Wykaz zmian do wersji 2.5 Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych

Wykaz zmian do wersji 2.5 Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych.

Nr i data zmiany

Miejsce zmiany

Zakres zmiany

Zmiana nr 5 z 28 grudnia 2023 r. (zmiana obowiązuje od dnia 8 stycznia 2024 r.)

4.2.17.4.7 Krajowe kody uszczegóławiające procedurę wpisywane w drugiej części Pola 37 (dla cła)

Wprowadza się kod z opisem:

„2C3 – deklaruję, że towary CBAM zgłaszane w zgłoszeniu importowym są zwolnione z obowiązku sprawozdawczego, o którym to wyłączeniu mowa w art. 2(3) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/956 z dnia 10 maja 2023 r. ustanawiającego mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2.

Kodu należy użyć, kiedy towar CBAM nie podlega raportowaniu, tj. kiedy są to:

 1. towary wymienione w załączniku I do ww. rozporządzenia (towar CBAM), które są przywożone na obszar celny Unii, pod warunkiem, że wartość rzeczywista takich towarów CBAM na przesyłkę nie przekracza równowartości 150 euro;
 2. towary znajdujące się w bagażach osobistych podróżnych przybywających z państw trzecich zawierające towary CBAM, pod warunkiem, że wartość rzeczywista takich towarów CBAM nie przekracza równowartości 150 euro;
 3. towary, które mają być transportowane lub wykorzystywane w związku z działaniami wojskowymi zgodnie z art. 1 pkt 49 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446;
 4. towary powracające (art. 203 unijnego kodeksu celnego), o czym mowa w art. 34 ust. 2 b) ww. rozporządzenia CBAM.

Przykłady użycia kodu 2C3:

Przykład 1:

Zgłoszenie dotyczy towarów o niewielkiej wartości, o których mowa w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1186/2009, czyli w zgłoszeniu wystąpi kod C07.

Przykład 2:

Zgłoszenie dotyczy towarów, o których mowa w § 14 rozporządzenia w sprawie zgłoszeń celnych, czyli w zgłoszeniu wystąpi kod 2PL.

Przykład 3:

Zgłoszenie celne obejmuje kilka pozycji towarowych na łączną kwotę np. 5000 EUR, w tym dwie pozycje to towary CBAM, których wartość rzeczywista na przesyłkę nie przekracza równowartości 150 EUR.

Przykład 4:

Towary znajdujące się w bagażach osobistych podróżnych przybywających z państw trzecich zawierające towary CBAM, czyli w zgłoszeniu wystąpi kod C48.

Przykład 5:

Zgłoszenie dotyczy towarów powracających (art. 203 unijnego kodeksu celnego), czyli w zgłoszeniu wystąpi kod F01, F02, F03, F05 lub 7PL.”

Zmiana nr 4 z 22 grudnia 2023 r. (zmiana obowiązuje od dnia 21 grudnia 2023 r.)

4.2.20.5 „Inne dokumenty”

Wprowadza się zmiany w opisie kodu 4DK8:

„4DK8 - oświadczenie, że w wypadku niezaliczenia wnioskowanej ilości towaru na poczet kontyngentu taryfowego nr 098250, 098251, 098253, 098255, 098256, 098258 lub 098259, 098260 i 098261 przywieziony towar podlega sankcjom wynikającym z zakazu przywozu towarów pochodzących z Rosji; niniejsze oświadczenie woli, złożone pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej, stanowi podstawę do zastosowania środków egzekucyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 479), do wyprowadzenia towaru z obszaru celnego UE.”.

Zmiana nr 3 z 21 września 2023 r. (zmiana obowiązuje od dnia 1 października 2023 r.)

4.2.17.4.7 Krajowe kody uszczegóławiające procedurę wpisywane w drugiej części Pola 37 (dla cła)

Wprowadza się kod z opisem:

„2C2 – zgłoszenie przywozowe obejmuje towary, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2023/956 z 10.05.2023 r. ustanawiającego mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM), do których odnosi się obowiązek sprawozdawczy, zgodnie z art. 34 i 35 tego rozporządzenia. Obowiązek ten dotyczy również dopuszczenia do obrotu produktu przetworzonego niewymienionego w załączniku I do ww. rozporządzenia, ale powstałego z towarów uprzednio objętych procedurą uszlachetniania czynnego i wymienionych w załączniku I do ww. rozporządzenia.”

4.2.17.5 Krajowe kody zwolnień z podatku akcyzowego

Przy kodzie zwolnienia 7A5 dostosowuje się zakres zwolnienia do aktualnego brzmienia §6 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, zwolnienie przy kodzie otrzymuje brzmienie:

"Olej opałowy inny niż określony w art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym oraz pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. a tiret drugie ustawy, zaliczane do kodu CN 2707 99 99, wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu oraz w pracach rolnych, ogrodniczych, szklarniowych oraz leśnych, importowany przez podmiot pośredniczący lub podmiot zużywający".

4.2.21.1 Pierwsza kolumna: Typ opłaty

Dla kodu A20 zmienia się metodę płatności z „F” na „E” w zdaniu po uwadze:

„Jednakże, jeżeli w zgłoszeniu podane zostaną dane dotyczące płatności odroczonej (pole 48), to do wszystkich wykazanych w zgłoszeniu typów opłat A20 powinna być zastosowana metoda płatności „E”.

Zmiana nr 2 z 30 sierpnia 2023 r. (zmiana obowiązuje od dnia 4 września 2023 r.)

2.1.33 Pole 46 – Wartość statystyczna

 1. W części Zasada ogólna wprowadzono zmiany w przykładach a. i c. (zmiany zaznaczone bold):

„a.       Towary zostaną wywiezione z Polski do Stanów Zjednoczonych; warunki dostawy są następujące: „EXW Łódź”. Wywozowe zgłoszenie celne jest składane w Łodzi i tam też przedstawiane są towary. Po zwolnieniu do procedury wywozu towary przewozi się transportem drogowym z centralnej Polski przez Niemcy do Niderlandów w celu wyprowadzenia z terytorium Unii.

Ponieważ towary w chwili zwolnienia fizycznie znajdują się w Polsce, wartość statystyczna jest wartością teoretyczną w miejscu wyprowadzenia z Polski na granicy polsko-niemieckiej; odpowiada to cenie „FCA na granicy polsko- niemieckiej”.”.

„c.       Towary zostaną wywiezione z Polski do Stanów Zjednoczonych; warunki dostawy są następujące: „EXW Łódź”.

Wywóz odbywa się na podstawie pozwolenia na korzystanie z odprawy scentralizowanej obejmującego Hiszpanię i Polskę. Wywozowe zgłoszenie celne jest składane w kontrolnym urzędzie celnym w Hiszpanii, a odnośne towary są dostępne w urzędzie celnym przedstawienia w Łodzi. Po zwolnieniu do procedury wywozu towary przewozi się z centralnej Polski przez Niemcy do Niderlandów w celu wyprowadzenia z terytorium Unii.

Ponieważ towary w chwili zwolnienia fizycznie znajdują się w Polsce, wartość statystyczna jest wartością teoretyczną towarów w miejscu wyprowadzenia z Polski na granicy polsko-niemieckiej; odpowiada to „FCA na granicy polsko- niemieckiej”.”.

 1. W części Wartość towarów wprowadzono zmiany w przykładach (zaznaczenie bold):

„a.       Towary mają zostać wywiezione z Polski do Rosji; polski producent sprzedał towary rosyjskiemu klientowi „CIP Moskwa” za cenę 1 000,00 EUR. Zatem podstawą do ustalenia wartości statystycznej jest kwota 1 000,00 EUR.

b.        Towary mają zostać wywiezione z Polski do Rosji; polski producent (jednostka zależna przedsiębiorstwa wielonarodowego) składa wywozowe zgłoszenie celne. Na szczeblu wewnętrznym towary sprzedano spółce dominującej (the mother company) w Hiszpanii za cenę 900,00 EUR, która z kolei sprzedała je rosyjskiemu klientowi „CIP Moskwa” za cenę 1 000,00 EUR.

Ponieważ wartość statystyczna ma dotyczyć Polski („kwota zapłacona polskiemu producentowi”; transgraniczny przepływ towarów nie dotyczy Hiszpanii), podstawą do ustalenia wartości statystycznej jest kwota 900,00 EUR.”.

 1. W części Wartość statystyczna w przypadku przetwarzania (wywóz) wprowadzono zmianę we wstępie przykładu b. (zaznaczono bold):

„b.       Polska piekarnia chce produkować ciastka i sprzedawać je do Serbii. Przedsiębiorstwo to kupuje i przywozi składniki (o wartości 900,00 EUR) z państw trzecich, produkuje ciastka, dodając do nich składniki o statusie unijnym (o wartości 100,00 EUR), a następnie wysyła produkty końcowe do Serbii za cenę sprzedaży 2 000,00 EUR „CIP Belgrad”).

Piekarnia prowadzi produkcję zgodnie z procedurą celną uszlachetniania czynnego. Polskim organom celnym przekazuje się zgłoszenie do powrotnego wywozu, a towary opuszczają Unią przez granicę węgierską.”.

 1. W części Koszt wprowadzono zmianę w wierszu „Cena sprzedaży” (zmiana zaznaczona bold):

„Cena  (CIP Belgrad)                     2 000,00”

 1. W części Przeliczanie waluty w przykładzie 3. zmieniono kod warunków dostawy, obecne brzmienie (zmiana zaznaczona bold):

„3. Warunki dostawy DAP „Miejsce przeznaczenia” (kwota zafakturowana obejmuje koszty frachtu od miejsca wysyłki do miejsca przeznaczenia)”.

2.3.7 POLE 8 – Odbiorca oraz Kupujący

Zmianie ulega zapis w zdaniu pierwszym punktu 1. (zaznaczenie bold):

„1. Komunikat elektroniczny przekazywany do systemu AIS/IMPORT

Odbiorcą jest osoba, która składa zgłoszenie przywozowe lub na rzecz której takie zgłoszenie jest składane.”.

2.3.37 Pole 46 Wartość statystyczna

 1. Zmianie ulega przykład po części Zasada ogólna, przyjmuje brzmienie (zmiana zaznaczona bold):

„Przykład:

Towary są przywożone do Polski ze Stanów Zjednoczonych (przez Niderlandy i Niemcy); warunki dostawy są następujące: CIP Łódź. Przywozowe zgłoszenie celne jest składane w Łodzi i tam też przedstawiane są towary.

Ponieważ towary w chwili zwolnienia fizycznie znajdują się w Polsce, wartość statystyczna jest wartością teoretyczną w miejscu wprowadzenia do Polski na granicy polsko-niemieckiej; odpowiada to cenie „CIP na granicy polsko- niemieckiej”.”.

 1. Zmianie ulega wstęp do przykładu po części Wartość towarów (zmiana zaznaczona bold):

„Przykład:

Towary są przywożone do Polski z Bośni i Hercegowiny i dostarczane transportem drogowym. Producent sprzedał towary polskiemu klientowi określając ich cenę na bazie CIP Warszawa” na kwotę 10 000,00 EUR.”.

 1. W przykładzie 4. zmieniono kod warunków dostawy „DDU” na „DAP”, nowe brzmienie (opis przykładu bez zmian):

4. Warunki dostawy DAP „Miejsce przeznaczenia” (kwota zafakturowana obejmuje koszty frachtu od miejsca wysyłki do miejsca przeznaczenia)”

4.2.5 POLE 20 – Warunki dostawy

Wykreśleniu ulega kod „DAT” wraz z opisem.
Zmieniają się także opisy w kolumnie Znaczenie w tabeli.

4.2.16.1 Tabela kodów preferencji służących do wypełnienia Pola 36

Dla kodu procedury 500 odniesienie do dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej dyrektywę 92/12/EWG zastępuje się odniesieniem do dyrektywy Rady (UE) 2020/262 z dnia 19 grudnia 2019 r. ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego.

4.2.17.1 Wykaz kodów procedur

Wprowadza się następujące zmiany w opisach procedur (zaznaczenie bold):

 1. w opisie procedury „42”:

–          w Wyjaśnieniu:

zdanie: „W celu zastosowania niniejszej procedury osoby muszą spełnić warunki wymienione w art. 143 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE i w stosownych przypadkach warunki wymienione w art. 17 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/118/WE.”

zastępuje się zdaniem:

„W celu zastosowania niniejszej procedury osoby muszą spełnić warunki wymienione w art. 143 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE i w stosownych przypadkach warunki wymienione w art. 16 ust. 1 lit. b) i ust. 2 dyrektywy Rady (UE) 2020/262.

–          w Przykładzie nr 2:

art. 17 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/118/WE zastąpiony zostaje art. 16 ust. 1 lit. b) dyrektywy Rady (UE) 2020/262.

 1. w opisie procedury „45”:

45: Dopuszczenie do obrotu i wprowadzenie do obrotu krajowego towarów, których przywóz łączy się z koniecznością zapłaty podatku VAT albo podatku akcyzowego i objęcie ich procedurą składu podatkowego.

W czasie gdy towary są przemieszczane do składu podatkowego lub też znajdują się w składzie podatkowym lub miejscu uznanym (w rozumieniu przepisów podatkowych) obowiązek zapłaty podatku VAT albo pobór akcyzy ulega zawieszeniu.

Uwaga! Procedura „45” w RP może być stosowana jedynie w odniesieniu do towarów, które będą objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy w krajowym składzie podatkowym, brak jest bowiem w polskim prawie instytucji składu podatkowego, w którym zawieszeniu podlegałby pobór VAT.

Przykład: Papierosy przywiezione z kraju trzeciego są dopuszczane do obrotu i podatek VAT został uiszczony. W czasie gdy towary znajdują się w składzie podatkowym (w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym) pobór akcyzy ulega zawieszeniu.

Uwaga! W składzie podatkowym może funkcjonować „miejsce importu”, czyli miejsce uznane, w którym towary są dopuszczane do obrotu.

W związku z tym,  kod procedury 45 ma zastosowanie w dwóch przypadkach:

1)        towar jest dopuszczany do obrotu w „miejscu importu” znajdującym się w składzie podatkowym i obejmowany procedurą zawieszenia poboru akcyzy w tym składzie. Nie występuje tu przemieszczenie towaru do składu podatkowego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, z użyciem Systemu EMCS. Dlatego nie ma komunikacji AIS/IMPORT z EMCS.

2)        towar jest dopuszczany do obrotu poza składem podatkowym, a następnie  przemieszczany do krajowego składu podatkowego przez zarejestrowanego wysyłającego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. W tym przypadku następuje komunikacja  AIS/IMPORT z EMCS i konieczne jest podanie kodu uszczegóławiającego procedurę F06 wraz z kodem procedury 45.”

 1. w opisie procedury „63”:

–          w Wyjaśnieniu:

zdanie: „W celu zastosowania niniejszej procedury osoby muszą spełnić warunki wymienione w art. 143 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE i w stosownych przypadkach warunki wymienione w art. 17 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/118/WE.”

zastępuje się zdaniem:

„W celu zastosowania niniejszej procedury osoby muszą spełnić warunki wymienione w art. 143 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE i w stosownych przypadkach warunki wymienione w art. 16 ust. 1 lit. b) i ust. 2 dyrektywy Rady (UE) 2020/262.

–          w Przykładzie nr 2:

art. 17 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/118/WE zastąpiony zostaje art. 16 ust. 1 lit. b) dyrektywy Rady (UE) 2020/262

 1. w opisie procedury „68”:

68: Powrotny przywóz z częściowym wprowadzeniem do obrotu krajowego i dopuszczenie do obrotu z jednoczesnym objęciem towarów procedurą składowania, inną niż procedura składowania celnego.

Uwaga! Procedura „68” w RP może być stosowana jedynie w odniesieniu do powrotnie przywiezionych towarów, które będą objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy w krajowym składzie podatkowym, brak jest bowiem w polskim prawie instytucji składu podatkowego, w którym zawieszeniu podlegałby pobór VAT.

Uwaga! W składzie podatkowym może funkcjonować „miejsce importu”, czyli miejsce uznane, w którym towary są dopuszczane do obrotu.

W związku z tym,  kod procedury 68 ma zastosowanie w dwóch przypadkach:

1)        towar jest dopuszczany do obrotu w „miejscu importu” znajdującym się w składzie podatkowym i obejmowany procedurą zawieszenia poboru akcyzy w tym składzie. Nie występuje tu przemieszczenie towaru do składu podatkowego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, z użyciem Systemu EMCS. Dlatego nie ma komunikacji AIS/IMPORT z EMCS.

2)        towar jest dopuszczany do obrotu poza składem podatkowym, a następnie  przemieszczany do krajowego składu podatkowego przez zarejestrowanego wysyłającego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. W tym przypadku następuje komunikacja  AIS/IMPORT z EMCS i konieczne jest podanie kodu uszczegóławiającego procedurę F06 wraz z kodem procedury 68.

Przykład: Przetworzone napoje alkoholowe są powrotnie przywożone i wprowadzane do składu podatkowego.”

 1. w opisie procedury „96”:

96: Objęcie towarów unijnych procedurą składowania inną niż procedura składowania celnego, w przypadku gdy zapłacono VAT albo, w stosownych przypadkach, podatek akcyzowy, a płatność drugiego podatku zostaje zawieszona.

Kod ten stosuje się w ramach wymiany handlowej, o której mowa w art. 1 ust. 3 kodeksu, a także wymiany handlowej między Unią a państwami, z którymi stworzyła ona unię celną, w przypadku gdy zapłacono VAT albo podatek akcyzowy, a płatność drugiego podatku zostaje zawieszona.

Przykład: Papierosy z Wysp Kanaryjskich są sprowadzane do Polski i umieszczane w składzie podatkowym; zapłacono VAT, a płatność podatku akcyzowego została zawieszona.

Uwaga!

1)        W Polsce kod ten stosuje się wyłącznie w ramach wymiany handlowej, o której mowa w art. 1 ust. 3 kodeksu, czyli do wymiany towarów unijnych pomiędzy tymi częściami obszaru celnego Unii, do których stosuje się przepisy dyrektywy akcyzowej (UE) 2020/262, a częściami tego obszaru, do których nie stosuje się tych przepisów, lub do wymiany pomiędzy częściami obszaru, do których przepisy te nie mają zastosowania. Dotyczy to przypadków, gdy zapłacono VAT, a płatność podatku akcyzowego jest zawieszona. Podając kod procedury 96 należy jednocześnie podawać w zgłoszeniu celnym kod uszczegóławiający procedurę – F15.

2)        W Polsce kod procedury 96 nie ma zastosowania do wymiany handlowej między Unią a państwami, z którymi stworzyła ona unię celną, co oznacza, że dla kodu procedury 96 nie ma zastosowania kod uszczegóławiający procedurę F16.

Uwaga! W składzie podatkowym może funkcjonować „miejsce importu”, czyli miejsce uznane, w związku z tym  kod procedury 96 ma zastosowanie w dwóch przypadkach:

1)        towar zgłaszany do procedury 96 w „miejscu importu” znajdującym się w składzie podatkowym i obejmowany procedurą zawieszenia poboru akcyzy w tym składzie. Nie występuje tu przemieszczenie towaru do składu podatkowego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, z użyciem Systemu EMCS. Dlatego nie ma komunikacji AIS/IMPORT z EMCS. W tym przypadku należy podać kod procedury 96 oraz kod uszczegółowienia procedury F15.

2)        towar zgłaszany do procedury 96 poza składem podatkowym, a następnie  przemieszczany do krajowego składu podatkowego przez zarejestrowanego wysyłającego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. W tym przypadku następuje komunikacja  AIS/IMPORT z EMCS. W tym przypadku należy podać kod procedury 96 wraz z kodem F15 oraz w celu uruchomienia komunikacji z EMCS kod uszczegółowienia procedury F06 oraz kod dokumentu C651.

4.2.17.4.6 Inne

Zmienia się opis dla kodu F06, przyjmując brzmienie (aktualizacja, zmiana zaznaczona bold):

„Przemieszczenie wyrobów akcyzowych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. b) dyrektywy Rady (UE) 2020/262”.

4.2.20.2 Krajowe kody informacji dodatkowych

 1. zmienia się opis kodu 4PL12 (zmiana zaznaczona bold):

4PL12 – zgłoszenie uproszczone z procedurą zawieszonego poboru akcyzy, ale bez dokumentu e-AD; brak komunikacji z EMCS; kod podawany w przypadku, gdy ma miejsce przemieszczanie towarów z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, ale bez e-AD.

Dla zawieszonego poboru akcyzy (kody procedur 45 lub 68 wraz z kodem uszczegóławiającym procedurę F06 , tj. gdy ma miejsce przemieszczanie towarów z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy) należy podać kod dokumentu wymaganego „C651” – Elektroniczny dokument administracyjny (e-AD), o którym mowa w art. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1636. Kod ten uruchamia komunikację z EMCS. Jednakże w przypadku zgłoszenia uproszczonego typu C (zgłoszenie uproszczone z pozwoleniem), możliwe jest niepodawanie kodu dokumentu C651, pomimo tego, że występuje zawieszony pobór akcyzy, ale konieczne jest wtedy podanie w kodach informacji dodatkowych kodu 4PL12.

Jednakże w zgłoszeniu uzupełniającym typu Y, w przypadku podania kodu 4PL12, należy podać kod C651 dla e-AD (obsługa manualna, bez wywoływania EMCS).

Kod 4PL12 powinien być podawany w zgłoszeniu uproszczonym łącznie z kodem 4PL08 – oba kody dotyczą sytuacji, o której mowa w art. 27 ust. 3a ustawy o podatku akcyzowym.”

 1. wykreśla się zdanie:

„Dla zawieszonego poboru akcyzy (kod procedury 45 lub 68, gdy mamy do czynienia z miejscem importu bez przemieszczania wyrobów akcyzowych) stosuje się ogólne zasady obsługi zgłoszeń uproszczonych typu C oraz zgłoszeń uzupełniających typu Y (nie ma zastawania tryb opisany powyżej).”

4.2.20.3 Załączone dokumenty, świadectwa i pozwolenia

Wprowadza się następujące zmiany (zmiany zaznaczone bold):

„Uwaga! W wykazie tym jest kod „C651 – Elektroniczny dokument administracyjny (e-AD), o którym mowa w art. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1636, który ma zasadnicze znaczenie w komunikacji z systemem EMCS.

Zasadą jest, że dla zawieszonego poboru akcyzy (kod uszczegóławiający procedurę F06) należy podać kod dokumentu wymaganego „C651”. Kod ten uruchamia komunikację z EMCS.

W przypadku kodu procedury 96, oprócz kodu uszczegóławiającego procedurę F15, w celu uruchomienia komunikacji z EMCS konieczne jest także podanie kodu uszczegóławiającego procedurę F06 z kodem dokumentu C651.

Jednakże w przypadku zgłoszenia uproszczonego typu C (zgłoszenie uproszczone z pozwoleniem), możliwe jest niepodawanie kodu dokumentu C651 pomimo tego, że występuje zawieszony pobór akcyzy, ale konieczne jest wtedy podanie w kodach informacji dodatkowych kodu 4PL12.

Jednakże w zgłoszeniu uzupełniającym typu Y, w przypadku podania kodu 4PL12, należy podać kod C651 dla e-AD (obsługa manualna, bez wywoływania EMCS).”.

4.2.21.5 Piąta kolumna: Metoda płatności

Zmiana w zakresie metody płatności „L” – w ppkt. b. usunięto „(dla której występuje zabezpieczenie akcyzowe)”, pozostałe zmiany zaznaczone bold:

„L: metodę płatności „L” stosuje się, jeżeli ze zgłoszenia celnego nie wynika obowiązek uiszczenia należności i jeżeli nie towarzyszy temu zabezpieczenie składane na podstawie przepisów prawa celnego lub podatkowego, w zakresie w jakim przepisy prawa podatkowego odsyłają do prawa celnego albo jeżeli zabezpieczenie celne zostało złożone lecz nie podlega ono saldowaniu na etapie obsługi zgłoszenia celnego lecz monitorowaniu w drodze audytu albo w przypadku wyrobów podlegających podatkowi akcyzowemu, które po dopuszczeniu do obrotu zostaną objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Dotyczy to w szczególności następujących przypadków:

a. dla danego typu opłaty występuje stawka zerowa (z zastrzeżeniem lit. c i d oraz zasad stosowania metody płatności „Z”) lub w całości zawieszona,

b. dla typu opłaty „1A1” ma zastosowanie procedura zawieszenia poboru akcyzy tzn. w przypadku gdy w pierwszej części pola 37 zgłoszenia celnego występuje kod procedury „45”, „68” albo „96” (procedura wnioskowana) lub w drugiej części pola 37 jako kod uszczegóławiający procedurę występuje kod „F06”,

(…)”.

6.4 Przywóz towarów z obszarów specjalnych

Odniesienie do dyrektywy akcyzowej 2008/118/WE zastąpione zostaje odniesieniem do dyrektywy akcyzowej 2020/262.

6.21 Zasady wypełniania Pola 37 zgłoszenia celnego w przypadku wprowadzenia i dostawy/przemieszczania towarów zwolnionych z VAT lub objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z uwzględnieniem terytoriów specjalnych

Wprowadza się zmianę polegającą na aktualizacji (zmiana zaznaczona bold):

Towary nieunijne

 1. Jeśli przedmiotem importu są towary nieunijne, które jednocześnie podlegają zwolnieniu z podatku VAT w przypadku dostawy do innego państwa członkowskiego i są przemieszczane do tego państwa członkowskiego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy przez zarejestrowanego wysyłającego zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. b Dyrektywy akcyzowej 2020/262 – w pierwszej części Pola 37 podawany jest kod procedury „42”, a w drugiej części tego pola unijny kod „F06” uszczegóławiający procedurę w zakresie zawieszenia poboru akcyzy.
 2. (bez zmian)
 3. Jeśli przedmiotem importu są towary nieunijne, które są przemieszczane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. b ww. Dyrektywy akcyzowej 2020/262 (z wyłączeniem przemieszczania z zastosowaniem procedury „45”) – w pierwszej części Pola 37 podawany jest kod procedury „40”, a w drugiej części tego pola krajowy kod „F06” uszczegóławiający procedurę w zakresie zawieszenia poboru akcyzy.”.

Zmiana nr 1 z 21 kwietnia 2023 r. (zmiana wchodzi w życie z dniem publikacji)

4.2.20.5 Inne dokumenty

Wprowadza się zmianę w opisie kodu 4DK5 (zmiana zaznaczona pogrubieniem):

4DK5 – umowa/porozumienie/upoważnienie – dokument świadczący o dokonywaniu przywozu na rzecz organizacji państwowej lub organizacji zatwierdzonej przez właściwe organy państwowe lub na rzecz jednostki ratownictwa, uprawnionych do zwolnienia z należności celnych przywozowych oraz VAT na podstawie art. 74 rozporządzenia nr 1186/2009 oraz art. 63 ustawy o VAT.