Uzyskaj lub unieważnij certyfikat celny

Usługa skierowana jest do użytkowników portalu PUESC, którzy posiadają:

 • numer ID SISC,
 • konto z rozszerzonym zakresem uprawnień.

Dzięki usłudze uzyskasz lub unieważnisz certyfikat celny potrzebny do podpisywania dokumentów, wniosków i komunikatów wysyłanych w formie elektronicznej do systemów skarbowo-celnych na PUESC.

UWAGA! Aby użyć podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą certyfikatu celnego, możesz skorzystać z programu CertSign.

Certyfikat celny wydaje Centrum Certyfikacji Ministerstwa Finansów (CCK MF).

Zapoznaj się z dokumentami:

 1. Instrukcja postępowania w celu uzyskania certyfikatu celnego oraz wykonania podpisu elektronicznego – plik pdf (3,7 MB)
 2. Procedura wydania certyfikatu przez Centrum Certyfikacji Ministerstwa Finansów (CCK MF) dla użytkowników PUESC – plik pdf (225 KB)
 3. Polityka Certyfikacji Centrum Certyfikacji Ministerstwa Finansów – plik pdf (271 KB)
 4. Procedura Zawieszenia/Unieważnienia Certyfikatu – plik pdf (152 KB)

KROK WSTĘPNY

 1. Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
  Uwaga! Wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.
 2. Pobierz i zainstaluj program CertSign.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Generowanie certyfikatu celnego

 1. Przejdź do zakładki „Mój pulpit”, następnie do sekcji „Moje dane”.
 2. Wybierz odnośnik CERTYFIKATY CELNE i kliknij w przycisk „Generuj certyfikat celny”.
 3. Zapoznaj się i zatwierdź regulamin.
 4. Poczekaj na uruchomienie się programu CertSign (jeżeli przeglądarka zwraca zapytanie o wyrażenie zgody na uruchomienie programu CertSign, zatwierdź tę zgodę).
 5. Jeżeli program CertSign nie uruchamia się lub po uruchomieniu pozostaje w statusie „Brak połączenia”, dostosuj konfigurację komputera zgodnie z zasadami opisanymi w Instrukcji użytkownika CertSign. Uwaga! Jeśli program CertSign był uruchomiony wcześniej, połączenie nastąpi dopiero po rozpoczęciu procesu generowania certyfikatu.
 6. Po uruchomieniu się aplikacji CertSign i uzyskaniu przez aplikację statusu „Połączony” w oknie Konfiguracja usług kryptograficznych wybierz odpowiednią dla siebie opcję:
 • CSP – jeżeli chcesz zainstalować i przechowywać certyfikat w magazynie systemowym Windows,
 • PKCS#11 - jeżeli chcesz zainstalować i przechowywać certyfikat na karcie kryptograficznej (niezależnie od rodzaju wykorzystywanego systemu operacyjnego),
 • Keystore – jeżeli chcesz przechowywać certyfikat w zaszyfrowanym pliku na komputerze. Jest to opcja do wykorzystania w przypadku systemów Windows, Linux oraz Mac OS X.
 1. W zależności od wybranej opcji postępuj dalej zgodnie z krokami opisanym w Instrukcji użytkownika CertSign w rozdziale GENEROWANIE CERTYFIKATU:
 • GENEROWANIE CERTYFIKATU DO MAGAZYNU SYSTEMU WINDOWS (CSP),
 • GENEROWANIE CERTYFIKATU PRZY WYKORZYSTANIU PKCS#11,
 • GENEROWANIE CERTYFIKATU PRZY WYKORZYSTANIU KEYSTORE.
 1. Wygenerowany certyfikat będzie widoczny na twoim koncie PUESC w sekcji Mój pulpit > Moje dane > odnośnik CERTYFIKATY CELNE w tabeli Lista certyfikatów celnych.

KROK 2

Pobierz potwierdzenie wydania certyfikatu

 1. Po wygenerowaniu certyfikatu w wyświetlonym oknie wybierz opcję „Pobierz PDF”, która udostępnia dokument zawierający potwierdzenie wydania certyfikatu.
 2. Po pobraniu dokumentu pobierz certyfikat, wybierając opcję „Zapisz certyfikat”.
 3. Sprawdź dane zawarte w certyfikacie.
 4. W przypadku stwierdzenia błędów certyfikat unieważnij, zaktualizuj błędne dane i rozpocznij procedurę wydania nowego certyfikatu.
 5. Prawidłowy certyfikat zaimportuj do lokalnego magazynu certyfikatów na swojej stacji.
 6. Certyfikat będzie widoczny na twoim koncie na PUESC w sekcji Mój pulpit > Moje dane > odnośnik CERTYFIKATY CELNE w tabeli Lista certyfikatów celnych.

Jeżeli posiadasz wygenerowany jeden lub więcej certyfikatów celnych, usługa umożliwia ci wysłanie do Help Desk SISC wniosku o unieważnienie, zawieszenie lub odwieszenie certyfikatu. Operacja unieważnienia certyfikatu jest nieodwracalna i nie będziesz już mógł używać certyfikatu, który został unieważniony. Operacja zawieszenia certyfikatu powoduje jego czasowe unieważnienie, które można cofnąć, wysyłając wiosek o odwieszenie certyfikatu.

 1. Przejdź do zakładki „Mój pulpit”, a następnie do sekcji „Moje dane”.
 2. Wybierz odnośnik CERTYFIKATY CELNE.
 3. Z tabeli LISTA CERTYFIKATÓW CELNYCH wybierz certyfikat, który chcesz zawiesić, odwiesić lub unieważnić i kliknij we właściwy przycisk w kolumnie AKCJE.
 4. W otwartym formularzu w polu „Powód unieważnienia lub zawieszenia certyfikatu” wybierz odpowiednią wartość z rozwijalnej listy. Dla operacji odwieszenia certyfikatu pole to nie jest prezentowane. W polu "Kod weryfikacyjny" wpisz odpowiedni kod dla wybranego certyfikatu. Kliknij „Dalej”, a następnie „Wyślij”.
  Uwaga! Kod weryfikacyjny jest zawarty w potwierdzeniu wygenerowania certyfikatu. Jeżeli nie dysponujesz tym potwierdzeniem, na liście certyfikatów kliknij w wybrany numer seryjny, a następnie "Pobierz potwierdzenie".
 5. Weryfikacja złożonego wniosku:
 • Jeżeli twój wniosek będzie prawidłowy, na adres e-mail, który jest adresem twojego konta na PUESC, otrzymasz wiadomość wysłaną z Centralnego Service Desku (CSD) o rozwiązaniu zgłoszenia, potwierdzającą unieważnienie, zawieszenie lub odwieszenie certyfikatu.
 • Jeżeli twój wniosek będzie nieprawidłowy, na adres e-mail, który jest adresem twojego konta na PUESC, otrzymasz wiadomość wysłaną z Centralnego Service Desku (CSD) z opisem powodu odrzucenia wniosku.

Certyfikat celny nie jest kwalifikowanym certyfikatem podpisu elektronicznego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS).

Certyfikat celny może być używany do składania zaawansowanego podpisu elektronicznego w sprawach, dla których przepisy prawa zezwalają na jego stosowanie. Informacje o tym można znaleźć w opisach poszczególnych usług dostępnych na PUESC.

Klucze prywatne (służące do wykonania podpisu) są generowane po stronie użytkownika i nie są przekazywane do PUESC ani CCK MF. Z tego powodu nie ma możliwości ich odzyskania w przypadku skasowania, utraty hasła zabezpieczającego, itp. Nikt poza użytkownikiem nie ma też do nich dostępu, o ile są prawidłowo chronione. Generowanie i obsługę kluczy podczas wykonywania podpisu zapewnia aplikacja CertSign działająca lokalnie na komputerze użytkownika.

Podpisy elektroniczne identyfikują osobę, stąd też certyfikaty podpisu są przyporządkowane (wydawane) użytkownikom PUESC, a nie podmiotom przez nich reprezentowanym. Do potwierdzania tożsamości podmiotów służą pieczęcie elektroniczne.

Komunikaty wysyłane przez PUESC mogą być uwierzytelniane pieczęcią elektroniczną wydaną przez CCK MF, reprezentującą system/usługę dziedzinową. Pieczęć ta potwierdza pochodzenie i integralność dokumentu.

Certyfikaty celne mają ograniczony okres ważności. Informacja o tym jest zapisana w certyfikacie. Podpisy elektroniczne poza okresem ważności certyfikatu są weryfikowane jako nieprawidłowe, stąd nie jest zalecane podpisywanie dokumentów certyfikatem, którego okres ważności niebawem upłynie.

Dane identyfikacyjne certyfikatu głównego urzędu certyfikacji (CCK MF Root):

Wystawca: Centrum Certyfikacji Ministerstwa Finansów

Nr seryjny:‎ 15

Odcisk palca: ‎31 35 e4 2e 93 cb 89 dc bb 27 97 03 a9 8b 23 0a 43 56 09 2d

Usługa jest bezpłatna.

Jeśli usługa jest niedostępna, sprawdź, czy w sekcji AKTUALNOŚCI nie pojawił się komunikat na ten temat. W przypadku braku takiego komunikatu zgłoś problem do Help Desk SISC.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 04.08.2023 13:34 Sylwia Mystkowska
Pierwsza publikacja: 01.08.2022 10:18 Monika Damentko