Zarejestruj się jako podmiot olejowy, wygeneruj kody transakcyjne

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli jesteś sprzedawcą lub nabywcą oleju opałowego.

Dzięki usłudze:

 • otrzymasz status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców),
 • zaktualizujesz swoje dane jako podmiotu olejowego,
 • wygenerujesz i sprawdzisz kody transakcyjne do potwierdzania odbioru paliwa opałowego.

Status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców) umożliwi ci sprzedaż lub zakup paliw opałowych. Jeśli nie zarejestrujesz się jako podmiot olejowy, sprzedający odmówi ci dostarczenia tych wyrobów.

Z usługi skorzystasz za pomocą dedykowanego formularza.

Pamiętaj – musisz podpisać deklarację w sposób określony w KROKU 3.

Przygotuj dane wymagane w zgłoszeniu rejestracyjnym uproszczonym (wynikające z art. 16b ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym).

Uwaga! Zakres danych uzależniony jest od roli, w której występujesz.

Przygotuj dane identyfikacyjne obejmujące:

 • imię i nazwisko lub nazwę,
 • adres zamieszkania, miejsca pobytu lub siedziby,
 • numer identyfikacji podatkowej NIP albo numer PESEL, a jeżeli nie został nadany - nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

W przypadku, gdy chcesz być:

 • zużywającym podmiotem olejowym – przygotuj informacje o:
  • liczbie posiadanych urządzeń grzewczych,
  • miejscach, w tym adresach i danych geolokalizacyjnych, gdzie znajdują się te urządzenia, z wyłączeniem urządzeń niestacjonarnych,
  • przewidywanej ilości zużywanych wyrobów akcyzowych określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a ustawy o podatku akcyzowym przez każde urządzenie grzewcze w roku kalendarzowym,
  • rodzaju, typie oraz mocy każdego urządzenia grzewczego,
 • pośredniczącym podmiotem olejowym – przygotuj:
  • informacje o adresach miejsc wykonywania działalności,
  • numer posiadanej koncesji wymaganej przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne dla wyrobów akcyzowych określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a ustawy o podatku akcyzowym.

KROK WSTĘPNY

Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz „PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ”. Formularz możesz również złożyć, jeśli posiadasz konto z rozszerzonym zakresem uprawnień.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Wypełnij i zatwierdź formularz

 1. Wybierz na PUESC odpowiedni formularz SENT – patrz Formularze do wypełnienia.strona otwiera się w nowym oknie
 2. Wypełnij formularz.
  UWAGA! Podaj e-mail, a na wskazany adres otrzymasz potwierdzenie przyjęcia lub zmiany zgłoszenia.
 3. Zweryfikuj poprawność wprowadzonych danych na formularzu.
 4. Wybierz przycisk [Zatwierdź].

KROK 2

Podpisz formularz

UWAGA! KROK 2 dotyczy tylko formularza zgłoszenia rejestracyjnego AKC-RU.

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 • profilem zaufanym,
 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • kwotą przychodu (z twojego PIT) za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesłania deklaracji.

Uwaga! Możesz wysłać niepodpisany formularz, jednak w takim przypadku rejestracja nie będzie zakończona. Aby dokończyć rejestrację udaj się do urzędu skarbowego, do którego przesłałeś formularz, i okaż dokument tożsamości.

Pamiętaj! Jeśli wysłałeś niepodpisane zgłoszenie rejestracyjne AKC-RU, to musisz potwierdzić swoją tożsamość w terminie 21 dni od dnia wysłania formularza. Jeśli nie zrobisz tego w tym terminie, system automatycznie usunie twoje niezautoryzowane zgłoszenie z rejestru.

KROK 3

Wyślij formularz

UWAGA! KROK 2 dotyczy tylko formularza zgłoszenia rejestracyjnego AKC-RU.

Wybierz przycisk [Zapisz].

KROK 4

Pobierz potwierdzenie

 1. Żeby pobrać potwierdzenie przyjęcia lub zmiany zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego (AKC_RU):

Uwaga! Wygenerowanie potwierdzenia rejestracji może potrwać kilka minut.

Pamiętaj! Jeśli wysłałeś niepodpisane zgłoszenie rejestracyjne AKC-RU, będziesz mógł pobrać dokument AKC-PR/U dopiero wtedy, gdy potwierdzisz swoją tożsamość.

 1. W przypadku zgłoszenia wygenerowania kodów transakcyjnych potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z listą kodów transakcyjnych:
 • zostanie wyświetlone na ekranie monitora,
 • znajdziesz w zakładce
  Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty,
 • otrzymasz pocztą elektroniczną – jeżeli w formularzu podałeś adres e-mail.
 1. Jeżeli jesteś sprzedawcą lub nabywcą oleju opałowego musisz zarejestrować się jako pośredniczący lub zużywający podmiot olejowy (art. 16b ustawy o podatku akcyzowym).
 2. Sprzedawcą (pośredniczącym podmiotem olejowym) lub nabywcą (zużywającym podmiotem olejowym) może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą Zużywającym podmiotem olejowym mogą być również osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nieprowadzące działalności gospodarczej (osoba fizyczna, rolnik, szkoła, gmina itd.).
 3. Zarejestruj się jako podmiot olejowy odpowiednio przed sprzedażą lub zakupem paliwa opałowego.

Wybierz właściwy formularz:

Formularz zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego AKC-RU w zakresie podatku akcyzowego jako pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający podmiot olejowy

Formularz podglądu zarejestrowanych danych, zmiany danych, zaprzestanie wykonywania czynności jako pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający podmiot olejowy, pobrania potwierdzenia AKC-PR/U, obsługi kodów transakcyjnych

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

Usługa jest dostępna tylko na portalu PUESC. W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej spróbuj zarejestrować się ponownie, gdy pojawi się informacja o usunięciu awarii lub zakończeniu prac serwisowych.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 15.07.2024 15:37 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 23.09.2021 14:16 Anna Chełminiak-Przykaza