Uzyskaj Wiążącą Informację o Pochodzeniu (WIP)

Usługa skierowana jest do przedsiębiorców, którzy planują uzyskać Wiążącą Informację o Pochodzeniu WIP.

WIP jest szczególnym rodzajem decyzji administracyjnej. Decyzja wydawana jest przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) na wniosek przedsiębiorcy.

WIP jest oficjalną, wiążącą i bezpłatną informacją o pochodzeniu towarów dla potrzeb celnych na terenie UE.

Szczegółowe informacje na temat WIP znajdziesz w wytycznych na stronie podatki.gov.pl (strona otwiera się w nowym oknie).

Usługa jest dostępna wyłącznie elektronicznie dla podmiotów posiadających nadany im wcześniej numer EORI.

Sprawdź w poniższych sekcjach, czy do złożenia wniosku potrzebujesz upoważnienia i jak je dostarczyć.

Co musisz przygotować

 • numer EORI przedsiębiorcy, który składa wniosek o wydanie pozwolenia,
 • dodatkowe wymagane dokumenty:
  • dokładny opis towaru, jego skład, podstawę prawną, według której ma być ustalone pochodzenie towaru,
  • opis warunków ekonomiczno-technologicznych wytwarzania towaru oraz inne załączniki, które chcesz przesłać wraz z wnioskiem.

Możesz dołączać następujące formaty plików: pdf, msword, vnd.openxmlformats, officedocument.wordprocessingml.document, rtf, vnd.ms-excel, vnd.openxmlformats, officedocument.spreadsheetml.sheet, jpeg, png, vnd.oasis.opendocument.text vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, plain, csv, xml.

Przed wypełnieniem formularza przygotuj konieczne załączniki – patrz KROK 1 pkt 2.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

Pamiętaj – musisz podpisać wniosek w sposób określony w KROKU 2.

KROK WSTĘPNY

 1. Załóż konto na PUESC, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Pamiętaj – wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji pomiń „CEL REJESTRACJI”.

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.

 1. Zarejestruj firmę, jeśli nie jest jeszcze zarejestrowana i uzyskaj numer EORI. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj dane firmy na PUESC.

Jeżeli chcesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana.

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień lub usuń dane firmy.

UWAGA! Aby złożyć wniosek o wydanie decyzji WIP nie jest konieczne twoje powiązanie z firmą, czyli nie musisz składać wniosku o zarejestrowanie reprezentacji na PUESC. 

KROK 0

 1.  Zaloguj się na PUESC.
 2.  Wniosek możesz złożyć ze swojego kontekstu albo kontekstu firmy.
  Uwaga! Pamiętaj, że wszelka korespondencja w sprawie dotyczącej wniosku o wydanie WIP będzie kierowana zawsze na twoje konto.
 3. Następnie wybierz zakładkę „Formularze” i wyszukaj formularz wniosku
  WDBOI01 WIP [SZPROT]. Szczegóły znajdziesz w KROKU 1.

KROK 1

Wypełnij wniosek

 1. Na początku musisz podać numer EORI i go zatwierdzić, a następnie wypełnij wszystkie wymagane pola wniosku.
  Uwaga! Pola obowiązkowe są oznaczone czerwoną gwiazdką.
  Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.
  Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

Dołącz wymagane dokumenty. W celu dołączenia załącznika skorzystaj z pola "Załączniki"we wniosku.

WAŻNE! Pobierz Instrukcję dodawania załączników do wniosku - plik docx (604 KB)

 1. Wybierz „Wygeneruj dokument”, a następnie przejdź do zakładki Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki.

Jeżeli na końcu wniosku wyświetli się informacja o błędach, to popraw dane we wskazanych polach i wygeneruj dokument ponownie.

KROK 2

Podpisz wniosek

W zakładce Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki wybierz przycisk „Podpisz”.

Wniosek możesz podpisać na trzy sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. podpisem zaufanym (profil zaufany).

KROK 3

Wyślij wniosek

 1. Przejdź do zakładki Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki zaznacz i wyślij wniosek używając przycisku „Wyślij”.
 2. Sprawdź, czy otrzymałeś Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Przejdź do zakładki Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty i sprawdź, czy otrzymałeś UPO.

UPO potwierdza, że złożyłeś wniosek w formie elektronicznej.

KROK 4

Sprawdzaj stan sprawy

Decyzja WIP powinna zostać wydana w ciągu 120 dni od dnia przyjęcia twojego wniosku (ten termin zostaje wydłużony o ilość dni wyznaczonych na uzupełnienie). W tym czasie organ sprawdzi, czy można wydać decyzję WIP. W trakcie postępowania organ może zwracać się do ciebie o informacje związane z wnioskiem:

 1. Jeśli twój wniosek nie był kompletny, otrzymasz wezwanie o jego uzupełnienie (organ może wyznaczyć maksymalnie 30 dni na uzupełnienie wniosku). Wtedy w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty, podpisz i wyślij Urzędowe Poświadczenie Dostarczenia (UPD). Po wysyłce UPD,  w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty wyświetli się dokument „Wezwanie do uzupełnienia”. Zaznacz ten dokument a następnie użyj przycisku „Podgląd dokumentu” w celu jego otwarcia.

 2. Jeśli organ przedłuży termin rozpatrzenia twojego wniosku, otrzymasz informację o nowym terminie załatwienia sprawy. Organ wyjaśni w niej przyczynę przedłużenia. Informację tę znajdziesz w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty, gdzie pojawi się dokument „Informacja o przedłużeniu terminu na wydanie decyzji”. Zaznacz ten dokument a następnie użyj przycisku „Podgląd dokumentu” w celu jego otwarcia.

 3. Jeżeli nie spełniasz warunków niezbędnych do przyjęcia wniosku o WIP, organ odmówi przyjęcia wniosku. W takim przypadku otrzymasz pismo z informacją o odmowie przyjęcia wniosku.

Jeżeli po przyjęciu wniosku okaże się, że nie spełniasz warunków niezbędnych do wydania decyzji WIP lub nie jest możliwe wydanie decyzji WIP, organ odmówi wydania decyzji WIP. W takim przypadku najpierw otrzymasz pismo z informacją dla podmiotu - prawo do bycia wysłuchanym. Na zapoznanie się z dokumentami zebranymi w sprawie i przedstawienie organowi swojego stanowiska masz 30 dni.

 1. Jeżeli chcesz przesłać dodatkowe wyjaśnienia, prześlij je w formie załącznika korzystając z formularza DDS0002 Dokument do sprawy – prowadzone postępowanie [SZPROT] Formularz do przekazania dodatkowych dokumentów dotyczących prowadzonego postępowania.

Wpisz numer sprawy prowadzonej w systemie SZPROT i wybierz „Dalej”. Załącz dokument. Jak dołączyć załącznik patrz KROK 1 punkt 2.

Następnie wybierz „Zakończ i utwórz dokument”. Po poprawnym wygenerowaniu dokument zostanie zapisany w zakładce Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki, gdzie należy wykonać kolejne operacje na dokumencie (np. podpisanie i wysyłka), analogicznie jak przy podpisywaniu i wysyłce wniosku.

KROK 5

Odbierz decyzję WIP

Aby sprawdzić, czy otrzymałeś decyzję WIP lub odmowę wydania WIP:

 1. Przejdź do zakładki Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty.
 2. Zaznacz, podpisz i wyślij Urzędowe Potwierdzenie Dostarczenia (UPD). Po wysłaniu UPD wybierz „Decyzja WIP” albo „Decyzja o odmowie wydania WIP”. Zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu” i zapoznaj się z dokumentem.

Jeśli nie zgadzasz się z treścią decyzji możesz złożyć od niej odwołanie.

UWAGA! Termin na złożenie odwołania wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Upoważnienia w postępowaniu

Osoba, która składa elektronicznie wniosek o wydanie decyzji, np. WIP, jest obowiązana do przedstawienia organowi dokumentu potwierdzającego zakres uprawnień.

Co musisz wiedzieć o WIP

Wiążące informacje o pochodzeniu (WIP) są decyzjami rozstrzygającymi o pochodzeniu towarów (preferencyjnym lub niepreferencyjnym), tj. ustalającymi czy warunki ekonomiczno-technologiczne wytwarzania, stosowane wobec określonego towaru, są wystarczające dla uzyskania pochodzenia dla tego towaru. Decyzje WIP ważne są przez okres 3 lat od daty ich wydania i są wiążące dla organów celnych Unii Europejskiej i dla posiadacza WIP w zakresie wskazanego w decyzji towaru. Dla wystąpienia tego wiążącego skutku wymagane jest jednak, aby towary te zostały poddane formalnościom celnym po dniu, w którym informacja została wydana. Posiadacz decyzji WIP powinien przez cały czas ważności WIP przestrzegać warunków ekonomiczno-technologicznych wytwarzania towaru, ustalonych w WIP. Gdy importer (w przypadku zgłoszeń przywozowych) lub eksporter (w przypadku zgłoszeń wywozowych) jest w posiadaniu ważnej decyzji WIP obejmującej towary ujęte w zgłoszeniu celnym, zobowiązany jest wskazać numer odpowiedniej decyzji WIP w tym zgłoszeniu celnym.

Nie potrzebujesz upoważnienia, jeżeli jesteś:

 1. Osobą uprawnioną do reprezentowania firmy z mocy prawa, np. właścicielem jednoosobowej działalności gospodarczej, prokurentem samoistnym, prezesem zarządu lub członkiem zarządu uprawnionym do samodzielnej reprezentacji w KRS.
 2. Osobą uprawnioną do samodzielnego reprezentowania firmy, ale nie można tego potwierdzić w publicznych rejestrach, za to masz dokument, który to potwierdza - załącz go do wniosku.
 3. Wspólnikiem spółki cywilnej uprawnionym do samodzielnej reprezentacji i potwierdza to umowa spółki - załącz ją do wniosku.

W każdym innym przypadku potrzebujesz upoważnienia.

Oryginał upoważnienia wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej przekaż do organu właściwego do rozpatrzenia wniosku. Możesz to zrobić w następujący sposób:

 1. Przekaż upoważnienie elektronicznie:

Upoważnienie przekazane elektronicznie musi być:

 • podpisane elektronicznie przez mocodawcę lub
 • uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza lub przez osobę uprawnioną przez przedsiębiorcę posiadającego status AEO lub posiadającego pozwolenie na stosowanie uproszczeń w rozumieniu przepisów celnych. Szczegóły dotyczące uwierzytelniania pełnomocnictw znajdziesz w opisie usługi Powiąż reprezentanta z firmą > Jak uwierzytelnić odpis pełnomocnictwa.
 1. Złóż dokument w organie właściwym do rozpatrzenia wniosku.
 2. Wyślij dokument pocztą tradycyjną na adres organu właściwego do rozpatrzenia wniosku.

Jeżeli złożyłeś już upoważnienie to wystarczy, że powołasz się na tę okoliczność.

Zamiast składać oryginał papierowego pełnomocnictwa do organu KIS, możesz wykonać skan tego oryginału, podpisać go swoim podpisem elektronicznym, a następnie wysłać elektronicznie do organu.

Żeby skorzystać z tego ułatwienia, musisz spełnić następujące warunki:

 • posiadać pełnomocnictwo od przedsiębiorcy, który posiada pozwolenie na korzystanie ze statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) lub pozwolenie na stosowanie uproszczeń w rozumieniu przepisów celnych,
 • z treści pełnomocnictwa musi wprost wynikać uprawnienie do uwierzytelniania odpisu pełnomocnictwa.

Uwierzytelnianie odpisu pełnomocnictwa należy do katalogu tzw. uprawnień rozszerzonych i musi zostać zarejestrowane na PUESC. Do jego zarejestrowania wykorzystaj formularz WPE0001 Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT].

Po zarejestrowaniu uprawnienia rozszerzonego możesz już uwierzytelnić odpis pełnomocnictwa. W tym celu:

 • najpierw w jednym pliku zeskanuj otrzymany oryginał pełnomocnictwa oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej, w formacie PDF,
 • następnie podpisz plik podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego i dołącz go do składanego wniosku na PUESC lub dołącz do sprawy wykorzystując formularz DDS0002 Dokument do sprawy – prowadzone postępowanie [SZPROT] Formularz do przekazania dodatkowych dokumentów dotyczących prowadzonego postępowania.

Wybierz właściwy formularz:

 1. Wydanie decyzji, przedłużenie decyzji

WDBOI01 WIP [SZPROT]

Formularz wniosku o wydanie decyzji w sprawie wiążącej informacji o pochodzeniu

 1. Załączenie dokumentu do sprawy

DDS0002 Dokument do sprawy – prowadzone postępowanie [SZPROT]

Formularz do przekazania dodatkowych dokumentów dotyczących prowadzonego postępowania

Usługa jest bezpłatna.

Jeżeli jesteś pełnomocnikiem, do wniosku musisz załączyć pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

Opłatę skarbową należy uiścić na następujący rachunek:

Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Bank PKO BP
04 1020 2313 0000 3502 1094 7770.

W tytule wpłaty wskaż, że jest to opłata skarbowa od pełnomocnictwa.

Więcej informacji na stronie Krajowej Informacji Skarbowej (w zakładce załatwianie spraw) https://www.kis.gov.pl/zalatwianie-spraw/wydawanie-wiazacych-informacji (strona otwiera się w nowym oknie)

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 11.04.2024 13:47 Leszek Zienkiewicz
Pierwsza publikacja: 21.12.2023 11:24 Monika Damentko