia.
 2. Nie dotyczy to jednak:
 • następców prawnych posiadacza zezwolenia lub podmiotów z niego przekształconych (art. 93 i 93a ustawy Ordynacja podatkowa)
 • wykonywania działalności przez przedsiębiorstwo w spadku na podstawie zezwolenia które posiadał zmarły przedsiębiorca, jeśli spełnione będą warunki, o których mowa w art. 84 a ustawy o podatku akcyzowym
 • wstąpienia jednego z następców prawnych zmarłego przedsiębiorcy w prawa i obowiązki wynikające z zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, na zasadach, o których mowa w art. 84e.

W tych okolicznościach wystarczy tylko wniosek i zmiana zezwolenia.

Jak zarejestrować dane dla przesyłania komunikatów w EMCS PL2

 1. Podmiot prowadzący skład podatkowy, który wysyła lub odbiera wyroby akcyzowe (wyroby energetyczne, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe) w procedurze zawieszenia poboru akcyzy będzie potrzebował rejestracji danych (kanału komunikacji i osób upoważnionych do wysyłania komunikatów) dla Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS (Excise Movement and Control System).
 2. Możesz to zrobić wypełniając te dane na formularzu wniosku o wydanie zezwolenia lub uzupełnić później, przesyłając je właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.
 3. W przypadku wyrobów akcyzowych, które nie są objęte systemem zharmonizowanej akcyzy na terytorium całej Unii Europejskiej (np. oleje smarowe, preparaty smarowe, płyn do papierosów elektronicznych, wyroby nowatorskie), procedura zawieszenia poboru akcyzy ma zastosowanie wyłącznie na terytorium kraju.

Co musisz wiedzieć o usługowym nabywaniu wewnątrzwspólnotowym niektórych wyrobów akcyzowych (paliw)

 1. Jako podmiot prowadzący skład podatkowy możesz nabywać wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe wymienione w art. 103 ust. 5aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na rzecz innego podmiotu, jeśli ten podmiot:
 • posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, jeżeli koncesja ta jest wymagana,
 • jest właścicielem nabywanych wyrobów,
 • posiada:
  • siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju i nabywa te wyroby na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, albo
  • oddział z siedzibą na terytorium kraju i nabywa te wyroby na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju przez ten oddział,
 • przekaże ci numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL użyty na potrzeby podatku VAT przy przemieszczaniu na terytorium kraju wyrobów akcyzowych.
 1. O usługowym nabywaniu wewnątrzwspólnotowym ww. wyrobów musisz informować Rządową Agencję Rezerw Strategicznych oraz Ministerstwo Finansów. Masz na to czas do 3. dnia kolejnego miesiąca.

 

Jeżeli składasz wniosek w imieniu firmy, a twoje uprawnienie do jego złożenia nie wynika z mocy prawa, wówczas musisz posiadać stosowne pełnomocnictwo do działania w imieniu firmy.

Osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu z mocy prawa to np. właściciel, prokurent samoistny, prezes zarządu, czy członek zarządu uprawniony do samodzielnej reprezentacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Firma może udzielić ci pełnomocnictwa:

 • Ogólnego – wówczas jesteś uprawniony do reprezentowania firmy w każdej sprawie prowadzonej w danym urzędzie lub przed wszystkimi organami administracji rządowej.
 • Szczególnego – wówczas jesteś uprawniony do reprezentacji firmy w danej sprawie lub tylko do konkretnych czynności, na przykład do złożenia wniosku; w tym przypadku w treści pełnomocnictwa musi być szczegółowo opisany zakres uprawnień udzielony pełnomocnikowi, w której będziesz firmę reprezentował.
 • Do doręczeń – wówczas masz uprawnienie tylko i wyłącznie do odbioru korespondencji w danej sprawie w imieniu firmy oraz potwierdzania jej odbioru.
 1. Jeżeli posiadasz pełnomocnictwo szczególne lub pełnomocnictwo do doręczeń, musisz dołączyć do wniosku dokument pełnomocnictwa, z którego wynika zakres twoich uprawnień oraz skan potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej.

Oryginał pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej przekaż do organu właściwego do rozpatrzenia wniosku. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

 • dołącz do wniosku upoważnienie elektroniczne, tj. podpisane elektronicznie przez mocodawcę lub uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza albo
 • prześlij dokumenty pocztą tradycyjną na adres organu właściwego do rozpatrzenia wniosku.
 1. Jeżeli posiadasz pełnomocnictwo ogólne, które jest zarejestrowane w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych nie musisz składać odrębnego pełnomocnictwa. Wystarczy, że się powołasz na tą okoliczność we wniosku.

Wybierz właściwy formularz:

 1. WDASP01 Skład podatkowy [SZPROT]

Formularz wniosku o wydanie, zmianę lub cofnięcie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

 1. DDS002 Dokument do sprawy - prowadzone postępowanie [SZPROT].

Formularz przesłania dokumentu do sprawy, która jest w trakcie obsługi w urzędzie

Za wydanie zezwolenia zapłacisz 82 zł.

Opłatę zapłać w chwili składania wniosku, na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, do którego składasz wniosek o wydanie zezwolenia (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy)

Przykład: jeśli wniosek składasz do Urzędu Skarbowego Poznań Nowe Miasto, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi, w szczególności ze względu na awarię lub zapowiadane prace serwisowe.

Elektroniczna usługa jest dostępna tylko na portalu PUESC. Spróbuj ponownie skorzystać z usługi, gdy pojawi się informacja o usunięciu awarii lub zakończeniu prac serwisowych.

Wniosek możesz złożyć również papierowo do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 15.07.2024 13:12 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 28.10.2021 09:54 Robert Żuławiński