Wykaz zmian do Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych

Wykaz zmian do Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych.

Nr i data zmiany

Miejsce zmiany

Zakres zmiany

Zmiana nr 10 z 20 września 2022 r. – obowiązuje od 1 października 2022 r.

6.8.3 Tranzyt i potwierdzenie statusu celnego towarów unijnych

Podpunkt 4 otrzymuje brzmienie (zmiana zaznaczona bold):

„jeżeli towary unijne są przemieszczane z zastosowaniem procedury tranzytu z obszaru celnego Unii do kraju – strony Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej – obecnie Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Turcja, Macedonia Północna i Serbia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Ukraina ­– w celu dalszego przekazania na obszar celny Unii, do takich towarów w kraju wysyłki załączane jest potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów. Potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów przedstawia się w urzędzie celnym w chwili ponownego wprowadzenia na obszar celny Unii.”.

4.1 Uwagi ogólne

Ostatni akapit otrzymuje brzmienie (zmiana zaznaczona bold):

„Uwaga! Określenie „umawiające się strony Konwencji o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym” w tej części Instrukcji, odnosi się do następujących państw: być Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Turcja, Macedonia Północna, Serbia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Ukraina.”.

Zmiana nr 9 z 13 lipca 2022 r. – korekta przykładu w zmianie wprowadzonej 23 maja 2022 r.

4.2.20.5 Inne dokumenty

W zakresie krajowego kodu dokumentu 2EDD nastąpiła korekta przykładu (zmiana wyboldowana):

„Po tym kodzie dokumentu awaryjnego e-DD należy podać numer awaryjnego dokumentu e-DD połączony z trzyznakowym numerem identyfikacyjnym pozycji towarowej, czyli np. dla dokumentu e-DD o przykładowym numerze referencyjnym NYYYYYYYYYYNXXXXXXX2022 i wyrobu z pozycji towarowej 1 deklaracji, wpis po kodzie 2EDD powinien wyglądać następująco: NYYYYYYYYYYNXXXXXXX2022001.”

Zmiana nr 8 z 13 lipca 2022 r. – ma zastosowanie z dniem wprowadzenia do systemu AIS/e-COMMERCE reguły R1095, tj. od 13 kwietnia 2022 r.

6.29 Zasady wypełniania zgłoszeń celnych do dopuszczenia do obrotu w odniesieniu do przesyłki, która jest objęta zwolnieniem z należności celnych przywozowych zgodnie z art. 23 ust. 1 lub art. 25 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1186/2009, składanych do systemu AIS/e-COMMERCE

Wprowadza się zmiany w następujących punktach:

  1. w pkt 6.29.1 Zgłoszenie IOSS – kod uszczegóławiający procedurę F48
  2. w pkt 6.29.2 Zgłoszenie USZ – kod uszczegóławiający procedurę F49
  3. w pkt 6.29.3 Zgłoszenie C07 – kod uszczegóławiający procedurę C07
  4. w pkt 6.29.4 Zgłoszenie 2PL – zgłoszenie zbiorcze dla towarów zwolnionych z należności celnych i podatkowych (VAT i akcyza)

poprzez wykreślenie z opisu danej 3/15 „Importer” zdania: „Danej tej nie podaje się w przypadku podania numeru EORI Importera (dana 3/16).”

Zmiana nr 7 z 13 lipca 2022 r. – obowiązuje od 25 lipca 2022 r.

4.2.8 POLE 24 – Rodzaj transakcji

Zmienia się tabela kodów rodzaju transakcji.

Zmiana nr 6 z 7 lipca 2022 r. – obowiązuje od 10 lipca 2022 r.

4.2.20.5 Inne dokumenty

Wprowadza się nowy krajowy kod dokumentu z opisem:

4DK8 - oświadczenie, że w wypadku niezaliczenia wnioskowanej ilości towaru na poczet kontyngentu taryfowego nr 098250 lub nr 098251, przywieziony towar podlega sankcjom wynikającym z zakazu przywozu towarów pochodzących z Rosji; niniejsze oświadczenie woli, złożone pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej, stanowi podstawę do zastosowania środków egzekucyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 479), do wyprowadzenia towaru z obszaru celnego UE.”

Zmiana nr 5 z 7 lipca 2022 r. – obowiązuje od 7 lipca 2022 r.

4.2.7 POLE 22 – Waluta faktury

Zmienia się kod waluty dla Sierra Leone w następujący sposób:

  • jest: „Sierra Leone – SLL – leone”
  • powinno być: „Sierra Leone – SLE – leone”

Zmiana nr 4 z 6 lipca 2022 r. – obowiązuje od 5 lipca 2022 r.

4.2.20.5 Inne dokumenty

Dodaje się nowy kod z następującym opisem:

4DK7 – dokument świadczący o przywozie towarów przeznaczonych do użycia w innym państwie członkowskim, przywożonych przez organizacje państwowe lub organizacje charytatywne lub dobroczynne zatwierdzone przez właściwe władze i działające w tym innym państwie członkowskim. W takim przypadku przywożąca towary organizacja musi zgłosić ten fakt właściwym organ celnym państwa członkowskiego, np. w Polsce, w którym zwolnienie ma zostać przyznane na podstawie art. 74 rozporządzenia nr 1186/2009 oraz art. 63 ustawy o VAT.

W takim przypadku, wnioskująca w Polsce o zwolnienie z należności przywozowych organizacja powinna przedstawić polskim organom celnym dokumenty, z którego wynika, że jest organizacją zatwierdzoną i działającą w innym państwie, w którym towary mają być używane.”

Zmiana nr 3 z 29 czerwca 2022 r. – obowiązuje od 1 lipca 2022 r.

4.2.20.2 Krajowe kody informacji dodatkowych

Wykreśla się kod z następującym opisem:

"COVID – towary zwolnione z należności celnych przywozowych oraz VAT, przywożone w ramach zwalczania COVID-19".

Zmiana nr 2 z 23 maja 2022 r. – obowiązuje od 1 czerwca 2022 r.

4.2.20.5 Inne dokumenty

Wprowadza się nowe krajowe kody dokumentów:

"1EDD – Dokument e-DD

Dokument elektroniczny, na podstawie którego przemieszcza się na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Po tym kodzie należy podać numer dokumentu e-DD połączony z trzyznakowym numerem identyfikacyjnym pozycji towarowej, czyli np. dla dokumentu e-DD o przykładowym numerze referencyjnym 22PLDD143844000014240 i wyrobu z pozycji towarowej 1 deklaracji, wpis po kodzie 1EDD powinien wyglądać następująco: 22PLDD143844000014240001.

2EDD – Awaryjny dokument e-DD wydawany w procedurze awaryjnej dla EMCS PL

W przypadku niedostępności EMCS PL wydawany jest awaryjny e-DD, na podstawie którego przemieszcza się na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. Dokument ten zawiera takie same dane jak e-DD."

Zmiana nr 1 z 19 maja 2022 r. – obowiązuje od 20 maja 2022 r.

4.2.20.2 Krajowe kody informacji dodatkowych

Dodaje się nowy kod z następującym opisem:

"COVID – towary zwolnione z należności celnych przywozowych oraz VAT, przywożone w ramach zwalczania COVID-19".