Wystaw dokument TAX FREE

Usługa skierowana jest do ciebie, jeżeli jesteś sprzedawcą oraz:

lub jesteś pracownikiem firmy upoważnionym do wystawiania TAX FREE oraz:

 • jesteś zarejestrowany na PUESC i posiadasz nadany IDSISC,
 • twój pracodawca nadał ci uprawnienia „Sprzedaż towarów” w serwisie TAX FREE.

Z usługi skorzystasz za pomocą formularzy w serwisie TAX FREE lub kanału webservice (usługa sieciowa).

KROK WSTĘPNY

     1. Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz „PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Wypełnij wszystkie wymagane dane.

Z usługi możesz również skorzystać, jeśli posiadasz konto z rozszerzonym zakresem uprawnień.

 1. Poproś pracodawcę, aby nadał ci uprawnienia „Sprzedaż towarów” w serwisie TAX FREE.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Przejdź do TAX FREE

 1. Na stronie głównej PUESC:
 1. W serwisie TAX FREE kliknij przycisk „Rozpocznij”.
 2. Wybierz z rozwijanej listy firmę, dla której chcesz wystawić dokument TAX FREE.

Uwaga! W zakładce „Ustawienia domyślne” możesz wybrać z rozwiajanej listy adres punktu sprzedaży i numer unikatowy kasy rejestrującej, które będą pojawiały się automatycznie na wystawianych przez ciebie dokumentach TAX FREE.

KROK 2

Wybierz Sprzedaż towarów

Wybierz zakładkę "Sprzedaż towarów".

KROK 3

Uzupełnij dokument TAX FREE

 1. Dane dotyczące sprzedawcy i kasjera będą automatycznie uzupełnione.
 2. Wybierz z listy adres sprzedaży, jeżeli nie dodałeś go wcześniej do swoich ustawień domyślnych.
 3. Wpisz numer księgowy dokumentu TAX FREE.
 4. Uzupełnij dane podróżnego.
 5. Wpisz numer unikatowy kasy rejestrującej, na której zaewidencjonowałeś sprzedaż, numer paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie tej sprzedaży oraz datę tej sprzedaży.
 6. Zadeklaruj, czy dokument może być rozliczony przez podmiot pośredniczący.

Pamiętaj! Deklaracja dotycząca podmiotu pośredniczącego, będzie dostępna tylko wtedy, gdy przedsiębiorca zadeklarował korzystanie z usług podmiotu pośredniczącego.

 1. Uzupełnij dane dotyczące sprzedanych towarów.
 2. Uzupełnij wybraną przez podróżnego formę zwrotu podatku.

KROK 4

Zatwierdź dokument

 1. Zatwierdź wypełniony wcześniej dokument.
 2. Sprawdź, czy wszystkie wpisane dane są prawidłowe.
 3. Zatwierdź ostatecznie dokument. Od tego momentu nie można już go poprawić. Jeżeli uznasz, że dokument zawiera błędy, możesz go anulować i wprowadzić jeszcze raz. Możesz wykorzystać dane z anulowanego dokumentu.
 4. Zatwierdzony dokument przekaż podróżnemu w sposób z nim uzgodniony. Jeżeli chcesz wyeksportować dokument do pliku PDF – kliknij przycisk „Eksport PDF”.

Uwaga! Listę wystawionych przez ciebie dokumentów TAX FREE możesz zobaczyć w zakładce „Moje dokumenty”.

Procedura TAX FREE umożliwia podróżnym uzyskanie zwrotu podatku VAT od towarów zakupionych na terytorium UE i wywiezionych poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej.

Podróżny może otrzymać zwrot podatku VAT, jeżeli:

 • sprzedawca wystawi, z wykorzystaniem systemu TAX FREE, elektroniczny dokument TAX FREE,
 • podróżny wywiezie zakupiony towar poza granice Unii Europejskiej,
 • funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej potwierdzi wywóz towaru w systemie TAX FREE po sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego, zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE z danymi zawartymi w paszporcie lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość,
 • w przypadku gdy podróżny opuszcza Unię Europejską z terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska - podróżny przedstawi sprzedawcy wydruk dokumentu elektronicznego TAX FREE potwierdzony przez właściwy organ celny, przez który towary zostały wywiezione z terytorium Unii Europejskiej.

Podatek VAT można zwrócić, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż.

TAXFREE-DOK - Zarządzanie dokumentami [TAXFREE]

Formularz zarządzania dokumentami TAX FREE

Kanał webservice (usługa sieciowa)

Możesz przesłać komunikaty przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice, usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje w części System TAX FREE.

Usługa jest bezpłatna.

Uwaga! Obsługa dodawania dokumentów TAX FREE dostępna jest wyłącznie w wersji elektronicznej. W przypadku niedostępności usługi – nie możesz wystawiać dokumentów TAX FREE.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe. Komunikaty o planowanych przerwach w działaniu systemu będą publikowane na PUESC.

W przypadku niedostępności usługi proszę poczekaj – staramy się, by przerwy nie trwały zbyt długo.

Strony otwierają się w nowych oknach przeglądarki:

Strony w serwisach EUR-Lex (Baza aktów prawnych Unii Europejskiej) i ISAP (Internetowy System Aktów Prawnych) otwierają się w nowych oknach przeglądarki:

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 24.08.2023 13:00 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 29.12.2021 17:09 Monika Damentko