Uzyskaj pozwolenie na uszlachetnianie czynne

Dzięki usłudze złożysz wniosek o udzielenie, zmianę, zawieszenie lub cofnięcie pozwolenia na  procedurę uszlachetniania czynnego.

Z usługi możesz skorzystać, jeśli:

 • posiadasz wcześniej nadany numer EORI,
 • masz siedzibę na obszarze celnym Unii Europejskiej, wyjątkowo w uzasadnionych przypadkach możesz uzyskać pozwolenie także mając siedzibę poza obszarem celnym Unii,
 • złożysz zabezpieczenie generalne w urzędzie celno-skarbowym lub posiadasz decyzję o zwolnieniu ze składania zabezpieczenia,
 • możesz wykazać, że w dotychczasowej działalności związanej z przywozem lub wywozem towarów rzetelnie wywiązywałeś się z obowiązków określonych w przepisach prawa celnego i podatkowego.
 • będziesz przeprowadzał procesy przetwarzania lub je organizował. 

Z usługi możesz skorzystać tylko elektronicznie za pomocą formularza.

Uwaga! Usługa dotyczy pozwoleń, które obowiązują tylko na terytorium Polski. Jeśli chcesz uzyskać pozwolenie obowiązujące w Polsce oraz w innym kraju Unii Europejskiej, skorzystaj z usługi CDS – uzyskaj pozwolenie celne obowiązujące w kilku obowiązujące w kilku państwach członkowskich UE

Załóż konto

Zaloguj się

KROK 1

Wypełnij formularz wniosku

KROK 2

Podpisz wniosek

KROK 3

Wyślij wniosek

KROK 4

Sprawdzaj stan sprawy

KROK 5

Odbierz pozwolenie lub decyzję odmowną

Przed wypełnieniem formularza przygotuj:

 • podstawowe dane podmiotu (EORI),
 • dokumenty, które chcesz dołączyć – szczegóły znajdziesz w KROKU 1 pkt 3,
 • upoważnienie oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego upoważnienia – jeśli reprezentujesz podmiot, który składa wniosek o udzielenie, zmianę lub cofnięcie pozwolenia.

Sprawdź, jak dostarczyć oryginał upoważnienia wraz z opłatą skarbową w sekcji Co powinieneś wiedzieć.

Pamiętaj – musisz podpisać wniosek w sposób określony w KROKU 2.

Przygotuj dane do złożenia podpisu elektronicznego.

KROK WSTĘPNY

 1.  Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Pamiętaj – wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji pomiń „CEL REJESTRACJI”.

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.

 1. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj firmę – uzyskaj numer EORI.

Uwaga! Firma musi być zarejestrowana w obszarze cła i posiadać numer EORI.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana.

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień lub usuń dane firmy.

UWAGA !

Jeżeli chcesz złożyć wniosek o zmianę, zawieszenie lub cofnięcie pozwolenia na uszlachetnianie czynne i chcesz, aby dane tego pozwolenia zaciągnęły się automatycznie do formularza wniosku, to będzie to możliwe tylko wtedy, jeżeli jesteś zarejestrowanym reprezentantem podmiotu, na rzecz którego składasz taki wniosek oraz jednocześnie posiadasz uprawnienie „Wgląd we wszystkie komunikaty przesyłane/odbierane w imieniu i na rzecz podmiotu przez wszystkie osoby upoważnione”.

Jeżeli nie masz takiego zakresu uprawnień, to musisz wypełnić ręcznie wszystkie pola formularza wniosku.

W przypadku przedstawicielstwa pośredniego uprawnienie to musi być zarejestrowane na rzecz agencji celnej.

KROK 0

Zaloguj się  Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Wypełnij formularz wniosku

 1. Wybierz na PUESC formularz WDIPO01 Uszlachetnianie czynne [SZPROT].
 2. Wypełnij wszystkie wymagane pola wybranego formularza. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do pól – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.  

Wskazując organ, do którego chcesz wysłać wniosek, wskaż naczelnika urzędu celnego-skarbowego właściwego dla miejsca prowadzenia lub miejsca udostępnienia dla potrzeb celnych twoich głównych ksiąg rachunkowych oraz prowadzenia przez ciebie działalności związanej z towarem, którego ma dotyczyć pozwolenie (ta druga przesłanka nie musi wystąpić). Jeżeli masz siedzibę poza obszarem celnym Unii, wskaż naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego dla miejsca pierwszego planowanego przetworzenia towarów.

Uwaga! Pola obowiązkowe są oznaczone czerwoną gwiazdką.

Pamiętaj! We wniosku możesz wskazać dane osoby do kontaktu (e-mail, telefon). Pracownik organu prowadzącego sprawę będzie mógł wykorzystać je do bieżących kontaktów w toku sprawy.

 1. Dołącz załączniki, które chcesz przesłać razem z formularzem:
 • oświadczenie o braku dopuszczenia się przez wnioskodawcę poważnych lub powtarzających się naruszeń przepisów prawa celnego lub podatkowego (składane przez podmioty nie mające statusu AEO). Oświadczenie winno być w formacie dokumentu PDF podpisane przez ciebie podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Może też być uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza. Jeśli załączysz je w postaci skanu, oryginał musisz przesłać w formie papierowej do organu, do którego skierowałeś wniosek z portalu,
 • skan w formacie PDF dokumentu poświadczającego zasadność podanego przez ciebie kodu warunków ekonomicznych lub udowadniające spełnienie warunków ekonomicznych,
 • skan posiadanego zabezpieczenia jako:
  • depozyt w gotówce lub
  • zobowiązanie złożone przez gwaranta,
 • wykaz towarów, które mają być objęte procedurą uszlachetniania czynnego,
 • przykładową kartę ewidencji prowadzoną na potrzeby stosowania procedury końcowego przeznaczenia – więcej informacji o prowadzeniu ewidencji znajdziesz w sekcji Co powinieneś wiedzieć,
 • informację, czy którykolwiek z produktów przetworzonych jest odpadem w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach,
 • inne dodatkowe oświadczenia/zaświadczenia - dokumenty w formacie PDF podpisane przez ciebie podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Mogą też być uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza. Jeśli załączysz je w postaci skanu, oryginały musisz przesłać w formie papierowej do organu, do którego skierowałeś wniosek z portalu.

Uwaga! Załączniki, które składasz razem z wnioskiem, muszą być w formacie PDF. Łączna wielkość załączników  nie może przekroczyć 10 MB.

 1. Wybierz „Wygeneruj dokument”, a następnie przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki.

KROK 2

Podpisz wniosek

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. podpisem zaufanym (profil zaufany).

KROK 3

Wyślij wniosek

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij formularz.

 1. Sprawdź, czy otrzymałeś UPO

Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

UPO potwierdza, że złożyłeś wniosek w formie elektronicznej.

Twój wniosek trafi do weryfikacji.

KROK 4

Sprawdzaj stan sprawy

Pozwolenie powinno zostać wydane w ciągu 30 dni od dnia otrzymania twojego wniosku - art. 171 ust. 1 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2015/2446. W tym czasie naczelnik właściwego urzędu celno-skarbowego sprawdzi kryteria i warunki niezbędne do udzielenia pozwolenia. W trakcie postępowania możesz otrzymać informacje związane z twoim wnioskiem.

 • Jeśli twój wniosek nie był kompletny, otrzymasz wezwanie o uzupełnienie. Znajdziesz je w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty, gdzie pojawi się dokument „Wezwanie”. Zapoznaj się z nim – zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.

Prześlij brakujące dokumenty lub wyjaśnienia zgodnie z treścią wezwania – skorzystaj z formularza DDS0001 Dokument do sprawy [SEAP].

 • Jeśli organ celny przedłuży termin rozpatrzenia twojego wniosku, otrzymasz informację o nowym terminie załatwienia sprawy. Organ celny wyjaśni ci przyczynę przedłużenia. Informację znajdziesz w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty, gdzie pojawi się dokument „Informacja”. Zapoznaj się z nim – zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.
 • Jeżeli nie spełniasz kryteriów i warunków niezbędnych do udzielenia pozwolenia, naczelnik urzędu celno-skarbowego odmówi udzielenia pozwolenia. W takim przypadku otrzymasz informację o prawie do wypowiedzenia się. Informację znajdziesz w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty, gdzie pojawi się dokument „Informacja”. Zapoznaj się z nim – zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.

W ciągu 30 dni możesz zapoznać się z dokumentami zebranymi w sprawie i przedstawić organowi swoje stanowisko. Swoje stanowisko możesz przesłać, korzystając z formularza DDS0001 Dokument do sprawy [SEAP].

Pamiętaj! Przedstawienie swojego stanowiska to twoje prawo a nie obowiązek.

Uwaga! Informację o przesłanych dokumentach otrzymasz pocztą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji swojego konta. Korespondencję możesz otrzymać także na e-mail i adres osoby do kontaktu, którą wskażesz we wniosku o udzielenie, zmianę lub cofnięcie pozwolenia.

KROK 5

Odbierz pozwolenie na procedurę uszlachetniania czynnego lub decyzję odmowną

Jeśli spełniasz warunki naczelnik urzędu celno-skarbowego, do którego skierowałeś wniosek, wyda pozwolenie. W przeciwnym przypadku naczelnik odrzuci twój wniosek i wyda decyzję odmowną.

Aby sprawdzić, czy otrzymałeś pozwolenie lub decyzję odmowną:

 1. Zaloguj się na swoje konto.
 2. Przejdź do zakładki Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty.
 3. Odszukaj dokument o nazwie: Pozwolenie lub Decyzja odmowna. Zapoznaj się z nim – zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.

Jeśli nie jesteś zadowolony z treści wydanej decyzji, możesz się od niej odwołać. Możesz to zrobić za pomocą formularza WDWCO001 Odwołanie od decyzji [SZPROT].

UWAGA! Odwołanie możesz złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jak dostarczyć oryginał upoważnienia

 1. Jeśli jesteś upoważniony do złożenia wniosku, musisz dołączyć do wniosku upoważnienie, z którego wynika zakres twoich uprawnień oraz skan potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej. Nie dotyczy to osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu z mocy prawa, np. właściciela, prokurenta samoistnego, prezesa zarządu czy członka zarządu uprawnionego do samodzielnej reprezentacji w KRS.
 2. Oryginał pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej przekaż do organu właściwego do rozpatrzenia wniosku. Możesz to zrobić na 2 sposoby:
 • dołącz do wniosku upoważnienie elektroniczne, podpisane elektronicznie przez mocodawcę lub uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza lub przez osobę uprawnioną przez przedsiębiorcę posiadającego pozwolenie na AEO lub uproszczenia celne, lub
 • prześlij dokumenty pocztą tradycyjną na adres organu właściwego do rozpatrzenia wniosku.
 1. Jeżeli jesteś zarejestrowanym przedstawicielem celnym podmiotu i złożyłeś już upoważnienie, z którego wynika zakres twoich uprawnień, nie musisz składać odrębnego upoważnienia. Wystarczy, że się powołasz na tą okoliczność.

Jak korzystać z pozwolenia na procedurę uszlachetniania czynnego

Jeśli posiadasz pozwolenie, będziesz mógł przywozić czasowo na obszar celny Unii Europejskiej towary nieunijne i poddawać je procesom przetwarzania (na przykład montażu, obróbki, naprawy). Za takie towary przy obejmowaniu ich procedurą nie trzeba płacić należności celnych przywozowych oraz innych należności.

 1. Twoje pozwolenie na uszlachetnianie czynne ważne będzie maksymalnie 5 lat od dnia, w którym zacznie obowiązywać. W przypadku wrażliwych towarów rolnych (ich wykaz znajdziesz w rozporządzeniu 2015/2446), termin ten nie może przekroczyć 3 lat. 
 2. Na twój wniosek pozwolenie może być:
 • zmienione,
 • zawieszone,
 • cofnięte.
 1. W trakcie korzystania z pozwolenia masz obowiązek informować organ celny o każdej okoliczności, która zaistniała po wydaniu pozwolenia i może mieć wpływ na jego kontynuację. Informację wyślij do organu celnego, który wydał pozwolenie. Urząd będzie także sam badał, w jaki sposób wykorzystujesz pozwolenie i procedurę. Jeśli stwierdzi uchybienia prowadzące do powstania długu celnego, wyda decyzję o ewentualnym wymiarze cła.
 2. Organ celny może wydane pozwolenie:
 • zmienić,
 • unieważnić,
 • cofnąć.
 1. Organ celny może zawiesić pozwolenie, jeśli nie ma jeszcze wystarczających powodów, by pozwolenie unieważnić, zmienić lub cofnąć. Zawieszenie może trwać do czasu wyjaśnienia sprawy i podjęcia ostatecznych decyzji dotyczących zmiany, unieważnienia lub cofnięcia pozwolenia.

Jak wykazać spełnienie warunków ekonomicznych

Dla uzyskania pozwolenia na uszlachetnianie czynne musisz wykazać spełnienie warunków ekonomicznych, których kod wskazałeś na wniosku. W tym celu musisz udowodnić, iż ma zastosowanie jedna z sytuacji wymienionych w art. 167  Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2015/2446, gdzie wymieniono katalog przypadków pozwalających uznać warunki ekonomiczne za spełnione podczas realizacji procedury uszlachetniania czynnego.

Jak zabezpieczyć należności przywozowe

 1. Jeśli w procedurze uszlachetniania czynnego sprowadzasz towar objęty cłem, musisz złożyć zabezpieczenie. 
 2. Zabezpieczenia nie musisz składać, jeżeli zostałeś zwolniony z tego obowiązku.
 3. Zabezpieczenie generalne to zabezpieczenie, które pokrywa więcej niż jedną operację i wymaga uzyskania odrębnego pozwolenia na jego złożenie. Składasz je najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszej operacji. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Uzyskaj pozwolenie na zabezpieczenia generalne - złożenie, obniżenie wysokości lub zwolnienie.
 4. Zabezpieczenie pojedyncze składasz przed rozpoczęciem każdej operacji. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w materiałach o zabezpieczaniu kwot długu celnego (strona otwiera się w nowym oknie).
 5. Po złożeniu zabezpieczenia otrzymasz potwierdzenie jego złożenia.
 6. Wysokość zabezpieczenia określi urząd. Jego kwota będzie równa kwocie cła. Jeżeli nie można ustalić dokładnej kwoty zabezpieczenia, urząd określi je w maksymalnej kwocie, w jakiej cło będzie wymagane w chwili objęcia towaru procedurą uszlachetniania czynnego.
 7. Kwota zabezpieczenia powinna obejmować też podatek VAT. Jeśli jednak przedstawisz urzędowi dokument, który potwierdza, że:
 • jesteś zarejestrowany jako czynny podatnik VAT,
 • nie posiadasz zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • nie jest prowadzone wobec ciebie postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe,

to nie musisz składać zabezpieczenia dla VAT.

Uwaga! Dokument może być twoim oświadczeniem. Możesz też uzyskać zaświadczenie potwierdzające takie dane. Oświadczenie/zaświadczenie musisz składać co 6 miesięcy. Sprawdź jak zarejestrować te dokumenty w usłudze Złóż dane oświadczeń i zaświadczeń.

 1. Zabezpieczenie możesz złożyć:
 • w formie gotówki, lub
 • w formie zobowiązania złożonego przez gwaranta.

Jak prowadzić ewidencję

 1. Jeśli stosujesz procedurę uszlachetniania czynnego, masz obowiązek prowadzenia ewidencji. Ewidencję zatwierdza urząd celno-skarbowy.
 2. Ewidencja powinna zawierać wszelkie informacje i dane, które umożliwiają organom celnym sprawowanie nadzoru nad prawidłowością przebiegu procedury, w szczególności w odniesieniu do:
 • identyfikacji towarów objętych tą procedurą,
 • statusu celnego towarów objętych tą procedurą,
 • przemieszczeń towarów (np. do podwykonawcy),
 • produktów przetworzonych.
 1. Możesz prowadzić ewidencję w sposób tradycyjny (książkowy) albo z zastosowaniem programów informatycznych. Szczegóły dotyczące ewidencji (na przykład jej wygląd) ustal z urzędem celno-skarbowym.
 2. Ewidencja prowadzona z zastosowaniem systemu teleinformatycznego może zostać zatwierdzona przez organ celny pod warunkiem, że:
 • umożliwia wgląd w treść przetwarzanych danych i zapewnia ich ochronę przed zniekształceniem lub utratą,
 • umożliwia dokonywanie korekty danych, z zachowaniem historii wpisów oraz informacji o dacie dokonania korekty,
 • nie pozwala usuwać wpisów,
 • pozwala na uzyskanie wydruku danych według kryteriów określonych przez organ celny,
 • zapewnia możliwość archiwizacji danych na informatycznych nośnikach danych.
 1. Dane z ewidencji prowadzonej z zastosowaniem systemu teleinformatycznego powinny być archiwizowane na informatycznych nośnikach danych, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 2. Towary należy wpisywać do ewidencji niezwłocznie po ich objęciu procedurą w ramach danego pozwolenia.

Jak zrealizować ekwiwalencję

W tym wariancie procedury do wytworzenia produktów przetworzonych możesz wykorzystać tzw. towary ekwiwalentne zamiast towarów nieunijnych sprowadzanych z zagranicy i obejmowanych procedurą uszlachetniania czynnego. Towary ekwiwalentne (będące towarami unijnymi) muszą mieć identyczne:

 • parametry techniczne,
 • ośmiocyfrowe kody nomenklatury scalonej,
 • jakość handlową

- jak towary nieunijne pochodzące z importu.

Jak zrealizować uprzedni wywóz

Przy obrocie ekwiwalentnym istnieje też opcja uprzedniego wywozu. To odwrócenie kolejności operacji w procedurze:

 • najpierw wywozisz produkty, które miały powstać ze sprowadzanych towarów (w ich miejsce użyto krajowych zamienników),
 • potem sprowadzasz zamówione za granicą towary, które (np. jako spóźnione) nie mogły zostać użyte do procesów przetwarzania w ramach realizowanej procedury uszlachetniania.

Musisz mieć zgodę (pozwolenie) urzędu, żeby korzystać z towarów ekwiwalentnych (obrotu ekwiwalentnego), w tym z opcji uprzedniego wywozu.

Jak zakończyć procedurę

Musisz ją zakończyć w terminie podanym w pozwoleniu. Procedura uszlachetniania czynnego może zostać zamknięta na przykład poprzez wyprowadzenie poza obszar celny Unii (powrotny wywóz) towarów nią objętych lub produktów przetworzonych albo poprzez objęcie ich kolejną procedurą celną (na przykład dopuszczenie do obrotu).

Jak rozliczyć procedurę

Jeśli korzystasz z tej procedury, to musisz się z niej rozliczyć. Masz na to 30 dni od upływu terminu zamknięcia procedury. Polega to na przekazaniu do wskazanego w pozwoleniu kontrolnego urzędu celnego tzw. rozliczenia zamknięcia. Urząd może przedłużyć ten termin do 60 dni na twój wniosek. Przeczytaj, co powinno zawierać rozliczenie zamknięcia.

Wybierz właściwy formularz:

 1. WDIPO01 Uszlachetnianie czynne [SZPROT]

Formularz wniosku o wydanie, zmianę lub cofnięcie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego

 1. DDS0001 Dokument do sprawy [SEAP]

Formularz przesłania dokumentu do sprawy, która jest w trakcie obsługi w urzędzie

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi, w szczególności ze względu na awarię lub zapowiadane prace serwisowe.

Usługa jest dostępna tylko na portalu PUESC. Spróbuj ponownie skorzystać z usługi, gdy pojawi się informacja o usunięciu awarii lub zakończeniu prac serwisowych.

W okresie audytu dostępności cyfrowej usługa nie jest wspierana.

Opis w przygotowaniu

Strony w serwisie EUR-Lex (Baza aktów prawnych Unii Europejskiej) oraz serwisie ISAP (Internetowy System Aktów Prawnych) otwierają się w nowych oknach przeglądarki:

Informacje o publikacji

Pierwsza publikacja: 28 października 2021 18:50 Sylwia Mystkowska
Komórka odpowiedzialna: Departament Ceł MF