Uzyskaj zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

W usłudze możesz złożyć wniosek o:

 • udzielenie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca lub
 • zmianę zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca lub
 • cofnięcie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca.

Jeśli zamierzasz:

 • nabywać wewnątrzwspólnotowo z innego państwa Unii Europejskiej wyroby akcyzowe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

i spełniasz warunki:

 • posiadasz tytuł prawny do korzystania z miejsca przeznaczonego do odbierania wyrobów akcyzowych, zwanego „miejscem odbioru wyrobów akcyzowych”,
 • jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług,
 • jesteś podmiotem, którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe,
 • nie masz zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz wobec ciebie nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe,
 • złożysz zabezpieczenie akcyzowe,
 • nie zostało ci cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z udzielonych zezwoleń, o  których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, jak również koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej ani nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez ciebie działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w zakresie wyrobów akcyzowych.

uzyskaj w usłudze zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca.

Pamiętaj, że jako zarejestrowany odbiorca nie możesz magazynować, ani wysyłać wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Jako zarejestrowany odbiorca nie możesz również nabywać wewnątrzwspólnotowo
w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych, które nie są objęte systemem zharmonizowanej akcyzy na terytorium całej Unii Europejskiej (np. oleje smarowe, preparaty smarowe, płyny do e-papierosów, wyroby nowatorskie). Podmiot wysyłający w innym państwie członkowskim nie wyśle ci w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych.

Z usługi możesz skorzystać elektronicznie za pomocą formularza lub składając papierowy wniosek do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Uwaga! Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i zamierzasz uzyskać zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca musisz zarejestrować firmę jako podatnika akcyzy w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

Uwaga! Linki w sekcji Usługa krok po kroku otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

Przed wypełnieniem formularza przygotuj:

Pamiętaj – musisz podpisać wniosek w sposób określony w KROKU 2.
Przygotuj dane do złożenia podpisu elektronicznego.

KROK WSTĘPNY

 1. Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Pamiętaj – wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji pomiń „CEL REJESTRACJI”.

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.strona otwiera się w nowym oknie

 1. Zarejestruj firmę w CRPA – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze CRPA – uzyskaj wpis do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych.strona otwiera się w nowym oknie

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana.strona otwiera się w nowym oknie

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień dane firmy na PUESCstrona otwiera się w nowym oknie

Uwaga! Dane z zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca zaciągną się automatycznie do formularza wniosku o zmianę lub cofnięcie tego zezwolenia po wprowadzeniu jego numeru tylko wtedy, jeśli posiadasz uprawnienie Wgląd we wszystkie komunikaty przesyłane/odbierane w imieniu i na rzecz podmiotu przez wszystkie osoby upoważnione w powiązaniu z firmą. Jeżeli nie masz tego uprawnienia w stosunku do firmy, musisz wypełnić ręcznie wszystkie pola formularza wniosku.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Wypełnij formularz wniosku

 1. Wniosek możesz złożyć z dowolnego kontekstu.
  Uwaga! Pamiętaj, że wszelka korespondencja będzie kierowana zawsze na konto osoby, która podpisała i wysłała wniosek.
 2. Wybierz na PUESC formularz WDAZO01 Zarejestrowany odbiorca [SZPROT].strona otwiera się w nowym oknie
 3. Wypełnij wszystkie wymagane pola formularza. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do pól – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.

Uwaga! Pola obowiązkowe są oznaczone czerwoną gwiazdką.

Po wpisaniu NIP dane organu właściwego do spraw akcyzy oraz dane podmiotu zaciągną się automatycznie na formularz wniosku. Organ właściwy do spraw akcyzy wskazałeś, rejestrując firmę w CRPA.

Uwaga! We wniosku o udzielenie zezwolenia możesz dodatkowo wskazać kanał komunikacji (e-mail lub web service) oraz dane osób uprawnionych do obsługi zezwolenia w systemie EMCS PL2.

Pamiętaj! Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca jest jednocześnie zgłoszeniem do urzędowego sprawdzenia.

Celem urzędowego sprawdzenia jest zbadanie, czy miejsce prowadzenia działalności spełnia warunki określone dla odbioru wyrobów akcyzowych i zapewnia sprawowanie kontroli celno-skarbowej. Czynności te przeprowadza urząd celno-skarbowy.

Szczegółowe warunki dotyczące miejsca odbioru zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego.

 1. Dołącz załączniki, które chcesz przesłać elektronicznie wraz z wnioskiem.

Zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym do wniosku o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca należy dołączyć dokumenty określone w:

 1. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego oraz
 2. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia.

Dokumenty te możesz przesłać w formie papierowej lub elektronicznie.

Dla dokumentów w formie elektronicznej - jeżeli wielkość sumy załączników przekracza 5 MB lub załącznik będzie wielokrotnie używany, wówczas skorzystaj z e-Dokumentów i wybierz opcję:

 • Dodaj nowy e-Dokument
  Po kliknięciu w przycisk Dodaj nowy e-Dokument pojawi się okno, w którym musisz wpisać unikalną nazwę dokumentu, wybrać rodzaj dokumentu z listy (SZ01 Załączniki do postępowań), a następnie użyć przycisku Kliknij, aby wybrać plik, żeby dodać go do e-Dokumentów. Zatwierdź dodanie pliku przyciskiem Wyślij. Po zamknięciu okna musisz uzupełnić pole Opis zawartości pliku i opcjonalnie pole Data wystawienia załączonego dokumentu.
 • Wybierz istniejący e-Dokument
  Po kliknięciu w listę Wybierz e-Dokument należy rozpocząć wpisywanie unikalnej nazwy e-Dokumentu. Po wybraniu dokumentu musisz uzupełnić pole Opis zawartości pliku i opcjonalnie pole Data wystawienia załączonego dokumentu.

Jeżeli wielkość załącznika lub sumy załączników nie przekracza 5 MB i załącznik jest w formacie pdf oraz nie będzie wykorzytywany wielokrotnie, wybierz opcję:

 • Załącz plik z dokumentem
  Po kliknięciu w przycisk Wybierz plik wypełnij pole Opis zawartości pliku i opcjonalnie pole Data wystawienia załączonego dokumentu.

Klikając w przycisk Dodaj, możesz dodać kolejne załączniki do tego samego formularza wniosku.

 1. Wybierz „Wygeneruj dokument”, a następnie przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki.

KROK 2

Podpisz wniosek

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. podpisem zaufanym (profil zaufany).

KROK 3

Wyślij wniosek

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij wniosek.

 1. Sprawdź, czy otrzymałeś UPO.

Przejdź do zakładki
Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty
i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

UPO potwierdza, że złożyłeś wniosek w formie elektronicznej.

Twój wniosek trafi do weryfikacji.

KROK 4

Sprawdzaj stan sprawy

Zezwolenie powinno zostać wydane w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku. Jeśli twoja sprawa będzie skomplikowana, to urząd ma 2 miesiące na jej załatwienie. W tym czasie naczelnik właściwego urzędu skarbowego, do którego skierowałeś wniosek sprawdzi go, a naczelnik urzędu celno-skarbowego dokona urzędowego sprawdzenia.

W trakcie postępowania możesz otrzymać informacje związane z twoim wnioskiem:

 • Jeśli wniosek nie był kompletny, otrzymasz wezwanie o uzupełnienie. Znajdziesz je w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty, gdzie pojawi się dokument „Wezwanie”. Po podpisaniu i odesłaniu UPD (Urzędowe Poświadczenie Doręczenia), będziesz mógł zapoznać się z treścią dokumentu – zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.

Prześlij brakujące dokumenty lub wyjaśnienia zgodnie z treścią wezwania - skorzystaj z formularza DDS002 Dokument do sprawy - prowadzone postępowanie [SZPROT].strona otwiera się w nowym oknie

 • Jeśli organ podatkowy przedłuży termin rozpatrzenia twojego wniosku, otrzymasz informację o nowym terminie załatwienia sprawy. Organ podatkowy wyjaśni ci przyczynę przedłużenia. Informację znajdziesz w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty, gdzie pojawi się dokument „Informacja”. Po podpisaniu i odesłaniu UPD (Urzędowe Poświadczenie Doręczenia), będziesz mógł zapoznać się z treścią dokumentu – zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.
 • Przed wydaniem zezwolenia właściwy naczelnik urzędu skarbowego wezwie cię do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Znajdziesz je w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty, gdzie pojawi się dokument „Wezwanie”. Po podpisaniu i odesłaniu UPD (Urzędowe Poświadczenie Doręczenia), będziesz mógł zapoznać się z treścią dokumentu – zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.
  Uwaga! Nie otrzymasz wezwania jeżeli złożysz zabezpieczenie akcyzowe razem z wnioskiem (na początku procedury). Na twój wniosek, złożony przed upływem powyższego terminu (skorzystaj z formularza DDS002 Dokument do sprawy - prowadzone postępowanie [SZPROT]),strona otwiera się w nowym oknie właściwy naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć termin wyznaczony do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, nie dłużej jednak niż o 30 dni. Wysokość zabezpieczenia akcyzowego oblicz z uwzględnieniem rozmiarów zamierzonej działalności gospodarczej.

Sprawdź, jak złożyć zabezpieczenie akcyzowe w sekcji Co powinieneś wiedzieć.strona otwiera się w nowym oknie

 • Jeżeli nie spełniasz warunków niezbędnych do wydania zezwolenia, naczelnik urzędu skarbowego odmówi wydania zezwolenia. W takim przypadku otrzymasz informację o prawie do wypowiedzenia się. Informację znajdziesz w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty, gdzie pojawi się dokument „Informacja”. Po podpisaniu i odesłaniu UPD (Urzędowe Poświadczenie Doręczenia) będziesz mógł zapoznać się z treścią dokumentu - zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.

W ciągu 7 dni możesz zapoznać się z dokumentami zebranymi w sprawie i przedstawić organowi swoje stanowisko. Stanowisko możesz przesłać jako załącznik, korzystając z formularza DDS002 Dokument do sprawy - prowadzone postępowanie [SZPROT].strona otwiera się w nowym oknie

Pamiętaj! Przedstawienie swojego stanowiska to twoje prawo, a nie obowiązek.

KROK 5

Odbierz zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca lub decyzję odmowną

Jeśli spełniasz warunki do uzyskania zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, naczelnik urzędu skarbowego wyda zezwolenie. W przeciwnym wypadku naczelnik wyda decyzję odmowną.

Aby sprawdzić, czy otrzymałeś zezwolenie lub decyzję odmowną:

 1. Zaloguj się na swoje konto.
 2. Przejdź do zakładki
  Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty.
 3. Odszukaj dokument o nazwie Decyzja o wydaniu, zmianie lub cofnięciu zezwolenia lub Decyzja odmowna. Po podpisaniu i odesłaniu UPD (Urzędowe Poświadczenie Doręczenia) będziesz mógł zapoznać się z treścią dokumentu – zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.
  Uwaga! Podpisanie i odesłanie UPD jest równoznaczne z doręczeniem decyzji.
 4. Jeżeli nie odbierzesz decyzji przed upływem 14 dni od dnia wpłynięcia korespondencji, decyzję uznaje się za doręczoną w dniu następującym po upływie 14 dni od wskazanego w dowodzie otrzymania dnia wpłynięcia korespondencji.

Jeśli nie jesteś zadowolony z wydanej decyzji, możesz się od niej odwołać.

UWAGA! Odwołanie możesz złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jak złożyć zabezpieczenie akcyzowe

 1. Zabezpieczenie akcyzowe możesz złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego do rozpatrzenia wniosku w formie:
 • depozytu w gotówce,
 • gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
 • czeku potwierdzonego przez osobę prawną mającą siedzibę na terytorium Unii Europejskiej lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez oddział banku zagranicznego, którzy prowadzą na terytorium kraju działalność bankową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,
 • weksla własnego,
 • innego dokumentu mającego wartość płatniczą,
 • hipoteki na nieruchomości.
 1. Zabezpieczenie akcyzowe złożone w formie, hipoteki na nieruchomości może stanowić nie więcej niż 45% wysokości zabezpieczenia akcyzowego. Pozostałą część zabezpieczenia akcyzowego musisz złożyć w innych formach. Całość zabezpieczenia musi zapewnić pokrycie kwot zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej.
 2. Po złożeniu zabezpieczenia akcyzowego urząd skarbowy wyda ci:
 • potwierdzenie złożenia zabezpieczenia akcyzowego – gdy zabezpieczenie złożyłeś w formie depozytu w gotówce, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej oraz hipoteki na nieruchomości
 • pokwitowanie – gdy zabezpieczenie złożyłeś w innej formie.

Urząd wystawi ci też "e-kartę" i zarejestruje zabezpieczenie w systemie OSOZ2.

Po rejestracji otrzymasz numer GRN zabezpieczenia w OSOZ2 i kod PIN, które pozwolą ci zamknąć procedurę zawieszenia poboru akcyzy w systemu EMCS PL2 (strona otwiera się w nowym oknie).

 1. Jeżeli właściwy naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi, że złożone zabezpieczenie akcyzowe nie zapewnia pokrycia kwoty zobowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej w należnej wysokości lub w terminie, wezwie cię do przedłużenia zabezpieczenia, złożenia dodatkowego lub nowego zabezpieczenia akcyzowego.

Jak długo zezwolenie jest ważne

 1. Zezwolenie może być ci wydawane na czas nieoznaczony albo oznaczony, nie dłuższy jednak niż 3 lata.
 2. Jeśli otrzymałeś zezwolenie wydane na czas oznaczony, aby dalej prowadzić działalność jako zarejestrowany odbiorca po tym okresie, powinieneś złożyć wniosek o zmianę (przedłużenie) zezwolenia.
 3. W takim przypadku złóż wniosek o zmianę zezwolenia wraz z dokumentami, które dotyczą zmiany, zaznaczając na formularzu w polu „Typ wniosku” – „Wniosek w sprawie zmiany (przedłużenia) zezwolenia”. Musisz to zrobić nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności zezwolenia.
 4. Wniosek złożony po tym terminie stanowi wniosek o wydanie nowego zezwolenia.

Jak postępować w przypadku zmiany grupy wyrobów akcyzowych

 1. Gdy zmiana zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca dotyczy zmiany grupy wyrobów akcyzowych, będących przedmiotem działalności zarejestrowanego odbiorcy i powoduje, że po zmianie zezwolenia zabezpieczenie akcyzowe złożone przez ten podmiot nie zapewniłoby pokrycia w należnej wysokości kwoty zobowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, warunkiem zmiany zezwolenia jest złożenie dodatkowego lub nowego zabezpieczenia akcyzowego.
 2. W takim przypadku, przed zmianą zezwolenia, właściwy naczelnik urzędu skarbowego wezwie cię do złożenia dodatkowego lub nowego zabezpieczenia akcyzowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Znajdziesz je w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty, gdzie pojawi się dokument „Wezwanie”. Po podpisaniu i odesłaniu UPD (Urzędowe Poświadczenie Doręczenia) będziesz mógł zapoznać się z treścią dokumentu – zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”. Na twój wniosek złożony przed upływem powyższego terminu na złożenie dodatkowego lub nowego zabezpieczenia akcyzowego właściwy naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć termin wyznaczony do złożenia tego zabezpieczenia, nie dłużej jednak niż o 30 dni.
 3. Podmiot ubiegający się o zmianę zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca w zakresie będącej przedmiotem dotychczasowej działalności grupy wyrobów akcyzowych wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym wskazuje rodzaje wyrobów akcyzowych, które będą przedmiotem jego działalności po zmianie zezwolenia, zgodnie z opisem zawartym w zestawieniu zawartym we wniosku o wydanie zezwolenia.

Jak postępować w przypadku zmiany zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

 1. Jeśli zmieniły się twoje dane lub dane zawarte we wniosku lub zezwoleniu, musisz o tym powiadomić urząd skarbowy.
 2. Powinieneś to zrobić:
 • w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana – jeśli dotyczy to danych zawartych we wniosku o wydanie zezwolenia,
 • przed dokonaniem tej zmiany – jeśli dotyczy to planowanej zmiany danych objętych treścią zezwolenia.
 1. W takim przypadku złóż wniosek o zmianę zezwolenia wraz z dokumentami, które dotyczą zmiany, zaznaczając na formularzu w polu „Typ wniosku” – „Wniosek w sprawie zmiany zezwolenia”.
 2. Zmiana zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca może być dokonana po zatwierdzeniu akt weryfikacyjnych w wyniku urzędowego sprawdzenia w zakresie zmiany. Jeżeli zmiana będzie wymagała zatwierdzenia akt weryfikacyjnych, twój wniosek zostanie przekazany właściwemu naczelnikowi urzędu celno–skarbowego.

Co zrobić w przypadku zmiany położenia miejsca odbioru

Zmiana miejsca odbioru wyrobów akcyzowych wymaga w każdym przypadku uzyskania nowego zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca.

Jak postępować w przypadku zmiany osoby posiadającej zezwolenie

 1. Zmiana osoby posiadającej zezwolenie wymaga uzyskania nowego zezwolenia.
 2. Nie dotyczy to jednak:
 • następców prawnych posiadacza zezwolenia lub podmiotów z niego przekształconych (art. 93 i 93a ustawy Ordynacja podatkowa),
 • wykonywania działalności przez przedsiębiorstwo w spadku na podstawie zezwolenia, które posiadał zmarły przedsiębiorca, jeśli spełnione będą warunki, o których mowa w art. 84 a ustawy o podatku akcyzowym,
 • wstąpienia jednego z następców prawnych zmarłego przedsiębiorcy w prawa
  i obowiązki wynikające z zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca na zasadach, o których mowa w art. 84e.

W tych okolicznościach wystarczy tylko wniosek i zmiana zezwolenia.

Jak zarejestrować dane dla przesyłania komunikatów w EMCS PL2

 1. Zarejestrowany odbiorca, który dokonuje przyjęcia wyrobów akcyzowych (wyrobów energetycznych, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych) w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (bez zapłaconego podatku akcyzowego), w obrocie wewnątrzwspólnotowym będzie potrzebował rejestracji danych (kanału komunikacji i osób upoważnionych do wysyłania komunikatów) dla Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS (Excise Movement and Control System).
 2. Możesz to zrobić, wypełniając te dane na formularzu wniosku o wydanie zezwolenia lub uzupełnić później, przesyłając je właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Co musisz wiedzieć o usługowym nabywaniu wewnątrzwspólnotowym niektórych wyrobów akcyzowych (paliw)

 1. Jako zarejestrowany odbiorca możesz nabywać wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe, wymienione w art. 103 ust. 5aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na rzecz innego podmiotu, jeśli ten podmiot:
 • posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, jeżeli koncesja ta jest wymagana,
 • jest właścicielem nabywanych wyrobów,
 • posiada:
  • siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju i nabywa te wyroby na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, albo
  • oddział z siedzibą na terytorium kraju i nabywa te wyroby na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju przez ten oddział,
 • przekaże ci numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL użyty na potrzeby podatku VAT przy przemieszczaniu na terytorium kraju wyrobów akcyzowych.
 1. O usługowym nabywaniu wewnątrzwspólnotowym ww. wyrobów musisz poinformować Rządową Agencję Rezerw Strategicznych oraz Ministerstwo Finansów. Masz na to czas do 3. dnia kolejnego miesiąca.

Jeżeli składasz wniosek w imieniu firmy, a twoje uprawnienie do jego złożenia nie wynika z mocy prawa, wówczas musisz posiadać stosowne pełnomocnictwo do działania w imieniu firmy.

Osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu z mocy prawa to np. właściciel, prokurent samoistny, prezes zarządu, czy członek zarządu uprawniony do samodzielnej reprezentacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Firma może udzielić ci pełnomocnictwa:

 • ogólnego – wówczas jesteś uprawniony do reprezentowania firmy w każdej sprawie prowadzonej w danym urzędzie lub przed wszystkimi organami administracji rządowej;
 • szczególnego – wówczas jesteś uprawniony do reprezentacji firmy w danej sprawie lub tylko do konkretnych czynności, na przykład do złożenia wniosku; w tym przypadku w treści pełnomocnictwa musi być szczegółowo opisany zakres uprawnień udzielony pełnomocnikowi, w której będziesz firmę reprezentował;
 • do doręczeń – wówczas masz uprawnienie tylko i wyłącznie do odbioru korespondencji w danej sprawie w imieniu firmy oraz potwierdzania jej odbioru.
 1. Jeżeli posiadasz pełnomocnictwo szczególne lub pełnomocnictwo do doręczeń, musisz dołączyć do wniosku dokument pełnomocnictwa, z którego wynika zakres twoich uprawnień oraz skan potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej.

Oryginał pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej przekaż do organu właściwego do rozpatrzenia wniosku. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

 • dołącz do wniosku upoważnienie elektroniczne, tj. podpisane elektronicznie przez mocodawcę lub uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza albo
 • prześlij dokumenty pocztą tradycyjną na adres organu właściwego do rozpatrzenia wniosku.
 1. Jeżeli posiadasz pełnomocnictwo ogólne, które jest zarejestrowane w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych, nie musisz składać odrębnego pełnomocnictwa. Wystarczy, że się powołasz na tą okoliczność we wniosku.

Wybierz właściwy formularz:

 1. WDAZO01 Zarejestrowany odbiorca [SZPROT]
  Formularz wniosku o wydanie, zmianę lub cofnięcie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca
 2. DDS002 Dokument do sprawy - prowadzone postępowanie [SZPROT]
  Formularz przesłania dokumentu do sprawy, która jest w trakcie obsługi w urzędzie

Za wydanie zezwolenia zapłacisz 82 zł.

Opłatę zapłać w chwili składania wniosku na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, do którego składasz wniosek o wydanie zezwolenia (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli wniosek składasz do Urzędu Skarbowego Poznań Nowe Miasto, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi, w szczególności ze względu na awarię lub zapowiadane prace serwisowe.

Elektroniczna usługa jest dostępna tylko na portalu PUESC. Spróbuj ponownie skorzystać z usługi, gdy pojawi się informacja o usunięciu awarii lub zakończeniu prac serwisowych.

Wniosek możesz złożyć również papierowo do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 15.07.2024 13:02 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 20.10.2021 14:12 Jacek Wojdak