Złóż zgłoszenie INTRASTAT

Jeżeli przywozisz lub wywozisz towary w ramach krajów członkowskich UE i jesteś osobą zobowiązaną do składania zgłoszeń INTRASTAT, dzięki tej usłudze będziesz mógł złożyć zgłoszenie w formie elektronicznej.

Z usługi możesz skorzystać wypełniając formularz interaktywny lub w inny sposób – informacje znajdziesz w sekcji Inne formy skorzystania z usługi. Obsługę formularza znajdziesz poniżej w sekcji „Usługa krok po kroku”.

Załóż konto

Zaloguj się

KROK 1

Wypełnij formularz IST

KROK 2

Podpisz zgłoszenie

KROK 3

Wyślij zgłoszenie

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki. 

Pamiętaj – musisz podpisać deklarację w sposób określony w KROKU 2.

KROK WSTĘPNY

Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC i przejdź na kontekst reprezentowanego podmiotu poprzez wybranie powiązania.

KROK 1

Wypełnij formularz IST

 1. Wybierz na PUESC formularz zgłoszenia IST - Deklaracja AIS INTRASTAT [AIS/INTRASTAT]
 2. Wypełnij formularz.
 3. Wygeneruj dokument (zgłoszenie) i przejdź do zakładki
  Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

KROK 2

Podpisz zgłoszenie

Możesz to zrobić na 4 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. podpisem zaufanym,
 4. podpisem osobistym.

KROK 3

Wyślij zgłoszenie

 1. W zakładce Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki zaznacz i wyślij zgłoszenie.
 2. Przejdź do zakładki Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty i sprawdź komunikaty.
  UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) potwierdza, że zgłoszenie zostało poprawnie przetworzone na PUESC i zostało skierowane do obsługi w systemie AIS/INTRASTAT. Otrzymanie komunikatu UPO nie jest potwierdzeniem akceptacji zgłoszenia. O skutecznym zarejestrowaniu dokumentu w systemie AIS/INTRASTAT świadczą komunikaty ISTA i ISTD.
  Na temat otrzymywanych komunikatów dowiesz się więcej w sekcji Powiązane dokumenty (zalecenia, instrukcje), w dokumencie „Podstawowe informacje nt. składania zgłoszeń INTRASTAT”.

Obowiązek przekazywania informacji w ramach systemu INTRASTAT dotyczy tych podmiotów, których wartość obrotów w przywozie lub w wywozie w danym roku (lub w roku poprzednim)  przekroczyła ustalony i ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dany rok sprawozdawczy tzw. próg podstawowy (strona otwiera się w nowym oknie).

Skorzystaj z usługi jeżeli:

 • jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT w Polsce,
 • uczestniczysz w obrocie towarowym z państwami członkowskimi Unii Europejskiej,
 • w roku poprzednim dokonałeś przywozów lub wywozów towarów o wartości wyższej niż statystyczny próg podstawowy ustalony na bieżący rok, lub w roku bieżącym dokonałeś przywozów lub wywozów towarów o wartości wyższej niż statystyczny próg podstawowy ustalony na bieżący rok.

Zgłoszenie INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy złóż nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po okresie, którego dotyczy zgłoszenie.

Okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy, w trakcie którego Twoja firma dokonała wewnątrzunijnej wymiany towarowej (wywozu lub przywozu towarów).

Masz możliwość przekazywania informacji obejmującej okres krótszy niż miesiąc w formie zgłoszenia częściowego, jednak te częściowe zgłoszenia muszą łącznie obejmować cały miesięczny okres sprawozdawczy. Ostatnie zgłoszenie częściowe za dany okres sprawozdawczy złóż nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po okresie, którego dotyczy zgłoszenie INTRASTAT.

IST - Deklaracja AIS INTRASTAT [AIS/INTRASTAT]

Formularz zgłoszenia INTRASTAT

Zgłoszenie INTRASTAT możesz przesłać także w poniższy sposób:

 • wczytaj plik utworzony poza PUESC (np. z pomocą programu istat lub innej dedykowanej aplikacji),
 • wyślij plik jako załącznik pocztą elektroniczną na adres puesc@mf.gov.pl
  Przed wysłaniem wiadomości zgłoszenie podpisz podpisem elektronicznym i uzupełnij pole „temat”!
 • prześlij komunikat przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice, usługa sieciowa).
  Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępniania usługi znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje.

Darmowa aplikacja istat

Jeśli chcesz skorzystać z udostępnionej darmowej aplikacji istat do generowania zgłoszeń INTRASTAT:

 • zaloguj się na PUESC,
 • przejdź do zakładki Mój pulpit,
 • wybierz „Nowy dokument”,
 • kliknij w przycisk WYBIERZ,
 • na liście odszukaj „Statystyka UE (Intrastat)”,
 • wybierz program_istat.

Kanały komunikacyjne przy wykorzystaniu aplikacji istat:

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie po stronie SISC lub zapowiadane prace serwisowe.

W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, gdy nie jest możliwe złożenie zgłoszenia INTRASTAT za pomocą usługi na PUESC, możesz plik xml sporządzony w dedykowanej aplikacji wysłać jako załącznik pocztą elektroniczną na adres: puesc@mf.gov.pl.

Pamiętaj – przed wysłaniem wiadomości podpisz zgłoszenie elektronicznie oraz uzupełnij pole „temat”.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco,  maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do 4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
 • Obsługa wniosków, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.

Kontakt z Wydziałem Intrastat IAS w Szczecinie

Merytoryczna obsługa zgłoszeń INTRASTAT realizowana jest w poszczególnych komórkach Wydziału Intrastat według zakresów NIP podmiotów zobowiązanych do składania takich zgłoszeń.
Wykaz telefonów kontaktowych do Wydziału INTRASTAT - plik pdf (518 KB)

 1. Czy jestem osobą zobowiązaną do składania zgłoszeń INTRASTAT?

  Jeżeli jesteś podatnikiem VAT w Polsce i realizujesz wymianę towarową z krajami Unii Europejskiej (UE) oraz wartość przywozu towarów z krajów UE lub wywozu towarów do krajów UE przekroczyła w danym roku (lub w roku poprzednim) ustalony i ogłoszony na dany rok sprawozdawczy tzw. statystyczny próg podstawowy (strona otwiera się w nowym oknie) jesteś osobą zobowiązaną do składania zgłoszeń INTRASTAT.

  W wyliczanej wartości obrotu towarowego z państwami członkowskimi UE uwzględnij  wewnątrzunijną sprzedaż towarów na odległość (WSTO).

 2. Kiedy muszę złożyć pierwsze zgłoszenie INTRASTAT w nowym roku sprawozdawczym?

  Aby sprawdzić od kiedy Twoja firma jest zobowiązana:

  • zsumuj wartość obrotów towarowych z państwami członkowskimi UE Twojej firmy dokonanych w roku poprzednim, osobno dla przywozów towarów do Polski i wywozów towarów z Polski. Porównaj ze statystycznymi progami podstawowymi ustalonymi odrębnie dla każdego kierunku obrotu na ten rok. Pierwsze zgłoszenie INTRASTAT w bieżącym roku złożysz za styczeń, o ile suma wartości dokonanych obrotów towarowych w przywozie lub w wywozie w roku poprzednim przekroczy statystyczny próg podstawowy obowiązujący na ten rok;
  • zsumuj wartość obrotów towarowych z państwami członkowskimi UE Twojej firmy poczynając od stycznia bieżącego roku, osobno dla przywozów towarów do Polski i wywozów towarów z Polski. Porównaj ze statystycznymi progami podstawowymi ustalonymi odrębnie dla każdego kierunku obrotu na ten rok. Pierwsze zgłoszenie INTRASTAT w bieżącym roku złożysz za miesiąc, w którym obliczona suma wartości dokonanych obrotów towarowych w przywozie lub w wywozie przekroczy statystyczny próg podstawowy.

   

  W wyliczanej wartości obrotu towarowego z państwami członkowskimi UE uwzględnij wewnątrzunijną sprzedaż towarów na odległość (WSTO).

 3. Czy jest określony termin, do którego muszę złożyć zgłoszenie INTRASTAT?

  Zgłoszenie INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy (miesiąc kalendarzowy) składasz nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po tym okresie, np. za styczeń do 10 lutego.

  Zgłoszenia INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy możesz również dokonać przez złożenie częściowych zgłoszeń INTRASTAT obejmujących informacje o części dokonanych przywozów lub wywozów towarów. Ostatniego częściowego zgłoszenia INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy dokonujesz w ww. terminie.

 4. Do kiedy mam obowiązek złożyć zgłoszenie INTRASTAT, jeżeli 10. dzień miesiąca przypada w dzień ustawowo wolny od pracy?

  Zgłoszenie INTRASTAT możesz  złożyć w następnym dniu po dniu lub dniach wolnych od pracy.

 5. Czy sam muszę składać zgłoszenia INTRASTAT?

  Nie, możesz działać przez przedstawiciela.

 6. Kto może być przedstawicielem, tj. składać zgłoszenia INTRASTAT w moim imieniu?

  Przedstawicielem może być każda osoba ustanowiona przez Ciebie do prowadzenia czynności i załatwiania formalności wymaganych przepisami prawa celnego przed organami celnymi w zakresie INTRASTAT.

 7. Czy podmiot zobowiązany powinien dostarczać mi, jako przedstawicielowi, który dokonuje zgłoszenia INTRASTAT w jego imieniu, oryginały dokumentów (faktury zakupu, sprzedaży, faktury za transport, itp.)?

  Zgłoszenie możesz sporządzić na podstawie kopii dokumentów lub informacji przekazanych w dowolny sposób przez podmiot, który reprezentujesz.

 8. Czy jestem odpowiedzialny za prawidłowe dokonywanie zgłoszeń INTRASTAT, gdy działam przez przedstawiciela?

  Tak. Osoba zobowiązana do składania zgłoszeń INTRASTAT, nawet gdy korzysta
  z usług przedstawiciela, jest odpowiedzialna za prawidłowe dokonywanie zgłoszeń.

 9. Czy będąc właścicielem gospodarstwa rolnego jestem zobowiązany do składania zgłoszeń INTRASTAT?

  Jeżeli jesteś podatnikiem VAT i realizujesz wymianę towarową z krajami Unii Europejskiej oraz wartość nabyć wewnątrzunijnych lub dostaw wewnątrzunijnych przekroczyła w danym roku (lub w roku poprzednim) ustalony i ogłoszony na dany rok sprawozdawczy tzw. statystyczny próg podstawowy (strona otwiera się w nowym oknie) jesteś osobą zobowiązaną do składania zgłoszeń INTRASTAT.

 10. Kto po ogłoszeniu upadłości firmy powinien złożyć zgłoszenie INTRASTAT?

  Obowiązki statystyczne za podmiot, który w okresie sprawozdawczym znalazł się w stanie upadłości, wypełnia syndyk masy upadłości.

 11. Czy w czasie zawieszenia działalności gospodarczej muszę składać zgłoszenia INTRASTAT?

  Nie dokonujesz zgłoszeń INTRASTAT za okresy sprawozdawcze, których to zawieszenie dotyczy, jeżeli łącznie spełnisz następujące warunki:

  • zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej dotyczyć będzie co najmniej jednego pełnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego);
  • nie będziesz dokonywał żadnych przywozów lub wywozów towarów, które powodowałyby obowiązek dokonania zgłoszenia INTRASTAT.
 12. W Jaki sposób dokonać zgłoszenia INTRASTAT, gdy w trakcie miesiąca przejąłem firmę, która jest tak jak ja zobowiązana do składania zgłoszeń INTRASTAT?

  Możliwe są dwa rozwiązania:

  • mogą być złożone dwa odrębne zgłoszenia INTRASTAT, dokonane zarówno przez firmę przejmowaną, jak i przejmującą – każda we własnym zakresie;
  • zgłoszenia INTRASTAT dokonasz ty, jako przejmujący firmę, uwzględniając zarówno przywozy lub wywozy dokonane przez siebie, jak również przez firmę, którą przejąłeś.
   W każdym przypadku powiadom o przejęciu firmy organ celny, do którego składasz zgłoszenie INTRASTAT, tj. Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.
 13. Czy mając siedzibę firmy i zarejestrowaną działalność gospodarczą w innym kraju UE, jednocześnie będąc zarejestrowany w Polsce dla celów VAT i posiadając NIP PL powinienem dokonywać zgłoszeń INTRASTAT w Polsce?

  W tej sytuacji, jeżeli przekroczyłeś statystyczny próg podstawowy w przywozie lub w wywozie,  musisz składać w Polsce zgłoszenia INTRASTAT . Obowiązek ten jest niezależny od istnienia ewentualnego obowiązku dokonywania zgłoszeń INTRASTAT w państwie członkowskim UE, w którym ma siedzibę Twoja firma.

 14. Od czego zależy, w którym zgłoszeniu INTRASTAT wykażę określoną transakcję?

  Decydujące dla zgłoszenia INTRASTAT jest faktyczne przemieszczenie towaru (fizyczny przywóz towaru na terytorium Polski lub fizyczny wywóz towaru z terytorium Polski).

  W zgłoszeniu INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy (miesiąc kalendarzowy) wykazujesz te transakcje, które związane były z przemieszczeniem towaru w tym miesiącu, np. faktura za towar dostarczony do Polski została wystawiona 15 stycznia, a przywóz towaru do Polski nastąpił 3 marca – transakcję uwzględnij w zgłoszeniu za miesiąc sprawozdawczy marzec i dokonaj zgłoszenia INTRASTAT do 10 kwietnia.

 15. Czy za miesiące, w których nie dokonuję przywozu/wywozu towaru mam obowiązek składać zgłoszenia INTRASTAT?

  Tak. W miesiącach, w których nie dokonujesz żadnego obrotu, a obowiązek dokonywania zgłoszeń INTRASTAT już powstał (jesteś osobą zobowiązaną), masz obowiązek dokonywać zgłoszeń "zerowych".

 16. Jak mam postąpić w sytuacji, gdy w tym samym miesiącu sprawozdawczym towar przywieziony do Polski został zgłoszony do reklamacji i wywieziony do zagranicznego dostawcy, a dostawca po uznaniu reklamacji, wysłał ponownie do mnie towar wolny od wad? Czy w zgłoszeniu INTRASTAT należy zadeklarować dwa przywozy i jeden wywóz, czy wystarczy zgłosić jedno nabycie?

  Zgłaszasz dwukrotnie przywóz towaru do Polski i jeden wywóz towaru (zwrot) do kontrahenta zagranicznego, o ile jesteś zobowiązany do składania zgłoszeń INTRASTAT również w wywozie. Jeżeli przywóz towarów do Polski został zgłoszony w systemie INTRASTAT z podaniem kodu transakcji „11”, to zwracając ten towar w zgłoszeniu wywozowym zadeklaruj kod transakcji „21” (zwrot towarów) oraz podaj wartość towaru, jaka była zadeklarowana przy przywozie. Przywożąc w miejsce towarów zwróconych towary wolne od wad zadeklaruj je z podaniem ich wartości oraz z zastosowaniem kodu transakcji „22” (wymiana zwróconych towarów).

 17. W jaki sposób mam wykazać towar otrzymany bezpłatnie w ramach reklamacji (towar wadliwy nie został zwrócony do nadawcy – będzie utylizowany na terenie Polski)?

  Przywóz towaru zamiennego uznaj, jako rekompensatę za towary, które nie podlegają zwrotowi (kod transakcji "23" – wymiana (np. w ramach gwarancji) towarów, które nie zostały zwrócone). Wartość fakturową towaru zamiennego w tym wypadku oszacuj na podstawie dokumentów (np. faktury), jakie pierwotnie towarzyszyły przywozowi towarów, uznanych później za wadliwe i zutylizowanych na terenie Polski. Mimo tego, że towarzyszy mu np. faktura "zerowa", w rzeczywistości dostarczany jest w zamian za płatność, która pierwotnie dotyczyła nabycia towaru uznanego następnie za wadliwy (bezwartościowy).

  Jeżeli już nastąpiło zgłoszenie w systemie INTRASTAT towarów, które będą podlegać utylizacji musisz skorygować pierwotne zgłoszenie INTRASTAT, w którym zgłaszane były te towary. Korekta takiej nie musisz składać w przypadkach określonych w §10 rozporządzenia ws. zgłoszeń INTRASTAT.

 18. Jaką wartość fakturową i statystyczną muszę podać w zgłoszeniu INTRASTAT w przypadku zwrotu towaru?

  Zadeklaruj wartość, która została wcześniej podana w zgłoszeniu pierwotnym INTRASTAT (proporcjonalnie do zwracanej ilości towaru).

  Zastosuj kod rodzaju transakcji „21” (zwrot towarów), natomiast w polu wartość fakturowa oraz w polu wartość statystyczna (jeżeli jest ono wypełniane), podaj wartość, która została zadeklarowana przy przywozie lub wywozie tych towarów.

 19. Czy muszę zgłosić towary przywiezione lub wywiezione czasowo, w tym w ramach leasingu operacyjnego i dzierżawy, jeżeli nastąpi zbycie lub nabycie tego towaru? Kiedy składam zgłoszenie INTRASTAT?

  Tak. Gdy przewidywany okres użytkowania towarów przywiezionych lub wywiezionych czasowo, w tym w ramach leasingu operacyjnego i dzierżawy, nie był dłuższy niż 24 miesiące i towary te korzystały ze zwolnienia z obowiązku zgłoszenia do systemu INTRASTAT, a przed upływem tego terminu nastąpiło zbycie lub nabycie towarów. Zgłoszenie INTRASTAT złóż za okres sprawozdawczy (miesiąc kalendarzowy), w którym nastąpiło zbycie lub nabycie towarów.

 20. Czy zawsze muszę dokonywać korekty zgłoszenia INTRASTAT w przypadku stwierdzenia błędów w zgłoszeniu już złożonym do organu celnego?

  Korekty zgłoszenia INTRASTAT nie dokonujesz w przypadku, gdy:

  • pierwotnie podana w zgłoszeniu wartość fakturowa lub wartość statystyczna towaru zmieniłaby się w wyniku korekty nie więcej niż o równowartość 1000 euro lub
  • pierwotnie podana w zgłoszeniu masa netto (w kg) lub ilość w uzupełniającej jednostce miary towaru zmieniłaby się w wyniku korekty nie więcej niż 5%, lub
  • dane, które miałyby podlegać korekcie (opis towaru, kod kraju wysyłki –
   w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie albo kod kraju przeznaczenia – w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie, kod warunków dostawy, kod rodzaju transakcji, kod towaru, kod rodzaju transportu, kod kraju pochodzenia , masa netto (w kg), ilość w uzupełniającej jednostce miary), dotyczą towaru, dla którego wartość fakturowa lub wartość statystyczna jest równa albo niższa od równowartości 1000 euro, lub
  • korekta miałaby dotyczyć danych, takich jak: okres sprawozdawczy, rodzaj deklaracji, kod izby celnej, do której adresowane jest zgłoszenie INTRASTAT, odbiorca – w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie albo nadawca – w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie, przedstawiciel – w przypadku dokonywania zgłoszenia INTRASTAT przez przedstawiciela, łączna wartość fakturowa w PLN, łączna wartość statystyczna w PLN, łączna liczba pozycji, numer pozycji, opis towaru, wypełniający, lub
  • po złożeniu wyjaśnień, na wezwanie organu celnego, zostałeś poinformowany
   o zwolnieniu z obowiązku dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT, lub
  • upłynął rok, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystąpił okres sprawozdawczy, do którego odnosi się zgłoszenie INTRASTAT.
 21. Czy w przypadku, gdy do faktury za towar dołączona jest jednocześnie nota kredytowa przyznająca rabat, muszę uwzględnić ten rabat i ogólną wartość faktury za towar pomniejszyć o przysługujący rabat?

  W polu 19 zgłoszenia INTRASTAT zawsze podawaj wartość stanowiącą podstawę opodatkowania podatkiem VAT. Wartość ta może zawierać cenę towaru, koszty transportu lub też być pomniejszona o naliczony rabat.

  • Jeżeli rabat pomniejsza podstawę opodatkowania, wówczas tę okoliczność również uwzględnij w zgłoszeniu INTRASTAT.
  • Jeżeli rabat udzielany na podstawie noty kredytowej został przyznany jeszcze przed dokonaniem zgłoszenia INTRASTAT, w polu nr 19 zgłoszenia wpisz wartość pomniejszoną o przyznany rabat.
  • Jeżeli taki rabat udzielony jest w terminie późniejszym, po dokonaniu zgłoszenia INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy,  dokonaj korekty zgłoszenia,
   o ile nie występują okoliczności, o których mowa w §10 rozporządzenia ws. zgłoszeń INTRASTAT.
 22. W jaki sposób powinienem dokonać korekty zgłoszenia INTRASTAT w odniesieniu do towaru, dla którego zastosowano rabaty po przekroczeniu zakupu określonej ilości tego towaru w określonym czasie?

  Jeżeli faktura korygująca powołuje się na pierwotne faktury z podaniem ich numerów i korygowanych pozycji, to dokonaj korekty zgłoszeń INTRASTAT, w których uwzględnione zostały faktury pierwotne (nie podlega korekcie zmiana wartości do 1000 EUR).

  W przypadku, gdy faktura korygująca dotyczy rabatu ogólnego (np. na koniec roku, kwartału) i nie powołuje się na pierwotne faktury, wówczas nie koryguj zgłoszeń INTRASTAT.

 23. Czy towar sprowadzony do Polski z kraju spoza UE podlega zgłoszeniu w systemie INTRASTAT, jeżeli firma sprzedająca posiada numer podatkowy kraju spoza UE i numer podatkowy kraju UE, a na fakturach wykazany jest numer podatkowy kraju UE?

  Nie, jeżeli towar z kraju spoza UE jest dostarczony bezpośrednio i dopuszczony do wolnego obrotu na terenie Polski (w Polsce dokonano odprawy celnej), wówczas takiego przywozu nie zgłaszasz do systemu INTRASTAT.

  Tak, jeżeli towar został dopuszczony do obrotu w innym kraju UE (nabył tam status unijny) należy go zgłosić w Polsce do systemu INTRASTAT.

 24. Czy powinienem wykazać w zgłoszeniu INTRASTAT przywóz towaru, który nastąpił z innego państwa członkowskiego UE do Polski, gdy występuje on na jednej fakturze z towarem spoza UE, a sama faktura wystawiona jest przez podmiot z kraju trzeciego (spoza UE) i na jej podstawie dokonano w Polsce dopuszczenia do obrotu towaru przywiezionego spoza UE?

  Tak. W zgłoszeniu INTRASTAT powinieneś wykazać przywóz unijnego towaru z innego kraju członkowskiego UE nawet wówczas, gdy występuje on na jednej fakturze z towarem spoza Unii Europejskiej, a sama faktura wystawiona jest przez podmiot z kraju trzeciego. Towaru, który jest przywożony spoza obszaru celnego UE i zgłosiłeś go na dokumencie SAD, nie będziesz ujmował w zgłoszeniu INTRASTAT.

  W systemie INTRASTAT zgłaszasz fizyczny przepływ towarów unijnych z lub do innego kraju członkowskiego UE, nawet wówczas, gdy ich właścicielem była lub pozostaje osoba nieposiadająca siedziby w UE.

 25. Czy w zgłoszeniu INTRASTAT muszę wykazać dostawę towarów z kraju trzeciego dla firmy z siedzibą w Polsce, dopuszczoną do obrotu przez organy celne w innym kraju UE?

  Tak. Dostawę uwzględnij w zgłoszeniu INTRASTAT jako przywóz z tego kraju UE, w którym towar został dopuszczony do obrotu na terenie UE (w tym kraju nabywa status towaru unijnego). Przemieszczenie towaru unijnego pomiędzy krajami członkowskimi UE podlega zgłoszeniu do systemu INTRASTAT.

 26. Czy towary przywożone lub wywożone czasowo mam obowiązek wykazywać w zgłoszeniach INTRASTAT?

  Nie, o ile spełnione są następujące warunki:

  • w stosunku do tych towarów nie zaplanowano ani nie wykonano uszlachetniania,
  • przewidywany okres trwania użytkowania czasowego jest nie dłuższy niż 24 miesiące,
  • wywóz albo przywóz takich towarów nie jest deklarowany dla celów podatkowych jako dostawa albo nabycie towarów.
 27. Czy muszę zgłosić towary, które po przywiezieniu do Polski z kraju UE będą sortowane, pakowane, przepakowywane, etykietowane w magazynie, a następnie wywiezione do innego kraju UE?

  Tak. W przypadku przywozu do Polski towarów z kraju UE, które po poddaniu ich
  w Polsce ww. czynnościom, mają następnie zostać wywiezione do innego kraju UE, dokonaj ich zgłoszenia w systemie INTRASTAT najpierw w przywozie, a następnie w wywozie.

 28. Czy sprzedając towar osobie prywatnej (cudzoziemcowi, obywatelowi UE), na który wystawiam na życzenie kupującego fakturę sprzedaży, mam obowiązek zgłosić do systemu INTRASTAT sprzedaż tego towaru?

  Nie. Sprzedaż na terenie kraju osobie prywatnej, cudzoziemcowi z innego kraju UE, nie podlega obowiązkowi sprawozdawczości w systemie INTRASTAT.

 29. Czy kupując w tym roku towar (np. maszynę) z kraju UE o wartości przekraczającej podstawowy próg statystyczny obowiązujący w tym roku będę zobowiązany do złożenia zgłoszenia INTRASTAT? Kiedy powinienem złożyć zgłoszenie i jak długo będę zobowiązany do składania takich zgłoszeń, jeżeli nic więcej nie będę przywoził w tym roku z krajów UE?

  Tak. Zgłoszenie INTRASTAT będziesz musiał złożyć za miesiąc, w którym dokonasz fizycznego przywozu maszyny (np. jeżeli przywieziesz w maju, to zgłoszenie trzeba będzie złożyć za maj do 10 czerwca). Jeżeli nic więcej nie będziesz przywoził z krajów UE w tym roku, to będziesz musiał składać tzw. zgłoszenia zerowe do momentu wygaśnięcia obowiązku sprawozdawczego:

  • obowiązek wygaśnie z końcem tego roku, jeżeli ustalony na przyszły rok próg podstawowy będzie wyższy niż wartość maszyny,
  • obowiązek wygaśnie z końcem następnego roku, jeżeli ustalony na przyszły rok próg podstawowy nie będzie wyższy niż wartość maszyny.
 30. Kiedy części zamiennych nie będę musiał zgłosić w systemie INTRASTAT?

  Towary przeznaczone do naprawy i po naprawie oraz części zamienne ujęte w planie napraw (przywożone lub wywożone zarówno z towarem do naprawy, jak też przywożone lub wywożone oddzielnie), a także wymienione części wadliwe, nie podlegają zgłoszeniu w systemie INTRASTAT.

  Naprawa towaru stanowi przywrócenie towaru do jego pierwotnej funkcji lub stanu. Celem tej operacji jest utrzymanie towaru w stanie pozwalającym na jego użytkowanie, może to oznaczać pewną przebudowę, ale nie zmienia w żaden sposób charakteru towaru. Dlatego też, ze zwolnienia z obowiązku zgłoszenia do systemu INTRASTAT mogą korzystać tylko te z części zamiennych, które zostały ujęte w planie napraw.

  W praktyce oznacza to, że przywożone czy wywożone części zamienne są dostarczane w celu natychmiastowej wymiany.

 31. Czy opakowania zwrotne powinienem zgłosić do systemu INTRASTAT, czy też mogę potraktować jako towary przeznaczone do użytku czasowego, które nie podlegają zgłoszeniu?

  Opakowania zwrotne uznaj, jako towary przeznaczone do użytku czasowego. Przy czym muszą spełnić wszystkie poniższe warunki:

  • nie mogą być poddane uszlachetnianiu,
  • czasowe użytkowanie nie może być dłuższe niż 24 miesiące oraz
  • ich wywóz/przywóz nie jest deklarowany jako dostawa/nabycie dla celów podatkowych.
 32. Czy w zgłoszeniu INTRASTAT powinienem ujmować przywóz palet, które firma otrzymuje bezzwrotnie od dostawcy wraz z towarem, a które każdorazowo są fakturowane (osobna pozycja faktury)?

  Tak. W tym przypadku palety zgłoś do systemu INTRASTAT pod osobnym kodem CN.

 33. Czy przywóz (wywóz) materiałów niezbędnych do przeprowadzania badań klinicznych, takich jak: badane leki, zestawy laboratoryjne, dokumentacja, druki, nie będące przedmiotem transakcji handlowych, muszę zgłaszać do systemu INTRASTAT?>

  W tym wypadku nie musisz dokonywać zgłoszeń INTRASTAT.

 34. Jaką wartość fakturową mam zadeklarować w zgłoszeniu INTRASTAT dla towaru otrzymanego bezpłatnie?

  W przypadku towarów otrzymywanych bezpłatnie lub towarów, które nie zostały zafakturowane fakturą handlową, podaj wartość, która byłaby zafakturowana, gdyby towary podlegały dowolnej transakcji kupna-sprzedaży.

 35. Czy w przypadku kradzieży towaru, który został przywieziony do Polski z innego kraju UE, ale jeszcze nie został dostarczony do odbiorcy, powinienem dokonać zgłoszenia INTRASTAT? Odbiorca posiada już przesłaną wcześniej fakturę zakupu?

  Tak. Musisz go zgłosić do systemu INTRASTAT, pomimo faktu kradzieży, ponieważ towar przekroczył granicę polskiego obszaru statystycznego. Zastosuj w zgłoszeniu kod transakcji "99" (inne).

 36. Czy muszę dokonać korekty zgłoszenia INTRASTAT, jeżeli wcześniej zadeklarowane  oprogramowanie na nośniku CD okazało się licencją na użytkowanie oprogramowania i nie towarzyszyło temu przemieszczenie towaru?

  Tak. W powyższej sytuacji dokonaj korekty polegającej na anulowaniu pozycji, ponieważ licencje, w przypadku gdy nie towarzyszą przesyłce towaru, nie podlegają zgłoszeniu do systemu INTRASTAT.

 37. Czy transakcja przesłania filmu reklamowego opracowanego w kraju UE do Polski, do firmy „córki”, w celu zrobienia polskiego dubbingu i emisji w Polsce, powinienem zgłosić  w systemie INTRASTAT? Transakcja pomiędzy firmami reklamowymi nie była transakcją handlową.

  Nie. Filmu reklamowego nie zgłaszaj do systemu INTRASTAT o ile spełnia on następujące warunki:

  • jest towarem używanym jako nośnik informacji utworzony na potrzeby konkretnego klienta, w tym oprogramowanie lub
  • jest towarem dostarczanym bezpłatnie, który sam w sobie nie jest przedmiotem transakcji handlowej, pod warunkiem, że jego przemieszczanie jest wyłącznie
   w celu przygotowania lub wsparcia zamierzonej transakcji handlowej przez zademonstrowanie cech takich towarów lub usług, takie jak: materiały reklamowe, próbki handlowe.
 38. Jak mam postąpić w sytuacji, gdy firmie został nadany 9-cyfrowy numer REGON, natomiast w zgłoszeniu muszę wpisać 14 cyfr?

  Dodaj pięć "0" (zer) po 9-cyfrowym numerze, tak aby cały nr REGON składał się
  z 14 cyfr.

 39. Jaki kurs waluty muszę zastosować do wyliczenia wartości, jeśli towar został przyjęty/wydany na podstawie dokumentów typu pz/wz i w dniu wypełniania zgłoszenia INTRASTAT nie ma jeszcze faktury?

  Oszacuj wartość towaru na podstawie dostępnych danych. Przeliczenie na złote polskie (PLN) powinno nastąpić na podstawie kursu waluty ustalonego według zasad określonych dla celów związanych z cłem.

  Po otrzymaniu faktury, jeśli istnieje taka konieczność, dokonaj korekty pierwotnego zgłoszenia, mając na uwadze przepis §10 rozporządzenia ws. zgłoszeń INTRASTAT.

 40. Jaki kurs waluty muszę zastosować dla kwot określonych w fakturach korygujących? Czy mam zastosować kurs z dnia wystawienia faktury pierwotnej, czy też z dnia wystawienia faktury korygującej?

  Do kwot określonych w fakturze korygującej zastosuj kurs z dnia wystawienia faktury pierwotnej.

 41. Czy mam podać kod kraju pochodzenia towaru spoza UE, jeżeli towar kupowany jest w UE i krajem wysyłki jest również kraj w UE?

  W zgłoszeniu INTRASTAT zawsze podawaj rzeczywisty kraj pochodzenia towaru, nawet jeżeli krajem pochodzenia towaru jest kraj spoza UE. Tylko w przypadku, gdy kraj pochodzenia nie jest znany i nie można go ustalić, podaj kod ostatniego kraju wysyłki.

 42. Czy mam obowiązek wykazywać koszty transportu w przypadku, gdy transport towaru odbywa się własnym samochodem, a firma nie przekroczyła progu szczegółowego?

  Nie. Jeżeli wartość obrotów Twojej firmy nie przekroczyła progu szczegółowego nie jesteś zobowiązany do wypełniania w zgłoszeniu INTRASTAT pola dot. wartości statystycznej (koszty transportu uwzględniane są w wartości statystycznej). Rodzaj transportu nie ma tutaj znaczenia.

 43. Jaki kod dla kraju wysyłki i rodzaju transakcji muszę zadeklarować w sytuacji, gdy moja firma kupuje towar od firmy z kraju unijnego A, odbiera go w kraju unijnym A i następnie przewozi go do kraju unijnego B, celem poddania towaru uszlachetnianiu przez firmę z kraju B? Firma z kraju B wystawia firmie polskiej fakturę tylko za wykonaną usługę uszlachetnienia.

  W zgłoszeniu INTRASTAT w przywozie, jako kraj wysyłki zadeklaruj kod kraju B (przemieszczenie towaru nastąpiło z kraju B do Polski). Ponadto, ponieważ w tej sytuacji nastąpiło przeniesienie prawa własności towarów z firmy z kraju A na firmę polską, w zgłoszeniu INTRASTAT w przywozie podaj kod transakcji "11" (kupno/sprzedaż) nie zaś kod "52" (towary po uszlachetnianiu, które nie wracają do początkowego państwa członkowskiego wysyłki).

  Wartość towaru zadeklarowana w zgłoszeniu INTRASTAT w przywozie powinna odpowiadać wartości towarów już po procesie ich uszlachetniania dokonanym w kraju B.

 1. Podany numer własny nie jest unikalny dla podmiotu

  W każdym nowym zgłoszeniu/korekcie/zamianie wstaw niepowtarzalny, wcześniej nie występujący w systemie, numer własny dla wskazanego w zgłoszeniu NIP podmiotu zobowiązanego. W polu numer własny możesz stosować znaki alfanumeryczne (cyfry, litery), w dowolnej kombinacji, nie więcej jak 14 znaków.

  Jeżeli przygotowujesz zgłoszenie w aplikacji istat, przy polu „Nr własny” możesz zaznaczyć „wypełniaj automatycznie”. W tym przypadku program wypełni pole „Nr własny” stosownie do pól „Okres sprawozdawczy” i „Rodzaj zgłoszenia”. Jeżeli chcesz samodzielnie wypełnić pole z nr własnym, to proponujemy Ci przyjęcie następującego schematu przy nadawaniu numerów własnych: rok, miesiąc, kierunek obrotu, numer zgłoszenia, numer wersji zgłoszenia.

  Przykładowo:

  • Zgłoszenie nr 1 za miesiąc styczeń 2023 r. w przywozie: 202301P1V1.
  • W przypadku dokonywania korekt lub zamian zmieniać się będzie liczba porządkowa numeru wersji zgłoszenia, np.: pierwsza korekta/zamiana, tj. wersja 2 zgłoszenia nr 1 za styczeń 2023 r. w przywozie – 202301P1V2, druga korekta/zamiana zgłoszenia, tj. wersja  3 zgłoszenia nr 1 – 202301P1V3.

  W przypadku zgłoszenia wywozowego literę P zastąp literą W – pozostały schemat stosuj analogicznie.

 2. Błędne numerowanie korekt i zamian

  Przed wysłaniem korekty lub zamiany upewnij się wcześniej, że do systemu został przyjęty dokument, który chcesz korygować lub zamieniać.

  W przypadku gdy dokonujesz korekty/zamiany zgłoszenia w „numerze  zgłoszenia” zawsze przywołaj numer zgłoszenia pierwotnego. Musisz zmienić wyłącznie numer wersji dokumentu.

  Przykład

  Poniższy przykład przedstawia sposób wypełnienia zgłoszenia w programie istat.

  Do systemu zostało wysłane i zaakceptowane zgłoszenie INTRASTAT za miesiąc styczeń 2023 r. w przywozie o nr zgłoszenia 1 w wersji 1.

  zrzut ekranu nr 1 z programu istat - pole Nr wersji zgłosz/Nr korekty jest nieaktywne

  Korekty/zamiany tego zgłoszenia w polu „Nr zgł. w okresie sprawozd.” muszą mieć wartość „1”, natomiast w polu ”Nr wersji zgłosz./Nr korekty„ numer kolejnej wersji dokumentu.

  zrzut ekranu nr 2 z programu istat - pole Nr wersji zgłosz/Nr korekty posiada wartość 2

  zrzut ekranu nr 3 z programu istat - pole Nr wersji zgłosz/Nr korekty posiada wartość 3

 3. Błędne podanie numeru REGON

  Obowiązkowo podaj 14-cyfrowy numer REGON w polu 4 zgłoszenia INTRASTAT, za wyjątkiem podmiotów zagranicznych nie posiadających siedziby lub miejsca zamieszkania  w Polsce, zarejestrowanych w Polsce na potrzeby podatku VAT UE.

  Jeżeli podmiot posiada 9-cyfrowy numer REGON, końcowe 5 znaków uzupełnij zerami.
  W przypadku podmiotów nieposiadających numeru REGON pole 4  pozostaw niewypełnione.

 4. Deklarowanie zwrotu towarów

  Zwrot towarów w zgłoszeniach INTRASTAT powinieneś wykazywać w zależności od kierunku w jakim nastąpił fizyczny przepływ towarów.

  Przykład

  Złożyłeś zgłoszenie INTRASTAT dla towaru wywiezionego z Polski. Część towaru została zwrócona. W takiej sytuacji złóż zgłoszenie INTRASTAT w przywozie
  z kodem transakcji 21 (zwrot towaru), podając wartość towaru zwróconego, która została zadeklarowana przy wywozie. Jeżeli podmiot w imieniu którego składasz zgłoszenia nie  jest zobowiązany w przywozie, nie  dokonujesz takiego zgłoszenia, chyba że suma wartości zwracanego towaru i ewentualnie wykonanych w tym kierunku obrotów przekroczy obowiązujący próg podstawowy.

  Błędem jest korygowanie zgłoszenia pierwotnego.

 5. Deklarowanie ujemnych wartości towaru, mas netto, ilości w uzupełniającej jednostce miary

  W żadnym przypadku nie podawaj danych liczbowych jako wartości ujemnych. Zawsze podawaj dane rzeczywiste w dodatnich liczbach całkowitych.

 6. Użycie nieaktualnego kodu towarowego

  Ze względu na coroczną nowelizację Nomenklatury Scalonej CN zawsze stosuj kody CN obowiązujące w roku sprawozdawczym, którego dotyczy zgłoszenie INTRASTAT.

 7. Brak danych osoby dokonującej zgłoszenia w polu 21

  Jako wypełniający, zgodnie z opisem pola 21 w części IV Instrukcji wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT, wpisuj swoje dane (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) oraz miejscowość i datę sporządzenia dokumentu.

 8. Błędy w wypełnianiu pola 18 (ilość w uzupełniającej jednostce miary)

  W polu 18 podaj ilość towaru w liczbach całkowitych, wyrażoną w jednostce miary wskazanej dla danej pozycji towarowej w obowiązującej wersji Nomenklatury Scalonej (CN), jeżeli dla danego kodu towarowego przewiduje ona dodatkową jednostkę miary (w przeciwnym razie pola tego nie wypełniaj).

  Przykładowymi uzupełniającymi jednostkami miary mogą być: sztuka, litr, m2, m3, itp.

 9. Brak zgłoszeń zerowych

  Jeżeli w miesiącu sprawozdawczym osoba zobowiązana do złożenia zgłoszenia nie zrealizowała żadnych przywozów lub wywozów towarów, musisz za ten miesiąc dokonać zgłoszenia zerowego. Zgłoszenie zerowe jest informacją dla systemu o braku obrotów w danym okresie sprawozdawczym.

 10. Błędy w wypełnianiu pola 12 (kod warunków dostawy)

  W polu 12 wpisz, zgodny z umową, 3 literowy kod warunków dostaw wg INCOTERMS 2020.

  Reguły Incoterms 2020 Incoterms – ICC/ECE
  EXW z zakładu
  FCA dostarczony do przewoźnika
  CPT przewóz opłacony do
  CIP przewóz i ubezpieczenie opłacone do
  DPU dostarczony do miejsca rozładunku
  DAP dostarczony do miejsca
  DDP dostarczony cło opłacone
  FAS dostarczony wzdłuż burty statku
  FOB dostarczony na statek
  CFR koszt i fracht
  CIF koszt ubezpieczenie fracht

  Zestawienie kodów warunków dostaw wg INCOTERMS 2020.

  Jeżeli ze względów handlowych umowa zawarta jest na innych warunkach niż określone w INCOTERMS 2020, wpisz symbol INCOTERMS 2020 najbardziej zbliżony do warunków zawartych w umowie.

  Pole musisz wypełnić w przypadku dokonywania zgłoszenia przez podmiot, którego suma wartości dokonanych przywozów lub wywozów przekroczyła wartość ustaloną dla statystycznego progu szczegółowego w przywozie lub w wywozie.

Strony otwierają się w nowych oknach przeglądarki:

Strony otwierają się w nowych oknach przeglądarki:

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 09 marzec 2023 14:27 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 08 czerwiec 2021 13:36 Piotr Wróbel
Komórka odpowiedzialna: Departament Ceł MF