Uzyskaj graniczne dokumenty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Usługa zostanie udostępniona w terminie późniejszym, o czym poinformujemy komunikatem w Aktualnościach.

Jeżeli importujesz/eksportujesz artykuły rolno-spożywcze, w tym świeże owoce i warzywa, możesz złożyć elektronicznie wniosek do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) o przeprowadzenie granicznej kontroli jakości handlowej tych produktów i otrzymać wymagane dokumenty.

Usługa skierowana jest do przedsiębiorców oraz ich przedstawicieli, którzy:

 • przywożą artykuły rolno-spożywcze z zagranicy (z państw trzecich z wyłączeniem państw członkowskich EFTA, tj.: Islandii, Liechtenstein, Norwegii i Szwajcarii),
 • przywożą produkty rolnictwa ekologicznego lub produkty w okresie konwersji,
 • przywożą/wywożą świeże owoce i warzywa objęte wymaganiami norm handlowych UE do/z zagranicy (z państw trzecich bez wyłączeń).

Opis funkcjonalności serwisu Single Window znajduje się w sekcji Co załatwisz w serwisie Single Window.

Dzięki usłudze:

 • upewnisz się, że twój wniosek jest kompletny,
 • szybko uzupełnisz brakujące dane lub załączniki,
 • uzyskasz świadectwo zgodności z normami handlowymi UE dla świeżych owoców i warzyw oraz bananów lub protokół kontroli dla pozostałych towarów,
 • otrzymasz dane, które będziesz mógł wykorzystać przy składaniu elektronicznego zgłoszenia celnego,
 • nie będziesz musiał przedkładać papierowej formy świadectwa/protokołu podczas dokonywania odprawy celnej,
 • jeśli zgłaszasz towar partiami – będziesz mógł sprawdzić stan wykorzystania swojego świadectwa/protokołu i zobaczyć saldo odprawionych partii towaru.

Z usługi skorzystasz za pomocą formularzy lub kanału webservice (usługa sieciowa).

Przed skorzystaniem z usługi przygotuj dokumenty, tj.: atesty jakościowe, certyfikaty jakości, umowy, deklaracje, wyniki badań laboratoryjnych (oraz ich tłumaczenia), które dotyczą jakości handlowej towaru.

Otrzymasz je od kontrahenta w państwie trzecim.

Sugerowany termin złożenia wniosku o przeprowadzenie granicznej kontroli jakości handlowej to co najmniej 48 godzin przed planowanym przywozem towaru. Pamiętaj – wniosek musisz podpisać w sposób określony w KROKU 3.

KROK WSTĘPNY

Zarejestruj się do usług Single Window – zobacz, jak to zrobić w opisie Rejestracja do usług Single Window dla klientów.

KROK 0

 1. Zaloguj się na PUESC.
 2. Wybierz kontekst firmy, dla której chcesz złożyć wniosek.
 3. Wybierz z głównego menu portalu zakładkę Single Window.

KROK 1

Wybierz wniosek o przeprowadzenie granicznej kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

 1. W serwisie Single Window wybierz zakładkę Nowy wniosek.

 2. Spośród wniosków, które zobaczysz po wybraniu zakładki Nowy wniosek, wybierz:

 • SWW05 Zgłoszenie do kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy lub dopuszczenia do obrotu produktów rolnictwa ekologicznego przywożonych z kraju trzeciego/ Zgłoszenie do kontroli (na produkty ekologiczne),

 • SWW06 Zgłoszenie wywozu świeżych owoców i warzyw do krajów trzecich,

 • SWW08 Zgłoszenie przywozu świeżych owoców i warzyw z krajów trzecich,

 • SWW10 Zgłoszenie do kontroli jakości handlowej świeżych bananów.

Otwórz go, klikając dwukrotnie na jego nazwę lub za pomocą przycisku akcji Otwórz.

KROK 2

Wypełnij formularz

 1. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, wybierając ikonę (przycisk) „i”.
 2. W dowolnym momencie możesz zapisać formularz, aby później do niego powrócić.
 3. Wniosek, który zapisałeś, ale którego jeszcze nie wysłałeś, znajdziesz w serwisie Single Window w zakładce Sprawy i dokumenty | Robocze.
 4. Jeśli chcesz dołączyć do wniosku załączniki (np. skany posiadanych dokumentów) – możesz to zrobić, korzystając z sekcji Załączniki.

KROK 3

Podpisz i wyślij wniosek

 1. Aby podpisać i wysłać wniosek, skorzystaj z przycisku Wyślij.
  Możesz podpisać wniosek na 3 sposoby:

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

 • podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,

 • profilem zaufanym.

 1. Wysłany wniosek możesz zobaczyć:
 • w serwisie Single Window w zakładce Sprawy i dokumenty | W toku,

 • na portalu PUESC w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty.

Pamiętaj! Serwis Single Window jest odrębnym serwisem PUESC – w nim będziesz mógł skorzystać z takich funkcjonalności dotyczących wniosków, które nie są dostępne na portalu PUESC. Swój wysłany wniosek możesz również sprawdzić na PUESC, jednak na portalu nie odczytasz aktualnego, właściwego dla Single Window statusu swojego wniosku.

KROK 4

Sprawdzaj stan sprawy

 1. O stanie sprawy poinformują cię statusy.
 2. Opis statusów przeczytasz w sekcji Co załatwisz w serwisie Single Window w części zatytułowanej Statusy wniosków i spraw.
 3. Postępuj odpowiednio do statusu.

KROK 5

Odbierz rozstrzygnięcie

Wydane przez inspekcję rozstrzygnięcie znajdziesz w serwisie Single Window:

 • dla spraw, dla których będzie wydane więcej niż jedno rozstrzygnięcie - w zakładce Sprawy i dokumenty | Rozstrzygnięcia,
 • dla spraw, w których inspektor zakończył obsługę twojego wniosku - w zakładce Sprawy i dokumenty | Zakończone.

Sprawę, w której wydane zostało rozstrzygnięcie, znajdziesz również w serwisie Single Window w zakładce Sprawy i dokumenty | Wszystkie.

UWAGA!

Ponieważ w obiegu prawnym występować będą dokumenty wydane przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) przed dniem udostępnienia usługi, w okresie przejściowym należy posługiwać się odpowiednimi poniższymi akronimami typów dokumentów, które odnoszą się do odprawy celnej produktów podlegających kontroli jakości handlowej lub kontroli zgodności z normami handlowymi.

W przypadku wydania dokumentów w formie papierowej wpisujesz w polu 44 zgłoszenia poniższe akronimy wraz z numerem:

 • 7P01 - dokumenty wymagane w obrocie z krajami trzecimi na podstawie przepisów o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (wydane poza Single Window),
 • 7P17 - dokumenty wymagane w obrocie z krajami trzecimi na podstawie przepisów o kontroli zgodności z normami handlowymi (wydane poza Single Window).

W przypadku wydania dokumentów elektronicznych w systemie Single Window wpisujesz w polu 44 zgłoszenia poniższe akronimy wraz z numerem:

 • 7P55 - dokumenty wymagane w obrocie z krajami trzecimi na podstawie przepisów o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (wydane w Single Window),

 • 7P56 - dokumenty wymagane w obrocie z krajami trzecimi na podstawie przepisów o kontroli zgodności z normami handlowym (wydane w Single Window),

 • 7P57 – informacja o odstąpieniu od kontroli na podstawie wyników analizy ryzyka - art. 13 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011,

 • 7P58 wyłącznie w procedurze wywozu - zezwolenie na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw – art. 12 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011.

Numery do wpisania znajdziesz w polu „Numer rozstrzygnięcia” w sekcji Nagłówek „Rozstrzygnięcia” w Single Window. System obsługujący zgłoszenia celne automatycznie sprawdzi, czy świadectwo zostało wydane przez inspektora. Nie trzeba przynosić świadectwa do oddziału celnego.

Niezależnie od powyższego niektóre rozstrzygnięcia wydane w systemie mogą wymagać podpisu osoby uczestniczącej w kontroli na wersji papierowej stanowiącej dokumentację sprawy wojewódzkiego inspektoratu jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (WIJHARS). Po przeprowadzonej kontroli inspektor WIJHARS może żądać złożenia podpisu na wygenerowanym z systemu dokumencie.

W przypadku świeżych owoców i warzyw eksportowanych w zależności od wymagań  kraju trzeciego – możesz potrzebować dokumentu w wersji papierowej. W takiej sytuacji należy dokonać wydruku z systemu (wydruk dokumentu elektronicznego) lub zwrócić się do WIJHARS o wydanie dokumentu w wersji papierowej.

Przywożone z zagranicy artykuły rolno-spożywcze powinny być poddane granicznej kontroli jakości handlowej. Kontrola ta może odbyć się na wyznaczonych przejściach granicznych oraz w oddziałach lub miejscach wyznaczonych na terenie działania wojewódzkich inspektorów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Listę przejść granicznych, na których przeprowadzana jest graniczna kontrola jakości handlowej, znajdziesz w wykazie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (strona otwiera się w nowym oknie).

Towary, które takiej kontroli podlegają, znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18.01.2013 r. (strona otwiera się w nowym oknie).

W przypadku świeżych owoców i warzyw objętych wymaganiami norm handlowych UE wywożonych do krajów trzecich kontrole mogą odbywać się również np. u przedsiębiorcy. Informację o owocach i warzywach objętych normami i podlegających kontroli znajdziesz na stronie IJHARS - Normy handlowe (strona otwiera się w nowym oknie).

W przypadku produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji szczegółowe informacje znajdziesz na stronie IJHARS - Import produktów ekologicznych w produktów w okresie konwersji (strona otwiera się w nowym oknie).

Należy pamiętać, że kontrole graniczne produktów ekologicznych przeprowadza się niezależnie od ilości i rodzaju produktów.

Produkty ekologiczne mogą być objęte także innymi kontrolami w zależności od rodzaju produktu (np. kontrolą w zakresie jakości handlowej czy kontrolą, weterynaryjną, jeśli produkt ekologiczny jest pochodzenia zwierzęcego itp.).

Przygotowaliśmy kanał niewizualny, który daje możliwość wysyłania wniosków przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice, usługa sieciowa). Funkcjonalność ta umożliwia klientom obsługę spraw za pomocą dedykowanego oprogramowania. Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi, w tym specyfikację publiczną XML, znajdziesz w zakładce USŁUGI SIECIOWE na podstronie "System PKWD-SINGLE WINDOW". Dokumentacja ta może stanowić podstawę do rozpoczęcia procesu wytwórczego w odniesieniu do aplikacji klienckich. Uwagi do specyfikacji należy przekazywać na adres e-mail: biuro.sw.ias.szczecin@mf.gov.pl z wykorzystaniem dedykowanego formularza „PKWD-Single Window_Formularz uwag do specyfikacji komunikatów” dostępnego w zakładce USŁUGI SIECIOWE.

Usługa jest bezpłatna w serwisie Single Window.

Opłaty za czynności podejmowane przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w ramach granicznej kontroli jakości handlowej określa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (strona otwiera się w nowym oknie) w drodze rozporządzenia.

Opłaty poniesiesz za czynności przeprowadzane w ramach granicznej kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, jeżeli w jej wyniku stwierdzono, że artykuły rolno-spożywcze nie odpowiadają wymaganiom w zakresie jakości handlowej wynikającym z przepisów o jakości handlowej lub wymaganiom dodatkowym zadeklarowanym przez producenta. Opłaty na rzecz IJHARS możesz dokonać przelewem na konto bankowe, odpowiednio Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów-Rolno-Spożywczych albo Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w terminie 30 dni od dnia doręczenia informacji o sposobie wyliczenia tej opłaty - w tym celu skontaktuj się z właściwą jednostką inspekcji. Opłat możesz dokonać także, korzystając z szybkich płatności online.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, gdy złożenie wniosku w formie elektronicznej nie może zostać odłożone w czasie, przekaż do właściwego organu wniosek wraz z załącznikami w formie papierowej. Rozstrzygnięcie otrzymasz w tej samej formie.

Strony otwierają się w nowych oknach przeglądarki:

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 24.06.2024 14:11 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 14.06.2024 11:16 Monika Damentko