Zarejestruj się jako podmiot olejowy, wygeneruj kody transakcyjne

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli jesteś sprzedawcą lub nabywcą oleju opałowego.

Dzięki usłudze:

 • otrzymasz status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców),
 • zaktualizujesz swoje dane jako podmiotu olejowego,
 • wygenerujesz i sprawdzisz kody transakcyjne do potwierdzania odbioru paliwa opałowego.

Status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców) umożliwi ci sprzedaż lub zakup paliw opałowych. Jeśli nie zarejestrujesz się jako podmiot olejowy, sprzedający odmówi ci dostarczenia tych wyrobów.

Z usługi skorzystasz za pomocą dedykowanego formularza.

Załóż konto

Zaloguj się

KROK 1

Wypełnij i zatwierdź formularz

KROK 2

Podpisz formularz

KROK 3

Wyślij formularz

KROK 4

Pobierz potwierdzenie

Pamiętaj – musisz podpisać deklarację w sposób określony w KROKU 3.

Przygotuj dane wymagane w zgłoszeniu rejestracyjnym uproszczonym (wynikające z art. 16 ust. 2 lub 2a oraz 16b ustawy o podatku akcyzowym).

Uwaga! Zakres danych uzależniony jest od roli, w której występujesz.

Przygotuj dane identyfikacyjne, włącznie z adresem i numerem NIP albo PESEL. Jeśli jesteś:

 • podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą – przygotuj informację o:
 • rodzaju wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych będących przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej, lub
 • rodzaju wyrobów akcyzowych wykorzystywanych przy prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • podmiotem nieprowadzącym działalności gospodarczej – przygotuj informację o rodzaju zużywanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,
 • zużywającym podmiotem olejowym – przygotuj informacje o:
 • liczbie posiadanych urządzeń grzewczych,
 • miejscach, w tym adresach i danych geolokalizacyjnych, gdzie znajdują się te urządzenia, z wyłączeniem urządzeń niestacjonarnych,
 • przewidywanej ilości zużywanych wyrobów akcyzowych określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a ustawy o podatku akcyzowym przez każde urządzenie grzewcze w roku kalendarzowym,
 • rodzaju, typie oraz mocy każdego urządzenia grzewczego,
 • pośredniczącym podmiotem olejowym – przygotuj:
 • informacje o adresach miejsc wykonywania działalności,
 • numer posiadanej koncesji wymaganej przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne dla wyrobów akcyzowych określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a ustawy o podatku akcyzowym.

KROK WSTĘPNY

Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz „PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Wypełnij i zatwierdź formularz

 1. Wybierz na PUESC odpowiedni formularz SENT – patrz Formularze do wypełnieniastrona otwiera się w nowym oknie.
 2. Wypełnij formularz.

UWAGA! Podaj e-mail, a na wskazany adres otrzymasz potwierdzenie przyjęcia lub zmiany zgłoszenia.

 1. Zweryfikuj poprawność wprowadzonych danych na formularzu.
 2. Wybierz przycisk [Zatwierdź].

KROK 2

Podpisz formularz

UWAGA! KROK 2 dotyczy tylko formularza zgłoszenia rejestracyjnego AKCU_RU.

Możesz to zrobić na 4 sposoby:

 • profilem zaufanym,

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

 • podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,

 • kwotą przychodu (z twojego PIT) za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesłania deklaracji.

Uwaga! Możesz wysłać niepodpisany formularz, jednak w takim przypadku rejestracja nie będzie zakończona. Aby dokończyć rejestrację udaj się do urzędu skarbowego, do którego przesłałeś formularz, i okaż dokument tożsamości.

Pamiętaj! Jeśli wysłałeś niepodpisane zgłoszenie rejestracyjne AKC-RU, to musisz potwierdzić swoją tożsamość w terminie 21 dni od dnia wysłania formularza. Jeśli nie zrobisz tego w tym terminie, system automatycznie usunie twoje niezautoryzowane zgłoszenie z rejestru.

KROK 3

Wyślij formularz

UWAGA! KROK 2 dotyczy tylko formularza zgłoszenia rejestracyjnego AKCU_RU.

Wybierz przycisk [Zapisz].

KROK 4

Pobierz potwierdzenie

 1. Żeby pobrać potwierdzenie przyjęcia lub zmiany zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego (AKCU_RU):

Uwaga! Wygenerowanie potwierdzenia rejestracji może potrwać kilka minut.

Pamiętaj! Jeśli wysłałeś niepodpisane zgłoszenie rejestracyjne AKC-RU, będziesz mógł pobrać dokument AKC-PR/U dopiero wtedy, gdy potwierdzisz swoją tożsamość.

 1. W przypadku zgłoszenia wygenerowania kodów transakcyjnych potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z listą kodów transakcyjnych:

 • zostanie wyświetlone na ekranie monitora,

 • znajdziesz w zakładce

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumentystrona otwiera się w nowym oknie,

 • otrzymasz pocztą elektroniczną – jeżeli w formularzu podałeś adres e-mail.

 1. Usługa dotyczy podmiotu wysyłającego, przewoźnika, podmiotu odbierającego, podmiotu sprzedającego i podmiotu nabywającego będących osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą. W przypadku odbioru paliwa opałowego podmiotem odbierającym i podmiotem nabywającym są również podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej (osoba fizyczna, rolnik, szkoła, gmina itd.).
   
 2. Gdy planujesz przewóz towaru i jesteś:
 • podmiotem wysyłającym, to przed rozpoczęciem tego przewozu:
 • prześlij zgłoszenie do rejestru SENT,
 • uzyskaj numer referencyjny dla tego zgłoszenia,
 • przekaż numer referencyjny przewoźnikowi,
 • jeśli przewóz jest dokonywany do podmiotu odbierającego na terytorium RP – przekaż numer referencyjny podmiotowi odbierającemu,
  (art. 5 ust. 1, 2 i 3 ustawy SENT)
 • przewoźnikiem, to przed rozpoczęciem przewozu towarów uzupełnij zgłoszenie (art. 5 ust. 4 ustawy SENT),
 • podmiotem odbierającym, to po dostarczeniu towaru uzupełnij zgłoszenie o informację o odbiorze towarów (art. 5 ust. 5 i 6 ustawy SENT).

Uwaga! Jeśli jesteś podmiotem odbierającym, to informację o odbiorze towarów uzupełnij nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dostarczenia towaru. W przypadku dostawy paliw opałowych musisz to zrobić w dniu dostarczenia towaru.

 1. Gdy planujesz obrót paliwem opałowym (bez przewozu) i jesteś:
 • podmiotem sprzedającym, to nie później niż z chwilą przeniesienia posiadania lub własności tych paliw:
 • prześlij zgłoszenie do rejestru SENT,
 • uzyskaj numer referencyjny dla tego zgłoszenia,
  (art. 6a ust. 1 i 2 ustawy SENT)
 • podmiotem nabywającym, to nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu przeniesienia posiadania lub własności towaru, uzupełnij zgłoszenie o informację o odbiorze towarów. (art. 6a ust. 3 ustawy SENT)
 1. Jeżeli dane, które podałeś w zgłoszeniu (inne niż dotyczące towaru) uległy zmianie musisz je zaktualizować. (art. 8 ustawy SENT)

Wybierz właściwy formularz:

Formularz zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego AKCU_RU w zakresie podatku akcyzowego jako pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający podmiot olejowy

Formularz podglądu zarejestrowanych danych, zmiany danych, zaprzestanie wykonywania czynności jako pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający podmiot olejowy, pobrania potwierdzenia AKC-PR/U, obsługi kodów transakcyjnych

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

Usługa jest dostępna tylko na portalu PUESC. W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej spróbuj zarejestrować się ponownie, gdy pojawi się informacja o usunięciu awarii lub zakończeniu prac serwisowych.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.

 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco,  maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do  4 godzin.

 • Obsługa zgłoszeń, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.

 • Obsługa wniosków, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz na stronie grupy „Przewóz towarów objęty monitorowaniem” w sekcji Najczęściej zadawane pytania (FAQ).

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 15 czerwca 2022 10:56 Sylwia Mystkowska
Pierwsza publikacja: 23 września 2021 14:16 Anna Chełminiak-Przykaza
Komórka odpowiedzialna: Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej MF