Uzyskaj pozwolenie na uszlachetnianie bierne

Dzięki usłudze złożysz wniosek o udzielenie, zmianę, zawieszenie lub cofnięcie pozwolenia na procedurę uszlachetniania biernego. 
Z usługi możesz skorzystać, jeśli:

 • posiadasz wczesniej nadany numer EORI,
 • w przypadku planowanego uprzedniego przywozu produktów zamiennych lub przetworzonych złożysz zabezpieczenie generalne w urzędzie celno-skarbowym lub posiadasz decyzję o zwolnieniu ze składania zabezpieczenia.
 • jeszcze nie zrealizowałeś planowanego wywozu towarów unijnych w celu ich uszlachetnienia poza Unią i powrotnego przywozu lub jesteś w trakcie tej operacji i zamierzasz złożyć wniosek o wydanie pozwolenia z mocą wsteczną.

Z usługi możesz skorzystać tylko elektronicznie za pomocą formularza.

Uwaga! Usługa dotyczy pozwoleń, które obowiązują tylko na terytorium Polski. Jeśli chcesz uzyskać pozwolenie obowiązujące w Polsce oraz w innym kraju Unii Europejskiej, skorzystaj z usługi CDS – uzyskaj pozwolenie celne obowiązujące w kilku państwach członkowskich UE.

 

Załóż konto

Zaloguj się

KROK 1

Wypełnij formularz wniosku

KROK 2

Podpisz wniosek

KROK 3

Wyślij wniosek

KROK 4

Sprawdzaj stan sprawy

KROK 5

Odbierz pozwolenie lub decyzję odmowną

Przed wypełnieniem formularza przygotuj: 

 • podstawowe dane podmiotu (EORI),
 • dokumenty, które chcesz dołączyć – szczegóły znajdziesz w Kroku 1 pkt.3,
 • upoważnienie oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego upoważnienia – jeśli reprezentujesz podmiot, który składa wniosek o udzielenie, zmianę lub cofnięcie pozwolenia.

Sprawdź, jak dostarczyć oryginał upoważnienia wraz z opłatą skarbową w sekcji Co powinieneś wiedzieć.

Pamiętaj – musisz podpisać wniosek w sposób określony w KROKU 2. Przygotuj dane do skorzystania z podpisu elektronicznego.

KROK WSTĘPNY

 1. Przycisk załóż konto  Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Pamiętaj – wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji pomiń „CEL REJESTRACJI”.

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.

 1. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj firmę – uzyskaj numer EORI.

Uwaga! Firma musi być zarejestrowana w obszarze cła i posiadać numer EORI.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień lub usuń dane firmy

UWAGA !
Jeżeli chcesz złożyć wniosek o zmianę, zawieszenie lub cofnięcie pozwolenia na uszlachetnianie bierne i chcesz, aby dane tego pozwolenia zaciągnęły się automatycznie do formularza wniosku, to będzie to możliwe tylko wtedy, jeżeli jesteś zarejestrowanym reprezentantem podmiotu, na rzecz którego składasz taki wniosek oraz jednocześnie posiadasz uprawnienie „Wgląd we wszystkie komunikaty przesyłane/odbierane w imieniu i na rzecz podmiotu przez wszystkie osoby upoważnione”.
Jeżeli nie masz takiego zakresu uprawnień, to musisz wypełnić ręcznie wszystkie pola formularza wniosku.
W przypadku przedstawicielstwa pośredniego uprawnienie to musi być zarejestrowane na rzecz agencji celnej.

KROK 0

Zaloguj się  Zaloguj się na PUESC

KROK 1

Wypełnij formularz wniosku

 1. Wybierz na PUESC formularz WDOPO01 Uszlachetnianie bierne [SZPROT]
 2. Wypełnij wszystkie wymagane pola wybranego formularza. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do pól – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.  Wskazując organ, do którego chcesz wysłać wniosek, wskaż naczelnika urzędu celnego-skarbowego właściwego dla miejsca prowadzenia lub miejsca udostępnienia dla potrzeb celnych twoich głównych ksiąg rachunkowych oraz prowadzenia przez ciebie działalności związanej z towarem, którego ma dotyczyć pozwolenie (ta druga przesłanka nie musi wystąpić).

Uwaga! Pola obowiązkowe są oznaczone czerwoną gwiazdką.

Pamiętaj! We wniosku możesz wskazać dane osoby do kontaktu (e-mail, telefon). Pracownik organu prowadzącego sprawę będzie mógł wykorzystać je do bieżących kontaktów w toku sprawy.

 1. Dołącz załączniki, które chcesz przesłać razem z formularzem:
 • skan posiadanego zabezpieczenia generalnego – jeżeli zamierzasz przed wywozem do procedury dokonać uprzedniego przywozu produktów zamiennych lub przetworzonych, które są objęte cłem,
 • wykaz towarów, które mają być objęte procedurą uszlachetniania biernego,
 • przykładową kartę ewidencji, która będzie prowadzona na potrzeby stosowania procedury odprawy czasowej – więcej informacji o prowadzeniu ewidencji znajdziesz w sekcji Co powinieneś wiedzieć,
 • inne dodatkowe oświadczenia/zaświadczenia - dokumenty w formacie PDF podpisane przez ciebie podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Mogą też być uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza. Jeśli załączysz je w postaci skanu, oryginały musisz przesłać w formie papierowej do organu, do którego skierowałeś wniosek z portalu.

Uwaga! Załączniki, które składasz razem z wnioskiem, muszą być w formacie PDF. Łączna wielkość  załaczników nie może przekroczyć 15 MB.

 

 1. Wybierz „Wygeneruj dokument”, a następnie przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki.

KROK 2

Podpisz wniosek

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. podpisem zaufanym (profil zaufany).

KROK 3

Wyślij wniosek

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij formularz.

 1. Sprawdź, czy otrzymałeś UPO

Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

UPO potwierdza, że złożyłeś wniosek w formie elektronicznej.

Twój wniosek trafi do weryfikacji.

KROK 4

Sprawdzaj stan sprawy

Pozwolenie powinno zostać wydane w ciągu 30 dni od dnia otrzymania twojego wniosku - art. 171 ust. 1 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2015/2446. W tym czasie naczelnik właściwego urzędu celno-skarbowego sprawdzi kryteria i warunki niezbędne do udzielenia pozwolenia. W trakcie postępowania możesz otrzymać informacje związane z twoim wnioskiem.

 • Jeśli twój wniosek nie był kompletny, otrzymasz wezwanie o uzupełnienie. Znajdziesz je w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty, gdzie pojawi się dokument „Wezwanie”. Zapoznaj się z nim – zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.

Prześlij brakujące dokumenty lub wyjaśnienia zgodnie z treścią wezwania – skorzystaj z formularza DDS0001 Dokument do sprawy [SEAP]

 • Jeśli organ celny przedłuży termin rozpatrzenia twojego wniosku, otrzymasz informację o nowym terminie załatwienia sprawy. Organ celny wyjaśni ci przyczynę przedłużenia. Informację znajdziesz w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty, gdzie pojawi się dokument „Informacja”. Zapoznaj się z nim – zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.
 • Jeżeli nie spełniasz kryteriów i warunków niezbędnych do udzielenia pozwolenia, naczelnik urzędu celno-skarbowego odmówi udzielenia pozwolenia. W takim przypadku otrzymasz informację o prawie do wypowiedzenia się. Informację znajdziesz w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty, gdzie pojawi się dokument „Informacja”. Zapoznaj się z nim – zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.

W ciągu 30 dni możesz zapoznać się z dokumentami zebranymi w sprawie i przedstawić organowi swoje stanowisko. Swoje stanowisko możesz przesłać korzystając z formularza DDS0001 Dokument do sprawy [SEAP] 

Pamiętaj! Przedstawienie swojego stanowiska to twoje prawo a nie obowiązek.

Uwaga! Informację o przesłanych dokumentach otrzymasz pocztą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji swojego konta. Korespondencję możesz otrzymać także na e-mail i adres osoby do kontaktu, którą wskażesz we wniosku o udzielenie, zmianę lub cofnięcie pozwolenia.

KROK 5

Odbierz pozwolenie na procedurę uszlachetniania biernego lub decyzję odmowną.  

Jeśli spełniasz warunki naczelnik urzędu celno-skarbowego, do którego skierowałeś wniosek wyda  pozwolenie. W przeciwnym przypadku, naczelnik odrzuci twój wniosek i wyda decyzję odmowną.

Aby sprawdzić, czy otrzymałeś pozwolenie lub decyzję odmowną:

 1. Zaloguj się na swoje konto.
 2. Przejdź do zakładki Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty.
 3. Odszukaj dokument o nazwie: Pozwolenie lub Decyzja odmowna. Zapoznaj się z nim – zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.

Jeśli nie jesteś zadowolony z treści wydanej decyzji, możesz się od niej odwołać. Możesz to zrobić za pomocą formularza WDWCO001 Odwołanie od decyzji [SZPROT].

UWAGA! Odwołanie możesz złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jak dostarczyć oryginał upoważnienia

 1. Jeśli jesteś upoważniony do złożenia wniosku, musisz dołączyć do wniosku upoważnienie, z którego wynika zakres twoich uprawnień oraz skan potwierdzenia  uiszczenia opłaty skarbowej. Nie dotyczy to osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu z mocy prawa, np. właściciela, prokurenta samoistnego, prezesa zarządu czy członka zarządu uprawnionego do samodzielnej reprezentacji w KRS.
 2. Oryginał pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej przekaż do organu właściwego do rozpatrzenia wniosku. Możesz to zrobić na 2 sposoby:
 • dołącz do wniosku upoważnienie elektroniczne, podpisane elektronicznie przez mocodawcę lub uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza lub przez osobę uprawnioną przez przedsiębiorcę posiadającego pozwolenie na AEO lub uproszczenia celne, lub
 • prześlij dokumenty pocztą tradycyjną na adres organu właściwego do rozpatrzenia wniosku.
 1. Jeżeli jesteś zarejestrowanym przedstawicielem celnym podmiotu i złożyłeś już upoważnienie, z którego wynika zakres twoich uprawnień, nie musisz składać odrębnego upoważnienia. Wystarczy, że się powołasz na tą okoliczność

Jakie warunki spełnić dla uzyskania pozwolenia na uszlachetnianie bierne

 1. Masz siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

 

 1. W dotychczasowej działalności związanej z przywozem lub wywozem towarów rzetelnie wywiązywałeś się z obowiązków określonych w przepisach prawa celnego i podatkowego.

 

 1. Zapewnisz prawidłową realizację stosowania procedury uszlachetniania biernego.

 

 1. Stworzysz warunki do sprawowania dozoru przez organy celno-skarbowe bez konieczności stosowania nadzwyczajnych środków administracyjnych.

 

 1. Złożysz zabezpieczenie generalne w urzędzie celno-skarbowym lub posiadasz decyzję o zwolnieniu ze składania zabezpieczenia, jeśli zamierasz realizować uprzedni przywóz produktów zamiennych lub przetworzonych.

 

 1. Nie możesz procedury uszlachetniania biernego stosować do następujących towarów unijnych:
 • towarów, których wywóz wiąże się ze zwrotem lub umorzeniem należności celnych przywozowych;
 • towarów, które przed wywozem zostały dopuszczone do obrotu bez cła lub z zastosowaniem obniżonej stawki celnej ze względu na ich końcowe przeznaczenie, tak długo jak cele tego końcowego przeznaczenia nie zostały osiągnięte, chyba że towary te muszą zostać poddane naprawie;
 • towarów, których wywóz wiąże się z udzieleniem refundacji wywozowych;
 • towarów, którym z tytułu ich wywozu przysługuje w ramach wspólnej polityki rolnej inna korzyść finansowa niż refundacje.

 

 1. Dostarczysz dane pozwalające towary objęte procedurą (wywożone towary unijne) zidentyfikować w wytwarzanych produktach przetworzonych.
   
 2.    Jeśli chcesz uszlachetnianie bierne wykorzystać do naprawy towarów, to  muszą być one zdatne do naprawy, zaś procedura nie może zostać wykorzystana do podniesienia wydajności technicznej towarów.

 

Jak korzystać z pozwolenia na procedurę uszlachetniania biernego

Jeśli posiadasz pozwolenie, będziesz mógł czasowo wywozić poza obszar celny Unii Europejskiej towary unijne i poddawać je procesom przetwarzania (na przykład obróbce, montażowi, naprawie). Następnie, przy przywozie na obszar celny unii  produktów przetworzonych powstałych z tych towarów, możesz skorzystać z całkowitego lub częściowego zwolnienia z należności celnych przywozowych. Wobec towarów unijnych czasowo wywożonych stosuje się należności celne wywozowe (o ile zostały ustanowione; obecnie nie zostały one wprowadzone).

 

 1. Twoje pozwolenie na uszlachetnianie bierne ważne będzie maksymalnie 5 lat od dnia, w którym zacznie obowiązywać. W przypadku wrażliwych towarów rolnych (ich wykaz znajdziesz w rozporządzeniu 2015/2446), termin ten nie może przekroczyć 3 lat. 

 

 1. Na twój wniosek pozwolenie może być:
 • zmienione,
 • zawieszone,
 • cofnięte.
 1. W trakcie korzystania z pozwolenia masz obowiązek informować organ celny o każdej okoliczności, która zaistniała po wydaniu pozwolenia i może mieć wpływ na jego kontynuację. Informację wyślij do organu celnego, który wydał pozwolenie. Urząd będzie także sam badał, w jaki sposób wykorzystujesz pozwolenie i procedurę. Jeśli stwierdzi uchybienia prowadzące do powstania długu celnego, wyda decyzję o ewentualnym wymiarze cła.
 2. Organ celny może wydane pozwolenie:
 • zmienić,
 • zawiesić,
 • unieważnić,
 • cofnąć.
 1. Organ celny może zawiesić pozwolenie, jeśli nie ma jeszcze wystarczających powodów, by pozwolenie unieważnić, zmienić lub cofnąć. Zawieszenie może trwać do czasu wyjaśnienia sprawy i podjęcia ostatecznych decyzji dotyczących zmiany, unieważnienia lub cofnięcia pozwolenia.

 

Jak wykazać spełnienie warunków ekonomicznych

 

 1. Pozwolenie na korzystanie z procedury przetwarzania może zostać udzielone, jeżeli nie ma ono negatywnego wpływu na istotne interesy producentów unijnych. Nie może więc istnieć dowód na występowanie tego wpływu lub można w pewnych okolicznościach uznać warunki ekonomiczne za spełnione.

 

 1. W przypadku procedury uszlachetniania biernego sprawdzenie warunków ekonomicznych na poziomie unijnym (w Komisji Europejskiej) ma miejsce w sytuacji jeżeli istnieje dowód na istnienie prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnego wpływu na istotne interesy unijnych producentów towarów wymienionych w załączniku 71-02, a towary nie są przeznaczone do naprawy.

 

 1. Sprawdzenie warunków ekonomicznych na poziomie unijnym może się odbyć również:
 • z inicjatywy Komisji, jeżeli dysponuje ona dowodem świadczącym o tym, że korzystanie z danego pozwolenia prawdopodobnie ma negatywny wpływ na istotne interesy producentów unijnych,
 • jeżeli po wydaniu pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego administracji celnej państwa członkowskiego udostępniony zostaje dowód świadczący o tym, że korzystanie z przedmiotowego pozwolenia prawdopodobnie ma negatywny wpływ na istotne interesy producentów unijnych.

Jak zabezpieczyć należności przywozowe

 1. Jeśli w procedurze uszlachetniania biernego chcesz przed wywozem towarów unijnych wykonać uprzedni przywóz produktów zamiennych lub przetworzonych, które są objęte cłem, musisz złożyć zabezpieczenie.
 2. Zabezpieczenia nie musisz składać, jeżeli zostałeś zwolniony z tego obowiązku.
 3. Zabezpieczenie generalne to zabezpieczenie, które pokrywa więcej niż jedną operację i wymaga uzyskania odrębnego pozwolenia na jego złożenie. Składasz je najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszej operacji. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Uzyskaj pozwolenie na zabezpieczenia generalne - złożenie, obniżenie wysokości lub zwolnienie
 4. Zabezpieczenie pojedyncze składasz przed rozpoczęciem każdej operacji. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w materiałach o zabezpieczaniu kwot długu celnego (strona otwiera się w nowym oknie).
 5.  Po złożeniu zabezpieczenia otrzymasz potwierdzenie jego złożenia.
 6. Wysokość zabezpieczenia określi urząd. Jego kwota będzie równa kwocie cła. Jeżeli nie można ustalić dokładnej kwoty zabezpieczenia, urząd określi je w maksymalnej kwocie w jakiej cło będzie wymagane w chwili objęcia towaru procedurą uszlachetniania biernego.
 7. Kwota zabezpieczenia powinna obejmować też podatek VAT. Jeśli jednak przedstawisz urzędowi dokument, który potwierdza, że:
 • jesteś zarejestrowany jako czynny podatnik VAT,
 • nie posiadasz zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • nie jest prowadzone wobec ciebie postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe,

to nie musisz składać zabezpieczenia dla VAT.

Uwaga! Dokument może być twoim oświadczeniem. Możesz też uzyskać zaświadczenie potwierdzające takie dane. Oświadczenie/zaświadczenie musisz składać co 6 miesięcy. Sprawdź jak zarejestrować te dokumenty w usłudze <brak linku>  

 1. Zabezpieczenie możesz złożyć:
 • w formie gotówki, lub
 • w formie zobowiązania złożonego przez gwaranta.

Jak prowadzić ewidencję

 1. Jeśli stosujesz procedurę uszlachetniania biernego, masz obowiązek prowadzenia ewidencji. Ewidencję zatwierdza urząd celno-skarbowy.

 

 1. Ewidencja powinna zawierać wszelkie informacje i dane, które umożliwiają organom celnym sprawowanie nadzoru nad prawidłowością przebiegu procedury, w szczególności w odniesieniu do:
 • identyfikacji towarów objętych tą procedurą,
 • statusu celnego towarów objętych tą procedurą,
 • charakteru operacji przetwarzania, jakim podlegają.

 

 1. Możesz prowadzić ewidencję w sposób tradycyjny (książkowy) albo z zastosowaniem programów informatycznych. Szczegóły dotyczące ewidencji (na przykład jej wygląd) ustal z urzędem celno-skarbowym.

 

 1. Ewidencja prowadzona z zastosowaniem systemu teleinformatycznego może zostać zatwierdzona przez organ celny pod warunkiem, że:
 • umożliwia wgląd w treść przetwarzanych danych i zapewnia ich ochronę przed zniekształceniem lub utratą,
 • umożliwia dokonywanie korekty danych, z zachowaniem historii wpisów oraz informacji o dacie dokonania korekty,
 • nie pozwala usuwać wpisów,
 • pozwala na uzyskanie wydruku danych według kryteriów określonych przez organ celny;
 • zapewnia możliwość archiwizacji danych na informatycznych nośnikach danych.

 

 1. Dane z ewidencji prowadzonej z zastosowaniem systemu teleinformatycznego powinny być archiwizowane na informatycznych nośnikach danych, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

 

 1. Towary należy wpisywać do ewidencji niezwłocznie po ich objęciu procedurą w ramach danego pozwolenia.

 

Jak realizować standardową wymianę i uprzedni przywóz

 1. Naprawę towarów w ramach uszlachetniania biernego możesz prowadzić na dwa sposoby:
 • standardowa wymiana,
 • uprzedni przywóz.

 

 1. W systemie standardowej wymiany, zamiast przywieźć produkt „naprawiony”, możesz przywieźć do Unii Europejskiej odpowiedni produkt zastępczy, zamienny. Produkt zamienny musi posiadać:
 • ten sam ośmiocyfrowy kod Nomenklatury scalonej,
 • takie same parametry techniczne,
 • taką samą jakość handlową

jak towar wadliwy, w przypadku gdyby ten ostatni został poddany przewidzianej naprawie.

 1. Procedura z zastosowaniem uprzedniego przywozu pozwala przywieźć na obszar celny Unii Europejskiej produkty zamienne jeszcze przed wywozem towarów wadliwych do naprawy. Przy stosowaniu uprzedniego przywozu produktów zamiennych musisz złożyć zabezpieczenie pokrywające kwotę należności celnych przywozowych, która byłaby wymagana, gdyby towary wadliwe nie zostały wywiezione w terminie 2 miesięcy. Termin ten liczy się od dnia przyjęcia przez organy celne zgłoszenia o dopuszczenie do obrotu produktów zamiennych.

Przykład: jedyny komputer, który ma twoja firma zepsuł się. Wywóz i naprawa tego sprzętu zajmie dużo czasu, dlatego aby firma mogła funkcjonować bez przestoju, możesz zamówić przekazanie w ramach realizacji zobowiązań gwarancyjnych nowego komputera przed faktycznym wywozem zepsutego. Jeśli w ciągu 2 miesięcy nie odeślesz uszkodzonego komputera, to powstanie dług celny w odniesieniu do przywiezionego nowego komputera.

 

 1. Zarówno system standardowej wymiany, jak i system uprzedniego wywozu wymagają uzyskania pozwolenia na procedurę uszlachetniania biernego. W pozwoleniu tym wskazane zostanie, który ze sposobów realizacji procedury będzie miał miejsce w twoim przypadku.

 

Jak obliczyć cło

 

 1. Jeżeli dług celny powstaje w odniesieniu do produktów przetworzonych powstałych w ramach procedury uszlachetniania biernego lub produktów zamiennych, o których mowa w art. 261 ust. 1 Unijnego Kodeksu Celnego, to kwotę należności celnych przywozowych oblicza się na podstawie kosztu procesu przetwarzania przeprowadzonego poza obszarem celnym Unii (art. 86 ust. 5 Unijnego Kodeksu Celnego).

 

 1. Jeżeli specyficzne cło przywozowe ma być zastosowane w odniesieniu do produktów przetworzonych powstałych w ramach procedury uszlachetniania biernego lub produktów zamiennych, kwotę należności celnych przywozowych oblicza się na podstawie wartości celnej produktów przetworzonych w chwili przyjęcia zgłoszenia celnego do dopuszczenia do obrotu, pomniejszonej o wartość statystyczną odpowiednich towarów czasowo wywożonych w chwili objęcia ich uszlachetnianiem biernym (art. 75 Rozporządzenia Delegowanego do Unijnego Kodeksu Celnego).

 

 1. Jeżeli udowodniono organom celnym, że towary zostały naprawione nieodpłatnie ze względu na gwarancyjne zobowiązania umowne lub ustawowe lub istnienie wady fabrycznej lub materiałowej, towary te objęte są całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych. Nie ma zastosowania powyższe rozwiązanie w przypadku stwierdzenia wady fabrycznej lub materiałowej towarów w chwili ich pierwszego dopuszczenia do obrotu (art. 260 Unijnego Kodeksu Celnego).

 

 1. Dług celny może również powstać w wyniku niespełnienia warunków lub obowiązków, o których mowa w art. 79 Unijnego Kodeksu Celnego. W takim przypadku naczelnik urzędu celno-skarbowego musi wszcząć w tym zakresie postępowanie administracyjne i wydać decyzję określającą obowiązek zapłaty długu w wyznaczonym terminie.

Wybierz właściwy formularz: 

 1. WDOPO01 Uszlachetnianie bierne [SZPROT]

Formularz wniosku o wydanie, zmianę lub cofnięcie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego.

 1. DDS0001 Dokument do sprawy [SEAP]

Formularz przesłania dokumentu do sprawy, która jest w trakcie obsługi w urzędzie

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi, w szczególności ze względu na awarię po stronie SISC lub zapowiadane prace serwisowe. 

Usługa jest dostępna tylko na portalu PUESC. Spróbuj ponownie skorzystać z usługi, gdy pojawi się informacja o usunięciu awarii lub zakończeniu prac serwisowych.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez: 

 • portal Centralny Service Desk:

przejdź do portalu CSD Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)

 • w polu temat wpisz nazwę usługi,
 • w treści wiadomości napisz, co działa nieprawidłowo lub czego chcesz się dowiedzieć,
 • wyślij wiadomość z adresu e-mail, którego użyłeś do założenia konta na PUESC (login PUESC),
 • telefon – 33 483 20 55.

Oczekiwanie na rozmowę z konsultantem Help Desk SISC to maksymalnie 30 minut. Średni czas oczekiwania wynosi 5 minut.

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco, maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do 4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
 • Obsługa wniosków, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.

Opis w przygotowaniu

Strony w serwisie EUR-Lex (Baza aktów prawnych Unii Europejskiej) oraz serwisie ISAP (Internetowy System Aktów Prawnych) otwierają się w nowych oknach przeglądarki: