Część VII – Przepisy przejściowe związane z UKC

Przepisy przejściowe związane ze stosowaniem od dnia 1 maja 2016 r. unijnego kodeksu celnego, przepisów wykonawczych i delegowanych do niego.

W zakresie wypełniania zgłoszeń celnych obowiązuje zakres danych i kody określone w Dodatku C1 (zakres danych i opis pól) i Dodatku D1 (kody) Załącznika 9 do przejściowego rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/341 (skrót: PRD). Zmiany wynikające z tych przepisów zostały uwzględnione w odpowiednich częściach niniejszej Instrukcji.

Procedury specjalne

Przepisy przejściowe określone w art. 349 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447 stanowią, że jeżeli towary zostały objęte następującymi procedurami celnymi przed dniem 1 maja 2016 r., a procedury te nie zostały zamknięte do tego dnia, procedury te zostają zamknięte zgodnie z:

 • odpowiednimi nowymi przepisami UKC, rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446 i rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447, i dotyczy to:
 1. zwolnienia towarów do obrotu i objęcia ich uprzywilejowanym traktowaniem taryfowym lub zastosowania obniżonej lub zerowej stawki należności celnych ze względu na ich końcowe przeznaczenie;
 2. uszlachetniania czynnego w formie systemu zawieszeń;
 3. przetwarzania pod kontrolą celną.
 • odpowiednimi dotychczasowymi przepisami rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 i rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, i dotyczy to:
 1. przywozu czasowego;
 2. uszlachetniania czynnego w formie systemu ceł zwrotnych;
 3. uszlachetniania biernego.

W związku z powyższym w zakresie wypełniania zgłoszeń celnych należy mieć na uwadze następujące zasady:

 1. Procedura uszlachetniania czynnego i przetwarzania pod kontrolą celną

Pozwolenia na stosowanie procedury uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych oraz procedury przetwarzania pod kontrolą celną, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów (WKC, RWKC), pozostają ważne do końca danego okresu ważności, nawet jeżeli jest on określony w pozwoleniu na dzień po 1 maja 2016 r. (terminu ważności) lub do dnia 1 maja 2019 r., w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, natomiast przywóz towarów nieunijnych na mocy takich pozwoleń po dniu 30kwietnia 2016 r. możliwy będzie wyłącznie na podstawie przepisów nowego prawa unijnego dotyczących procedury uszlachetniania czynnego.

 1. Objęcie procedurą uszlachetniania czynnego
  W celu objęcia towarów procedurą uszlachetniania czynnego na podstawie pozwoleń wydanych na procedurę uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych albo procedury przetwarzania pod kontrolą celną, w polu 44 zgłoszenia należy podać numer pozwolenia na procedurę uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych albo procedurę przetwarzania pod kontrolą celną, ale w polu 37 zgłoszenia, jako procedurę wnioskowaną, należy wpisać kod „51”.
 2. Powrotny wywóz po procedurze przetwarzania pod kontrolą celną
  W celu powrotnego wywozu towarów po procedurze przetwarzania pod kontrolą celną należy wpisać w polu 37 zgłoszenia odpowiednio kod: 3191 albo 3192.
 3. Wywóz po procedurze uszlachetniania w systemie ceł zwrotnych
  W celu wywozu towarów po procedurze uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych należy wpisać w polu 37 zgłoszenia kod: 1041.
 4. Dopuszczenie do obrotu po uszlachetnianiu czynnym w systemie zawieszeń
  Wobec towarów dopuszczanych do obrotu objętych uprzednio procedurą uszlachetniania w systemie zawieszeń przed dniem 1 maja 2016 r. należy stosować nowe zasady wynikające z UKC i rozporządzenia delegowanego i wykonawczego do UKC. Oznacza to, że elementy kalkulacyjne stosowane są co do zasady z dnia obejmowania procedurą dopuszczenia do obrotu (art. 85 UKC), chyba że zgłaszający zawnioskuje o zastosowanie elementów kalkulacyjnych z dnia objęcia procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń (art. 86 ust. 3 UKC), wpisując w drugiej części pola 37 kod uszczegóławiający procedurę „F44”.
  Zgłaszający ma obowiązek wpisania kodu „F44”, jeżeli wobec towaru wystąpią okoliczności przewidziane w art. 76 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446, o których mowa w punkcie 6.25 „Procedura dopuszczenia do obrotu po procedurze uszlachetniania czynnego w związku z art. 76 i 166 RD”.
 5. Dopuszczenie do obrotu po procedurze przetwarzania pod kontrolą celną
  Jeżeli towary zostały przed dniem 1 maja 2016 r., objęte procedurą przetwarzania pod kontrolą celną i procedura ta nie została zamknięta (zakończona) do tego dnia, to powinna zostać zamknięta (zakończona) zgodnie z odpowiednimi przepisami nowego prawa unijnego, co wynika z postanowień art. 349 ust. 1 lit. d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447. Kod procedury 91 może być używany przy zamykaniu procedury przetwarzania pod kontrolą celną inną procedurą, np. dopuszczenia do obrotu. Wówczas kod procedury 91 może zostać wskazany w polu 37 zgłoszenia celnego jako poprzednia procedura, w drugiej części tego pola (np. 4091). Wobec towarów dopuszczanych do obrotu (w celu zakończenia procedury przetwarzania pod kontrolą celną) objętych uprzednio procedurą przetwarzania pod kontrolą celną przed dniem 1 maja 2016 r. należy stosować nowe zasady wynikające z UKC i rozporządzenia delegowanego i wykonawczego do UKC. W nowych przepisach podstawową zasadą dotyczącą obliczania należności celnych w przypadku zamykania procedur specjalnych jest art. 85 UKC. W świetle art. 254 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446, pozwolenie na procedurę przetwarzania pod kontrolą celną wydane na podstawie przepisów WKC i pozostające w mocy w dniu 1 maja 2016 r., pozostaje ważne po tym dniu i jest realizowane jako uszlachetnianie czynne, zgodnie z UKC (patrz: załącznik nr 12 do przejściowego rozporządzenia delegowanego UE 2016/341 – punkt 14). W świetle powyższego oraz interpretacji Komisji Europejskiej, posiadacz pozwolenia korzysta przy obliczaniu należności celnych z art. 85 UKC. W związku z tym wobec towarów dopuszczanych do obrotu (w celu zakończenia procedury przetwarzania pod kontrolą celną) objętych uprzednio procedurą przetwarzania pod kontrolą celną przed 1 maja 2016 r. zastosowanie będzie miał przepis art. 85 UKC, czyli elementy kalkulacyjne stosowane są z dnia obejmowania procedurą dopuszczenia do obrotu (art. 85 UKC).
 6. Zgłoszenie uzupełniające dla procedury uszlachetnienia czynnego w systemie ceł zwrotnych i przetwarzania pod kontrolą celną, składane po dniu 30.04.2016 r w ramach procedury uproszczonej rozpoczętej przed dniem 1.05.2016 r. na podstawie art. 76 ust. 1 WKC.
  Zasadą jest, że od dnia 1 maja 2016 r. nie ma możliwości podania kodów 41 i 91 jako procedury wnioskowanej. Jednakże kody procedur 41 i 91 należy podawać jako procedurę wnioskowaną w przypadku zgłoszenia uzupełniającego dla tych procedur, składanego po dniu 30.04.2016 r. w ramach procedury uproszczonej rozpoczętej przed dniem 1.05.2016 r. na podstawie art. 76 ust. 1 WKC.
 1. Odprawa czasowa

W celu zakończenie procedury odprawy czasowej procedurą dopuszczenia do obrotu, zastosowanie mają elementy kalkulacyjne z dnia objęcia towaru procedurą odprawy czasowej, w związku z tym należy wypełnić atrybut „data do kalkulacji” wskazując datę z dnia objęcia procedurą odprawy czasowej.

W przypadku dopuszczenia do obrotu towarów przeznaczonych na wystawy lub do sprzedaży objętych procedurą odprawy czasowej, w celu zastosowania elementów kalkulacyjnych obowiązujących w chwili przyjęcia zgłoszenia celnego o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu, należy w drugiej części pola 37 zgłoszenia podać kod „F41” (kod stosowany wyłącznie dla zakończenia procedury odprawy czasowej rozpoczętej przed dniem 1 maja 2016 r.).

W przypadku zakończenia procedury odprawy czasowej rozpoczętej po dniu 30 kwietnia 2016 r. procedurą dopuszczenia do obrotu, zasadą jest, że stosuje się elementy kalkulacyjne z dnia dopuszczenia do obrotu. W drugiej części pola 37 zgłoszenia nie podaje się kodu „F41”. Zasadą jest, że w zgłoszeniu o dopuszczenie do obrotu po odprawie czasowej w drugiej części pola 37 zgłoszenia nie podaje się również kodów z serii D” – kody te podaje się wyłącznie przy obejmowaniu towarów procedurą odprawy czasowej.

 1. Uszlachetnianie bierne

W celu dopuszczenia do obrotu produktów kompensacyjnych powstałych w wyniku procedury uszlachetniania biernego rozpoczętej przed dniem 1 maja 2016 r. możliwe jest stosowanie obliczenia należności celnych metodą różnicy ceł, określonej w art. 151 WKC. W tym celu należy wpisać w drugiej części pola 37 zgłoszenia kod uszczegóławiający procedurę „1B1”.

< poprzednia strona | następna strona >