System REX

 

Informacje ogólne

25 stycznia 2021 roku nastąpi uruchomienie unijnego portalu w zakresie obsługi wniosków AREX (elektroniczny wniosek o nadanie statusu zarejestrowanego eksportera).

Wytyczne dotyczące nadania numeru REX

Informacje dla Przedsiębiorców ubiegających się o nadanie statusu upoważnionego eksportera w systemie REX znajdują się w dokumencie „REX informacje dla przedsiębiorców" (plik PDF, 142 KB).
Dla zainteresowanych osób dostępna jest możliwość odbycia kursu/szkolenia w formie elektronicznej z tematu: „Zarejestrowany eksporter REX – moduł e-learning". Informacje o kursie znajdują się tutaj (plik PDF, 517 KB).

 

Dostępne formy składania wniosków

Wnioski o nadanie statusu zarejestrowanego eksportera będzie można składać:

  • elektronicznie – z wykorzystaniem portalu dla przedsiębiorców (Specific Trader Portal – STP REX)
  • elektronicznie – z wykorzystaniem poczty elektronicznej poprzez przesłanie wniosku podpisanego elektronicznie w postaci pliku pdf.pades. Wniosek należy przesłać na adres: rex@mf.gov.pl
  • papierowo – wypełniony wniosek należy przesłać na adres:

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Wydział Centralna Rejestracja

ul. Krańcowa 28

61 – 037 Poznań

 

Wniosek o nadanie statusu zarejestrowanego eksportera w formie papierowej:

Uzyskanie uprawnień do portalu STP REX

Wnioski będzie można składać elektronicznie logując się do portalu dla przedsiębiorców (Specific Trader Portal – STP REX).

Dostęp do STP REX jest możliwy po wcześniejszym zarejestrowaniu w usłudze e-Klient i uzyskaniu numeru EORI oraz rejestracji uprawnienia do dostępu do obsługi wniosków REX, na podstawie upoważnienia udzielonego osobie fizycznej lub prawnej. Jeśli przedsiębiorca jest już zarejestrowany i posiada nr EORI, lecz zechce upoważnić inny podmiot lub osobę do reprezentowania siebie w zakresie obsługi wniosków REX, musi dokonać aktualizacji reprezentacji występując o przydzielenie uprawnień dostępu do REX.

Prawidłowe zalogowanie do STP REX umożliwi przedsiębiorcy wypełnienie i wysłanie wniosku o uzyskanie statusu zarejestrowanego eksportera REX, w celu jego dalszej obsługi przez organy celno-skarbowe.

 

Usługa e-Klient dla REX

Osoba, która chce złożyć wniosek elektroniczny o nadanie statusu zarejestrowanego eksportera – w imieniu podmiotu, z wykorzystaniem STP REX musi wykonać poniższe czynności na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo – Celnych (PUESC):

  1. Założyć sobie konto na https://puesc.gov.pl/
  2. Złożyć wniosek o rejestrację osoby fizycznej (Formularze>eFormularze>eKlient>więcej>Rejestracja_Osoby_Fizycznej)
  3. Pobrać certyfikat celny, jeżeli nie posiada  certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego
  4. Zarejestrować lub zaktualizować podmiot, jeżeli nie posiada numeru EORI (Formularze>eFormularze>eKlient>więcej>Rejestracja_Podmiotu lub Aktualizacja_Podmiotu)

Szczegółowa instrukcja krok po kroku jak uzyskać numer EORI znajduje się na stronie https://puesc.gov.pl/ w zakładce EORI

https://puesc.gov.pl/web/puesc/eori

  1. Złożyć wniosek o rejestrację lub aktualizację reprezentacji dla osoby fizycznej lub prawnej, którego celem będzie nadanie uprawnienia Obsługa wniosków REX (Formularze>eFormularze>eKlient>więcej>Rejestracja_Aktualizacja_Dezaktywacja_Reprezentacji).

We wniosku w sekcji zakres pełnomocnictwa należy wybrać uprawnienie szczególne

Obsługa wniosków REX

Aby otrzymać uprawnienie REX przez pełnomocnika lub pracownika firmy konieczne jest złożenie oryginału upoważnienia w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu:

 - upoważnienie elektroniczne, podpisane przez mocodawcę lub osobę uprawnioną w formacie .pades można przesłać na adres: pelnomocnictwo@mf.gov.pl

- upoważnienie papierowe można złożyć w najbliższym organie celnym lub przesłać na adres: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, ul. Krańcowa 28, 61-037 Poznań z dopiskiem: Wydział Centralna Rejestracja.

 

W upoważnieniu powinien znaleźć się zapis wskazujący na prawo pełnomocnika do składania wniosków na podstawie przepisów celnych (Prawo celne, Unijny Kodeks Celny).

Wnioski o nadanie statusu zarejestrowanego eksportera mogą składać pracownicy agencji celnych dla podmiotów reprezentowanych przez agencję pod warunkiem, że uprawnienie Obsługa wniosków REX zostanie dopisane zarówno:

- pracownikowi agencji względem agencji celnej

- agencji celnej względem reprezentowanego podmiotu (uprawnienie może zostać dopisane zarówno na podstawie przedstawicielstwa pośredniego, jak i bezpośredniego).

 

  1. Po otrzymaniu uprawnień możliwe będzie zalogowanie się i wypełnienie wniosków przez unijny portal STP REX.

 

Portal dla Przedsiębiorców STP REX

TP dostępny jest dla przedsiębiorcy przez Internet.

W celu uzyskania dostępu do REX należy:

1)  wskazać domenę i kraj uwierzytelnienia

2) wskazać rolę, w jakiej chce się działać (właściciela, reprezentanta, pracownika właściciela lub pracownika reprezentanta).

Kontrolą dostępu do REX zarządza unijny system UUM&DS (Uniform User Management and Digital Signature).

 

UUM&DS wyświetli ekran z pytaniem: „Skąd jesteś?" (Where Are You From?")

Możliwe jest logowanie w następujących kontekstach:

A w imieniu własnym

B jako przedstawiciel

C jako osoba fizyczna (pracownik) reprezentująca podmiot prowadzący działalność gospodarczą

A. Logowanie w imieniu własnym

W tym przypadku użytkownik wybiera w polu:

- Wybierz domenę aplikacji, do której chcesz uzyskać dostęp domenę celną („CUSTOMS")

- Wybierz kraj, w którym chcesz być uwierzytelniony Polskę („POLAND")

- Wybierz rodzaj użytkownika rodzaj aktora np. pracownik (EMPLOYEE), podmiot („ECONOMIC OPERATOR") lub reprezentant („CUSTOMS REPRESENTATIVE").

Następnie wybiera:

- że chce działać „w imieniu własnym"

- Udzielam zgody na przetwarzanie wniosków o informacje dotyczące mojego profilu tożsamości oraz udostępnianie tych informacji UUM&DS i Europejskiemu Systemowi Informacji Celnej (Customs EIS)

i wybiera przycisk Wyślij.

W tym momencie użytkownik zostaje przekierowany na portal PUESC, gdzie może się uwierzytelnić (podać login i hasło, które wykorzystuje normalnie do logowania na PUESC). Po poprawnym uwierzytelnieniu użytkownik jest automatycznie przekierowywany do usługi REX.

B. Logowanie jako przedstawiciel

W przypadku najbardziej złożonym użytkownik może ustawić kontekst reprezentacyjny wybierając opcję działania W imieniu następującego podmiotu (osoba fizyczna lub prawna) z podając:

- rodzaj użytkownika np. podmiot („ECONOMIC OPERATOR"),

- rodzaj jego identyfikatora (EORI)

- identyfikator (numer EORI),

a następnie określić skąd nabył uprawnienia do reprezentowania danego podmiotu wybierając:

- Na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez:

- określić rodzaj aktora („CUSTOMS REPRESENTATIVE"),

- identyfikatora (EORI)

- identyfikator (numer EORI agencji celnej).

 Przypadek takiego ustawienia kontekstu reprezentacyjnego przedstawia poniższy rysunek:

C. jako osoba fizyczna (pracownik) reprezentująca podmiot prowadzący działalność gospodarczą

W tym przypadku użytkownik ustawia kontekst reprezentacyjny zaznaczając opcję działania W imieniu następującego podmiotu (osoba fizyczna lub prawna) z i wybierając:

- rodzaj Użytkownika np. podmiot („ECONOMIC OPERATOR")

- rodzaj jego identyfikatora (EORI)

- identyfikator (numer EORI).

 

Uwaga:

- w przypadku gdy użytkownik jest już uwierzytelniony na portalu PUESC (przeglądarka ma niezamkniętą sesję PUESC) użytkownik nie będzie musiał uwierzytelniać się ponownie. Po ustaleniu kontekstu reprezentacyjnego użytkownik zostanie automatycznie przekierowany i dopuszczony do działania w REX. Użytkownik musi mieć jednak nadane i aktywne konto na portalu PUESC oraz posiadać stosowne uprawnienia reprezentacyjne w usłudze e-Klient.

- Za każdym razem gdy, działanie użytkownika wymaga zmiany kontekstu reprezentacyjnego, użytkownik musi wylogować się z UUM&DS a następnie określić żądany kontekst reprezentacyjny.

- Użytkownik może uwierzytelnić się w innym kraju niż Polska. Musi wówczas wybrać inny kraj w polu „Wybierz kraj, w którym chcesz być uwierzytelniony", następnie zostanie przekierowany na stronę uwierzytelniania w danym kraju. W takim przypadku użytkownik musi być zarejestrowany i posiadać uprawnienia do korzystania z REX w takim kraju.

REX – HelpDesk

Podstawowym kanałem komunikacyjnym dla użytkowników portalu przedsiębiorcy STP REX jest Portal Help Desk SISC wymagający założenia konta na stronie PUESC. Zgłoszenie można również wysłać na adres helpdesk-eclo@mf.gov.pl, podając w temacie wiadomości słowo "NOWE". Czas świadczenia usługi – Help Desk SISC jest dostępny dla klientów w dni robocze od godz.8 do godz.16

FORMULARZE

Przydatne Linki

https://puesc.gov.pl/web/puesc/pki
https://puesc.gov.pl/web/puesc/eori

INSTRUKCJE

POMOC

WYJAŚNIENIA