Uzyskaj pozwolenie na końcowe przeznaczenie

Dzięki usłudze złożysz wniosek o udzielenie, zmianę, zwieszenie lub cofnięcie pozwolenia na procedurę końcowego przeznaczenia. 
Z usługi możesz skorzystać, jeśli:

 • posiadasz wczesniej nadany numer EORI,
 • masz siedzibę na obszarze celnym Unii Europejskiej, wyjątkowo w uzasadnionych przypadkach możesz uzyskać pozwolenie także mając siedzibę poza obszarem celnym Unii,
 • złożysz zabezpieczenie generalne w urzędzie celno-skarbowym lub posiadasz decyzję o zwolnieniu ze składania zabezpieczenia,
 • zapewnisz prawidłową realizację stosowania procedury końcowego przeznaczenia,
 • stworzysz warunki, aby organy celno-skarbowe mogły sprawować dozór celny bez konieczności stosowania nadzwyczajnych środków administracyjnych..

Z usługi możesz skorzystać tylko elektronicznie za pomocą formularza.

Uwaga! Usługa dotyczy pozwoleń, które obowiązują tylko na terytorium Polski. Jeśli chcesz uzyskać pozwolenie obowiązujące w Polsce oraz w innym kraju Unii Europejskiej, skorzystaj z usługi CDS – uzyskaj pozwolenie celne obowiązujące w kilku państwach członkowskich UE.

 

Załóż konto

Zaloguj się

KROK 1

Wypełnij formularz wniosku

KROK 2

Podpisz wniosek

KROK 3

Wyślij wniosek

KROK 4

Sprawdzaj stan sprawy

KROK 5

Odbierz pozwolenie lub decyzję odmowną

Przed wypełnieniem formularza przygotuj: 

 • podstawowe dane podmiotu (EORI),
 • dokumenty, które chcesz dołączyć – szczegóły znajdziesz w Kroku 1 pkt 3,
 • upoważnienie oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego upoważnienia – jeśli reprezentujesz podmiot, który składa wniosek o udzielenie, zmianę lub cofnięcie pozwolenia.

Sprawdź, jak dostarczyć oryginał upoważnienia wraz z opłatą skarbową w sekcji Co powinieneś wiedzieć

Pamiętaj – musisz podpisać wniosek w sposób określony w KROKU 2. Przygotuj dane do złożenia podpisu elektronicznego.

KROK WSTĘPNY

 1. Przycisk załóż konto  Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Pamiętaj – wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji pomiń „CEL REJESTRACJI”.

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.

 1. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj firmę – uzyskaj numer EORI.

Uwaga! Firma musi być zarejestrowana w obszarze cła i posiadać numer EORI.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana.

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień lub usuń dane firmy.

UWAGA !
Jeżeli chcesz złożyć wniosek o zmianę, zawieszenie lub cofnięcie pozwolenia na procedurę końcowego przeznaczenia i chcesz, aby dane tego pozwolenia zaciągnęły się automatycznie do formularza wniosku, to będzie to możliwe tylko wtedy, jeżeli jesteś zarejestrowanym reprezentantem podmiotu, na rzecz którego składasz taki wniosek oraz jednocześnie posiadasz uprawnienie „Wgląd we wszystkie komunikaty przesyłane/odbierane w imieniu i na rzecz podmiotu przez wszystkie osoby upoważnione”.
Jeżeli nie masz takiego zakresu uprawnień, to musisz wypełnić ręcznie wszystkie pola formularza wniosku.
W przypadku przedstawicielstwa pośredniego uprawnienie to musi być zarejestrowane na rzecz agencji celnej.

KROK 0

Zaloguj się  Zaloguj się na PUESC

KROK 1

Wypełnij formularz wniosku

 1. Wybierz na PUESC formularz WDEUS01 Procedura końcowego   przeznaczenia [SZPROT]
 2. Wypełnij wszystkie wymagane pola wybranego formularza. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do pól – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”. Wskazując organ, do którego chcesz wysłać wniosek, wskaż naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego dla miejsca prowadzenia lub miejsca udostępnienia dla potrzeb celnych twoich głównych ksiąg rachunkowych oraz prowadzenia przez ciebie działalności związanej z towarem, którego ma dotyczyć pozwolenie (ta druga przesłanka nie musi wystąpić). Jeżeli masz siedzibę poza obszarem celnym Unii, wskaż naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego dla miejsca pierwszego planowanego wykorzystania towarów.

Uwaga! Pola obowiązkowe są oznaczone czerwoną gwiazdką.

Pamiętaj! We wniosku możesz wskazać dane osoby do kontaktu (e-mail, telefon). Pracownik organu prowadzącego sprawę będzie mógł wykorzystać je do bieżących kontaktów w toku sprawy.

 1. Dołącz załączniki, które chcesz przesłać razem z formularzem:
 • oświadczenie o braku dopuszczenia się przez wnioskodawcę poważnych lub powtarzających się naruszeń przepisów prawa celnego lub podatkowego (składane przez podmioty nie mające statusu AEO).  Oświadczenie winno być w formacie dokumentu PDF podpisane  przez ciebie podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Może też być uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza. Jeśli załączysz je w postaci skanu, oryginał musisz przesłać w formie papierowej do organu, do którego skierowałeś wniosek z portalu,
 • skany wszelkich dokumentów w formacie PDF, które mogą mieć wpływ na postępowanie, np. ustalenie czy spełnione są warunki skutecznego sprawowania dozoru celnego i kontroli celnej,
 • skan posiadanego zabezpieczenia jako:
  • depozyt w gotówce, lub
  • zobowiązanie złożone przez gwaranta.
 • przykładową kartę ewidencji prowadzoną na potrzeby stosowania procedury końcowego przeznaczenia – więcej informacji o prowadzeniu ewidencji znajdziesz w sekcji Co powinieneś wiedzieć,
 • wykaz towarów, które mają być objęte procedurą końcowego przeznaczenia,
 • inne dodatkowe oświadczenia/zaświadczenia - dokumenty w formacie PDF podpisane przez ciebie podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Mogą też być uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza. Jeśli załączysz je w postaci skanu, oryginały musisz przesłać w formie papierowej do organu, do którego skierowałeś wniosek z portalu.

Uwaga! Załączniki, które składasz razem z wnioskiem, muszą być w formacie PDF. Łączna wielkość załączników nie może przekroczyć 10 MB.

 1. Wybierz „Wygeneruj dokument”, a następnie przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki.

KROK 2

Podpisz wniosek

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. podpisem zaufanym (profil zaufany).

KROK 3

Wyślij wniosek

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij formularz.

Sprawdź, czy otrzymałeś UPO

Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

UPO potwierdza, że złożyłeś wniosek w formie elektronicznej.

Twój wniosek trafi do weryfikacji.

KROK 4

Sprawdzaj stan sprawy

Pozwolenie powinno zostać wydane w ciągu 30 dni od dnia otrzymania twojego wniosku - art. 171 ust. 1 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2015/2446. W tym czasie naczelnik właściwego urzędu celno-skarbowego sprawdzi kryteria i warunki niezbędne do udzielenia pozwolenia. W trakcie postępowania możesz otrzymać informacje związane z twoim wnioskiem:

 • Jeśli twój wniosek nie był kompletny, otrzymasz wezwanie o uzupełnienie. Znajdziesz je w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty, gdzie pojawi się dokument „Wezwanie”. Zapoznaj się z nim – zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.

Prześlij brakujące dokumenty lub wyjaśnienia zgodnie z treścią wezwania – skorzystaj z formularza DDS0001 Dokument do sprawy [SEAP]

 • Jeśli organ celny przedłuży termin rozpatrzenia twojego wniosku, otrzymasz informację o nowym terminie załatwienia sprawy. Organ celny wyjaśni ci przyczynę przedłużenia. Informację znajdziesz w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty, gdzie pojawi się dokument „Informacja”. Zapoznaj się z nim – zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.
 • Jeżeli nie spełniasz kryteriów i warunków niezbędnych do udzielenia pozwolenia, naczelnik urzędu celno-skarbowego odmówi udzielenia pozwolenia. W takim przypadku otrzymasz informację o prawie do wypowiedzenia się. Informację znajdziesz w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty, gdzie pojawi się dokument „Informacja”. Zapoznaj się z nim – zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.

W ciągu 30 dni możesz zapoznać się z dokumentami zebranymi w sprawie i przedstawić organowi swoje stanowisko. Swoje stanowisko możesz przesłać korzystając z formularza DDS0001 Dokument do sprawy [SEAP]

Pamiętaj! Przedstawienie swojego stanowiska to twoje prawo a nie obowiązek.

Uwaga! Informację o przesłanych dokumentach otrzymasz pocztą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji swojego konta. Korespondencję możesz otrzymać także na e-mail i adres osoby do kontaktu, którą wskażesz we wniosku o udzielenie, zmianę lub cofnięcie pozwolenia.

KROK 5

Odbierz pozwolenie na procedurę końcowego przeznaczenia lub decyzję odmowną. 

Jeśli spełniasz warunki , naczelnik urzędu celno-skarbowego, do którego skierowałeś wniosek wyda pozwolenie. W przeciwnym przypadku, naczelnik odrzuci twój wniosek i wyda decyzję odmowną.

Aby sprawdzić, czy otrzymałeś pozwolenie lub decyzję odmowną:

 1. Zaloguj się na swoje konto.
 2. Przejdź do zakładki Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty.
 3. Odszukaj dokument o nazwie: Pozwolenie lub Decyzja odmowna. Zapoznaj się z nim – zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.

Jeśli nie jesteś zadowolony z wydanej decyzji, możesz się od niej odwołać. Możesz to zrobić za pomocą formularza WDWCO001 Odwołanie od decyzji [SZPROT].

UWAGA! Odwołanie możesz złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jak dostarczyć oryginał upoważnienia

 1. Jeśli jesteś upoważniony do złożenia wniosku, musisz dołączyć do wniosku upoważnienie, z którego wynika zakres twoich uprawnień oraz skan potwierdzenia uiszczenia opłaty  skarbowej. Nie dotyczy to osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu z mocy prawa, np. właściciela, prokurenta samoistnego, prezesa zarządu czy członka zarządu uprawnionego do samodzielnej reprezentacji w KRS.
 2. Oryginał pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej przekaż do organu właściwego do rozpatrzenia wniosku. Możesz to zrobić na 2 sposoby:
 • dołącz do wniosku upoważnienie elektroniczne, podpisane elektronicznie przez mocodawcę lub uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza lub przez osobę uprawnioną przez przedsiębiorcę posiadającego pozwolenie na AEO lub uproszczenia celne, lub
 • prześlij dokumenty pocztą tradycyjną na adres organu właściwego do rozpatrzenia wniosku.
 1. Jeżeli jesteś zarejestrowanym przedstawicielem celnym podmiotu i złożyłeś już upoważnienie, z którego wynika zakres twoich uprawnień, nie musisz składać odrębnego upoważnienia. Wystarczy, że się powołasz na tą okoliczność

Jak korzystać z pozwolenia na procedurą końcowego przeznaczenia

Jeśli posiadasz pozwolenie, będziesz mógł zgłaszać towary w procedurze dopuszczenia do obrotu bez cła lub z zastosowaniem obniżonej stawki celnej ze względu na ich szczególne przeznaczenie.

Końcowe przeznaczenie jest stosowane w zakresie uprzywilejowanego traktowania taryfowego oraz środków pozataryfowych mających wpływ na przywozowe stawki celne. Nie stosuje się go automatycznie, ale tylko wtedy, gdy zostało to przewidziane w przepisach unijnych lub krajowych, np. w przepisach dotyczących produktów rolnych, rybołówstwa lub antydumpingu.

 1. Twoje pozwolenie będzie ważne maksymalnie 5 lat od dnia, w którym zacznie obowiązywać. W przypadku wrażliwych towarów rolnych (ich wykaz znajdziesz w rozporządzeniu 2015/2446), termin ten nie może przekroczyć 3 lat.
 2. Wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury końcowego przeznaczenia jest uzależnione od złożenia zabezpieczenia. To zabezpieczenie dotyczy długu potencjalnego, czyli różnicy między należnościami celnymi i podatkowymi obliczonymi dla stawek preferencyjnych, należnymi w momencie objęcia procedurą (złożenia zgłoszenia do końcowego przeznaczenia, analogicznie jak dla dopuszczenia do obrotu) a długiem, który byłby należny, gdyby zastosowano zwykłą, a nie preferencyjną stawkę celną.
 3. Możesz być zwolniony ze złożenia zabezpieczenia dla potencjalnego długu celnego, jeśli kwota należności nie przekracza równowartości 1000 euro (badana odrębnie dla należności celnych i podatkowych).

2. Na twój wniosek pozwolenie może być:

 • zmienione,
 • zawieszone,
 • cofnięte.

3. W trakcie korzystania z pozwolenia masz obowiązek informowaćorgan celny o każdej okoliczności, która zaistniała po wydaniu pozwolenia i może mieć wpływ na jego kontynuację. Informację wyślij do organu celnego, który wydał pozwolenie.

4. Organ celny może wydane pozwolenie:

 • zmienić,
 • zawiesić,
 • unieważnić,
 • cofnąć.

7. Organ celny może zawiesić pozwolenie, jeśli nie ma jeszcze wystarczających powodów, by pozwolenie unieważnić, zmienić lub cofnąć. Zawieszenie może trwać do czasu wyjaśnienia sprawy i podjęcia ostatecznych decyzji dotyczących zmiany, unieważnienia lub cofnięcia pozwolenia.

Jak zabezpieczyć należności przywozowe

 1. Jeśli sprowadzany towar jest objęty cłem, musisz złożyć zabezpieczenie.
 2. Zabezpieczenia nie musisz składać, jeżeli zostałeś zwolniony z tego obowiązku.
 3. Zabezpieczenie generalne to zabezpieczenie, które pokrywa więcej niż jedną operację i wymaga uzyskania odrębnego pozwolenia na jego złożenie. Składasz je najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszej operacji. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Uzyskaj pozwolenie na zabezpieczenia generalne - złożenie, obniżenie wysokości lub zwolnienie
 4. Zabezpieczenie pojedyncze składasz przed rozpoczęciem każdej operacji. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w materiałach o zabezpieczaniu kwot długu celnego (strona otwiera się w nowym oknie).
 5.  Po złożeniu zabezpieczenia otrzymasz potwierdzenie jego złożenia.
 6. Wysokość zabezpieczenia określi urząd. Jego kwota będzie równa kwocie cła. Jeżeli nie można ustalić dokładnej kwoty zabezpieczenia, urząd określi je w maksymalnej kwocie w jakiej cło będzie wymagane w chwili objęcia towaru procedurą końcowego przeznaczenia.
 7. Kwota zabezpieczenia powinna obejmować też podatek VAT. Jeśli jednak przedstawisz urzędowi dokument, który potwierdza, że:
 • jesteś zarejestrowany jako czynny podatnik VAT,
 • nie posiadasz zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • nie jest prowadzone wobec ciebie postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe,

to nie musisz składać zabezpieczenia dla VAT.

Uwaga! Dokument może być twoim oświadczeniem. Możesz też złożyć zaświadczenie potwierdzające takie dane. Oświadczenie/zaświadczenie musisz składać co 6 miesięcy. Sprawdź jak zarejestrować te dokumenty w usłudze Złóż dane oświadczeń i zaświadczeń.

 1. Zabezpieczenie możesz złożyć:
 • w formie gotówki, lub
 • w formie zobowiązania złożonego przez gwaranta.

Jak prowadzić ewidencję

 1. Jeśli stosujesz procedurę końcowego przeznaczenia, masz obowiązek prowadzenia ewidencji. Ewidencję zatwierdza urząd celno-skarbowy.

 

 1. Ewidencja powinna zawierać wszelkie informacje zgodnie z art. 178 Rozporządzenia Delegowanego.

 

 1. Możesz prowadzić ewidencję w sposób tradycyjny (książkowy) albo z zastosowaniem programów informatycznych. Szczegóły dotyczące ewidencji (na przykład jej wygląd) ustal z urzędem celno-skarbowym.

 

 1. Ewidencja prowadzona z zastosowaniem systemu teleinformatycznego może zostać zatwierdzona przez organ celny pod warunkiem, że:
 • umożliwia wgląd w treść przetwarzanych danych i zapewnia ich ochronę przed zniekształceniem lub utratą,
 • umożliwia dokonywanie korekty danych, z zachowaniem historii wpisów oraz informacji o dacie dokonania korekty,
 • nie pozwala usuwać wpisów,
 • pozwala na uzyskanie wydruku danych według kryteriów określonych przez organ celny;
 • zapewnia możliwość archiwizacji danych na informatycznych nośnikach danych.

 

 1. Dane z ewidencji prowadzonej z zastosowaniem systemu teleinformatycznego powinny być archiwizowane na informatycznych nośnikach danych, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

 

 1. Towary należy wpisywać do ewidencji niezwłocznie po ich objęciu procedurą w ramach danego pozwolenia.

Jak zakończyć i rozliczyć procedurę

 1. Zakończenie i rozliczenie procedury końcowego przeznaczenia następuje po upływie ważności twojego pozwolenia.

 

 1. Warunkiem zamknięcia procedury i jej rozliczenia jest złożenie w urzędzie kontrolnym (właściwym urzędzie celno-skarbowym) rozliczenia w formie uzgodnionej z organem celnym na etapie udzielania pozwolenia (tzw. rozliczenie zamknięcia).

 

 1. Urząd może cię zwolnić z obowiązku przedstawienia rozliczenia zamknięcia, jeżeli uzna, że nie jest ono konieczne.

 

 1. Jeśli rozliczenie jest poprawne, organ celny zwalnia zabezpieczenie potencjalnego długu celnego.

 

 1. Nie wymagają rozliczenia odpady i pozostałości powstałe w wyniku obróbki lub przetwarzania towarów zgodnie z przewidzianym końcowym przeznaczeniem oraz straty powstałe w wyniku naturalnego ubytku.

Co musisz wiedzieć o przeniesieniu praw i obowiązków (TORO) i przemieszczeniu towarów.

 1. Jeżeli wiesz, że w momencie składania wniosku o pozwolenie na końcowe przeznaczenie nastąpi przeniesienie praw i obowiązków osoby uprawnionej na korzystanie z tej procedury w całości lub części na inną osobę, musisz uzyskać od organu stosowne pozwolenie – tzw. pozwolenie TORO, które powinno być elementem pozwolenia na korzystanie z procedury końcowego przeznaczenia.
 2. O pozwolenie TORO możesz wystąpić:
 • kiedy składasz wniosek o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury końcowego przeznaczenia, lub
 • kiedy składasz wniosek o zmianę pozwolenia na korzystanie z procedury końcowego przeznaczenia.

 

 1. Wniosek o pozwolenie TORO złóż w formie papierowej.

 

 1. Przeniesienie praw i obowiązków dotyczy towarów, które już zostały objęte procedurą końcowego przeznaczenia.

 

 1. Przedmiotem przeniesienia praw i obowiązków nie mogą być towary ekwiwalentne stosowane w ramach procedury końcowego przeznaczenia, bowiem przedmiotem TORO mogą być wyłącznie towary, które objęto procedurą końcowego przeznaczenia.

 

 1. Przeniesienie praw i obowiązków (TORO) w procedurze końcowego przeznaczenia występuje w dwóch trybach:
 • TORO-1 – przeniesienie praw i obowiązków od posiadacza pozwolenia (który ma również pozwolenie TORO) do Przejmującego, który nie ma żadnego pozwolenia,
 • TORO-2 – przeniesienie praw i obowiązków od posiadacza pozwolenia (który ma również pozwolenie TORO) do Przejmującego, który ma pozwolenie TORO.

 

Pamiętaj, że przeniesienie praw i obowiązków osoby uprawnionej do korzystania z procedury końcowego przeznaczenia nie powoduje, że zmianie ulega posiadacz pozwolenia na korzystanie z tej procedury. Posiadacz pozwolenia na korzystanie z procedury końcowego przeznaczenia zawsze pozostaje ten sam.

Natomiast Przejmujący nie staje się posiadaczem pozwolenia na stosowanie procedury specjalnej, ani nie musi ubiegać się o takie pozwolenie, ale musi spełniać takie same warunki do korzystania z  procedury, jakie zostały przewidziane dla posiadacza pozwolenia.

Zakres praw i obowiązków, których dotyczyć ma przeniesienie musisz wyraźnie określić we wniosku. Prawa i obowiązki są zawsze związane z towarami, które zostały objęte procedurą końcowego przeznaczenia  a niektóre „osobiste”' prawa i obowiązki, takie jak „status AEO” lub „zapewnianie prawidłowej realizacji operacji” nie mogą zostać przeniesione.

Jeżeli chcesz, aby nastąpiło przekazanie towarów objętych procedurą końcowego przeznaczenia przez dotychczasową osobę uprawnioną do korzystania z procedury (Przekazującego) do dyspozycji kolejnej osoby, na którą te prawa i obowiązki zostały przeniesione (tj. na Przejmującego) a wiąże się to z fizycznym przemieszczeniem towarów, to powinno odbywać się ono z zastosowania Formularza TORO.

Wybierz właściwy formularz: 

 1. WDEUS01 Procedura końcowego przeznaczenia [SZPROT]

Formularz wniosku o wydanie, zmianę lub cofnięcie pozwolenia na korzystanie z procedury końcowego przeznaczenia.

 1. DDS0001 Dokument do sprawy [SEAP]

Formularz przesłania dokumentu do sprawy, która jest w trakcie obsługi w urzędzie

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi, w szczególności ze względu na awarię lub zapowiadane prace serwisowe. 

Usługa jest dostępna tylko na portalu PUESC. Spróbuj ponownie skorzystać z usługi, gdy pojawi się informacja o usunięciu awarii lub zakończeniu prac serwisowych.

W okresie audytu dostępności cyfrowej usługa nie jest wspierana.

Opis w przygotowaniu