Uzyskaj Wiążącą Informację Akcyzową (WIA)

Usługa skierowana jest do wszystkich zainteresowanych, którzy chcą uzyskać wiążącą informację w zakresie:

 • klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN)
  • wyrobu akcyzowego albo
  • samochodu osobowego albo
 • określenia rodzaju wyrobu akcyzowego.

Dzięki usłudze:

 • złożysz wniosek o udzielenie Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA),
 • otrzymasz decyzję WIA lub odmowę wydania WIA (w przypadku wyrobu nieakcyzowego albo pojazdu innego niż samochód osobowy w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym),
 • będziesz miał możliwość złożenia załączników do wniosku, uzupełnienia wniosku w toku postępowania, wycofania wniosku, złożenia odwołania od decyzji lub zażalenia na postanowienie za pomocą dostępnych formularzy.

Jakie korzyści uzyskasz z posiadania WIA:

 • jest to jedyna wiążąca informacja dotycząca klasyfikacji wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych lub określenia rodzaju wyrobu akcyzowego,
 • WIA ułatwia stosowanie przepisów ustawy o podatku akcyzowym,
 • WIA ułatwia relacje z organami podatkowymi,
 • WIA daje poczucie bezpieczeństwa, bowiem wiąże organy podatkowe i podmiot, na rzecz którego została wydana, w odniesieniu do wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych, wobec których czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą zostały dokonane w okresie ważności WIA.

Wniosek o WIA możesz złożyć, gdy:

 • masz wątpliwości dotyczące klasyfikacji wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego i dokonujesz albo zamierzasz dokonywać czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą albo obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy.

Usługa jest dostępna wyłącznie elektronicznie.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

Przed wypełnieniem formularza przygotuj:

 • dokumenty lub materiały, które chcesz dołączyć do wniosku – patrz KROK 1 pkt 4,
 • pełnomocnictwo szczególne podpisane podpisem elektronicznym oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa – jeśli reprezentujesz podmiot, który składa wniosek o wydanie WIA.

Sprawdź, czy potrzebujesz pełnomocnictwa i jak je dostarczyćstrona otwiera się w nowym oknie wraz z opłatą skarbową.

Uwaga! Pełnomocnikiem w sprawie może być tylko osoba fizyczna, która posiada konto na PUESC. 

Pamiętaj – musisz podpisać wniosek w sposób określony w KROKU 2.

KROK WSTĘPNY

 1. Załóż konto na PUESC, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
  Pamiętaj – wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.
 2. Podpisz wniosek rejestracyjny. Proces podpisu elektronicznego oraz stosowane metody opisane są w sekcji Elektroniczne podpisywanie dokumentów. Jeżeli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.strona otwiera się w nowym oknie

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Wypełnij formularz wniosku

 1. Wniosek możesz złożyć ze swojego indywidualnego konta.

Uwaga! Pamiętaj, że wszelka korespondencja w sprawie dotyczącej wniosku o wydanie WIA będzie zawsze kierowana na konto osoby, która podpisała i wysłała wniosek, za wyjątkiem sytuacji, kiedy w sprawie ustanowiony będzie pełnomocnik – wówczas korespondencja w sprawie kierowana będzie do pełnomocnika.

 1. Wybierz na PUESC formularz WIA-WN Wniosek o wydanie WIA [EBTI-PL2].strona otwiera się w nowym oknie
 2. Wypełnij wszystkie wymagane pola formularza. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do pól – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.

Uwaga! Pola obowiązkowe są oznaczone czerwoną gwiazdką.

 1. Dołącz wymagane dokumenty lub materiały odnoszące się do wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego, w szczególności próbki, fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta lub inne dostępne/posiadane dokumenty lub materiały umożliwiające organowi podatkowemu dokonanie właściwej klasyfikacji wyrobu akcyzowego lub samochodu osobowego albo określenie rodzaju wyrobu akcyzowego. Możesz dołączać następujące formaty plików: pdf, jpg, jpeg, doc, docx. Jeżeli w sprawie będą występować pełnomocnicy, dołącz wymagane dokumenty (PPS-1 lub PPD-1 podpisane popisem elektronicznym oraz dokumenty zapłaty).

Uwaga! O załączaniu pełnomocnictw przeczytasz w sekcji Czy potrzebujesz pełnomocnictwa i jak je dostarczyć.strona otwiera się w nowym oknie

 1. W przypadku dołączenia do wniosku próbki wyrobu i dostarczania jej na zasadach ogólnych wskaż informacje o ilości wyrobu zawartego w dostarczanej próbce oraz rodzaj opakowania.
 2. Klikając w przycisk Dodaj, możesz dodać kolejne załączniki do tego samego formularza wniosku lub kolejne pełnomocnictwa.
 3. Dokument można zapisać jako roboczy i dopiero w kolejnym kroku użyć opcji „Zakończ i utwórz dokument”. W przypadku błędów będzie można szybko poprawić wniosek, pobierając go z folderu „Dokumenty robocze”.
 4. Wybierz „Zakończ i utwórz dokument" (Uwaga! Po tym etapie nie będzie już możliwości wprowadzania żadnych zmian w dokumencie), a następnie przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki.

Jeżeli przy walidacji wniosku wyświetli się informacja o błędach, to popraw dane we wskazanych polach i wygeneruj dokument ponownie.

KROK 2

Podpisz wniosek

W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

wybierz przycisk „Podpisz”.

Wniosek możesz podpisać na trzy sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. podpisem zaufanym (profil zaufany).

KROK 3

Wyślij wniosek

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij wniosek, używając przycisku „Wyślij”.

 1. Sprawdź, czy otrzymałeś Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Przejdź do zakładki Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO.

UPO potwierdza, że złożyłeś wniosek w formie elektronicznej. Jeżeli zamiast UPO pojawi się dokument typu NPP, oznacza to błąd w formularzu i brak możliwości wysyłki. W swojej treści dokument NPP (Negatywne Potwierdzenie Przedłożenia (niepotwierdzenie przedłożenia)) zawiera przyczynę błędu. Jeżeli nie jesteś w stanie określić przyczyny błędu, zgłoś problem poprzez system Help Desk, a dokument NPP załącz do zgłoszenia.

KROK 4

Sprawdzaj stan sprawy

Decyzja WIA powinna zostać wydana w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania twojego wniosku. W tym czasie organ sprawdzi, czy można wydać decyzję WIA.

W trakcie postępowania organ może zwracać się do ciebie o informacje związane z wnioskiem:

 1. Jeśli twój wniosek nie był kompletny, otrzymasz wezwanie o jego uzupełnienie. Wtedy w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty podpisz i wyślij Urzędowe Poświadczenie Dostarczenia (UPD). Po wysyłce UPD ikona koperty zmieni kolor na zielony, a w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty bezpośrednio pod dokumentem UPD wyświetli się przesłany przez organ dokument, np.  „Wezwanie do uzupełnienia”. Zaznacz ten dokument, a następnie użyj przycisku „Podgląd dokumentu” w celu jego otwarcia. W jego treści będzie znajdował się link do pobrania pisma.
 2. W przypadku kiedy będzie konieczność przeprowadzenia badań laboratoryjnych, otrzymasz wezwanie do wpłaty zaliczki na wskazany rachunek bankowy KIS tytułem opłaty za badania laboratoryjne wyrobu objętego wnioskiem oraz wezwanie do przesłania próbek wyrobu do wskazanej jednostki badawczej albo do KIS. Wtedy w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty podpisz i wyślij Urzędowe Poświadczenie Dostarczenia (UPD). Po wysyłce UPD ikona koperty zmieni kolor na zielony, a w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty bezpośrednio pod dokumentem UPD wyświetli się dokument „Wezwanie do uzupełnienia”. Zaznacz ten dokument, a następnie użyj przycisku „Podgląd dokumentu” w celu jego otwarcia. W jego treści będzie znajdował się link do pobrania pisma.

Uwaga! Jeżeli nie uzupełnisz braków wniosku w terminie wskazanym w otrzymanym wezwaniu o jego uzupełnienie albo nie zapłacisz zaliczki za badania lub analizy w terminie określonym w wezwaniu, organ pozostawi twój wniosek bez rozpatrzenia. W takim przypadku otrzymasz postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

 1. Jeśli organ przedłuży termin rozpatrzenia twojego wniosku, otrzymasz informację o nowym terminie załatwienia sprawy. Organ wyjaśni w niej przyczynę przedłużenia. Informację tę znajdziesz w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty, gdzie pojawi się dokument „Informacja o przedłużeniu terminu na wydanie decyzji”. Zaznacz ten dokument, a następnie użyj przycisku „Podgląd dokumentu” w celu jego otwarcia.
 2. Po zakończeniu postępowania o wydanie WIA otrzymasz pismo z informacją o możliwości wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego w terminie 7 dni. Wtedy w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty podpisz i wyślij Urzędowe Poświadczenie Dostarczenia (UPD). Po wysyłce UPD ikona koperty zmieni kolor na zielony, a w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty bezpośrednio pod dokumentem UPD wyświetli się dokument „Informacja o możliwości wypowiedzenia się w sprawie”. Zaznacz ten dokument, a następnie użyj przycisku „Podgląd dokumentu” w celu jego otwarcia. W jego treści będzie znajdował się link do pobrania pisma.
 3. Jeżeli chcesz odpowiedzieć na wezwanie organu, uzupełnić wniosek o wydanie WIA lub przesłać dodatkowe wyjaśnienia w sprawie – skorzystaj z formularza WIA-SP Pismo w sprawie [EBTI-PL2].

Następnie wybierz „Zakończ i utwórz dokument”. Po poprawnym wygenerowaniu dokument zostanie zapisany w zakładce Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki, gdzie należy wykonać kolejne czynności analogicznie jak przy podpisywaniu i wysyłce wniosku o wydanie WIA.

 1. Jeżeli w trakcie prowadzonego postępowania okaże się, że twój wyrób jest wyrobem akcyzowym albo pojazd jest samochodem osobowym, otrzymasz Wiążącą Informację Akcyzową. Jeżeli twój wyrób nie jest wyrobem akcyzowym albo pojazd nie jest samochodem osobowym, otrzymasz decyzję odmawiającą wydania Wiążącej Informacji Akcyzowej, która stanowi potwierdzenie, że wyrób/pojazd będący przedmiotem wniosku nie stanowi wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego.

KROK 5

Odbierz rozstrzygnięcie

Aby sprawdzić, czy otrzymałeś decyzję WIA, odmowę wydania WIA lub inne rozstrzygnięcie kończące sprawę:

 1. Przejdź do zakładki Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty.
 2. Zaznacz, podpisz i wyślij Urzędowe Potwierdzenie Dostarczenia (UPD). Po wysyłce UPD ikona koperty zmieni kolor na zielony, a w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty bezpośrednio pod dokumentem UPD wyświetli się dokument rozstrzygnięcia. Zaznacz ten dokument, a następnie użyj przycisku „Podgląd dokumentu” w celu jego otwarcia. W jego treści będzie znajdował się link do pobrania rozstrzygnięcia.

Uwaga! Podpisanie i odesłanie UPD jest równoznaczne z doręczeniem rozstrzygnięcia.

 1. Organ przekaże ci korespondencję na konto PUESC, natomiast na podany podczas rejestracji konta adres e-mail dostaniesz tylko powiadomienie o korespondencji, którą masz na koncie PUESC do odbioru.
 2. Jeżeli nie odbierzesz rozstrzygnięcia przed upływem 14 dni od dnia przekazania korespondencji na konto PUESC, rozstrzygnięcie uznaje się za doręczone w dniu następującym po upływie 14 dni od wskazanego w dowodzie otrzymania dnia przekazania korespondencji na konto PUESC.
 3. Jeśli nie zgadzasz się z treścią otrzymanego rozstrzygnięcia, możesz złożyć od niego odwołanie bądź zażalenie.

Uwaga! Termin na złożenie odwołania wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji, w przypadku zażaleń na postanowienie termin ten wynosi 7 dni.

Jeżeli składasz wniosek w imieniu podmiotu, a twoje uprawnienie do jego złożenia nie wynika z mocy prawa, wówczas musisz posiadać stosowne pełnomocnictwo do działania w jego imieniu.

Osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu z mocy prawa to np. właściciel, prokurent samoistny, prezes zarządu czy członek zarządu uprawniony do samodzielnej reprezentacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podmiot może udzielić ci pełnomocnictwa:

 • ogólnego – wówczas jesteś uprawniony do reprezentowania podmiotu w każdej sprawie prowadzonej w danym urzędzie lub przed wszystkimi organami podatkowymi;
 • szczególnego – wówczas jesteś uprawniony do reprezentacji podmiotu w danej sprawie lub tylko do konkretnych czynności, na przykład do złożenia wniosku; w tym przypadku w treści pełnomocnictwa musi być szczegółowo opisany zakres uprawnień udzielony pełnomocnikowi, w której będziesz podmiot reprezentował;
 • do doręczeń – wówczas masz uprawnienie tylko i wyłącznie do odbioru korespondencji w danej sprawie w imieniu podmiotu oraz potwierdzania jej odbioru.

Jak dostarczyć pełnomocnictwo do sprawy

 1. Jeżeli posiadasz pełnomocnictwo szczególne lub pełnomocnictwo do doręczeń, musisz dołączyć do wniosku dokument pełnomocnictwa, z którego wynika zakres twoich uprawnień oraz skan potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej.
 2. Dołącz do wniosku pełnomocnictwo podpisane elektronicznie przez mocodawcę lub uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza.
 3. Jeżeli posiadasz pełnomocnictwo ogólne i twoje pełnomocnictwo jest zarejestrowane w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych, to wystarczy, że zaznaczysz we wniosku ten rodzaj pełnomocnictwa i uzupełnisz wymagane dane.

Wiążąca Informacja Akcyzowa (WIA) jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów, która określa:

 • klasyfikację wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) albo
 • rodzaj wyrobu akcyzowego przez opis tego wyrobu w takim stopniu szczegółowości, który jest wystarczający do określenia opodatkowania wyrobu akcyzowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów.

WIA wiąże zarówno organy podatkowe, jak i podmiot, na rzecz którego została wydana.

WIA wydawana jest na okres 5 lat i jest ważna od dnia następującego po dniu, w którym stała się ostateczna.

Okres 5 lat, na jaki jest wydawana WIA, może ulec skróceniu w wyniku jej zmiany, uchylenia albo wygaśnięcia.

Zmiana oraz uchylenie wydanej WIA może nastąpić po wszczęciu z urzędu przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w tym na żądanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, i przeprowadzeniu postępowania w przypadku wystąpienia (bądź uzasadnionego przypuszczenia wystąpienia) przesłanek powodujących jej nieprawidłowość.

W określonych przypadkach zmiana albo uchylenie WIA może nastąpić również na wniosek podmiotu, na rzecz którego WIA została wydana.

WIA wygasa z mocy prawa w sytuacji, gdy w wyniku zmian w przepisach prawa podatkowego w zakresie akcyzy odnoszących się do wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego, będących jej przedmiotem, wydana Wiążąca Informacja Akcyzowa stanie się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIA następuje z dniem wejścia w życie przepisów, z którymi WIA stała się niezgodna.

Wybierz właściwy formularz:

 1. WIA-WN Wniosek o wydanie WIA [EBTI-PL2]

Formularz wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej

 1. WIA-SP Pismo w sprawie [EBTI-PL2]

Formularz pisma składanego w celu odpowiedzi na wezwanie KIS, uzupełnienia wniosku bądź złożenia innego pisma w sprawie wiążącej informacji akcyzowej

Usługa jest bezpłatna.

W przypadku gdy do wydania rozstrzygnięcia będzie niezbędne przeprowadzenie badań, zostanie ustalony ich koszt i otrzymasz wezwanie wraz z kwotą zaliczki, którą będziesz mógł wpłacić na rachunek bankowy Krajowej Informacji Skarbowej nr:
NBP O/O Katowice 14 1010 1212 0064 6413 9120 0000.

W przypadku nadpłaty reszta zostanie do ciebie zwrócona w ciągu 30 dni od dnia zakończenia postępowania w sprawie WIA.

Jeżeli dołączasz do wniosku pełnomocnictwo szczególne lub pełnomocnictwo do doręczeń, złożenie takiego dokumentu podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek:

Urząd Miejski Bielsko-Biała
Bank PKO BP SA
04 1020 2313 0000 3502 1094 7770

Więcej informacji o WIA znajdziesz na stronie Krajowej Informacji Skarbowej w zakładce "Załatwianie spraw", w części Wydawanie wiążących informacji (strona otwiera się w nowym oknie).

Strony w serwisie ISAP (Internetowy System Aktów Prawnych) otwierają się w nowych oknach przeglądarki:

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 09.01.2024 08:07 Sylwia Mystkowska
Pierwsza publikacja: 18.12.2023 11:57 Sylwia Mystkowska