Uzyskaj graniczne dokumenty dotyczące środków ochrony roślin

Jeśli planujesz wprowadzenie na terytorium kraju środków ochrony roślin (w celu przemieszczania lub składowania) przeznaczonych do stosowania w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim, musisz złożyć stosowną informację do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN).

Usługa skierowana jest do przedsiębiorców, którzy zamierzają wprowadzać środek ochrony roślin na terytorium kraju oraz do ich przedstawicieli.

Opis funkcjonalności serwisu Single Window znajduje się w sekcji Co załatwisz w serwisie Single Window.

Dzięki usłudze:

 • upewnisz się, że twój wniosek jest kompletny,
 • szybko uzupełnisz brakujące dane lub załączniki,
 • uzyskasz opinię WIORiN do informacji o zamiarze wprowadzenia środków ochrony roślin na terytorium RP (SWR09) bądź decyzję zakazującą wprowadzenia środków ochrony roślin na terytorium RP (SWR22),
 • otrzymasz dane, które będziesz mógł wykorzystać przy składaniu elektronicznego zgłoszenia celnego.

Z usługi skorzystasz za pomocą formularza.

KROK WSTĘPNY

Zarejestruj się do Single Window

KROK 0

Zaloguj się

KROK 1

Wybierz wniosek "Informacja o zamiarze przywozu środków ochrony roślin"

KROK 2

Wypełnij formularz

KROK 3

Podpisz i wyślij wniosek

KROK 4

Sprawdzaj stan sprawy

KROK 5

Odbierz rozstrzygnięcie

Poinformuj o zamiarze wprowadzenia środka ochrony roślin na terytorium Polski wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na miejsce wprowadzenia tych środków, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem planowanego ich wprowadzenia.

Pamiętaj – informację musisz podpisać w sposób określony w KROKU 3.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY

Zarejestruj się do usług Single Window – zobacz, jak to zrobić w opisie Rejestracja do usług Single Window dla klientów.strona otwiera się w nowym oknie

KROK 0

 1. Zaloguj się na PUESC.
 2. Wybierz kontekst firmy, dla której chcesz złożyć wniosek.
 3. Wybierz z głównego menu Single Window.

KROK 1

Wybierz wniosek "Informacja o zamiarze przywozu środków ochrony roślin"

 1. W serwisie Single Window wybierz zakładkę Nowy wniosek.
 2. Spośród wniosków, które zobaczysz po wybraniu zakładki Nowy wniosek, wybierz Informacja o zamiarze przywozu środków ochrony roślin.
 3. Otwórz go, klikając dwukrotnie na jego nazwę lub za pomocą przycisku akcji Otwórz.

KROK 2

Wypełnij formularz

 1. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, wybierając ikonę (przycisk) „i”.
 2. W dowolnym momencie możesz zapisać formularz, aby później do niego powrócić.
 3. Wniosek, który zapisałeś, ale którego jeszcze nie wysłałeś, znajdziesz w serwisie Single Window w zakładce Sprawy i dokumenty | Robocze.
 4. Jeśli chcesz dołączyć do wniosku załączniki (np. skany posiadanych dokumentów) – możesz je dołączyć, korzystając z sekcji Załączniki.

KROK 3

Podpisz i wyślij wniosek

 1. Aby podpisać i wysłać wniosek, skorzystaj z przycisku Wyślij.
  Możesz podpisać wniosek na 3 sposoby:
  1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
  3. profilem zaufanym.
 2. Wysłany wniosek możesz zobaczyć:
 • w serwisie Single Window w zakładce Sprawy i dokumenty | W toku,
 • na portalu PUESC w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty.

Pamiętaj! Serwis Single Window jest odrębnym serwisem PUESC – w nim będziesz mógł skorzystać z takich funkcjonalności dotyczących wniosków, które nie są dostępne na portalu PUESC. Swój wysłany wniosek możesz również sprawdzić na PUESC, jednak na portalu nie odczytasz aktualnego, właściwego dla Single Window statusu swojego wniosku.

KROK 4

Sprawdzaj stan sprawy

 1. O stanie sprawy poinformują cię statusy.
 2. Opis statusów przeczytasz w sekcji Co załatwisz w serwisie Single Windowstrona otwiera się w nowym oknie, w części zatytułowanej Statusy wniosków i spraw.
 3. Postępuj odpowiednio do statusu.

 

KROK 5

Odbierz rozstrzygnięcie

Wydane przez inspekcję rozstrzygnięcie znajdziesz w serwisie Single Window:

 • dla spraw, dla których będzie wydane więcej niż jedno rozstrzygnięcie w zakładce Sprawy i dokumenty |  Rozstrzygnięcia,
 • dla spraw, w których inspektor zakończył obsługę twojego wniosku, w zakładce Sprawy i dokumenty |  Zakończone.

Sprawę, w której wydane zostało rozstrzygnięcie, znajdziesz również w serwisie Single Window w zakładce Sprawy i dokumenty | Wszystkie.

UWAGA!

Wydaną opinię WIORiN będziesz mógł wykorzystać w zgłoszeniu celnym. W polu 44 zgłoszenia wpisz jej akronim 7P38 oraz numer opinii. Numer znajdziesz w polu „Numer opinii” w sekcji Nagłówek opinii (Rozstrzygnięcia) w Single Window. System obsługujący zgłoszenia celne automatycznie sprawdzi, czy twoja opinia została wydana przez inspektora. Nie musisz przynosić go do urzędu celno-skarbowego.

W przypadku gdy uzyskasz ww. opinię poza systemem Single Window, w polu 44 zgłoszenia wpisz akronim 7P39 oraz numer opinii.

Przedsiębiorca, który zamierza dokonać wprowadzenia środków ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu ich składowania lub przemieszczania, jest obowiązany na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej poinformować o zamiarze wprowadzenia tych środków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wprowadzenia tych środków w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem planowanego ich wprowadzenia.

Środki ochrony roślin muszą być dopuszczone do obrotu lub stosowania w państwie przeznaczenia.

W chwili obecnej z usługi skorzystasz za pomocą formularza. Kanał webservice (usługa sieciowa) jest w trakcie przygotowywania. Po udostępnieniu kanału będziesz mógł przesyłać komunikaty (wnioski) przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice, usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje w sekcji System PKWD-SINGLE WINDOW.

Za złożenie informacji o zamiarze wprowadzenia na teren RP środków ochrony roślin WIORiN nie pobiera opłat.

Krajowa Administracja Skarbowa nie pobiera opłat za korzystanie z serwisu Single Window.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, gdy złożenie wniosku w formie elektronicznej nie może zostać odłożone w czasie, przekaż do właściwego organu wniosek wraz z załącznikami w formie papierowej. Rozstrzygnięcie otrzymasz w tej samej formie.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

UWAGA! Wsparcie telefoniczne jest świadczone wyłącznie w zakresie zakładania konta na PUESC, rejestracji firmy oraz powiązania osoby z firmą na potrzeby korzystania z usługi.

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco, maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do 4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
 • Obsługa wniosków, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.
 1. Czy wniosek po wypełnieniu od razu wysyłamy, nie wymaga on podpisu celnego ani żadnego innego?
  Wniosek należy podpisać podpisem elektronicznym - kwalifikowanym, profilem zaufanym lub certyfikatem celnym.
 2. Czy do składania wniosków konieczne jest dodatkowe upoważnienie od importera na PUESC?
  System Single Window nie zmienia zasad kontroli.
  Wymagalność pełnomocnictw nie zmienia się i zachowuje dotychczasową formę. Agencja celna nie musi posiadać dodatkowego upoważnienia do składania wniosków do Inspekcji w systemie Single Window na portalu PUESC. Nowe e-usługi w ramach Single Window skierowane są do przedsiębiorców/importerów oraz do przedstawicieli importerów.
  Aby z nich skorzystać, wystarczy mieć konto na PUESC oraz posiadać powiązanie z podmiotem (agencją celną, firmą) mającym uprawnienia do co najmniej jednego z systemów celnych (AIS-ICS, AIS-Import, AES, NCTS2). Proszę pamiętać, aby po zalogowaniu na PUESC, a przed wybraniem z głównego menu „Single Window”, przełączyć się w kontekst powiązanego podmiotu. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w sekcji Rejestracja do usług Single Window dla klientów.
 3. Czy przez system Single Window można również składać wnioski o świadectwa do wywozu?
  Tak, w przypadku świadectw sanitarnych, wydawanych na podstawie przepisów krajowych, możecie Państwo również składać „Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej środka spożywczego/materiału lub wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością” do wywozu. Wówczas w Nagłówku wniosku w polu „Rodzaj procedury” wybieracie wywóz.
 4. Czy w wysłanym wniosku można dokonać zmiany, czy trzeba taki wniosek anulować?
  Wniosek można zapisać przed wysłaniem i dokładnie sprawdzić. Po wysłaniu klient może anulować wniosek. Jeżeli inspektor uzna wniosek za niekompletny, wniosek będzie można uzupełnić i wysłać ponownie.
 5. Czy wprowadzający do obrotu to zawsze podmiot wypełniający wniosek? Jeśli tak, to co w sytuacji, gdy podmiot wypełniający wniosek jest tylko odbiorcą towaru.
  Osobą wypełniającą wniosek może być dowolna osoba posiadająca powiązanie z firmą na PUESC. Odbiorca towaru może złożyć wniosek, ale musi podać dane wprowadzającego towar.
 6. Czy system TRACES.NT nadal będzie obowiązywał? Czy w dwóch systemach będziemy musieli zgłaszać ładunek?
  Wdrożenie krajowego Single Window nie zmienia obowiązków w zakresie systemu TRACES.NT i obowiązków wynikających z przepisów Unii Europejskiej (UE). Oba systemy będą wykorzystywane niezależnie. TRACES.NT dotyczy dokumentów wydawanych w oparciu o przepisy UE, natomiast Single Window krajowych. Pracują Państwo zatem w jednym systemie: albo TRACES, albo Single Window, w zależności od tego, czy kontrola wynika z przepisów unijnych czy krajowych.
 7. Czy można wysłać korektę wniosku przed jego rozpatrzeniem?
  W systemie nie ma funkcji korekty. Wniosek można anulować i wysłać jeszcze raz, poprawiony. W tym celu można skorzystać z funkcji "duplikuj".
 8. Kiedy planowane jest wygaszenie programu Porty24?
  Wdrożenie Single Window nie zmienia realizacji czynności w innych systemach, więc postępują Państwo według dotychczasowych zasad. Single Window zmienia jedynie formę wymiany informacji i danych z wersji papierowej na elektroniczną. W dalszym ciągu należy korzystać z lokalnej aplikacji SKK Porty24. Po integracji z wszystkimi inspekcjami w Single Window podjęta zostanie decyzja o dalszym użytkowaniu innych systemów realizujących podobne funkcje.
 9. Czy dostęp do wniosków/rozstrzygnięć ma tylko osoba, która składa wniosek? Co w okresie urlopowym, czy w przypadku innych nieobecności?
  Dostęp do wniosków mają wszyscy pracownicy firmy, nie ma ograniczenia do osób.
 10. Rozmiar 6 MB na dokumenty, czy to nie jest za mało?
  Jest to rozmiar, który jest maksymalnym dopuszczalnym do przekazywania pomiędzy systemami (np. do podpisu przez e-PUAP). W systemie Single Window zastosowano kompresję online załączników, tzn. duże pliki graficzne będą kompresowane po załączeniu.
 11. Czy konieczne będzie odebranie decyzji w formie papierowej po wydaniu rozstrzygnięcia (tak jak ma to miejsce w przypadku decyzji sanepidu)?
  Odbiór wersji papierowej nie jest zależny od systemu Single Window, ale od regulacji organizacyjnych jednostek inspekcji.
 12. Czy korzystanie z systemu Single Window jest obligatoryjne w celu poinformowania o zamiarze wprowadzenia na terytorium RP środków ochrony roślin?
  Nie ma obowiązku korzystania z systemu Single Window. Zachęcamy do przejścia na formę elektroniczną obsługi przesyłek wymagających granicznej kontroli środków ochrony roślin. Korzystanie z elektronicznej formy dokumentacji znacznie usprawnia proces obsług towarów, jednocześnie obniżając koszty i czas, który wynikał z konieczności przedstawiania dokumentacji w formie papierowej.
 13. Czy trzeba składać w wybranej inspekcji zamiar przejścia na formę elektroniczną?
  Nie trzeba. Od momentu uruchomienia danego typu wniosku można go wypełniać i składać przez system Single Window.
 14. Czy jest potrzeba nadawania dodatkowych uprawnień na poziomie pracownik-firma, aby korzystać z Single Window?
  Pracownik powiązany z firmą, który jest upoważniony do któregokolwiek z systemów celnych dostępnych na PUESC, może uruchomić Single Window. Nie ma dodatkowych odrębnych uprawnień.
 15. Czy posiadanie konta na PUESC przez danego pracownika jest dla inspekcji jednoznaczne z upoważnieniem tej osoby do reprezentowania firmy, czy też trzeba przedstawiać takie pełnomocnictwo jako załącznik?
  System Single Window nie zmienia zasad kontroli. Wymagalność pełnomocnictw nie zmienia się i zachowuje dotychczasową formę. Przykładowo z informacji otrzymanej z Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynika, że można załączyć skan pełnomocnictwa do wniosku. W przypadku środków ochrony roślin przyjmuje się, że podmiot składa informację o zamiarze wprowadzenia na terytorium RP środków ochron roślin przeznaczonych do stosowania w innych państwach we własnym imieniu, chyba że posiada upoważnienie stanowiące inaczej. W takim wypadku należy je załączyć do wniosku.
 16. Czy załączone dokumenty, np. certyfikaty, badania, muszą być potwierdzone za zgodność/podpisane elektronicznie?
  Zasadniczo nie jest wymagane potwierdzanie dokumentów. Jedynym wyjątkiem jest przypadek, gdy wniosek do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, złożony w systemie Single Window, został podpisany podpisem elektronicznym i posiada w sekcji „Załączniki" dokumenty, opatrzone podpisem wnioskodawcy „Za zgodność z oryginałem". W takiej sytuacji organy inspekcji nie będą wymagać dostarczenia papierowej wersji (oryginału). W przypadku gdy organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej powezmą jakiekolwiek wątpliwości, mogą zażądać dostarczenia oryginałów konkretnych dokumentów do wglądu. Wówczas zgłaszający jest zobowiązany takie dokumenty dostarczyć w oryginale, poza systemem Single Window. W przypadku składania informacji o zamiarze wprowadzenia na terytorium RP środków ochron roślin przeznaczonych do stosowania w innych państwach mogą być dołączane kopie dokumentów potwierdzające dopuszczenie wprowadzanych środków ochrony roślin do obrotu lub stosowania w państwach przeznaczenia.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 10 październik 2022 07:58 Sylwia Mystkowska
Pierwsza publikacja: 09 lipiec 2021 15:49 Piotr Wróbel
Komórka odpowiedzialna: Departament Ceł MF