Odwołania, zażalenia, skargi, wnioski

Grupa usług planowanych na rok 2021

Na PUESC planujemy udostępnienie w 2021 r. nowych usług pozwalających na złożenie wniosku w formie elektronicznej i uzyskanie tą drogą stosownego rozstrzygnięcia.

W komunikacie na PUESC poinformujemy o terminach udostępnienia następujących usług skarbowo-celnych:

  • Złóż wniosek o uregulowanie sytuacji towaru
  • Złóż wniosek o sprostowanie omyłki pisarskiej
  • Złóż wyjaśnienie treści decyzji lub uzupełnienie pouczenia
  • Złóż odwołanie od decyzji / Przywrócenie terminu do wniesienia odwołania
  • Złóż wniosek o uchylenie/zmianę decyzji ostatecznej
  • Złóż zażalenie na postanowienie / Przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia
  • Złóż wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji
  • Złóż wniosek o wznowienie postępowania
  • Złóż skargę na decyzję
  • Złóż dokument do sprawy