Uzyskaj graniczne dokumenty weterynaryjne

Usługa planowana - obecnie nie jest dostępna na PUESC

Jeżeli importujesz pasze możesz złożyć elektronicznie wniosek o przeprowadzenie weterynaryjnej kontroli granicznej pasz oraz uzyskać w formie elektronicznej dokument wymagany do objęcia importowanego towaru procedurą celną. Świadectwo wymagane do objęcia procedurą celną takich towarów uzyskasz również w formie elektronicznej.

Usługa skierowana jest do przedsiębiorców – importerów pasz oraz do przedstawicieli importerów.

Przed skorzystaniem z usługi, przygotuj certyfikaty, deklaracje i wyniki badań laboratoryjnych (oraz ich tłumaczenia), które potwierdzają, że towar spełnia wymagania zdrowotne wynikające z przepisów prawa. Otrzymasz je od kontrahenta w państwie trzecim. 

Wniosek o przeprowadzenie weterynaryjnej kontroli granicznej pasz złóż nie później niż na dzień roboczy przed planowanym dniem przywozu towaru

Z usługi możesz skorzystać za pomocą dedykowanego formularza wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie granicznej kontroli weterynaryjnej pasz (SWW17) lub kanału webservice (usługa sieciowa).

 

KROK WSTĘPNY

Załóż konto

KROK 0

Zaloguj się

KROK 1

Wypełnij formularz wniosku SWW17

KROK 2

Podpisz wniosek

KROK 3

Wyślij wniosek

KROK 4

Zapłać za czynności kontroli granicznej

KROK 5

Odbierz wydane rozstrzygnięcie

 

Pamiętaj – musisz podpisać deklarację w sposób określony w KROKU 2.

KROK WSTĘPNY

 1.  Przycisk załóż kontoZałóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:

„Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

 • zgłoszenia celne,
 • Intrastat,
 • deklaracje akcyzowe,
 • zgłoszenia SENT,
 • e-DD,
 • wnioski i inne dokumenty.”

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.

 1. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj firmę - uzyskaj numer EORI.

Uwaga! Twoja firma musi być zarejestrowane w obszarze cła i posiadać numer EORI. Pamiętaj o zaznaczeniu uprawnień do jednego lub więcej systemów AIS-ICS, AIS-Import, AES, lub NCTS2. 

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana.

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień lub usuń dane firmy.

 1. Powiąż osobę z firmą – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmą.

Wniosek może złożyć tylko osoba fizyczna bezpośrednio powiązana z firmą, tj. właściciel, pracownik bądź pełnomocnik firmy. Pracownik agencji celnej będzie mógł złożyć wniosek tylko wtedy, kiedy powiąże się bezpośrednio z firmą.

Z upoważnienia udzielonego pełnomocnikowi lub z oświadczenia złożonego przez pracodawcę dla pracownika musi jednoznacznie wynikać, że pełnomocnik/ pracownik posiada uprawnienie szczególne „nazwa uprawnienia".

KROK 0

 1. Zaloguj się  Zaloguj się na PUESC
 2. Wybierz kontekst firmy, dla której chcesz złozyć wniosek.

KROK 1

Wypełnij wniosek SWW17

 1. Wybierz na PUESC formularz wniosku SWW17
 2. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.
 3. Wygeneruj dokument (wniosek) i przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki.

KROK 2

Podpisz wniosek

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. profilem zaufanym ePUAP.

KROK 3

Wyślij wniosek

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

UPO potwierdza, że złożyłeś wniosek w formie elektronicznej..

 1. Złożony dokument (wniosek) w zakładce

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

w kolumnie „Status ePłatności” uzyska status „Do zapłaty”.

KROK 4

Zapłać za czynności kontroli granicznej

Możesz to zrobić na 2 sposoby:

 1. za pomocą ePłatności:
 • sprawdź, czy złożony dokument (wniosek) w zakładce

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

uzyskał „Status ePłatności” „Do zapłaty”,

 • wybierz przycisk [ZAPŁAĆ],
 • odśwież ekran i sprawdź, czy status dokumentu w kolumnie „Status ePłatności”

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

zmienił się na „Transakcja zrealizowana”– może to potrwać około 60 sekund.

UWAGA! Opłata online zostanie powiększona o prowizję w wysokości 59 gr.

 1. przelewem tradycyjnym. 

Opłat za dokonanie granicznej kontroli możesz również dokonać w serwisie Single Window:

 1. wybierz zakładkę „Moje sprawy i dokumenty” w SW,
 2. wybierz sprawę, którą chcesz opłacić,
 3. użyj przycisku „Przejdź do e-płatności”.

Więcej dowiesz się w sekcji Ile zapłacisz

KROK 5

Odbierz rozstrzygnięcie

W serwisie Single Window, po wybraniu sprawy, w której składałeś wniosek, będziesz mógł zobaczyć wydane rozstrzygnięcie – znajdziesz je w zakładce danej sprawy.

 

Strony otiwerają się w nowych oknach przeglądarki.

Możesz przywieźć z państw trzecich materiały paszowe, które są wymienione w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 68/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie katalogu materiałów paszowych.

Możesz przywieźć z państw trzecich tylko te dodatki paszowe, które są wymienione we Wspólnym Rejestrze Dodatków Paszowych.

Jeśli przywozisz pasze, wymienione w art. 35 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach, możesz je przywieźć z zakładów państw trzecich, które mają przedstawicielstwo w Polsce i są wpisane do ewidencji zakładów państw trzecich, prowadzonej przez Głównego Lekarza Weterynarii. Pasze wymienione w art. 35 ustawy o paszach możesz przywieźć również z zakładów państw trzecich, które mają przedstawicielstwo w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Wydane świadectwo będziesz mógł wykorzystać w zgłoszeniu celnym. W polu 44 zgłoszenia wpisz jego akronim: 7P02 oraz numer.

Świadectwo zostanie automatycznie sprawdzone w Systemie Informacyjnym Skarbowo-Celnym (SISC) w ramach realizacji usługi w zakresie przywozu towarów.

Świadectwo możesz wydrukować, ale nie musisz przynosić go do urzędu celno-skarbowego.

Jeżeli zgłaszasz towar partiami, serwis Single Window odpowiednio zmieni saldo towaru. Aby sprawdzić stan salda w Single Window, wybierz zakładkę „Bilansowanie”, a w niej sprawę, w której chcesz sprawdzić stan salda.

Jeśli twój towar wymaga kontroli więcej niż jednej inspekcji granicznej, to w serwisie Single Window możesz zawnioskować o skoordynowanie kontroli. Wtedy twój towar zostanie skontrolowany w jednym miejscu i czasie przez wszystkie służby i inspekcje.

Aby skorzystać ze skoordynowanych kontroli przy wypełnianiu formularza wniosku o kontrolę graniczną, wskaż proponowane przez ciebie miejsce i czas takiej kontroli. To samo miejsce i czas podaj we wnioskach o kontrolę graniczną, jakie skierujesz do pozostałych inspekcji.

W serwisie Single Window sprawdzisz informację o uzgodnionym czasie i miejscu kontroli towaru (wybierz sprawę, w której ma miejsce koordynacja) oraz status koordynowanych kontroli (wybierz z menu zakładkę „Koordynacje kontroli”).

Kanał webservice (usługa sieciowa)

Możesz przesłać komunikaty przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice, usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje. Właściwych dokumentów szukaj w sekcji Single Window.

Krajowa Administracja Skarbowa nie pobiera opłat za korzystanie z serwisu Single Window.

Opłaty za czynności związane z weterynaryjną kontrolą graniczną określa rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (strona otworzy się w nowym oknie).

Opłat na rzecz inspekcji weterynaryjnej możesz dokonać przelewem na konto Inspekcji – w tym celu skontaktuj się z właściwą jednostką inspekcji weterynaryjnej. Opłat możesz dokonać także korzystając z szybkich płatności online.

Wnioski o dokonanie granicznej kontroli weterynaryjnej pasz podlegają opłacie skarbowej. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy dla jednostki Inspekcji Sanitarnej, która dokonuje kontroli granicznej. Opłatę skarbową można wnieść przelewem na kontro właściwego organu lub w kasie tego organu. Opłaty skarbowej nie można wnieść online w serwisie Single Window. Stawki opłat skarbowych znajdziesz w ustawie o opłacie skarbowej (strona otworzy się w nowym oknie przeglądarki).

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

W przypadku wystąpienia takiej sytuacji - jeśli nie możesz zaczekać na ponowne udostępnienie usługi - złóż do granicznego lekarza weterynarii wniosek wraz z załącznikami w formie papierowej. Rozstrzygnięcie otrzymasz w tej samej formie.

W okresie pilotażu produkcyjnego usługa nie jest wspierana.

Opis w przygotowaniu.

Strony w serwisach EUR-Lex (Baza aktów prawnych Unii Europejskiej) i ISAP (Internetowy System Aktów Prawnych) otwierają się w nowych oknach przeglądarki:

Informacje o publikacji

Pierwsza publikacja: 09 lipca 2021 16:31
Komórka odpowiedzialna: Departament Ceł MF