Usługi sieciowe - informacje i specyfikacje

Na PUESC możesz skorzystać z usług skarbowo-celnych poprzez kanał webservice (usługa sieciowa).
Dowiedz się więcej o usługach sieciowych i pobierz specyfikacje, aby skorzystać z tej formy komunikacji z PUESC.
Informacje o adresacji kanałów komunikacyjnych na środowisku produkcyjnym i testowym znajdziesz w sekcji Kanały komunikacyjne.

To usługa, która umożliwia przesyłanie elektronicznych komunikatów (zgłoszeń, wniosków, potwierdzeń itp.) bezpośrednio między twoim systemem a PUESC. Struktura przesyłanych komunikatów musi być zgodna ze strukturą XML (schematem XSD).

Aby skorzystać z kanału webservice, konieczne jest specjalne oprogramowanie. Możesz zakupić program komercyjny, który umożliwia korzystanie z tej usługi, lub dostosować oprogramowanie własne. Oprogramowanie takie musi umożliwiać przesłanie komunikatów w wymaganej strukturze (specyfikacja XML komunikatu) za pośrednictwem udostępnionego kanału (specyfikacja kanału webservice).

Uwaga! Zarówno strukturę XML, jak i specyfikację wymagań kanału komunikacyjnego, znajdziesz w kolejnych sekcjach. Pamiętaj, że mogą one ulegać zmianom, które wynikają najczęściej z konieczności dostosowania do zmian prawnych. To z kolei powoduje konieczność każdorazowego dostosowania twojego oprogramowania do nowych wymagań.

Zmiany są sygnalizowane przez KAS z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby klienci lub producenci oprogramowania mogli dostosować na czas własne systemy. Jeśli zdecydujesz się na zakup programu komercyjnego, sprawdź, czy licencja na nie obejmuje również jego aktualizację, w tym dostosowanie do zmieniających się wymagań KAS.

Usługa sieciowa SEAP jest podstawowym kanałem komunikacyjnym użytkowników zewnętrznych z Systemem Informacyjnym Skarbowo-Celnym (SISC), który wykorzystuje webservice i umożliwia przesyłanie komunikatów elektronicznych w strukturze XML. Obsługuje on komunikację dwustronną. Oznacza to, że umożliwia zarówno przesyłanie komunikatów elektronicznych z twojego systemu bezpośrednio do PUESC, jak i pobieranie odpowiedzi.

Jeśli twój system będzie komunikował się z usługą sieciową zgodnie ze specyfikacją, to PUESC będzie zwrotnie przesyłać do niego odpowiedzi (bez konieczności cyklicznego odpytywania usługi sieciowej SEAP). W sekcji "Kanały komunikacyjne" znajdziesz informacje m.in. o skonfigurowaniu komunikacji za pośrednictwem tego kanału, uwierzytelnianiu usługi sieciowej, strukturze i zawartości informacyjnej komunikatu, kopercie. Jeśli używasz oprogramowania komercyjnego, informacje o wykorzystaniu usługi sieciowej powinny znajdować się w instrukcji obsługi tego oprogramowania.

System Informacyjny Skarbowo-Celny (SISC) to środowisko mające charakter komponentowy, wchodzące w skład systemu informacyjnego resortu finansów, udostępniające klientom KAS e-usługi publiczne poprzez PUESC oraz zapewniające funkcjonalnosci do obsługi procesów wewnętrznych w KAS związanych z udostępnianymi usługami publicznymi. SISC składa sie z komponentów informatycznych, z których część udostępnia e-usługi publiczne kanałem webservice (usługi sieciowe):

 • Automatyczny System Eksportu (AES),
 • Automatyczny System Importu (AIS),
 • System Przemieszczania i Nadzoru Wyrobów Akcyzowych (EMCS PL2),
 • System Zintegrowanej Taryfy Celnej (ISZTAR4),
 • System Kontroli Tranzytu – Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy (NCTS2),
 • Zintegrowany System Obsługi Zabezpieczeń (OSOZ2),
 • Platforma Koordynacji i Wymiany Danych – Single Window (PKWD–SINGLE WINDOW),
 • System Rozliczania Procedur Specjalnych (RPS),
 • System Awizacji Towarów i Osób (SATOS),
 • System Pojedynczy Elektroniczny Punkt Dostępu (SEAP),
 • System Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT),
 • System Obsługi Zwrotu Podatku VAT Podróżnym (TAX FREE2),
 • Zintegrowany System Poboru Należności i Rozliczania z UE i Budżetem (ZEFIR2).
 • Potraktuj poniższe specyfikacje jako dokument źródłowy przy projektowaniu i implementacji systemu informatycznego, który będzie wykorzystywać kanał webservice.

 • Zapoznaj się również z informacjami o dostępnych środowiskach testowych, w których możesz sprawdzić poprawność działania tworzonego przez ciebie oprogramowania.

Uwaga! Na PUESC zostały udostępnione specyfikacje techniczne XML komunikatów przyjmowanych przez PUESC. Znajdziesz je w sekcjach poszczególnych systemów, które udostępniają usługi sieciowe.

Wygenerowany zgodnie ze specyfikacją techniczną XML elektroniczny komunikat (deklarację, zgłoszenie, wniosek itp.) możesz:

 • przesłać bezpośrednio z twojego systemu do PUESC,
 • przesłać jako załącznik do wiadomości przekazywanej pocztą elektroniczną na adres puesc@mf.gov.pl,
 • wczytać na PUESC.

Aby wczytać na PUESC plik komunikatu, postępuj zgodnie z poniższym opisem.

KROK 1

Przygotuj plik XML

 1. Wygeneruj komunikat w formacie .XML. Komunikat możesz wygenerować w dedykowanej aplikacji lub innym narzędziu.
 2. Komunikat w formacie XML zapisz jako plik XML na dysku swojego urządzenia, np. na pulpicie.
 3. Jeśli jest to wymagane, podpisz komunikat. Możesz go również podpisać później na PUESC – patrz KROK 4.

KROK 2

 1. Zaloguj się na PUESC.

 2. Wybierz kontekst, w którym masz uprawnienia do wysłania danego typu komunikatu.

KROK 3

Wczytaj plik XML

 1. Wybierz zakładkę Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki.
 2. Naciśnij przycisk „+ Nowy dokument”.
 3. Naciśnij przycisk „Z PLIKU”.
 4. Wybierz zapisany na dysku twojego urządzenia plik (komunikat w formacie XML), który chcesz wysłać.
 5. Naciśnij przycisk „Prześlij pliki”.

KROK 4

Podpisz plik XML

Jeśli nie podpisałeś pliku .XML wcześniej, podpisz komunikat na PUESC.

Możesz to zrobić przy użyciu podpisu dopuszczonego dla danego typu komunikatu. Sposoby podpisania komunikatu znajdziesz w opisie usługi, z której korzystasz, lub w specyfikacji technicznej XML.

Żeby podpisać plik na PUESC:

 1. Przejdź do zakładki Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki.
 2. Na liście dokumentów znajdź i zaznacz wczytany plik.
 3. Naciśnij przycisk PODPISZ, a dalej postępuj zgodnie z wyświetlanymi poleceniami.

KROK 5

Wyślij plik XML

 1. W zakładce Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij wczytany plik.

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i sprawdź, czy otrzymałeś właściwe komunikaty zwrotne (np. potwierdzenie wysłania i odebrania wysłanego komunikatu).

Uwaga! Komunikaty zwrotne zależą od usługi, z której korzystasz.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

 • portal CSD - Centralny Service Desk: 

Uwaga! Jeżeli chcesz skorzystać z Help Desk SISC dla usług sieciowych:

 • zaloguj się na PUESC i na stronie POMOC wybierz Help Desk SISC
 • przejdź do portalu CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera sie w nowym oknie)
 • w portalu CSD kliknij Nowe zgłoszenie
 • z Katalogu usług wybierz  - Usługi sieciowe PUESC
 • po wybraniu usługi wybierz klasyfikację - ten wybór pozwoli bardziej szczegółowo opisać zgłoszenie
 • otworzy się formularz zgłoszenie - w polu opis zgłoszenia napisz czego dotyczy twój problem
 • jeżeli uważasz, że opisałeś już wszystko kliknij w przycisk Kontynuuj
 • teraz możesz dodać załączniki do zgłoszenia (zrzuty ekranu lub inne istotne twoim zdaniem informacje), możesz również wysłać zgłoszenie bez załączników.
 • kliknij przycisk Zgłoś - zgłoszenie niezwłocznie trafi do operatorów Help Desk SISC a ty otrzymasz:
  • informację w oknie - Utworzono zgłoszenie o numerze ZGL2329987 (przykladowy numer)
  • wiadomość email potwierdzającą zarejestrowanie zgłoszenia
 • po obsłużeniu zgłoszenia przez operatorów Help Desk SISC otrzymasz wiadomość e-mail potwierdzającą rozwiązanie zgłoszenia

Uwaga! Wszystkie wiadomości wysyłane są z adresu pomoc.Informatyczna@mf.gov.pl

 • e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl
  • w polu temat wpisz nazwę usługi oraz system - np. Usługi sieciowe AES
  • w treści wiadomości opisz co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC) - wiadomosć wysłana z innego adresu zostanie automatycznie odrzucona 
 • telefon:

Uwaga! Nie świadczymy wsparcia telefonicznego w zakresie usług sieciowych.

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco,  maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do  4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń wymagająca wiedzy specjalistycznej bądź technicznej w dni robocze od 7:30 do 15:30 - maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
 • Obsługa wniosków wymagająca wiedzy specjalistycznej bądź technicznej  w dni robocze od 7:30 do 15:30 - maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.

Jeśli chcesz sprawdzić funkcjonalności kanału webservice, skorzystaj ze środowiska testowego:

Środowisko testowe usługi sieciowej SEAP (strona otwiera się w nowym oknie)