Uzyskaj pozwolenie na magazyn czasowego składowania

Dzięki usłudze złożysz wniosek o udzielenie, zmianę, zawieszenie lub cofnięcie pozwolenia na magazynu czasowego składowania.

Z usługi możesz skorzystać, jeśli:

 • posiadasz wcześniej nadany numer EORI,
 • masz siedzibę na obszarze celnym Unii Europejskiej,
 • złożysz zabezpieczenie generalne w urzędzie celno-skarbowym lub posiadasz decyzję o zwolnieniu ze składania zabezpieczenia,
 • zapewnisz prawidłową realizację stosowania procedury czasowego składowania  w zakresie przechowywania i ewidencjonowania towarów (warunek ten domyślnie spełniasz, jeśli posiadasz numer AEO),
 • stworzysz warunki, aby organy celno-skarbowe mogły sprawować dozór celny bez konieczności stosowania nadzwyczajnych środków administracyjnych.

Z usługi możesz skorzystać tylko elektronicznie za pomocą formularza.

Załóż konto

Zaloguj się

KROK 1

Wypełnij formularz wniosku

KROK 2

Podpisz wniosek

KROK 3

Wyślij wniosek

KROK 4

Sprawdzaj stan sprawy

KROK 5

Odbierz pozwolenie lub decyzję odmowną.

Przed wypełnieniem formularza przygotuj:

 • podstawowe dane podmiotu (EORI),
 • dokumenty, które chcesz dołączyć – szczegóły znajdziesz w KROKU 1 pkt 3,
 • upoważnienie oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego upoważnienia – jeśli reprezentujesz podmiot, który składa wniosek o udzielenie, zmianę lub cofnięcie pozwolenia.

Sprawdź, jak dostarczyć oryginał upoważnienia wraz z opłatą skarbową w sekcji Co powinieneś wiedzieć.

Pamiętaj – musisz podpisać wniosek w sposób określony w KROKU 2.

Przygotuj dane do złożenia podpisu elektronicznego.

KROK WSTĘPNY

 1. Przycisk załóż konto Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Pamiętaj – wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji pomiń „CEL REJESTRACJI”.

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.

 1. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj firmę – uzyskaj numer EORI.

Uwaga! Firma musi być zarejestrowana w obszarze cła i posiadać numer EORI.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana.

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień lub usuń dane firmy.

UWAGA !

Jeżeli chcesz złożyć wniosek o zmianę, zawieszenie lub cofnięcie pozwolenia na magazyn czasowego składowania i chcesz, aby dane tego pozwolenia zaciągnęły się automatycznie do formularza wniosku, to będzie to możliwe tylko wtedy, jeżeli jesteś zarejestrowanym reprezentantem podmiotu, na rzecz którego składasz taki wniosek oraz jednocześnie posiadasz uprawnienie „Wgląd we wszystkie komunikaty przesyłane/odbierane w imieniu i na rzecz podmiotu przez wszystkie osoby upoważnione”.

Jeżeli nie masz takiego zakresu uprawnień, to musisz wypełnić ręcznie wszystkie pola formularza wniosku.

W przypadku przedstawicielstwa pośredniego uprawnienie to musi być zarejestrowane na rzecz agencji celnej.

KROK 0

Zaloguj się  Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Wypełnij formularz wniosku

 1. Wybierz na PUESC formularz WDTST01 Magazyn czasowego składowania [SZPROT].
 2. Wypełnij wszystkie wymagane pola wybranego formularza. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do pól – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”. Wskazując organ, do którego chcesz wysłać wniosek, wskaż naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego dla miejsca, gdzie będzie prowadzony magazyn czasowego składowania.  

Uwaga! Pola obowiązkowe są oznaczone czerwoną gwiazdką.

Pamiętaj! We wniosku możesz wskazać dane osoby do kontaktu (e-mail, telefon). Pracownik organu prowadzącego sprawę będzie mógł wykorzystać je do bieżących kontaktów w toku sprawy.

 1. Dołącz załączniki, które chcesz przesłać razem z formularzem:
 • skan posiadanego zabezpieczenia generalnego – jeżeli przywożone towary są objęte cłem i nie posiadasz pozwolenia na zwolnienie z składania zabezpieczenia,
 • dokument w formacie PDF potwierdzający tytuł prawny do miejsca, gdzie będzie zlokalizowany magazyn czasowego składowania podpisany  przez ciebie podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Może też być uwierzytelniony elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza. Jeśli załączysz go w postaci skanu, oryginał musisz przesłać w formie papierowej do organu, do którego skierowałeś wniosek z portalu,
 • oświadczenie o braku dopuszczenia się przez wnioskodawcę poważnych lub powtarzających się naruszeń przepisów prawa celnego lub podatkowego (składane przez podmioty nie mające statusu AEO).  Oświadczenie winno być w formacie dokumentu PDF podpisane  przez ciebie podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Może też być uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza. Jeśli załączysz je w postaci skanu, oryginał musisz przesłać w formie papierowej do organu, do którego skierowałeś wniosek z portalu,
 • skan planu miejsca wraz z opisem zabezpieczeń, gdzie będzie zlokalizowany magazyn czasowego składowania, 
 • przykładową kartę ewidencji prowadzoną na potrzeby czasowego składowania w magazynie – więcej informacji o prowadzeniu ewidencji znajdziesz w sekcji Co powinieneś wiedzieć.

Uwaga! Załączniki, które składasz razem z wnioskiem, muszą być w  formacie PDF.
Łączna wielkość załączników nie może przekroczyć 10 MB.

 1. Wybierz „Wygeneruj dokument”, a następnie przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki.

KROK 2

Podpisz wniosek

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. podpisem zaufanym (profil zaufany).

KROK 3

Wyślij wniosek

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij formularz.

 1. Sprawdź, czy otrzymałeś UPO:

przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).
UPO potwierdza, że złożyłeś wniosek w formie elektronicznej.
Twój wniosek trafi do weryfikacji.

KROK 4

Sprawdzaj stan sprawy

Pozwolenie powinno zostać wydane w ciągu 120 dni od dnia przyjęcia wniosku. W tym czasie naczelnik właściwego urzędu celno-skarbowego sprawdzi kryteria i warunki niezbędne do udzielenia pozwolenia. W trakcie postępowania możesz otrzymać informacje związane z twoim wnioskiem:

 • Jeśli twój wniosek nie był kompletny, otrzymasz wezwanie o uzupełnienie. Znajdziesz je w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty, gdzie pojawi się dokument „Wezwanie”. Zapoznaj się z nim – zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.
  Prześlij brakujące dokumenty lub wyjaśnienia zgodnie z treścią wezwania – skorzystaj z formularza DDS0001 Dokument do sprawy [SEAP].
 • Jeśli organ celny przedłuży termin rozpatrzenia twojego wniosku, otrzymasz informację o nowym terminie załatwienia sprawy. Organ celny wyjaśni ci przyczynę przedłużenia. Informację znajdziesz w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty, gdzie pojawi się dokument „Informacja”. Zapoznaj się z nim – zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.
 • Jeżeli nie spełniasz kryteriów i warunków niezbędnych do udzielenia pozwolenia, naczelnik urzędu celno-skarbowego odmówi udzielenia pozwolenia. W takim przypadku otrzymasz informację o prawie do wypowiedzenia się. Informację znajdziesz w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty, gdzie pojawi się dokument „Informacja”. Zapoznaj się z nim – zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.

W ciągu 30 dni możesz zapoznać się z dokumentami zebranymi w sprawie i przedstawić organowi swoje stanowisko. Swoje stanowisko możesz przesłać korzystając z formularza DDS0001 Dokument do sprawy [SEAP].
Pamiętaj! Przedstawienie swojego stanowiska to twoje prawo a nie obowiązek.

Uwaga! Informację o przesłanych dokumentach otrzymasz pocztą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji swojego konta. Korespondencję możesz otrzymać także na e-mail i adres osoby do kontaktu, którą wskażesz we wniosku o udzielenie, zmianę lub cofnięcie pozwolenia.

KROK 5

Odbierz pozwolenie na prowadzenie magazynu czasowego składowania lub decyzje odmowną

Jeśli spełniasz warunki, naczelnik urzędu celno-skarbowego, do którego skierowałeś wniosek wyda ci pozwolenie. W przeciwnym przypadku, naczelnik odrzuci twój wniosek i wyda decyzję odmowną.

Aby sprawdzić, czy otrzymałeś pozwolenie lub decyzję odmowną:

 1. Zaloguj się na swoje konto.
 2. Przejdź do zakładki Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty.
 3. Odszukaj dokument o nazwie: Pozwolenie lub Decyzja odmowna. Zapoznaj się z nim – zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.

Jeśli nie jesteś zadowolony z wydanej decyzji, możesz się od niej odwołać. Możesz to zrobić za pomocą formularza WDWCO001 Odwołanie od decyzji [SZPROT].

UWAGA! Odwołanie możesz złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jak dostarczyć oryginał upoważnienia

 1. Jeśli jesteś upoważniony do złożenia wniosku, musisz dołączyć do wniosku upoważnienie, z którego wynika zakres twoich uprawnień oraz skan potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej. Nie dotyczy to osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu z mocy prawa, np. właściciela, prokurenta samoistnego, prezesa zarządu czy członka zarządu uprawnionego do samodzielnej reprezentacji w KRS.
 2. Oryginał pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej przekaż do organu właściwego do rozpatrzenia wniosku. Możesz to zrobić na 2 sposoby:
 • dołącz do wniosku upoważnienie elektroniczne, podpisane elektronicznie przez mocodawcę lub uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza lub przez osobę uprawnioną przez przedsiębiorcę posiadającego pozwolenie na AEO lub uproszczenia celne, lub
 • prześlij dokumenty pocztą tradycyjną na adres organu właściwego do rozpatrzenia wniosku.
 1. Jeżeli jesteś zarejestrowanym przedstawicielem celnym podmiotu i złożyłeś już upoważnienie, z którego wynika zakres twoich uprawnień, nie musisz składać odrębnego upoważnienia. Wystarczy, że się powołasz na tą okoliczność.

Jak korzystać z pozwolenia na odprawę czasową

Mając pozwolenie na prowadzenie magazynu czasowego składowania będziesz mógł przechowywać towary:

 • nie posiadające statusu unijnego (sprowadzone spoza Unii Europejskiej) jak również towary unijne (gdy wskażesz na uzasadnioną potrzebę gospodarczą), a także
 • dla których brakuje wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania odprawy celnej lub towar musi być poddany badaniom (np. sanitarno-epidemiologiczne), a badania te trwają dłużej niż 3 dni.
 1. Twoje pozwolenie ważne będzie bezterminowo.
 2. Towary czasowo składowane:
 • musisz objąć procedurą celną lub wywieźć z powrotem poza obszar UE,
 • możesz poddać tzw. czynnościom zwyczajowym, których celem jest zachowanie ich w stanie niezmienionym; czynności te nie mogą prowadzić do zmiany wyglądu towarów lub ich właściwości technicznych.
 1. Możesz zawiesić płatności cła i podatków za towary z państw trzecich, na czas kiedy towary te są składowane w magazynie czasowego składowania – nie dłużej jednak niż 90 dni, termin ten nie podlega przedłużeniu.
 1. Na twój wniosek pozwolenie może być:
 • zmienione,
 • zawieszone,
 • cofnięte.
 1. W trakcie korzystania z pozwolenia masz obowiązek informować organ celny o każdej okoliczności, która zaistniała po wydaniu pozwolenia i może mieć wpływ na jego kontynuację. Informację wyślij do organu celnego, który wydał pozwolenie.
 2. Organ celny może wydane pozwolenie:
 • zmienić,
 • zawiesić,
 • unieważnić,
 • cofnąć.
 1. Organ celny może zawiesić pozwolenie, jeśli nie ma jeszcze wystarczających powodów, by pozwolenie unieważnić, zmienić lub cofnąć. Zawieszenie może trwać do czasu wyjaśnienia sprawy i podjęcia ostatecznych decyzji dotyczących zmiany, unieważnienia lub cofnięcia pozwolenia.
 1. Wprowadzenie towarów do magazynu czasowego składowania  powinno odbyć się na podstawie deklaracji czasowego składowania DSK  lub innych dokumentów (np. przywozowej deklaracji skróconej, dokumentu tranzytowego).
 1. Towary mogą być czasowo składowane również w innych miejscach będących pod dozorem celnym, czyli Wytyczne w sprawie miejsc uznanych i wyznaczonych.

Jak zabezpieczyć należności przywozowe

 1. Jeśli sprowadzany towar jest objęty cłem, musisz złożyć zabezpieczenie i to przed uzyskaniem pozwolenia.
 2. Zabezpieczenia nie musisz składać, jeżeli zostałeś zwolniony z tego obowiązku.
 3. Zabezpieczenie generalne to zabezpieczenie, które pokrywa więcej niż jedną operację i wymaga uzyskania odrębnego pozwolenia na jego złożenie. Składasz je najpóźniej przed uzyskaniem pozwolenia na magazyn czasowego składowania. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Uzyskaj pozwolenie na zabezpieczenia generalne.  
 4.  Po złożeniu zabezpieczenia otrzymasz potwierdzenie jego złożenia.
 5. Wysokość zabezpieczenia określi urząd. Jego kwota będzie równa kwocie cła należnego od towarów czasowo składowanych. Jeżeli nie można ustalić dokładnej kwoty zabezpieczenia, urząd określi je w maksymalnej kwocie w jakiej cło będzie wymagane w chwili stosowania pozwolenia na magazyn czasowego składowania..
 6. Kwota zabezpieczenia powinna obejmować też podatek VAT. Jeśli jednak przedstawisz urzędowi dokument, który potwierdza, że:
 • jesteś zarejestrowany jako czynny podatnik VAT,
 • nie posiadasz zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • nie jest prowadzone wobec ciebie postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe,

to nie musisz składać zabezpieczenia dla VAT.

Uwaga! Dokument może być twoim oświadczeniem. Możesz też złożyć zaświadczenie potwierdzające takie dane. Oświadczenie/zaświadczenie musisz składać co 6 miesięcy. Sprawdź, jak zarejestrować te dokumenty w usłudze Złóż dane oświadczeń i zaświadczeń.

 1. Zabezpieczenie możesz złożyć:
 • w formie gotówki, lub
 • w formie zobowiązania złożonego przez gwaranta.

Jak prowadzić ewidencję

 1. Jeśli prowadzisz magazyn czasowego składowania, masz obowiązek prowadzenia ewidencji, którą zatwierdza urząd celno-skarbowy.
 1. Ewidencja powinna zawierać wszelkie informacje i dane, które umożliwiają organom celnym sprawowanie dozoru celnego, w szczególności:
 • identyfikacji towarów objętych,
 • statusu celnego towarów objętych czasowym składowaniem,
 • przemieszczeń towarów (np. do podwykonawcy),
 • dopuszczalnych czynności zwyczajowych.
 1. Możesz prowadzić ewidencję w sposób tradycyjny (książkowy) albo z zastosowaniem programów informatycznych. Szczegóły dotyczące ewidencji (na przykład jej wygląd) ustal z urzędem celno-skarbowym.
 1. Ewidencja prowadzona z zastosowaniem systemu teleinformatycznego może zostać zatwierdzona przez organ celny pod warunkiem, że:
 • umożliwia  wgląd w treść przetwarzanych danych i zapewnia ich ochronę przed zniekształceniem lub utratą,
 • umożliwia dokonywanie korekty danych, z zachowaniem historii wpisów oraz informacji o dacie dokonania korekty,
 • nie pozwala usuwać wpisów,
 • pozwala na uzyskanie wydruku danych według kryteriów określonych przez organ celny,
 • zapewnia możliwość archiwizacji danych na informatycznych nośnikach danych.
 1. Dane z ewidencji prowadzonej z zastosowaniem systemu teleinformatycznego powinny być archiwizowane na informatycznych nośnikach danych, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 1. Towary należy wpisywać do ewidencji niezwłocznie po ich objęciu czasowym  składowaniem w ramach danego pozwolenia.

Wybierz właściwy formularz:

 1. WDTST01 Magazyn czasowego składowania [SZPROT]

Formularz wniosku o wydanie, zmianę lub cofnięcie pozwolenia na magazyn czasowego składowania.

 1. DDS0001 Dokument do sprawy [SEAP]

Formularz przesłania dokumentu do sprawy, która jest w trakcie obsługi w urzędzie.

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi, w szczególności ze względu na awarię po stronie SISC lub zapowiadane prace serwisowe.

Usługa jest dostępna tylko na portalu PUESC. Spróbuj ponownie skorzystać z usługi, gdy pojawi się informacja o usunięciu awarii lub zakończeniu prac serwisowych.

W okresie audytu dostępności cyfrowej usługa nie jest wspierana.

Strony w serwisie EUR-Lex (Baza aktów prawnych Unii Europejskiej) oraz serwisie ISAP (Internetowy System Aktów Prawnych) otwierają się w nowych oknach przeglądarki:

Informacje o publikacji

Pierwsza publikacja: 29 października 2021 11:21 Robert Żuławiński
Komórka odpowiedzialna: Departament Ceł MF