Część III – Formularze uzupełniające SAD-BIS

Formularze uzupełniające SAD-BIS powinny być stosowane tylko wówczas, gdy zgłaszanych jest więcej niż jedna pozycja towarowa (por. Pole 5). Muszą być one przedkładane wraz z formularzem IM, EX, EU lub CO.

Instrukcje zawarte w Części II stosuje się także do formularzy uzupełniających SAD-BIS, z zastrzeżeniem poniżej przedstawionych uwag:

  1. W pierwszej części Pola 1 musi być umieszczony symbol „IM/c”, „EX/c” lub „EU/c” (lub gdy potrzeba „CO/c”). Pierwszą część Pola 1 pozostawia się niewypełnioną w następujących wypadkach:
  • jeżeli formularz wykorzystywany jest jedynie do celów tranzytu unijnego; w wypadku tym, w zależności od procedury tranzytu unijnego mającej zastosowanie do zgłaszanych towarów, w trzeciej części Pola 1 powinien zostać wpisany symbol „T1bis”, „T2bis”, „T2Fbis” lub „T2SMbis”,
  • jeżeli formularz wykorzystywany jest jedynie do potwierdzania unijnego statusu towarów; w wypadku tym, w zależności od statusu zgłaszanych towarów, w trzeciej części Pola 1 powinien zostać wpisany symbol „T2Lbis”, „T2LFbis” lub „T2LSMbis”,
  1. W procedurach wywozowych w Polu 2 należy wpisać dane z Pola 2 formularza SAD; w procedurach przywozowych analogiczna uwaga odnosi się do Pola 8.
  2. Części „Razem” Pola 47 nie wypełnia się na żadnym z formularzy uzupełniających SAD-BIS. Część „Ogółem” Pola 47 dotyczy łącznego zestawienia zbiorczego wszystkich pozycji objętych formularzami IM/ i IM/c, EX i EX/c, EU i EU/c lub CO i CO/c. Dlatego też, ta część Pola 47 powinna być wypełniana tylko na ostatnim z formularzy IM/c, EX/c, EU/c lub COM/c załączonych do dokumentu IM, EX, EU lub CO, w celu wykazania kwoty opłat wg typu oraz całkowitej kwoty do pobrania.
  3. Stosując formularze uzupełniające SAD-BIS niewykorzystane Pola 31 „Opakowania i opis towarów” należy przekreślić, aby wykluczyć jakiekolwiek ich późniejsze użycie.
  4. W sytuacji, gdy w trzeciej części Pola 1 wpisany został symbol „T” (przesyłka mieszana określona w art. 294 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447) pola: 32, 33, 35, 38, 40, 44 pierwszej pozycji towarowej na zgłoszeniu tranzytowym powinny zostać przekreślone i jednocześnie pierwsze Pole 31 tego dokumentu, nie będzie jak zazwyczaj służyło do podawania znaków, numerów, liczby i rodzaju opakowań lub opisu towaru, lecz należy wpisać w nim liczbę formularzy uzupełniających oznaczonych odpowiednio symbolami „T1bis”, „T2bis” lub „T2Fbis”.

Przykład:

w Polu 31 wpisano:

6 „T1bis”,

 

3 „T2bis”,

 

11 „T2Fbis”

co oznacza, że na zgłoszenie tranzytowe składa się formularz SAD, na którym nie jest zgłaszana żadna pozycja towarowa oraz 20 formularzy uzupełniających, z czego 6 to formularze „T1bis”, 3 to formularze „T2bis” oraz 11 to formularze „T2Fbis”.

< poprzednia strona | następna strona >