Regulamin korzystania z Platformy Usług Elektronicznych

Skarbowo - Celnych (PUESC)

 

 

§ 1. Informacje ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), zwany dalej „Regulaminem" reguluje zasady wymiany informacji,  w tym dokumentów elektronicznych, pomiędzy podmiotami publicznymi a podmiotami niebędącymi podmiotami publicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).
 2. Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) - pojedynczy punkt dostępu do e-usług Krajowej Administracji Skarbowej, zwana dalej „PUESC" - jest udostępniana przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 12, 00-916 Warszawa.
 3. Administratorem danych jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej, zwany dalej „Administratorem".

 

§ 2. Definicje

 

   Wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 1. Konto PUESC – konto użytkownika, utworzone w celu umożliwienia korzystania z e-usług udostępnianych przez Krajową Administrację Skarbową;
 2. urzędowe poświadczenie przedłożenia/UPP – dokument elektroniczny wydawany  przez podmiot administracji publicznej jako poświadczenie złożenia dokumentu elektronicznego;
 3. urzędowe poświadczenie doręczenia/UPD – dokument elektroniczny stanowiący potwierdzenie, że został doręczony dokument elektroniczny, którego nadawcą jest podmiot administracji publicznej;
 4. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z e-usług udostępnianych przez Krajową Administrację Skarbową.

 

§ 3. Uwarunkowania ogólne

 

 1. Korzystanie z PUESC jest bezpłatne.
 2. W celu prawidłowego korzystania z PUESC niezbędne jest:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. przeglądarka internetowa:  Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej albo Mozilla Firefox w wersji 6 lub nowszej, albo Google Chrome;
  3. system operacyjny: Windows: XP/SP2, 2003, 7, 8, 10 lub Vista albo Linux;
  4. włączenie obsługi technologii Java Script oraz tzw. "cookies";
  5. w przypadku niektórych elementów witryny internetowej może być konieczne zainstalowanie i włączenie wtyczki Flash Media Player w najnowszej wersji ze strony Adobe dla przeglądarek wymienionych w lit. b, jeżeli takiej brakuje lub aktualizacja do najnowszej wersji w przypadku problemów z wyświetlaniem niektórych elementów strony.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z PUESC.
 4. Administrator  nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do PUESC z przyczyn niezależnych od Administratora.
 5. Administrator  zastrzega sobie prawo decydowania o zawartości PUESC.
 6. Administrator  dokłada wszelkich starań, aby treści PUESC były aktualne i rzetelne.
 7. Administrator  ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu innych ważnych przyczyn niezależnych od Administratora, ma prawo czasowo zawiesić dostęp Użytkownikom do PUESC, na okres niezbędny do wyeliminowania, niepożądanych dla Administratora  lub Użytkowników, skutków zaistniałych okoliczności.

 

§ 4. Rejestracja – utworzenie Konta PUESC

 

 1. Administrator udostępnia w PUESC treści:

- ogólnodostępne dedykowane dla ogółu odbiorców,

- dostępne dla Użytkowników.

 1. Założenie Konta PUESC wymaga zgody osoby fizycznej oraz udostępnienia jej imienia i nazwiska, adresu e-mail, daty urodzenia, płci, nazwy kraju pochodzenia oraz numeru PESEL.
 2. Dane o użytkownikach będą wykorzystywane tylko do wymiany informacji drogą elektroniczną.
 3. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Użytkownik może w każdym czasie odwołać zgodę, o której mowa w ust. 2,  co będzie równoznaczne z rezygnacją z posiadania Konta PUESC.

 

§ 5. Zawieszenie/usunięcie Konta PUESC

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia Konta PUESC, kiedy użytkownik naruszy prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik, którego konto zostało zawieszone, nie może ponownie utworzyć konta PUESC, ani zarejestrować się bez uprzedniej zgody Administratora.
 3. W przypadku, gdy po okresie zawieszenia Użytkownik nie zaprzestanie działań sprzecznych z prawem lub postanowieniami Regulaminu, Administrator  zastrzega sobie możliwość trwałego usunięcia konta.
 4. Administrator  informuje Użytkownika o zawieszeniu bądź usunięciu jego konta.

 

§ 6. Prawa i obowiązki Administratora

 

 1. Administrator  nadaje uprawnienia do korzystania z e-usług udostępnianych przez Krajową Administrację Skarbową w ramach PUESC.
 2. Administrator  gwarantuje niezaprzeczalność wystawianych następujących poświadczeń:
  1. urzędowe poświadczenie przedłożenia/UPP,
  2. urzędowe poświadczenie doręczenia/UPD.
 3. Administrator  nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkownika, bądź osoby upoważnionej przez Użytkownika do działania w jego imieniu.
 4. Administrator  zobowiązuje się podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem działań Użytkowników.
 5. Administrator  zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

§ 7. Prawa i obowiązki Użytkownika

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z PUESC w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym także do powstrzymania się od dokonywania, w ramach korzystania z usług, z jakichkolwiek działań sprzecznych z normami społecznymi, obyczajowymi oraz powszechnie obowiązującymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 2. Użytkownik ma prawo korzystać z e-usług z chwilą dokonania rejestracji, przy czym korzystanie z usług zaawansowanych, w tym w obszarze importu, eksportu, tranzytu, obrotu wewnątrzwspólnotowego, przemieszczenia towarów w zakresie akcyzy wymaga stosownego procesu rejestracji w oparciu o usługę e-Klienta.

 

§ 8. Ochrona danych osobowych

 

 1. Administrator  gwarantuje ochronę danych i informacji o korzystającym z PUESC zgodnie z przyjętą i stosowaną polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnioną zmianę danych lub dostęp do informacji przeznaczonej dla korzystającego z PUESC przez osoby trzecie, przy użyciu oryginalnych identyfikatorów korzystającego.

 

§ 9. Prawa autorskie i pokrewne

 

Zawartość PUESC jest chroniona prawem autorskim z uwzględnieniem treści art. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), zgodnie, z którym: nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: akty normatywne lub ich urzędowe projekty; urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; opublikowane opisy patentowe lub ochronne; proste informacje prasowe.

 

§ 10. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2015 r.
 2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.
 4. Regulamin może być zmieniany.
 5. W przypadku zmiany treści Regulaminu, Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany podczas uwierzytelniania dostępu do konta.

 

 

 

Informacja uzupełniająca

 

Administrator informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług elektronicznych. Informacja dotyczy zagrożeń, które Administrator identyfikuje jako zagrożenia potencjalne, które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Administratora systemów zabezpieczających infrastrukturę resortu finansów przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich:

 1. Możliwość działania szkodliwego oprogramowania (np. oprogramowanie malware, robaki internetowe),
 2. Możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji,
 3. Możliwość łowienia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika.

Administrator informuje, iż w celu podnoszenia jakości usług i badania preferencji klientów stosuje pliki "cookie". Pliki cookie umożliwiają podnoszenie jakości usług dzięki przechowywaniu preferencji klientów. Administrator gromadzi informacje z plików cookie na własny użytek. Pliki cookie nie identyfikują danych osobowych, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Plik cookie stanowi łańcuch znaków, który jest wysyłany z systemu teleinformatycznego Administratora do komputera użytkownika podczas wywołania przez przeglądarkę strony internetowej. W plikach cookie mogą być przechowywane preferencje użytkownika i inne informacje, przy czym warunkiem działania plików cookie jest zawsze ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie z dysku. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie lub sygnalizowania, że plik cookie został przesłany.