Ochrona własności intelektualnej

Zatrzymywanie towarów podejrzanych o naruszenie praw własności intelektualnej w momencie próby wprowadzenia ich na rynek Unii Europejskiej pozwala skutecznie walczyć z fałszerstwem i piractwem. Warunkiem działań organów celnych jest złożenie wniosku o podjęcie działania (AFA). Dzięki informacjom przekazanym we wniosku organy celne mogą łatwiej identyfikować towary podejrzane o naruszenie praw własności intelektualnej oraz podejmować niezbędne działania.

Pobierz wniosek o podjęcie działania (AFA) - plik pdf (2,03 MB)

 • wniosek o podjęcie działania (AFA) jest weryfikowany przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie pod kątem spełnienia przesłanek określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne,
 • pozytywna weryfikacja kończy się wydaniem decyzji w sprawie przyznania ochrony celnej w odniesieniu do praw własności intelektualnej, wskazanych we wniosku,
 • ważność decyzji ochronnej wynosi maksymalnie 1 rok od daty jej wydania, z 
  możliwością przedłużenia na kolejny okres,
 • decyzja w sprawie wniosku może obejmować następujące kategorie praw własności intelektualnej:
 • znaki towarowe,
 • wzory przemysłowe i wzory użytkowe,
 • prawa autorskie i pokrewne,
 • patenty na wynalazki,
 • nazwy handlowe,
 • topografie układu scalonego,
 • oznaczenia geograficzne i nazwy pochodzenia,
 • prawa do ochrony odmian roślin.

Szczegółowe informacje na temat trybu postępowania z towarami podejrzanymi
o naruszenie praw własności intelektualnej zatrzymywanymi przez organy celne dostępne są na stronie www.podatki.gov.pl (strona otwiera się w nowym oknie).

 • osoby lub podmioty uprawnione z tytułu praw własności intelektualnej,
 • organizacje zbiorowego zarządzania prawami własności intelektualnej,
 • profesjonalne organizacje zrzeszające pełnomocników,
 • grupy producentów posiadających oznaczenia geograficzne.
 1. Złożenie wniosku wymaga posiadania numeru EORI zarówno przez wnioskodawcę, jaki i jego przedstawiciela. W celu otrzymania numeru EORI zarejestruj się na PUESC i załóż konto. Informacje na temat zakładania konta na PUESC znajdziesz w opisie Załóż konto lub sprawdź swoje dane.
 2. Jeżeli założyłeś konto na PUESC i chcesz reprezentować firmę, zarejestruj ją
  w tym serwisie i otrzymaj numer EORI (jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, zaktualizuj je). Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj dane firmy na PUESC.
 3. Składanie wniosku odbywa się bez pośrednictwa PUESC. Aby złożyć wniosek, należy wypełnić formularz wniosku i zapisać na dysku komputera.
  Pobierz wniosek o podjęcie działania - plik pdf (2,03 MB)
 4. Wypełniony formularz wniosku prześlij do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP:
  /o3f1c5ve8x/SkrytkaESP
  Formularz wniosku można także przesłać w formie papierowej. W tym celu wypełniony formularz wniosku wydrukuj, podpisz i prześlij na adres:
  Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
  Dział Ochrony Praw Własności Intelektualnej i Operacji TIR
  ul. A. Felińskiego 2A
  01-513 Warszawa
  tel. 22 510 46 76
  e-mail: ict.ias.warszawa@mf.gov.pl

Złożenie wniosku o podjęcie działania i wydanie decyzji dotyczącej wniosku nie podlegają opłacie.

UWAGA! Standardowej opłacie skarbowej w kwocie 17 zł podlega złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do reprezentowania podmiotu przed Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

 • otrzymasz decyzję ochronną w odniesieniu do praw własności intelektualnej określonych we wniosku,
 • decyzja jest podstawą egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne,
 • informacje przekazane we wniosku pomogą organom celnym identyfikować towary podejrzane o naruszenie praw własności intelektualnej oraz podejmować działania.

Strony otwierają się w nowych oknach przeglądarki:

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 22.01.2024 09:04 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 23.11.2022 15:46 Sylwia Mystkowska