Aktualności

Na PUESC zapewniamy dostęp do wszystkich komunikatów - aktualnych i archiwalnych - publikowanych na portalu.

W menu bocznym znajdziesz komunikaty pogrupowane tematycznie na:

 • komunikaty o niedostępnościach - aktualne i archiwalne w podziale na lata,
 • komunikaty z obszaru Akcyza, gry hazardowe, przemieszczenia i przewozy w podziale na grupy usług,
 • komunikaty z obszaru Cło, granica i statystyka w podziale na grupy usług,
 • komunikaty z obszaru Obsługa wniosków i zabezpieczeń w podziale na grupy usług,
 • komunikaty z obszaru Strefa klienta KAS z wyodrębnioną grupą usług e-Płatności,
 • komunikaty z obszaru Usługi sieciowe w podziale między innymi na systemy

oraz

 • WYBRANE AKTUALNOŚCI - tu znajdziesz komunikaty i informacje w wybranych przez ciebie obszarach tematycznych (grupach usług). Aby skorzystać z tej funkcji, wybierz interesujące cię obszary tematyczne i/lub grupy usług w usłudze Newsletter. W tym celu kliknij w przycisk Zarządzaj usługą Newsletter w zakładce AKTUALNOŚCI. Usługa ta dostępna jest po zalogowaniu się na PUESC. Więcej dowiesz się z sekcji Jak skorzystać z usługi Newsletter.

Komunikaty o aktualnych niedostępnościach (AKTUALNE) dotyczą trwającej niedostępności usług na portalu PUESC lub utrudnień w korzystaniu z nich. Po upływnie terminu, na jaki została ogłoszona niedostępność usług, komunikaty te są przenoszone przez administratora portalu do grupy komunikatów archiwalnych (ARCHIWALNE).

Komunikaty o niedostępnościach usług możesz także znaleźć we właściwym obszarze.

Pozostałe komunikaty, które nie dotyczą niedostępności usług, znajdziesz we właściwym obszarze. Obszary te odpowiadają obszarom tematycznym, na jakie zostały podzielone usługi dostępne na portalu – w sekcji USŁUGI dostępnej z górnego głównego menu serwisu PUESC.

Jeśli chcesz skorzystać z usługi Newsletter:

 • zarejestruj się na PUESC,
 • zaloguj się,
 • przejdź do zakładki AKTUALNOŚCI w menu górnym,
 • wybierz przycisk Zarządzaj usługą Newsletter.

Po kliknięciu w przycisk pojawi się tabela z trzema kolumnami:

 1. Wybrane Aktualności na portalu – jeśli zaznaczysz checkbox w danej kategorii (w obszarze tematycznym i/lub grupie usług), będziesz mógł po zalogowaniu się zobaczyć komunikaty z wybranych kategorii w zakładce AKTUALNOŚCI w menu bocznym z lewej strony w części WYBRANE AKTUALNOŚCI. Umożliwi ci to szybki dostęp wyłącznie do komunikatów w interesujących cię kategoriach tematycznych.
 2. Newsletter na e-mail - jeśli zaznaczysz checkbox w danej kategorii (w obszarze tematycznym i/lub grupie usług), będziesz otrzymywać co tydzień (w niedzielę) newsletter z komunikatami w wybranych kategoriach. Ważne komunikaty, dotyczące w szczególności niedostępności usług, będą wysyłane na e-mail natychmiast po ich publikacji w Aktualnościach na portalu PUESC i nie będą włączane do cotygodniowych newsletterów.
  Po zaznaczeniu checkboxów w tej kolumnie pojawi się wiersz „Adres e-mail”, który należy zweryfikować/uzupełnić.
 3. Kategoria – są to obszary tematyczne takie jak:
  • Akcyza, gry hazardowe, przemieszczenia i przewozy,
  • Cło, granica i statystyka,
  • Obsługa wniosków i zabezpieczeń,
  • Strefa klienta KAS,
  • Usługi sieciowe

  z wyszczególnionymi podkategoriami i grupami usług.

Uwaga! Możesz wybrać zarówno cały obszar tematyczny ze wszystkimi grupami usług w ramach tego obszaru, jak i pojedynczą grupę usług.

Po wybraniu interesujących cię checkboxów wciśnij przycisk „Zapisz”. Pojawi się komunikat potwierdzający wykonane czynności.

W przypadku zapisania się na wysyłkę newslettera otrzymasz na wskazaną skrzynkę e-mail wiadomość weryfikacyjną z adresu no-reply@puesc.mf.gov.pl. Nie odpowiadaj na tę wiadomość, ponieważ pozostanie bez odpowiedzi ze strony KAS.  

W celu aktywacji usługi Newslettera:

 • odszukaj wiadomość weryfikacyjną,
 • kliknij w link aktywacyjny.

W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z usługi Newslettera, klikając w link znajdujący się na końcu każdej wysłanej w ramach usługi wiadomości lub korzystając z przycisku „Zarządzaj usługą Newsletter”.

Jeżeli chcesz zmienić adres wysyłki wiadomości, to:

 • w usłudze Newsletter zastąp dotychczasowy adres nowym adresem, użyj przycisku „Zapisz”, a w wiadomości e-mail, którą otrzymasz, potwierdź subskrypcję na nowy adres,
 • w ostatniej wiadomości otrzymanej na dotychczasowy adres anuluj subskrypcję dla tego adresu, klikając w udostępniony link.

Zamknij
Potwierdź
Anuluj
Wystąpił błąd podczas przetwarzania szablonu.
The following has evaluated to null or missing:
==> lastModificationAuthor [in template "20101#20127#500090154" at line 82, column 27]

----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: ${lastModificationAuthor} [in template "20101#20127#500090154" at line 82, column 25]
----
1<#assign maxLength = 200 /> 
2 
3<#-- Save the original page locale for later --> 
4<#assign originalLocale = .locale> 
5<#-- Set the page locale to the portals default locale --> 
6<#setting locale = localeUtil.getDefault()> 
7 
8<#assign JournalArticleLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService") /> 
9<#assign assetEntryLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetEntryLocalService" )> 
10<#-- This variable will have articleId if only one article is displayed in full mode, otherwise it'll be empty --> 
11<#assign articleId = themeDisplay.getRequest().getParameter("_seaplfptlnewspublisher_WAR_seaplfptlnewspublisher_articleId")! /> 
12<#-- JournalArticle object --> 
13<#assign journalArticle = JournalArticleLocalService.getArticle(groupId, .vars['reserved-article-id'].data) /> 
14<#-- AssetEntry object --> 
15<#assign currentAssetEntry = assetEntryLocalService.getEntry("com.liferay.journal.model.JournalArticle", journalArticle.getResourcePrimKey()) /> 
16<#-- Generate hyperlink to full article --> 
17<#assign plid = portalUtil.getPlidFromPortletId(themeDisplay.getScopeGroupId(), "seaplfptlnewspublisher_WAR_seaplfptlnewspublisher") /> 
18<#assign portletRenderUrl = portletURLFactory.create(request, "seaplfptlnewspublisher_WAR_seaplfptlnewspublisher", plid, "RENDER_PHASE")/> 
19${portletRenderUrl.setParameter("action", "showArticle")} 
20${portletRenderUrl.setParameter("articleId", journalArticle.getResourcePrimKey()?string)} 
21<#-- Retrieve the published date meta data field of the web content --> 
22 
23<#assign publishdate = .vars['reserved-article-display-date'].data /> 
24<#assign createDate = .vars['reserved-article-create-date'].data /> 
25<#assign modifiedDate = .vars['reserved-article-modified-date'].data /> 
26 
27<#function getArticleLang > 
28  <#local articleLanguage = ''> 
29   
30  <#list journalArticle.getAvailableLanguageIds() as item> 
31    <#if item == locale> 
32      <#return locale> 
33    </#if> 
34 
35    <#local articleLanguage = item> 
36  </#list> 
37  <#return articleLanguage> 
38</#function> 
39 
40<#macro timeString time> 
41  <#assign _time = time?datetime("EEE, d MMM yyyy HH:mm:ss Z") /> 
42  ${_time?string("dd")} <@liferay.language key="month-${_time?string('MM')}" /> ${_time?string("yyyy HH:mm")} 
43</#macro> 
44 
45<#macro dateString date> 
46  <#assign _date = date?datetime("EEE, d MMM yyyy HH:mm:ss Z") /> 
47  ${_date?string("dd")} <@liferay.language key="month-${_date?string('MM')}" /> ${_date?string("yyyy")} 
48</#macro> 
49 
50<div class="newsletter" lang="${getArticleLang()?replace('_', '-')}"> 
51  <#if articleId?has_content> 
52    <h2 class="mt-0">${title.getData()}</h2> 
53  <#else> 
54    <#if publishdate!='' && !publishdate?is_string> 
55    <a href="${portletRenderUrl}" class="newsletter__header" title="${title.getData()} - ${publishdate?string['dd MMMM yyyy HH:mm']}"> 
56      <h2 class="mt-0">${title.getData()}</h2> 
57    </a> 
58    <#else> 
59    <a href="${portletRenderUrl}" class="newsletter__header" title="${title.getData()}"> 
60      <h2 class="mt-0">${title.getData()}</h2> 
61    </a> 
62    </#if> 
63  </#if> 
64   
65  <strong class="publish-date"> 
66    <@dateString publishdate /> 
67  </strong> 
68   
69  <div class="post-content"> 
70  <#if articleId?has_content> 
71    ${body.getData()} 
72    <div class="publication-info"> 
73      <p class="publication-info__text"><@liferay.language key="article-publish-info" /></p> 
74      <#if journalArticle.version != 1> 
75      <div class="mt-2"> 
76        <@liferay.language key="article-last-update" />: 
77        <span class="date"> 
78          <@timeString modifiedDate /> 
79        </span> 
80        <span class="author"> 
81          <#if displayLastModificationAuthor?? && getterUtil.getBoolean(displayLastModificationAuthor.getData())> 
82            ${lastModificationAuthor} 
83          </#if> 
84        </span> 
85      </div> 
86      </#if> 
87      <div class="mt-2"> 
88        <@liferay.language key="article-first-publication" />: 
89        <span class="date"> 
90          <@timeString createDate /> 
91        </span> 
92        <span class="author"> 
93        <#if displayCreatorInfo?? && getterUtil.getBoolean(displayCreatorInfo.getData())> 
94          ${currentAssetEntry.userName} 
95        </#if> 
96        </span> 
97      </div> 
98      <div class="mt-2"> 
99        <#if organization?? && organization.getData() != ""> 
100          <@liferay.language key="article-responsible-organization" />: <span class="font-weight-bold">${organization.getData()}</span> 
101        </#if> 
102      </div> 
103    </div> 
104  <#else> 
105    <#assign infoContent = info.getData() /> 
106    <#if publishdate!='' && !publishdate?is_string> 
107      <#if infoContent?length <= maxLength> 
108        <a href="${portletRenderUrl}" class="text-justify__header" title="${title.getData()} - ${publishdate?string['dd MMMM yyyy HH:mm']}"> 
109        ${infoContent[0..<infoContent?length]} 
110        </a> 
111      <#else> 
112        <a href="${portletRenderUrl}" class="text-justify__header" title="${title.getData()} - ${publishdate?string['dd MMMM yyyy HH:mm']}"> 
113          ${infoContent[0..<maxLength]}... 
114        </a> 
115      </#if> 
116    <#else> 
117      <#if infoContent?length <= maxLength> 
118        <a href="${portletRenderUrl}" class="text-justify__header" title="${title.getData()}"> 
119        ${infoContent[0..<infoContent?length]} 
120        </a> 
121      <#else> 
122        <a href="${portletRenderUrl}" class="text-justify__header" title="${title.getData()}"> 
123          ${infoContent[0..<maxLength]}... 
124        </a> 
125      </#if> 
126    </#if> 
127    <div class="text-right pr-1"> 
128      <a href="${portletRenderUrl}" title="${title.getData()} - <@liferay.language key="more" /> - <@timeString publishdate />"> 
129        <@liferay.language key="more" /><span class="sr-only"> na temat ${title.getData()}</span> 
130      </a> 
131    </div> 
132  </#if> 
133  </div> 
134</div>