Agent celny - uzyskaj wpis na listę

Dzięki usłudze uzyskasz wpis na listę agentów celnych.

Z usługi możesz skorzystać za pomocą interaktywnego formularza.

Przed wypełnieniem formularza przygotuj konieczne załączniki – patrz KROK 1 pkt 3.

Pamiętaj – musisz podpisać wniosek w sposób określony w KROKU 2.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY

Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Pamiętaj - wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji pomiń „CEL REJESTRACJI”.

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.strona otwiera się w nowym oknie

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Wypełnij formularz wniosku

 1. Wybierz na PUESC formularz wniosku WDCLA01 Agent celny [SZPROT].strona otwiera się w nowym oknie
 2. Wypełnij wszystkie wymagane pola wybranego formularza. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do pól – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.
  Uwaga! Pola obowiązkowe są oznaczone czerwoną gwiazdką.
 3. Do wniosku dołącz załączniki w formie elektronicznej:

zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (dokument w formacie PDF powinien być uwierzytelniony elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza),

 • jeśli chcesz wykazać swoje kompetencje zawodowe, załącz:

odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (na kierunku nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego) wraz z suplementem do dyplomu lub wypisem z przebiegu studiów potwierdzonym przez uczelnię (dokument w formacie PDF powinien być podpisany przez ciebie podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Może też być uwierzytelniony elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza),

albo

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie (dokument w formacie PDF powinien być podpisany przez ciebie podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Może też być uwierzytelniony elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza),

 • jeśli wolisz udokumentować swoje doświadczenie zawodowe – załącz skan dokumentu, który potwierdza twoje co najmniej 3-letnie doświadczenie w obsłudze spraw celnych (np. zaświadczenie od pracodawcy). Opisz krótko w jakich latach i jakie czynności wykonywałeś oraz gdzie (Izba Administracji Skarbowej w……, Oddział Celny w ….).

UWAGA! Jeśli wykonywałeś zawód agenta celnego w innym państwie i posiadasz decyzję o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego, do wniosku dołącz tylko tę decyzję i zaświadczenie o niekaralności (dokumenty w formacie PDF powinny być uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza).

UWAGA! Łączna wielkość załączników nie może przekroczyć 10 MB.
Jeśli nie dołączysz wymaganych załączników w formie elektronicznej, musisz wysłać oryginały zaświadczeń i oświadczeń w formie papierowej do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie na adres:

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
ul. Felińskiego 2B
01-513 Warszawa

 1. Wygeneruj dokument (wniosek) i przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki.strona otwiera się w nowym oknie

KROK 2

Podpisz wniosek

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem profilem zaufanym ePUAP,
 3. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego.

KROK 3

Wyślij wniosek

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłkistrona otwiera się w nowym oknie
zaznacz i wyślij formularz.
Sprawdź, czy otrzymałeś UPO.
Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumentystrona otwiera się w nowym oknie
i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).
UPO potwierdza, że złożyłeś wniosek w formie elektronicznej.
Twój wniosek trafi do weryfikacji.

KROK 4

Sprawdzaj stan sprawy

W okresie 30 dni od złożenia wniosku urzędnik sprawdzi, czy spełniasz kryteria i warunki, które są wymagane do wpisu.

W trakcie postępowania możesz otrzymać informacje związane z twoim wnioskiem.

 • Jeżeli dane wymagane do wpisu są niekompletne, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku otrzymasz wezwanie o uzupełnienie. W zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumentystrona otwiera się w nowym oknie | Dokumenty pojawi się dokument „Wezwanie”. Zapoznaj się z nim - zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”. Prześlij w wyznaczonym terminie brakujące dokumenty lub wyjaśnienia zgodnie z treścią pisma – skorzystaj z formularza DDS0002 Dokument do sprawy - prowadzone postępowanie [SZPROT].strona otwiera się w nowym oknie
 • Jeśli organ celny przedłuży termin rozpatrzenia twojego wniosku, otrzymasz informację o nowym terminie załatwienia sprawy. Organ celny wyjaśni ci przyczynę przedłużenia. W zakładce  Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumentystrona otwiera się w nowym oknie pojawi się dokument „Informacja”. Zapoznaj się z nim - zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.
 • Jeżeli organ uzna, że prawdopodobnie nie spełniasz wymogów, aby uzyskać  wpis na listę agentów celnych, zostaniesz o tym powiadomiony. W takim przypadku otrzymasz informację o prawie do wypowiedzenia się. W zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumentystrona otwiera się w nowym oknie pojawi się dokument „Informacja”. Zapoznaj się z nim - zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”. Będziesz miał 30 dni od otrzymania informacji, żeby zapoznać się z dokumentami w sprawie i przedstawić organowi swoje stanowisko. To jest dla ciebie możliwość, ale nie obowiązek. Swoje stanowisko możesz przesłać korzystając z formularza DDS0002 Dokument do sprawy - prowadzone postępowanie [SZPROT].strona otwiera się w nowym oknie

Jeśli spełniasz kryteria i warunki, zostaniesz wpisany na listę agentów celnych w terminie najpóźniej 120 dni od złożenia wniosku.

KROK 5

Odbierz informację o wpisie na listę agentów celnych lub decyzję odmowną

Jeśli spełniasz warunki, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie poinformuje cię o wpisie na listę agentów celnych.
Jeśli nie spełniasz warunków, Dyrektor Izby wyda decyzję odmowną i uzasadni ją.
Aby sprawdzić, czy uzyskałeś wpis lub decyzję odmowną:

 • zaloguj się na swoje konto,
 • przejdź do zakładki Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty,strona otwiera się w nowym oknie
 • odszukaj dokument o nazwie „Informacja o wpisie na listę agentów celnych” lub „Decyzja odmowna”,
 • zaznacz dokument i wybierz przycisk „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”. W rozstrzygnięciu otrzymasz „Informację o wpisie na listę agentów celnych” lub „Decyzję odmowną”.

Jeśli otrzymałeś decyzję odmowną, możesz się od niej odwołać w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Odwołanie złóż w formie papierowej do Szefa KAS za pośrednictwem Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie na adres:

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
ul. Felińskiego 2B
01-513 Warszawa

Z usługi możesz skorzystać, jeśli:

 • jesteś osobą fizyczną,
 • masz pełną zdolność do czynności prawnych,
 • masz kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych,
 • nie zostałaś/eś skazana/y prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe.

Na listę agentów celnych zostaniesz wpisany w możliwie krótkim terminie, nie później niż 120 dni od daty przyjęcia kompletnego wniosku. Wpis zawiera: numer i datę wpisu oraz twoje imię i nazwisko.

Aby sprawdzić listę agentów celnych, skorzystaj z formularza.

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarię po stronie SISC lub zapowiadane prace serwisowe.

Spróbuj ponownie skorzystać z usługi, gdy pojawi się informacja o usunięciu awarii lub zakończeniu prac serwisowych.

PAMIĘTAJ, że wniosek o wpis na listę agentów celnych i wymagane dokumenty możesz złożyć również papierowo. Możesz to zrobić osobiście lub wysłać pocztą na adres:

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
ul. Felińskiego 2B
01-513 Warszawa

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 09.05.2024 10:53 Sylwia Mystkowska
Pierwsza publikacja: 03.09.2021 13:55 Robert Żuławiński