Złóż deklarację o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli jesteś podatnikiem lub płatnikiem i składasz deklarację w sprawie należnych kwot podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Z usługi można skorzystać za pomocą dedykowanego formularza (VAT-14) lub kanału webservice (usługa sieciowa).

Jesteś zobowiązany do składania deklaracji VAT-14  za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pamiętaj, aby złożyć deklarację z odpowiednim wyprzedzeniem – nie czekaj na ostatni dzień terminu do złożenia deklaracji.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

Pamiętaj – musisz podpisać deklarację w sposób określony w KROKU 2.

KROK WSTĘPNY

Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz "PODSTAWOWY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Deklarację możesz również złożyć, jeśli posiadasz konto z rozszerzonym zakresem uprawnień.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Wypełnij formularz VAT-14

 1. Wybierz na PUESC formularz deklaracji VAT-14 (4) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.06.2023 [ZEFIR2]strona otwiera się w nowym oknie
 2. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.
 3. Wygeneruj dokument (deklarację) i przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

KROK 2

Podpisz deklarację

Możesz to zrobić na 2 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego.

KROK 3

Wyślij deklarację

 1. W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij deklarację.

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

UPO potwierdza, że złożyłeś deklarację w formie elektronicznej i możesz zapłacić zadeklarowany podatek tradycyjnym przelewem. Wysłana przez ciebie deklaracja będzie weryfikowana w systemie.

KROK 4

Zapłać podatek

Zapłaty podatku należy dokonać na indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy).

Więcej dowiesz się w sekcji Ile zapłacisz.

Jeżeli nabywasz wewnątrzwspólnotowo towary wymienione w art.103 ust.5aa ustawy o podatku od towarów i usług, masz obowiązek złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji o należnych kwotach podatku do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.

Jeśli jesteś płatnikiem - zarejestrowanym odbiorcą lub podmiotem prowadzącym skład podatkowy, możesz dokonać czynności związanych z wewnątrzwspólnotowym nabyciem na rzecz innego podmiotu jeśli ten spełnia poniższe warunki:

 1. posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą,
 2. jest właścicielem nabywanych wyrobów akcyzowych,
 3. posiada 
 • siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju i nabywa te wyroby akcyzowe na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju albo
 • oddział z siedzibą na terytorium kraju utworzony na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców  zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nabywa te wyroby akcyzowe na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju przez ten oddział.

Deklarację złóż do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ich zapłaty.

W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w ust. 5aa, masz obowiązek, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania kwot podatku na rachunek urzędu skarbowego właściwego w zakresie wpłat podatku akcyzowego w terminie określonym zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 103 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług.

W przypadku, gdy termin płatności podatku VAT określony zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 103 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług przypadnie na dzień wcześniejszy niż dzień wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, dokumentującej dokonanie dostawy towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, termin ten upływa w dniu następującym po dniu wystawienia tej faktury, nie później jednak niż 16 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Wybierz właściwy formularz deklaracji – kieruj się okresem, którego dotyczy składana deklaracja:

 1. Jeśli jesteś podatnikiem podatku akcyzowego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art.103 ust.5a ustawy o podatku od towarów i usług i składasz deklarację za okres od 06.2023 – wypełnij:

VAT-14 (4) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.06.2023 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art.103 ust.5a ustawy o podatku od towarów i usług.

 1. Jeśli jesteś podatnikiem podatku akcyzowego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art.103 ust.5a ustawy o podatku od towarów i usług i składasz deklarację za okres od 1.11.2019 do 31.05.2023 - wypełnij:

VAT-14 (3) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.11.2019 do 31.05.2023 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art.103 ust.5a ustawy o podatku od towarów i usług

 1. Jeśli jesteś podatnikiem podatku akcyzowego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art.103 ust.5a ustawy o podatku od towarów i usług i składasz deklarację za okres od 1.03.2017 do 31.10.2019 - wypełnij:

VAT-14 (2) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.03.2017 do 31.10.2019 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

 1. Jeśli jesteś podatnikiem podatku akcyzowego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art.103 ust.5a ustawy o podatku od towarów i usług i składasz deklarację za okres od 1.08.2016 do 28.02.2017 - wypełnij:

VAT-14 (1) ­ Deklaracja ­ obowiązuje od 01.08.2016 do 28.02.2017 [ZEFIR2]

Formularz deklaracji dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

Kanał webservice (usługa sieciowa)

Możesz przesłać komunikaty przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice, usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje. Właściwych dokumentów szukaj w sekcji "System ZEFIR2".

O wysokości podatku od towarów i usług dowiesz się z wypełnionego formularza deklaracji.

Zapłaty podatku należy dokonać na indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy).

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

Jesteś zobowiązany do składania deklaracji VAT-14 za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pamiętaj, aby złożyć deklarację z odpowiednim wyprzedzeniem – nie czekaj na ostatni dzień terminu do złożenia deklaracji.

Strony otwierają się w nowych oknach przeglądarki: 

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 22.01.2024 10:38 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 07.06.2021 15:49 Monika Damentko