Agent celny - Uzyskaj wpis na listę

Dzięki usłudze uzyskasz wpis na listę agentów celnych.

Z usługi możesz skorzystać za pomocą interaktywnego formularza.

Załóż konto

Zaloguj się

KROK 1

Wypełnij formularz wniosku

KROK 2

Podpisz wniosek

KROK 3

Wyślij wniosek

KROK 4

Sprawdzaj stan sprawy

KROK 5

Odbierz informację o wpisie lub odmowę wpisu

Przed wypełnieniem formularza przygotuj konieczne załączniki – patrz KROK 1 pkt 3.

Pamiętaj – musisz podpisać wniosek w sposób określony w KROKU 2.

KROK WSTĘPNY

Przycisk załóż konto Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Pamiętaj - wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji pomiń „CEL REJESTRACJI”.

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.

KROK 0

Zaloguj się  Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Wypełnij formularz wniosku

 1. Wybierz na PUESC formularz wniosku WDCLA01 Agent celny [SZPROT].
 2. Wypełnij wszystkie wymagane pola wybranego formularza. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do pól – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.
  Uwaga! Pola obowiązkowe są oznaczone czerwoną gwiazdką.
 3. Do wniosku dołącz załączniki w formie elektronicznej:

zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (dokument w formacie PDF powinien być uwierzytelniony elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza),

 • jeśli chcesz wykazać swoje kompetencje zawodowe, załącz:

odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (na kierunku nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego) wraz z suplementem do dyplomu lub wypisem z przebiegu studiów potwierdzonym przez uczelnię (dokument w formacie PDF powinien być podpisany przez ciebie podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Może też być uwierzytelniony elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza),

albo

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie (dokument w formacie PDF powinien być podpisany przez ciebie podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Może też być uwierzytelniony elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza),

 • jeśli wolisz udokumentować swoje doświadczenie zawodowe – załącz skan dokumentu, który potwierdza Twoje co najmniej 3-letnie doświadczenie w obsłudze spraw celnych (np. zaświadczenie od pracodawcy). Opisz krótko w jakich latach i jakie czynności wykonywałeś oraz gdzie (Izba Administracji Skarbowej w……, Oddział Celny w ….).

UWAGA! Jeśli wykonywałeś zawód agenta celnego w innym państwie i posiadasz decyzję o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego, do wniosku dołącz tylko tę decyzję i zaświadczenie o niekaralności. (dokumenty w formacie PDF powinny być uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza).

UWAGA! Łączna wielkość załączników nie może przekroczyć 10 MB.
Jeśli nie dołączysz wymaganych załączników w formie elektronicznej, musisz wysłać oryginały zaświadczeń i oświadczeń w formie papierowej do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie na adres:

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
ul. Felińskiego 2B
01-513 Warszawa

 1. Wygeneruj dokument (wniosek) i przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki.

KROK 2

Podpisz wniosek

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem profilem zaufanym ePUAP,
 3. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego.

KROK 3

Wyślij wniosek

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki
zaznacz i wyślij formularz.
Sprawdź, czy otrzymałeś UPO.
Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty
i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).
UPO potwierdza, że złożyłeś wniosek w formie elektronicznej.
Twój wniosek trafi do weryfikacji.

KROK 4

Sprawdzaj stan sprawy

W okresie 30 dni od złożenia wniosku urzędnik sprawdzi, czy spełniasz kryteria i warunki, które są wymagane do wpisu.

W trakcie postępowania możesz otrzymać informacje związane z twoim wnioskiem.

 • Jeżeli dane wymagane do wpisu są niekompletne, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku otrzymasz wezwanie o uzupełnienie. W zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty pojawi się dokument „Wezwanie”. Zapoznaj się z nim - zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”. Prześlij w wyznaczonym terminie brakujące dokumenty lub wyjaśnienia zgodnie z treścią pisma – skorzystaj z formularza DDS0001 Dokument do sprawy [SEAP]
 • Jeśli organ celny przedłuży termin rozpatrzenia twojego wniosku, otrzymasz informację o nowym terminie załatwienia sprawy. Organ celny wyjaśni ci przyczynę przedłużenia. W zakładce  Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty pojawi się dokument „Informacja”. Zapoznaj się z nim - zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.
 • Jeżeli organ uzna, że prawdopodobnie nie spełniasz wymogów, aby uzyskać  wpis na listę agentów celnych, zostaniesz o tym powiadomiony. W takim przypadku otrzymasz informację o prawie do wypowiedzenia się. W zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty pojawi się dokument „Informacja”. Zapoznaj się z nim - zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”. Będziesz miał 30 dni od otrzymania informacji, żeby zapoznać się z dokumentami w sprawie i przedstawić organowi swoje stanowisko. To jest dla ciebie możliwość, ale nie obowiązek. Swoje stanowisko możesz przesłać korzystając z formularza DDS0001 Dokument do sprawy [SEAP]

Jeśli spełniasz kryteria i warunki, zostaniesz wpisany na listę agentów celnych w terminie najpóźniej 120 dni od złożenia wniosku.

KROK 5

Odbierz informację o wpisie na listę agentów celnych lub decyzję odmowną

Jeśli spełniasz warunki, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie poinformuje cię o wpisie na listę agentów celnych.
Jeśli nie spełniasz warunków, Dyrektor Izby wyda decyzję odmowną i uzasadni ją.
Aby sprawdzić, czy uzyskałeś wpis lub decyzję odmowną:

 • zaloguj się na swoje konto,
 • przejdź do zakładki Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty,
 • odszukaj dokument o nazwie: „Informacja o wpisie na listę agentów celnych” lub „Decyzja odmowna”,
 • zaznacz dokument i wybierz przycisk „Podgląd Dokumentu” a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”. W rozstrzygnięciu otrzymasz „Informacja o wpisie na listę agentów celnych” lub „Decyzja odmowna”.

Jeśli otrzymałeś decyzję odmowną, możesz się od niej odwołać w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Odwołanie złóż w formie papierowej do Szefa KAS za pośrednictwem Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie na adres:

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

ul. Felińskiego 2B

01-513 Warszawa

Z usługi możesz skorzystać, jeśli:

 • jesteś osobą fizyczną,
 • masz pełną zdolność do czynności prawnych,
 • masz kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych,
 • nie zostałaś/eś skazana/y prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe.

Na listę agentów celnych zostaniesz wpisany w możliwie krótkim terminie, nie później niż 120 dni od daty przyjęcia kompletnego wniosku. Wpis zawiera: numer i datę wpisu oraz twoje imię i nazwisko.

Aby sprawdzić listę agentów celnych, skorzystaj z linku Lista agentów celnych.

 • Jeśli chcesz złożyć wniosek o wpis/zmianę na listę agentów celnych – wybierz
  WDCLA01 Agent celny  [SZPROT]
  Formularz wniosku o wpis, modyfikację lub skreślenie z listy agentów celnych.
 • Jeśli chcesz złożyć uzupełnienie do wniosku – wybierz
  DDS0001 Dokument do sprawy [SEAP]
  Formularz przesłania dokumentu do sprawy, która jest w trakcie obsługi w urzędzie.

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarię po stronie SISC lub zapowiadane prace serwisowe.

Spróbuj ponownie skorzystać z usługi, gdy pojawi się informacja o usunięciu awarii lub zakończeniu prac serwisowych.

PAMIĘTAJ, że wniosek o wpis na listę agentów celnych i wymagane dokumenty możesz złożyć również papierowo. Możesz to zrobić osobiście lub wysłać pocztą na adres:

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

ul. Felińskiego 2B

01-513 Warszawa

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

 • portal Centralny Service Desk

przejdź do portalu CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)

 • w polu temat wpisz nazwę usługi,
 • w treści wiadomości napisz, co działa nieprawidłowo lub czego chcesz się dowiedzieć,
 • wyślij wiadomość z adresu e-mail, którego użyłeś do założenia konta na PUESC (login PUESC),
 • telefon – 33 483 20 55.

Oczekiwanie na rozmowę z konsultantem Help Desk SISC to maksymalnie 30 minut. Średni czas oczekiwania wynosi 5 minut.

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco,  maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do  4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
 • Obsługa wniosków, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.

Opis w przygotowaniu.

Informacje o publikacji

Pierwsza publikacja: 03 września 2021 13:55 Robert Żuławiński
Komórka odpowiedzialna: Departament Ceł MF