Uzyskaj graniczne dokumenty sanitarne

Usługa planowana - obecnie nie jest dostępna na PUESC

Jeżeli przywozisz żywność pochodzenia niezwierzęcego oraz materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, możesz złożyć elektronicznie wniosek o przeprowadzenie granicznej kontroli sanitarnej takich towarów.

Świadectwo wymagane do objęcia procedurą celną takich towarów uzyskasz również w formie elektronicznej.

Usługa skierowana jest do przedsiębiorców – importerów żywności pochodzenia niezwierzęcego, materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz do przedstawicieli importerów.

Przed skorzystaniem z usługi, przygotuj certyfikaty, deklaracje i wyniki badań laboratoryjnych (oraz ich tłumaczenia), które potwierdzają, że towar spełnia wymagania zdrowotne wynikające z przepisów prawa. Otrzymasz je od kontrahenta w państwie trzecim. 

Wniosek o przeprowadzenie granicznej kontroli sanitarnej złóż nie później niż na 48 godzin przed planowanym przywozem towaru, a w przypadku środków spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie nie później niż na 24 godziny przed ich przywozem.

Z usługi możesz skorzystać za pomocą dedykowanego formularza wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie granicznej kontroli sanitarnej SWW12 lub SWW13 lub kanału webservice (usługa sieciowa).

 • Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252, z 2020 r. poz. 284, 285);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10 marca 2017 r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 567);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 września 2007 r. w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 546);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej (Dz.U. Nr 272, poz. 1612).

KROK WSTĘPNY

Załóż konto

KROK 0

Zaloguj się

KROK 1

Wypełnij formularz SWW12 lub SWW13

KROK 2

Podpisz wniosek

KROK 3

Wyślij wniosek

KROK 4

Zapłać za czynności kontroli granicznej

KROK 5

Odbierz wydane rozstrzygnięcie

Pamiętaj – musisz podpisać deklarację w sposób określony w KROKU 2.

KROK WSTĘPNY

 1.  Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:

„Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

 • zgłoszenia celne,

 • Intrastat,

 • deklaracje akcyzowe,

 • zgłoszenia SENT,

 • e-DD,

 • zapotrzebowanie lub inne wnioski na banderole,

 • i obsługiwać firmę w TAX FREE,

 • wnioski i inne dokumenty.”

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość

 1. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj firmę - uzyskaj numer EORI.

Uwaga! Twoja firma musi być zarejestrowane w obszarze cła i posiadać numer EORI. Pamiętaj o zaznaczeniu uprawnień do jednego lub więcej systemów AIS-ICS, AIS-Import, AES, lub NCTS2.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana.

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień lub usuń dane firmy.

 1. Powiąż osobę z firmą – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmą.

Wniosek może złożyć tylko osoba fizyczna bezpośrednio powiązana z firmą, tj. właściciel, pracownik bądź pełnomocnik firmy. Pracownik agencji celnej będzie mógł złożyć wniosek tylko wtedy, kiedy powiąże się bezpośrednio z firmą.

Z upoważnienia udzielonego pełnomocnikowi lub z oświadczenia złożonego przez pracodawcę dla pracownika musi jednoznacznie wynikać, że pełnomocnik/ pracownik posiada uprawnienie szczególne „nazwa uprawnienia".

KROK 0

 1.  Zaloguj się na PUESC.
 2. Wybierz kontekst firmy, dla której chcesz złożyć wniosek.

KROK 1

Wypełnij wniosek SWW12 lub SWW13

 1. Wybierz na PUESC formularz wniosku SWW12 lub SWW13
 2. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.
 3. Wygeneruj dokument (wniosek) i przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki.

KROK 2

Podpisz wniosek

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. profilem zaufanym ePUAP

KROK 3

Wyślij wniosek

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

UPO potwierdza, że złożyłeś wniosek w formie elektronicznej..

 1. Złożony dokument (wniosek) w zakładce

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

w kolumnie „Status ePłatności” uzyska status „Do zapłaty”.

KROK 4

Zapłać za czynności kontroli granicznej

Możesz to zrobić na 2 sposoby:

 1. za pomocą ePłatności:
 • sprawdź, czy złożony dokument (wniosek) w zakładce

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

uzyskał „Status ePłatności” „Do zapłaty”,

 • wybierz przycisk [ZAPŁAĆ],
 • odśwież ekran i sprawdź, czy status dokumentu w kolumnie „Status ePłatności”

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

zmienił się na „Transakcja zrealizowana”– może to potrwać około 60 sekund.

UWAGA! Opłata online zostanie powiększona o prowizję w wysokości 59 gr.

 1. przelewem tradycyjnym. 

Opłat za dokonanie granicznej kontroli możesz również dokonać w serwisie Single Window:

 1. wybierz zakładkę „Moje sprawy i dokumenty” w SW,
 2. wybierz sprawę, którą chcesz opłacić,
 3. użyj przycisku „Przejdź do e-płatności”.

Więcej dowiesz się w sekcji Ile zapłacisz

KROK 5

Odbierz rozstrzygnięcie

W serwisie Single Window, po wybraniu sprawy, w której składałeś wniosek, będziesz mógł zobaczyć wydane rozstrzygnięcie – znajdziesz je w zakładce danej sprawy.

 

Przywożona z państw trzecich żywność pochodzenia niezwierzęcego oraz materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością podlegają granicznej kontroli sanitarnej. Listę przejść granicznych, na których przeprowadzana jest graniczna kontrola sanitarna (strona otworzy się w nowym oknie) znajdziesz na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Towary, które takiej kontroli podlegają, znajdziesz w wykazie Ministra Zdrowia (strona otworzy się w nowym oknie).

Wydane świadectwo będziesz mógł wykorzystać w zgłoszeniu celnym. W polu 44 zgłoszenia wpisz jego akronim: 7P02 oraz numer. Świadectwo zostanie automatycznie sprawdzone w Systemie Informacyjnym Skarbowo-Celnym (SISC) w ramach realizacji usługi w zakresie przywozu towarów.

Świadectwo możesz wydrukować, ale nie musisz przynosić go do urzędu celno-skarbowego.

Jeżeli zgłaszasz towar partiami, serwis Single Window odpowiednio zmieni saldo towaru. Aby sprawdzić stan salda w Single Window, wybierz zakładkę „Bilansowanie”, a w niej sprawę, w której chcesz sprawdzić stan salda.

Jeśli twój towar wymaga kontroli więcej niż jednej inspekcji granicznej, to w serwisie Single Window możesz zawnioskować o skoordynowanie kontroli. Wtedy twój towar zostanie skontrolowany w jednym miejscu i czasie przez wszystkie służby i inspekcje.

Aby skorzystać ze skoordynowanych kontroli przy wypełnianiu formularza wniosku o kontrolę graniczną, wskaż proponowane przez ciebie miejsce i czas takiej kontroli. To samo miejsce i czas podaj we wnioskach o kontrolę graniczną, jakie skierujesz do pozostałych inspekcji.

W serwisie Single Window sprawdzisz informację o uzgodnionym czasie i miejscu kontroli towaru (wybierz sprawę, w której ma miejsce koordynacja) oraz status koordynowanych kontroli (wybierz z menu zakładkę „Koordynacje kontroli”).

 • Kanał webservice (usługa sieciowa)

Możesz przesłać komunikaty przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice, usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje. Właściwych dokumentów szukaj w sekcji „Single Window”.

Krajowa Administracja Skarbowa nie pobiera opłat za korzystanie z serwisu Single Window.

Opłaty za czynności podejmowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną w ramach granicznej kontroli sanitarnej określa Minister Zdrowia w drodze rozporządzenia (strona otwiera się w nowym oknie).

Opłat na rzecz Inspekcji sanitarnej możesz dokonać przelewem na konto inspekcji – w tym celu skontaktuj się z właściwą jednostką inspekcji sanitarnej. Opłat możesz dokonać także korzystając z szybkich płatności online.

Wnioski o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej podlegają opłacie skarbowej. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy dla jednostki Inspekcji Sanitarnej, która dokonuje kontroli granicznej. Opłatę skarbową można wnieść przelewem na kontro właściwego organu lub w kasie tego organu. Opłaty skarbowej nie można wnieść online w serwisie Single Window. Stawki opłat skarbowych znajdziesz w ustawie o opłacie skarbowej (strona otwiera się w nowym oknie).

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

Jeśli jesteś osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i problemy techniczne nie pozwolą ci złożyć deklaracji elektronicznie, przekaż ją w formie papierowej. Rozstrzygnięcie otrzymasz w tej samej formie. Do złożenia deklaracji papierowej w urzędzie będzie ci potrzebny wzór deklaracji do wydruku – znajdziesz go w części Przydatne linki.Wypełnij formularz i złóż go we właściwym urzędzie skarbowym.

W okresie pilotażu produkcyjnego usługa nie jest wspierana.

W przygotowaniu