Uzyskaj graniczne dokumenty dotyczące rybołówstwa

Jeżeli chcesz przywieźć do Unii Europejskiej produkty rybołówstwa, powinieneś mieć zatwierdzone świadectwo połowowe. Sprawdzenie świadectwa i jego zatwierdzenie odbywa się na wniosek. Możesz złożyć elektronicznie wniosek o sprawdzenie i zatwierdzenie świadectwa połowowego. W tym przypadku zatwierdzenie uzyskasz również w formie elektronicznej.

Usługa skierowana jest do przedsiębiorców – importerów produktów rybołówstwa oraz do przedstawicieli importerów.

Opis funkcjonalności serwisu Single Window znajduje się w sekcji Co załatwisz w serwisie Single Window.

Dzięki usłudze:

 • upewnisz się, że twój wniosek jest kompletny,
 • szybko uzupełnisz brakujące dane lub załączniki,
 • uzyskasz zatwierdzenie świadectwa połowowego,
 • otrzymasz dane, które będziesz mógł wykorzystać przy składaniu elektronicznego zgłoszenia celnego.

Z usługi skorzystasz za pomocą formularzy lub kanału webservice (usługa sieciowa).

KROK WSTĘPNY

Zarejestruj się do Single Window

KROK 0

Zaloguj się

KROK 1

Wybierz wniosek o weryfikację świadectwa połowowego SWW18

KROK 2

Wypełnij formularz

KROK 3

Podpisz i wyślij wniosek

KROK 4

Sprawdzaj stan sprawy

KROK 5

Odbierz rozstrzygnięcie

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

Aby złożyć wniosek o sprawdzenie i zatwierdzenie świadectwa połowowego, musisz mieć:

 • prawidłowo wypełnione świadectwo połowowe zatwierdzone przez organ państwa bandery, uzupełnione przez importera, lub
 • kopię świadectwa połowowego, której musi towarzyszyć uwiarygodnione urzędowo oświadczenie zakładu przetwórczego w innym kraju trzecim niż państwo bandery statku dokonującego połowów produktów rybołówstwa, wymienionych w świadectwie połowowym.

Wniosek złóż co najmniej na 3 dni robocze przed przewidywanym terminem przywozu towarów.

Jeżeli przywozisz produkty rybołówstwa drogą morską – złóż wniosek do Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego (GIRM). Jeżeli przywozisz produkty rybołówstwa przez inne przejścia graniczne (drogowe, kolejowe albo lotnicze) – złóż wniosek do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W przypadku GIRM właściwy ośrodek zamiejscowy, do którego należy złożyć wniosek, znajdziesz na stronie Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiegostrona otwiera się w nowym oknie.

Pamiętaj – wniosek musisz podpisać w sposób określony w KROKU 3.

Uwaga! Jeżeli masz świadectwo połowowe tylko w formie papierowej, musisz dostarczyć je do GIRM.

KROK WSTĘPNY

Zarejestruj się do usług Single Window – zobacz, jak to zrobić w opisie Rejestracja do usług Single Window dla klientów.strona otwiera się w nowym oknie

KROK 0

 1. Zaloguj się na PUESC

 2. Wybierz kontekst firmy, dla której chcesz złożyć wniosek.
 3. Wybierz z głównego menu Single Window.

KROK 1

Wybierz wniosek o weryfikację świadectwa połowowego SWW18

 1. W serwisie Single Window, wybierz zakładkę Nowy wniosek.
 2. Spośród wniosków, które zobaczysz po wybraniu zakładki Nowy wniosek, wybierz SWW18 Wniosek o weryfikację świadectwa połowowego. Otwórz go, klikając dwukrotnie na jego nazwę lub za pomocą przycisku akcji Otwórz.

KROK 2

Wypełnij formularz

 1. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, wybierając ikonę (przycisk) „i”.
 2. W dowolnym momencie możesz zapisać formularz, aby później do niego powrócić.
 3. W polu Jednostka inspekcji wybierz właściwy organ:
  1. dla transportu morskiego – Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego (GIRM),
  2. dla pozostałych rodzajów transportu – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 4. Wniosek, który zapisałeś ale którego jeszcze nie wysłałeś, ma status Roboczy i znajdziesz go w serwisie Single Window w zakładce Sprawy i dokumenty | Robocze.

Uwaga! Wniosku w statusie Roboczy nie znajdziesz na portalu PUESC wśród dokumentów w zakładce Mój pulpit.

 1. Jeśli chcesz dołączyć do wniosku załączniki (np. skany posiadanych dokumentów) – możesz je dołączyć, korzystając z sekcji Załączniki.

KROK 3

Podpisz i wyślij wniosek

 1. Aby podpisać i wysłać wniosek, skorzystaj z przycisku Wyślij.

Możesz podpisać wniosek na 3 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. profilem zaufanym ePUAP.
 1. Wysłany wniosek możesz zobaczyć:
 • w serwisie Single Window w zakładce Sprawy i dokumenty | W toku,
 • na portalu PUESC w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty.

Pamiętaj! Serwis Single Window jest odrębnym serwisem PUESC – w nim będziesz mógł skorzystać z takich funkcjonalności dotyczących wniosków, które nie są dostępne na portalu PUESC. Swój wysłany wniosek możesz również sprawdzić na PUESC, jednak na portalu nie odczytasz aktualnego, właściwego dla Single Window statusu swojego wniosku!

KROK 4

Sprawdzaj stan sprawy

 1. O stanie sprawy poinformują cię statusy.
 2. Opis statusów przeczytasz w sekcji Co załatwisz w serwisie Single Windowstrona otwiera się w nowym oknie, w części zatytułowanej Statusy wniosków i spraw.
 3. Sprawdzaj status sprawy w serwisie Single Window.
 4. Postępuj odpowiednio do statusu.

KROK 5

Odbierz rozstrzygnięcie

Wydane przez inspekcję rozstrzygnięcie znajdziesz w serwisie Single Window:

 • w zakładce Sprawy i dokumenty | Wszystkie oraz
  • dla spraw, dla których będzie wydane więcej niż jedno rozstrzygnięcie w zakładce Sprawy i dokumenty |  Rozstrzygnięcia,
  • dla spraw, w których inspektor zakończył obsługę twojego wniosku, w zakładce Sprawy i dokumenty |  Zakończone.

Wydane przez inspekcję rozstrzygnięcie znajdziesz również na portalu PUESC w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty.

Uwaga! Zatwierdzone świadectwo połowowe będziesz mógł wykorzystać w zgłoszeniu celnym. W polu 44 zgłoszenia wpisz jego akronim: 7P37 oraz numer. Numer znajdziesz w polu Numer własny w sekcji Nagłówek zatwierdzonego świadectwa (Rozstrzygnięcia) w serwisie Single Window. System obsługujący zgłoszenia celne automatycznie sprawdzi, czy twoje świadectwo zostało zatwierdzone przez inspektora. Nie musisz przynosić świadectwa do urzędu celno-skarbowego.

Towary, w odniesieniu do których świadectwo połowowe podlega sprawdzeniu i zatwierdzeniu, sklasyfikowane są w rozdziale 03 i pozycji taryfowej 1604 i 1605 Nomenklatury Scalonej, z wyjątkiem produktów wymienionych w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008.

Możesz zweryfikować dane w świadectwie połowowym, jeśli jest wystawione przez odpowiednią władzę, w następujących krajach (strony otwierają się w nowych oknach przeglądarki):

W chwili obecnej z usługi skorzystasz za pomocą formularza. Kanał webservice (usługa sieciowa) jest w trakcie przygotowywania. Po udostępnieniu kanału będziesz mógł przesyłać komunikaty (wnioski) przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice, usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje w sekcji System PKWD-SINGLE WINDOW.

Usługa jest bezpłatna – Krajowa Administracja Skarbowa nie pobiera opłat za korzystanie z serwisu Single Window, a właściwe organy nie pobierają opłat za sprawdzenie i zatwierdzenie świadectw połowowych.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, gdy złożenie wniosku w formie elektronicznej nie może zostać odłożone w czasie, przekaż do właściwego organu wniosek wraz z załącznikami w formie papierowej. Rozstrzygnięcie otrzymasz w tej samej formie.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

W CSD wybierz usługę Single Window oraz typ zgłoszenia:

 • zapytania i inne wnioski klienta,
 • usługa nie działa prawidłowo dla klienta.
 • e-mail – helpdesk-eclo@mf.gov.pl,
  • w polu "temat" wpisz nazwę usługi Single Window,
  • w treści wiadomości napisz, co działa nieprawidłowo lub czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, którego użyłeś do założenia konta na PUESC (login PUESC),

UWAGA: Wsparcie telefoniczne jest świadczone wyłącznie w zakresie zakładania konta na platformie PUESC, rejestracji firmy oraz powiązania osoby z firmą na potrzeby korzystania z usługi.

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco, maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do 4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
 1. Czy w związku z wdrożeniem Certex nie będzie obowiązku przesyłania dokumentów CHED jako e-załącznik do zgłoszenia?

Nie będzie obowiązku przesyłania dokumentów CHED jako załączników do zgłoszenia celnego. Jeżeli rozstrzygnięcie będzie dostępne w krajowym systemie Single Window, to nie trzeba dostarczać ani papierowo ani e-załącznika. Przywołanie samego numeru dokumentu w zgłoszeniu celnym sprawi, że właściwy system obsługi zgłoszeń celnych (np. AIS/IMPORT czy NCTS2) sam znajdzie to rozstrzygniecie. Niezależnie od tego czy to będzie unijny dokument typu CHED, czy rozstrzygnięcie krajowe.

 1. Czy w zgłoszeniach celnych będziemy posługiwać się tylko numerami certyfikatów/ pozwoleń?

W zgłoszeniach celnych w polu 44 wprowadzany powinien być odpowiedni dla dokumentu wymaganego akronim oraz numer rozstrzygnięcia. Wydane przez inspekcję w Single Window rozstrzygnięcie będzie mogło zostać wykorzystane w zgłoszeniu celnym. W polu 44 zgłoszenia należy wpisać jego akronim oraz numer. Numer można znaleźć w polu Numer własny w sekcji Nagłówek wydanego rozstrzygnięcia w serwisie Single Window. System obsługujący zgłoszenia celne automatycznie sprawdzi, czy dany dokument (certyfikat / pozwolenie) zostało zatwierdzone przez inspektora. Jeśli rozstrzygnięcie zostało wydane w systemie Single Window, to zgłaszający nie musi przynosić dokumentu do urzędu celno-skarbowego (ani w innej formie go przesyłać).

 1. Czy w systemie będzie możliwość podglądu/ wizualizacji, abyśmy mieli możliwość weryfikacji poprawności danych, np. opisu towaru lub jego ilości?

Tak, w systemie Single Window będzie możliwość podglądu danych zawartych zarówno w złożonym przez klienta wniosku, jak również w wydanym przez inspekcję rozstrzygnięciu inspekcji (włącznie z danymi o stanie wykorzystania ilości towaru z rozstrzygnięcia – w sytuacji gdy dokument podlega saldowaniu przez organ celny).

 1. Czy będzie konieczność dostarczania osobiście oryginałów dokumentów do inspekcji, które na dzień dzisiejszy tego wymagają (np. świadectwo weterynaryjne/ certyfikat fitosanitarny)?

Dostarczanie oryginałów określonych dokumentów do wniosków klienta jest uzależnione od decyzji odpowiedniej inspekcji i nie leży w kompetencjach KAS. W przypadku gdy inspekcja zażąda dostarczenia oryginałów konkretnych dokumentów, będą one musiały zostać złożone.

Zasadniczą jednak formą przekazywania dokumentów wymaganych do wniosku jest forma plików, możliwych do wczytania w systemie Single Window w sekcji „Załączniki”.

 1. Czy agent pracujący w imieniu agencji celnej będzie musiał mieć osobiste powiązanie z podmiotem czy wystarczy powiązanie z agencją?

Wystarczy gdy agent będzie powiązany z agencją celną.

 1. Gdzie należy zgłosić problemy związane z konfiguracją konta?

Zgłoszenia błędów/ problemów proszę wysyłać w systemie CSD. Aby skorzystać z możliwości składania wniosków na portalu PUESC w serwisie Single Window, należy upewnić się, że jest Pani/Pan zalogowany na portalu w kontekście firmy oraz że posiada Pani/Pan uprawnienie do co najmniej jednego z systemów, np. AIS, AES, NCTS2.

 1. Czy trzeba być wpisanym na listę agentów celnych, aby móc wysyłać zgłoszenie do inspekcji w systemie SW?

Wysyłając wniosek do właściwej inspekcji w serwisie Single Window, nie trzeba być wpisanym na listę agentów celnych.

 1. Od kiedy okno SINGLE WINDOW będzie działać dla świadectw FLEGT?

Automatyczna walidacja danych dla FLEGT ze zgłoszeniem celnym będzie możliwa do wdrożenia w momencie integracji krajowego Single Window z unijnym Single Window (system EU CSW CERTEX, w wydaniu 2). Integrację krajowego Single Window z wydaniem 2 CERTEX planujemy do końca II półrocza 2022 roku.

 1. Ustalenie miejsca do kontroli. Jeżeli operator chciałby przedstawić towar do kontroli ze swojego miejsca?

We wniosku składanym w serwisie Single Window jest sekcja zatytułowana „Propozycja kontroli”. Znajdują się w niej m.in. pola „Proponowane miejsce kontroli” oraz „Proponowana data i godzina kontroli”, które są wypełniane przez osobę składającą wniosek i stanowią jej propozycję. Miejsca kontroli są zesłownikowane (słownik operatorów, nabrzeży, miejsc uznanych i wyznaczonych, magazynów i powiązanych z nimi adresów e-mail). W przypadku braku na liście słownika właściwego miejsca kontroli, istnieje możliwość wyboru wartości „Inne miejsce kontroli”, a następnie wpisania w polu „Opis miejsca kontroli” magazynu czasowego składowania, miejsca uznane czy też składu celnego, w którym towar może zostać udostępniony do kontroli.

Ostateczną decyzję w zakresie miejsca i terminu, w którym odbędzie się kontrola towaru, podejmuje inspekcja obsługująca wniosek. Inspektor może w systemie Single Window zaakceptować propozycję wnioskującego bądź też wskazać inne miejsce, w którym zgłaszający jest obowiązany udostępnić towar do kontroli organu.

 1. Czy do systemu Single Window planowane jest także dołączenie URPL? Aby nie było konieczności przedstawiania oryginałów zezwoleń na import leków.

Tak, planujemy włączenie do systemu Single Window Rejestru Produktów Leczniczych. Dzięki tej funkcjonalności możliwa będzie automatyczna walidacja, w procesie obsługi zgłoszenia celnego w systemie AIS/IMPORT, pozwoleń na dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu. O wdrożeniu tej funkcjonalności będziemy Państwa informować. Zachęcamy do śledzenia zakładki „Aktualności” na portalu PUESC, jak również lektury Newsletterów KAS.

Na chwilę obecną funkcjonalność taka została wdrożona dla „Rejestru środków ochrony roślin” oraz „Rejestru świadectw wyłączenia spod weryfikacji zgodności z normami handlowymi dotyczącymi bananów” (szczegóły w Newsletterze nr Z/04/2022 z 21.01.2022).

 1. Czy w przypadku problemów z działaniem portalu PUESC, procedury będą jak dotychczas, czyli dokumenty składane papierowo?

W przypadku jakichkolwiek problemów z PUESC będą obowiązywać procedury awaryjne. Na chwilę obecną będzie to forma papierowa. Docelowo procedury awaryjne będą jeszcze konsultowane z inspekcjami. Jednakże brak dostępności PUESC, jak również Single Window, nie może wstrzymywać procesu wydawania rozstrzygnięć.

 1. Czy komunikaty na mail, np. o rozstrzygnięciu, będą zawierały dane pozwalające na zgłoszenie celne?

Zakres informacji przekazywanych w powiadomieniach wysyłanych przez system Single Window (np. o wydaniu rozstrzygnięcia) jest ograniczony do minimum, ale zawiera numer rozstrzygnięcia, niezbędny do wprowadzenia w polu 44 zgłoszenia celnego.

 1. Czy pracownicy powiązani z firmą, ale bez dostępu do systemów celnych AIS, AES, NCTS2, będą mogli składać wnioski w SW?

Na razie nie, ale w związku z tym, że wpływają takie zgłoszenia – w toku prac nad rozwojem systemu rozważona zostanie taka możliwość.

 1. Jakie są możliwości dotyczące podpisywania dokumentów, czy należy posiadać certyfikat celny?

Dopuszczamy 3 metody podpisywania: elektroniczny podpis kwalifikowany, profil zaufany/ePUAP, certyfikat celny (możliwy do wygenerowania bezpłatnie na portalu PUESC).

 1. Od kiedy planowane jest rozpoczęcie zgłaszania towarów do innych inspekcji (Sanepid, PIORiN, IJHARS itp.) w systemie Single Window?

Rozpoczęcie zgłaszania wniosków do Inspekcji Sanitarnej planowane jest od 30.04.2022 r. W kolejnym etapie będzie uruchamiany wniosek „Informacja o zamiarze przywozu środków ochrony roślin" kierowany do WIORiN. Uruchomienie w Single Window zgłaszania wniosków do IJHARS planowane jest w II-III kwartale 2022 r.

 1. Czy system Single Window będzie równolegle z systemem TRACES, czy w pewnym momencie któryś przejmie jego rolę?

W ramach projektu krajowego Single Window (PKWD-Single Window) planujemy wdrożenie integracji z równolegle rozwijanym przez Komisję Europejską unijnym Single Window (EU Customs Single Window-CERTEX). EU CSW-CERTEX jest systemem budowanym przez Dyrekcję Generalną DG TAXUD, którego rolą będzie pośredniczenie w wymianie informacji na temat świadectw wydawanych przez właściwe inspekcje graniczne w systemach UE. Dzięki podłączeniu do EU CSW CERTEX jako Krajowa Administracja Skarbowa, zyskamy możliwość szybkiego i nieinwazyjnego dla przedsiębiorców sprawdzania świadectwa wydanego w TRACES ze zgłoszeniem celnym. System obsługujący zgłoszenia celne automatycznie sprawdzi, czy deklarowany przez zgłaszającego w polu 44 dokument został zatwierdzony i czy jest ważny. Zgłaszający nie będzie musiał przedkładać papierowej formy świadectwa podczas dokonywania odprawy celnej. Przyspieszy to proces obsługi zgłoszenia celnego. W chwili obecnej realizowane są testy zgodności pomiędzy PKWD-Single Window z EU CSW CERTEX. Ich pozytywne przejście pozwoli na uruchomienie produkcyjne wspomnianych funkcjonalności w formule etapowej:

 1. podłączenie do 1. wersji EU CSW CERTEX pozwoli na sprawdzanie dokumentów: CHED-D, CHED-PP, ODS Import/Eksport (zezwolenie na przywóz/wywóz substancji zubażających warstwę ozonową) – planowane do końca I półrocza 2022 r.,
 2. podłączenie do 2. wersji EU CSW CERTEX pozwoli na sprawdzanie dokumentów: CHED-P, CHED-A, FLEGT, COI, FGAS – planowane w perspektywie roku 2023. W ramach dalszego rozwoju Komisja Europejska zakłada uruchamianie połączenia systemu EU CSW-CERTEX z innymi unijnymi bazami danych, zawierającymi dokumenty wydawane przez inne organy (np. świadectwa CITES, zezwolenia na obrót towarami strategicznymi/podwójnego zastosowania, dobrami kultury czy świadectwa połowowe).
 1. Czy będzie obowiązek powiązania osoby, która będzie obsługiwała Single Window z firmą, w imieniu której będą generowane zgłoszenia?

Nie ma takiego obowiązku. Dla potrzeb skorzystania z serwisu Single Window można występować w imieniu niepowiązanej firmy (wystarczy powiązanie typu „agent do agencji”, wymagane jest też uprawnienie podmiotu/agencji do co najmniej jednego z systemów, np. AIS, AES, NCTS2).

 1. Czy platforma jest obowiązkowa do każdej kontroli granicznej, czy tylko jeżeli importer zawnioskuje przy jej pomocy?

Udostępniane przez Krajową Administrację Skarbową na portalu PUESC usługi w ramach Single Window mają zelektronizować i ułatwiać pracę zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i po stronie administracji. Stosowanie systemu dla podmiotów nie jest obowiązkowe, ale większość inspekcji, do których zwróciliśmy się z propozycją współpracy w ramach Single Window, potwierdziła chęć stosowania systemu. Korzystanie z elektronicznej formy wniosków znacznie ułatwia i przyspiesza proces otrzymania rozstrzygnięcia.

Z usług w ramach Single Window mogą korzystać zarówno agencje celne, jak również bezpośredni importerzy/ eksporterzy towarów.   

Zachęcamy przedsiębiorców do włączenia się do systemu i obejmowania elektronizacją coraz więcej obszarów. Budując system, zwracaliśmy uwagę na łatwość jego obsługi i jak najwierniejsze odzwierciedlenie procesu, który dotychczas odbywał się w formie papierowej.

Reasumując, póki co system Single Window nie jest obowiązkowy, ale zachęcamy do korzystania z niego, bo korzyści czerpie nie tylko klient, ale również administracja.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 13 czerwiec 2022 15:04 Sylwia Mystkowska
Pierwsza publikacja: 09 lipiec 2021 12:21 Piotr Wróbel
Komórka odpowiedzialna: Departament Ceł MF