SZPROT – System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców Obrotu Towarowego, został wytworzony w ramach realizacji jednego z projektów „Programu e-Cło" w ramach 7. Osi Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 
SZPROT jest systemem uczestniczącym w procesie budowy bazy użytkowników zewnętrznych Systemu Informacyjnego Służby Celnej (SISC) - podmiotów gospodarczych i ich reprezentantów. SZPROT przechowuje powiązania w zakresie udzielonych upoważnień, pomiędzy podmiotami a ich reprezentantami. Wprowadzenie systemu SZPROT umożliwiło integrację wszystkich dotychczasowych czynności rejestracyjnych w jednym miejscu, dzięki czemu złożenie jednego wniosku o rejestrację danych podmiotu w SISC pozwala na działanie we wszystkich obszarach Służby Celnej (cło, akcyza, gry hazardowe, podatki inne, INTRASTAT).

Aby skutecznie działać w systemach operacyjnych Służby Celnej (AIS, AES, ZEFIR2, NCTS2, AIS/INTRASTAT, EMCSPL2) każdy podmiot oraz jego reprezentant powinien zostać zarejestrowany w SZPROT i posiadać aktywny numer IDSISC (17 – znakowy identyfikator nadawany w wyniku złożenia wniosku rejestracji danych podmiotu lub osoby fizycznej) – usługa e-Klient.
 
System SZPROT pozwala również na elektroniczną obsługę wniosków (od momentu ich elektronicznego złożenia z wykorzystaniem Platformy Elektronicznej Służby Celnej PUESC do chwili uzyskania stosownego rozstrzygnięcia). Usługa zintegrowanej obsługi wniosków będzie uruchamiana w transzach w trakcie roku 2015.

KONTAKT
e-mail: szprot@poz.mofnet.gov.pl

 

 

KOMUNIKATY

30.06.2016 Obowiązek aktualizacji danych rejestracyjnych podmiotu

Szanowni Państwo,
 
Przypominamy o obowiązku aktualizacji danych rejestracyjnych. 
 
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie podatku akcyzowego, obowiązane są do informowania właściwego naczelnika urzędu celnego o każdej zmianie danych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym lub powiadomieniu o zamiarze rozpoczęcia działalności jako pośredniczący podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy. Zmiany danych dotyczących podmiotu powinny być zgłaszane do organu w terminie do 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana (art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.)). 
 
Obowiązek aktualizacji danych dotyczy również podmiotu prowadzącego działalność jako pośredniczący podmiot tytoniowy, który stosownie do art. 20f ust. 2 ww. ustawy, obowiązany jest do powiadamiania właściwego naczelnika urzędu celnego o wszelkich planowanych oraz zaistniałych zmianach danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych lub w decyzji o dokonaniu wpisu do tego rejestru. Pośredniczące podmioty tytoniowe obowiązane są do powiadamiania organu o zmianach danych niezwłocznie po ich dokonaniu, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany.
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 56b ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.), brak aktualizacji danych rejestracyjnych jest zagrożony karą grzywny.
 

AKTUALNOŚCI

history image 20.10.2016 Aktualizacja danych teleadresowych reprezentantów

W związku z informacjami, że w pismach, które przesyłane są przez Służbę Celną w celu potwierdzenia rejestracji w SISC umieszczane są dane adresowe osób fizycznych reprezentujących podmiot przed...